Komplikace UPV/SŠ (sestra)

Z WikiSkript


 • Komplikace vznikají z důvodu zajištění dýchacích cest (komplikace intubace, tracheostomie,…).
 • Z nevhodně upravené vdechované směsi.
 • Z protrahované expozice dýchacích cest vysokým koncentracím O2.
 • Infekční komplikace (snížení/ztráta reflexů DC, zhoršení funkce mukociliárního transportu,…).
 • Plicní komplikace v důsledku ventilace pozitivním přetlakem.
 • Mimoplicní komplikace v důsledku ventilace pozitivním přetlakem.

Komplikace související s intubací[upravit | editovat zdroj]

 • Poškození dutiny ústní, hrtanu, průdušnice, hlasivek.
 • Podráždění n. vagu, zvýšení ICP, TK, arytmie.
 • Zavedení kanyly do jednoho bronchu.
 • Zavedení kanyly do jícnu.
 • Laryngospasmus, bronchospasmus.
 • Aspirace žaludečního obsahu.

Související s dlouhodobou OTI[upravit | editovat zdroj]

 • Obstrukce rourky – zalomení, herniace balónku, obturace sekretem, krví.
 • Tlakové léze způsobené kanylou – rty, nosní a ústní sliznice, průdušnice.
 • Vznik tracheoesofageálních píštělí.
 • Záněty obličejových dutin.
 • Poškození hlasivek, vznik stenóz.
 • Vznik atelaktáz při nedostatečné ventilaci a toaletě DC.
 • Mikroaspirace s rozvojem pneumonie.

Komplikace související s tracheostomií[upravit | editovat zdroj]

 • Krvácení z rány.
 • Špatné zavedení kanyly (do okolních tkání).
 • Pneumothorax.
 • Infekce.
 • Neprůchodnost kanyly.
 • Vznik tracheoesofageálních píštělí.
 • Stenóza trachey, tracheomalacie.

Komplikace způsobené nevhodně upravenou dýchací směsí[upravit | editovat zdroj]

 • Při nedostatečném ohřátí a zvlhčení směsi dochází ke vzniku atelaktáz. Zvyšuje se hustota sputa, sekret stagnuje v plicních oblastech a není posouván směrem k horním cestám dýchacím.
 • Při nadměrném ohřátí směsi můžeme způsobit popálení endotelu průdušek.
 • Nadměrné zvlhčení vede ke tvorbě velkého množství sputa. Tekutina se hromadí v plicních sklípcích a prostupnost plynů je velmi ztížena. (Pacient se „topí“.)

Infekční komplikace[upravit | editovat zdroj]

 • V důsledku hromadění sekretu v dýchacích cestách s nedostatečným posunem dochází k rozvoji pneumonie či bronchopneumonie. Kašlací reflex bývá utlumen hlubokou sedací, což znesnadňuje posouvání sekretu směrem ven.
 • Poškození plic vlivem zánětlivých reakcí se nazývá Biotrauma (Tremblay a Slutsky).
 • Uvolnění mediátorů zánětu při poškození plicní tkáně nevhodně vedenou UPV.

Mimoplicní komplikace[upravit | editovat zdroj]

Kardiovaskulární systém[upravit | editovat zdroj]

 • Ovlivnění velikosti srdečního výdeje, redistribuce průtoku krve orgány, …
 • Při ventilaci pozitivním přetlakem:
  • →V průběhu inspiria – zvýšení plicního objemu nad endexspirační úroveň.
  • →Spontánní nepodporovaný vdech – v inspiriu klesá nitrohrudní tlak.
  • →Při ventilaci pozitivním přetlakem – v inspiriu naopak nitrohrudní tlak stoupá.
 • Vliv plicní inflace:
  • → Změny vegetativního tonu.
  • → Změny plicní vaskulární rezistence.
  • → Mechanické interakce mezi plícemi a srdcem.
 • Hemodynamické důsledky změn nitrohrudního tlaku:
  • → Přenos tlaku z dýchacích cest na nitrohrudní tlak.
  • → Snížení žilního návratu.
  • → Ovlivnění funkce pravé a levé komory.

Metabolismus vody a iontů a renální funkce[upravit | editovat zdroj]

 • Aldosteron, adiuretin, natriuretický peptid.
 • Po zahájení UPV většinou dojde k nižšímu výdeji moče, průtoku krve ledvinami, exkrece sodíku a glomerulární filtrace až o 30 %.
 • Přesný mechanismus není znám, předpokládá se působení více faktorů:
  • Snížení srdečního výdeje.
  • Redistribuce průtoku krve ledvinami.
  • Zvýšení tlaku v žilách.
  • Změny tonu autonomního nervového systému (snížení středního arteriálního tlaku vede k aktivaci sympatiku).

