Akutní tepenné uzávěry

From WikiSkripta

Definice[edit | edit source]

 • Náhle vzniklá porucha prokrvení končetiny vedoucí (pokud není rychle odstraněna) k ireverzibilním změnám distálně od tepenného uzávěru,
 • může vést ke ztrátě končetiny, život ohrožující stav.

Příčiny[edit | edit source]

Nejčastějšími příčinami akutních tepenných uzávěrů jsou:

 • embolie v 70 % (fibrilace síní, infarkt myokardu, kardiomyopatie, endokarditida, chlopenní vady, selhání umělých chlopní, myxom, aneurysma levé komory, paradoxní embolizace),
 • trombóza v 20 % (selhání protézy, ateroskleróza, trombóza aneurysmatu, entrapment syndrom, hyperkoagulační stav, dehydratace, hypotenze, aterosklerotický vřed),
 • trauma (poranění iatrogenní, trauma exogenní, krvácení).

Dalšími méně častými příčinami mohou být:

 • disekce stěny tepny,
 • komprese stěny ze zevnějšku,
 • hemodynamické změny (phlegmasia coerulea dolens, šok),
 • kompartment syndrom.

Patogeneze[edit | edit source]

Schéma vzniku trombu v žíle dolní končetiny
 • Náhlý uzávěr vede ke vzniku nasedajícího trombu, který se šíří proximálně i distálně.
 • Stupeň ischémie záleží na možnosti kolaterálního oběhu, který se tvoří zejména u chronické ischémie vlivem rostoucí poptávky tkání po kyslíku.
 • Ischémii toleruje nejlépe kůže a podkoží (až 12 hodin), svaly a kost podléhají nekróze po 6–8 hodinách, nervy po 2–4 hodinách.
 • Účinky ischémie na buňky: tvorba laktátu, exprese xanthinoxidázy, vznik reperfúzního poškození, edému buněk (může být způsobeno kompartment syndromem po obnově cirkulace).
 • Myonefropatický metabolický syndrom je systémovým důsledkem reperfúze. Zaplavení organismu kyselými produkty a draslíkem, případně i myoglobinem vede k renální a respirační insuficienci s vysokou úmrtností.
 • Zdroje embolizace: nejčastěji srdce (po transmurálním IM), fibrilace síní, aneurysma, chlopenní vady, vzácně myxom, iatrogenně, paradoxní embolizace.
 • Embolus se uchytí nejčastěji v místě větvení tepen. Na DK v odstupu arteria profunda femoris, ve větvení popliteální tepny.

Klinický obraz[edit | edit source]

Embolus v bifurkaci ilických arterií
 • Náhle vzniklá bolest, chybění periferních pulzací, zblednutí a chlad kůže, porucha citlivosti a hybnosti.
 • Příznaky mají punčochovitý nebo rukavičkový charakter.

Diferenciální diagnóza[edit | edit source]

 • Diferenciální diagnóza mezi embolií a trombózou může být obtížná.
 • Pro embolický uzávěr svědčí negativní anamnéza klaudikací, normální pulzace na druhé končetině, arytmie.
 • Trombóza se projevuje klaudikacemi, pulzovým deficitem i na druhé končetině.
 • Neplatí to absolutně (i sklerotická tepna může být embolovaná, …).
 • Při klinicky jasné embolii není většinou třeba další vyšetření, při trombóze se provádí arteriografie.

Terapie[edit | edit source]

Rozlišujeme terapii celkovou a místní.

Celková terapie[edit | edit source]

 • Vždy okamžité podání heparinu – bolus 10 000 j i.v. (zabraňuje progresi nasedajícího trombu, který by mohl uzavřít kolaterální řečiště).
 • Maximální pozornost věnujeme celkovému stavu nemocného (hlavně kardiálně).
 • Prevence myonefropatického syndromu – infúze glukózy s inzulinem (podpora ukládání kalia do buněk), zlepšení diurézy hydratací a podáváním manitolu, PGE1.

Místní terapie[edit | edit source]

 • Nejefektivnější chirurgický výkon je embolektomie Fogartyho katétrem;
  • lze provést v lokální anestézii, z nářezu zavedeme do tepny distálně od uzávěru katetr s nafukovacím balónkem na konci a uvolníme embolus;
  • výjimečně je třeba přímá embolektomie (např. v bifurkaci arteria poplitea);
  • po dokonalé embolektomii můžeme přerušit heparinizaci (pokud ji nevyžaduje základní onemocnění).
 • Při trombóze zpravidla jen odstranění trombu dlouhodobě nestačí, je možno použít i další způsoby – trombektomie doplněná revaskularizací, TEA nebo bypassem, event. PTA.

Farmakologická trombolýza (fibrinolýza)[edit | edit source]

 • Cílená aplikace.
Absolutní kontraindikace
Relativní kontraindikace
Přípravky
Komplikace
 • krvácení v místě vpichu i jinde (GIT, intrakraniálně…).
Provedení
 • buď ortográdně při periferní trombóze nebo z druhé strany při trombóze v stehenní nebo pánevní tepně;
 • začínáme s instilací vysoké dávky, kterou po počáteční rekanalizaci snížíme;
 • postup sledujeme opakovanými angiografiemi á 6–12 h;
 • trvání infúze dle efektu (ne víc než 72 h);
 • sledujeme hodnoty koagulace.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.

Zdroj[edit | edit source]