Blast syndrom

From WikiSkripta

Blast syndrom je syndrom (soubor příznaků) vznikající při explozi. Jedná se o poranění vznikající působením tlakové/rázové vlny na lidský organismus. Podstatou výbuchu je prudká přeměna energie (chemické, jaderné, apod.), která vede k prudkému růstu teploty a tlaku plynu v místě exploze a k expanzi zplodin výbuchu do okolí.

Poranění[edit | edit source]

Energie rázové vlny se při šíření uvolňuje vždy, když prochází rozhraním, na němž se mění akustická impedance. Typicky tedy na rozhraní měkká tkáň – vzduch, nebo měkká tkáň – kost. Rozsah poranění závisí na intenzitě a době působení.

Primární poranění
 • Způsobena lokálně působící tlakovou vlnou (plyn, tekutina, pevná látka).
 • Vznikají nejčastěji, je-li osoba blízko zdroje exploze (nášlapná mina).
 • Dochází především k poranění orgánů, jež obsahují vzduch (nejprve se projeví poraněné střední ucho, pak plíce (kontuze, krvácení, poškození alveolů), střevo (zde se mohlo poranění projevit až po několika hodinách), …)
 • Traumatizován je též mozek.
 • Pro primární poranění je charakteristická absence zevních poranění, tudíž jsou často nerozpoznána nebo podceněna závažnost a rozsah zranění.
Sekundární
 • Svou úlohu zde hrají zbytky předmětů, jež jsou výbuchem odmrštěny do okolí.
 • Patří sem penetrující a perforující traumata s viditelným krvácením nebo s krvácením do vnitřních orgánů. Prezence šrapnelů výrazně komplikuje ošetření.
Terciární
 • Jedná se o poranění až do rozsahu amputací, vznikající prudkým nárazem vzduchu či nárazem lidského těla proti překážce. Často doprovázena penetrujícími poraněními.
Nepřímá
 • Vznikající v jiné souvislosti (např. zřícení staveb, ušlapání davem), popáleniny, crush syndrom.

Závislost na vzdálenosti od epicentra[edit | edit source]

Exploze jaderné zbraně
 1. epicentrum – devastující, ztrátová, smrtelná poranění
 2. primární zóna – tlaková vlna působící na střední ucho či plíce
 • v otevřeném prostoru se rázová vlna šíří sféricky, odráží se od země a od stojících objektů; přetlak je následován vlnou podtlaku a rychlou normalizací tlakových poměrů
 • v uzavřeném prostoru se tlaková vlna odráží a přetlak trvá déle, zvětšuje se podíl primárních poranění; naopak vlivem překážek (např. sedadla v autobusu) klesá podíl střepinových poranění
 • immersion blast syndrome (šíření tlakové vlny v kapalině)
  • především kontuze břicha s rupturami kliček, kontuze očních bulbů
 • solid blast syndrome (šíření tlakové vlny v pevném prostředí)
  • vícečetné zlomeniny končetin (u těch, kdo v okamžiku výbuchu stáli), pánve a páteře (u těch, kdo seděli)

Poranění jednotlivých orgánů[edit | edit source]

Poškození svalstva následkem výbuchu
 1. ucho – perforace bubínku s eventuelním poraněním sluchu
 2. plíce – ruptura alveolokapilární membrány provázená krvácením a vzduchovou embolizací do tepen mozku a srdce; výjimečným nálezem není ani emfyzém či pneumotorax
 3. srdce – zranění může být následně provázeno poruchami srdečního rytmu
 4. GIT – kontuze až perforace stěny střevní
 5. končetinyamputace periferních částí končetin
 6. svalstvo - rozdrcením se rozvíjí crush syndrom a následná rhabdomyolýza

Ošetření poraněných při explozi[edit | edit source]

 • chirurgická léčba – tam, kde je indikována (zlomeniny, ruptury střeva atd.)
 • jinak postup konzervativní

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • JANOVSKÝ, B. a D MAKOVIČKA. Protivýbuchová ochrana staveb : Šíření a útlum vzdušných rázových vln [online]. [cit. 2011-02-09]. <http://pvoch.cvut.cz/ke_stazeni/>.
 • ZEMAN, Miroslav, et al. Chirurgická propedeutika. 2. vydání. Praha : Grada, 2000. 524 s. ISBN 80-7169-705-2.