Neurotransmiter

From WikiSkripta

(Redirected from Mediátor)

Neurotransmiter je molekula schopná přenášet informace mezi buňkami. Nejčastěji se jedná o nervový vzruch mezi neurony, mezi nervovou a svalovou buňkou.

Syntetizovaný neurotransmiter Označení neuronu syntetizujícího daný neurotransmiter Označení jednotlivých seskupení neuronů
Serotonin B B1−B9
Dopamin A A8−A17
Noradrenalin A A1−A7
Adrenalin C C1−C3
Acetylcholin CH CH1−CH6
Histamin E E1−E5

Acetylcholin[edit | edit source]

Je mediátor, který přenáší informace z pregangliových neuronů na postgangliové v systému autonomního nervstva. U parasympatiku se na postgangliových zakončení uvolní znovu acetylcholin. U sympatiku se uvolní z postgangliového zakončení noradrenalin.

Nikotinové receptory[edit | edit source]

Jsou součástí iontového kanálu. Jednotlivé kanály se od sebe liší strukturou. Svalový typ má dvě podjednotky α1 a jednu podjednotku β, γ, δ (kterou nacházíme u embryonálního svalu), avšak v dospělosti je γ nahrazena podjednotkou ε. Neuronální typ má α podjednotku a β podjednotku, může nastat také situace, kdy má obě podjednotky α.

 • neuronální typ;
 • svalový typ;
 • gangliový typ.

Muskarinové receptory[edit | edit source]

Jsou v efektorových orgánech. M1, M2, M3, M4, M5

Funkce[edit | edit source]

 • kognitivní procesy − paměť a učení (snížené množství ACh = Alzheimer);
 • důležitost při regulaci bdění a spánku;
 • motorika;
 • motivace, při procesu odměňování;
 • v PNS – činnost kosterního svalstva, modulace přenosu nocicepce;
 • v ANS – ganglia a parasympatikus.

Katecholaminy[edit | edit source]

Tyrozin → DOPA → DopaminNA (norepinefrin)A (epinefrin)

Dopamin[edit | edit source]

Schéma působení dopaminu
Úbytek dopaminergních D2 receptorů

Dopamin je syntetizovaný v jádrech A8−A17. Místem účinku jsou sympatická ganglia.

Hlavní dopaminergní neurony[edit | edit source]

A8, A9, A10= střední mozek
A9= Substantia nigra
A11−A15= Mezimozek
A12= Nucleus arcuatus
A17= sítnice

Receptory[edit | edit source]

D1-like family − D1,D5

zvyšují účinky adenylátcyklázy (↑ cAMP)

D2-like family − D2, D3, D4

snižují účinky adenylátcyklázy (↓ cAMP)

Funkce[edit | edit source]

Mají velký význam v motivačním chovaní a adikci. Při neočekávané odměně je výrazná stimulace DA, která zmizí během opakování a učení se, pokud prezentace odměny neevokuje stimulaci DA. Při nedostatku očekávané odměny je snížený DA signál. Dvě fáze podnětu:

fáze podnětu − očekávání příjemného
fáze konzumace − prožívání příjemného stimulu

Dále se uplatňuje v konsolidaci paměťové stopy. Je důležitý při regulaci hypotalamo-hypofyzárního systému a při regulaci motorických funkcí, ale také při přenosu a zpracování nociceptivních signálů.

Poruchy[edit | edit source]

Typicky se objevuje Parkinsonova choroba a schizofrenie. Dále se vyskytují deprese, látková závislost a poruchy příjmu potravy.

Adrenalin, Noradrenalin[edit | edit source]

Receptory[edit | edit source]

Receptory jsou adrenergní, přičemž afinita A a NA je téměř stejná.

 • α1
 • α1A
 • α1B
 • α1D
 • α2
 • α2A
 • α2B
 • α2C
 • α2D
 • β1
 • β2
 • β3

Funkce[edit | edit source]

Uplatňují se při stresové reakci. Jde o takzvaný eustres, kdy jedinec podá dvojitý výkon a hladina se pohybuje v homeostatických mezích. Taktéž jsou důležité pro pozornost, bdění a spánek.

Synapse

Serotonin[edit | edit source]

Jako neurotransmiter působí vazokonstrikčně. Ovlivňuje spánek a termoregulaci. Nazýván také hormon štěstí.

Receptory[edit | edit source]

Receptory pro serotonin jsou převážně metabotropní, spřažené s G proteinem. Může se vázat na velké množství typů receptorů. Informace je dále vedená do všech oblastí CNS.

Funkce[edit | edit source]

Uplatňují se při bdění a spánku, cirkadiánních rytmech. Taktéž souvisí s bolestí, příjmem potravy a sexuálním chováním. Nedostatek serotoninu je spojený s depresemi, anxietou a migrénou.

Histamin[edit | edit source]

Jádra jsou označována E1−E5. Projikují do spinálních jader a do mozečku. Eferentní dráhy jsou do celé mozkové kůry.

Funkce[edit | edit source]

Uplatnění při regulaci spánkových cyklů, energetické a endokrinní homeostázy. Při regulaci tělesné teploty a příjmu potravy. Souvisí s regulací sekrece hypotalamo-hypofyzárního systému. Taktéž synaptická plasticita, učení a nociceptivní signály.

Receptor pro GABA

Excitační aminokyseliny[edit | edit source]

Glutamát[edit | edit source]

Zasahuje a a nachází se všude v CNS. Jeho receptory jsou metabotropní, kde se nachází první, druhá a třetí skupina glutamátových receptorů a receptory ionotropní, kam patří receptory AMPA, kainát, NMDA. Funkce je uplatněna při motorické koordinaci, paměťových procesech (dlouhodobá potenciace), emočních procesech a přenosech senzorické informace. Snížená hladina souvisí s epilepsií, Huntingtonovou choreou, ischemickým poškozením mozku.

Inhibiční aminokyseliny[edit | edit source]

GABA[edit | edit source]

Receptory pro GABA jsou ionotropní GABA A a metabotropní GABA B. Jeho významné dráhy vedou do mozečku. Funkce je spojena s monosynaptickými a polysynaptickými přenosy signálu. Přenos nociceptivní informace, presynaptická selekce aferentního toku informací do CNS. Způsobují otevření chloridového kanálu, čímž nastává hyperpolarizace. Snížená hladina GABA je spojená s Huntingtonovou choreou, souvisí s epilepsií a pocitem úzkosti tedy anxietou.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • MYSLIVEČEK, Jaromír, et al. Základy neurověd. 2. rozšířené a přepracované vydání vydání. Praha : Triton, 2009. 390 s. ISBN 978-80-7387-088-1.

Zdroj[edit | edit source]

 • Přednáška z fyziologie, druhý ročník.
 • MYSLIVEČEK, Jaromír. Neurotransmitery [přednáška k předmětu Fyziologie 2, obor Všeobecné lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova]. Praha. 30.10.2015. 
 • KITTNAR, Otomar, et al. Lékařská fyziologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2011. 790 s. ISBN 978-80-247-3068-4.