Flutter síní

From WikiSkripta

Typický flutter síní s funkčním AV blokem 3:1 až 4:1

Flutter (kmitání) síní je síňová tachyarytmie charakteru makroreentry.

Typy[edit | edit source]

Rozlišujeme 2 typy flutteru síní.

Typický flutter síní (typ I)[edit | edit source]

Typický flutter síní je pravidelná tachyarytmie s velkým reentry okruhem v pravé síni, jehož část probíhá přes kavotrikuspidální istmus.

 1. flutter síní kroužící proti směru hodinových ručiček (counterclockwise flutter);
 2. flutter síní kroužící po směru hodinových ručiček (clockwise flutter);

Atypický flutter síní (typ II)[edit | edit source]

Reentry u atypického flutteru vznikají heterogenně, v pravé i levé síni, nezávisle na kavotrikuspidálním istmu.

Etiologie[edit | edit source]

Diagnostika[edit | edit source]

Diagnostika se opírá o EKG. Na EKG pozorujeme:

 • pravidelnou činnost síní s frekvencí 250–350/min (u fibrilace síní je činnost síní nepravidelná);
 • flutterové síňové vlnky pilovitého charakteru (připomínají zuby pily), a to především ve svodech II, III, aVL a V1;
 • absenci ST-T úseku.

Frekvence komor bývá většinou poloviční (150/min). AV uzel propouští každý druhý vzruch ve snaze chránit komory před příliš rychlým rytmem, čili vzniká funkční AV blok 2:1 (eventuálně 3:1, 4:1). CAVE!!! Flutter síní se může transformovat ve fibrilaci síní a obráceně.

Komplikace[edit | edit source]

Hlavní komplikací flutteru síní je trombembolie, vzácněji se může jednat o tachykardickou kardiomyopatii. V případě deblokovaného flutteru síní je každý stah síní převeden na komory, což má za následek tachykardii s následným vyčerpáním myokardu a vznikem tachykardické kardiomyopatie (dilatace srdce, snížená systolická funkce levé komory, srdeční levostranné selhání). Velmi vzácnou komplikací flutteru síní je náhlá srdeční smrt.

Léčba[edit | edit source]

Metodou volby léčby flutteru síní je katetrizační radiofrekvenční ablace kavotriskuspidálního istmu, během které pomocí radiofrekvenční energie vytvoříme lineární léze napříč istmem s cílem dosažení obousměrné blokády istmu a přerušení reentry okruhu. Kromě katetrizační ablace se v léčbě flutter mohou dále uplatnit:

Souhrnné video[edit | edit source]


Video v angličtině, definice, patogeneze, příznaky, komplikace, léčba.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • STÁREK, Zdeněk, et al. Katetrizační léčba typického flutteru síní včera a dnes. Kardiologická revue [online]. 2006, roč. 2006, vol. Suplementum, no. 0, s. 24-27, dostupné také z <http://www.kardiologickarevue.cz/pdf/kr_06_00_06.pdf>. ISSN 1801-8653. 


 • HAMPTON, John R. EKG stručně, jasně, přehledně. 6. vydání. Grada, 2005. 149 s. ISBN 80-247-0960-0. • HOLAJ, Robert. Kardiologický kroužek. III. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze, 2009.
 • VILIKUS, Zdeněk. Interpretace EKG v klidu a při zátěži. Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN; 2010.
 • TABOULED, Peirre. L´ECG de A à Z. 1. vydání. Paris : Maloine, 2010. 304 s. ISBN 978-2-224-03101-5.


 • NEČAS, Emanuel, et al. Patologická fyziologie orgánových systémů : Část I. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-0675-0 (soubor).