Hormonální změny[upravit | editovat zdroj]

 • Zvýšení sekrece adiuretinu vede k redistribuci krve a retenci tekutin, zvýšení sekrece aldosteronu, snížení sekrece atriálního natriuretického faktoru.
 • Přesný mechanismus opět není znám, předpokládá se působení více faktorů:
  • Snížení srdečního výdeje – snížení prokrvení splanchniku a jater.
  • Zvýšení hepatální vaskulární rezistence.
  • Zvýšení tlaku v žilách.
  • Zvýšení nitrobřišního tlaku.
  • Zvýšení tlaku v biliárním traktu.

Plicní komplikace[upravit | editovat zdroj]

 • Agresivní PPV (ventilace pozitivním přetlakem) vede k poškození plic – vzniká plicní edém, atelektázy, hemorhagie, …
 • VILI = ventilator-induced lung injury = poškození plic způsobené UPV: v experimentu na zvířatech se zdravými plícemi.
 • VALI = ventilator-associated lung injury = poškození plic vzniklé v průběhu UPV: u lidí na UPV, kde nelze vyloučit preexistující plicní patologii (v praxi).

3 mechanismy podílející se na vzniku plicního poškození[upravit | editovat zdroj]

 • Strukturální disrupce.
 • Dysfunkce surfaktantu.
 • „Biotrauma“ – poškození způsobené mechanismy zánětlivé reakce.
  • Nadměrné rozepnutí plic – vede k rupturám epitelu, endotelu nebo všech vrstev alveolu a vzestupu permeability alveolokapilární membrány.
   • U UPV s vysokým endinspiračním plicním objemem.
  • Střižné síly – ve stěnách dýchacích cest a alveolů na hranici mezi provzdušněných a nevzdušných oblastí jsou velmi vysoké tlakové gradienty.
   • U UPV s nízkým PEEP (= pozitivní endexspirační přetlak).
  • Dysfunkce surfaktantu – poškození filmu surfaktantu na povrchu alveolu vysokým inspiračním tlakem; opakované kolapsy alveolů při UPV s nízkým PEEP vedou k „odpumpování“ surfaktantu z alveolů do bronchiálního stromu a průnik sérových proteinů do alveolárních prostoru vede ke změnám ve struktuře a funkci surfaktantu a lokálně produkované prozánětlivé cytokiny vedou ke snížení tvorby surfaktantu.
  • Poškození plic zánětem = biotrauma.
   • Větší tkáňový stres – způsobí přímo ruptury plicních struktur – následně dojde k zánětlivé reakci na poškození.
   • Menší tkáňový stres – aktivace zánětlivé odpovědi důsledkem změn buněčných struktur.

Poškození plic prokazatelně v souvislicti s UPV - VILI[upravit | editovat zdroj]

 • Přítomnost plynu mimo alveolární prostor, plicní edém, destrukce alveolů,
  • → postupně až pseudocysty, pseudoemfyzém, bronchodysplazie.
 • Faktory pro vznik:
  • vysoký endinspirační plicní objem (EILV),
  • nedostatečný endexspirační plicní objem (PEEP),
  • endotoxinémie (přítomnost toxinů G- bakterií v krvi),
  • teplota,
  • plicní kapilární tlak (srdeční výdej),
  • dechová frekvence,
  • genetická predispozice,
 • Mechanismus vzniku:
  • Nadměrné napětí alveolu a kapilární stěny,
  • → vysoký EILV = endispirační plicní objem (=volumotrauma) vede k nadlimitnímu rozepnutí plic → nadměrný tah plicních struktur,
  • → nízký PEEP = endexspirační plicní objem (=atelektrauma) – střižné síly na hranici ventilovaných a neventilovaných alveolů.
  • Mechanické bronchiální trauma → opakované kolapsy a otevření malých dýchacích cest (přítomnost atelektáz).
  • Vysoký transkapilární tlak:

→ vysoký intravaskulární tlak, → normální intravaskulární tlak v kombinaci s nadměrným napětím alveolu a kapilární stěny způsobí zvýšení permeability endotelu.

 • !!!Manipulace s EILV a PEEP = základ tzv. protektivních ventilačních strategií

Toxicita kyslíku[upravit | editovat zdroj]

 • Toxicita kyslíku závisí na jeho podílu ve vdechované směsi a na délce jeho působení.
  • Koncentrace kyslíku nad 60 %  trvající déle než 72 hodin je již toxická.
 • První reagují plíce.

Plíce[upravit | editovat zdroj]

 • Způsobuje fibrotizaci plic, rozvoj obrazu ARDS.
 • Vysoká koncentrace kyslíku v alveolech vede k vasokonstrikci → snížení průtoku krve v alveolárních vlásečnicích → poškození → zvýšení propustnosti buněk.
 • Z poškozených alveolů se ztrácí surfaktant což vede k nestabilitě sklípků a jejich kolapsu → plicní atelaktáza, kterou nelze rozvinout ani UPV.
 • Příznaky: Podráždění DC, sucho v ústech, bolest na prsou, kašel, dušnost, nevolnost, zvracení, pokles plicní poddajnosti, vitální kapacity, zvýšení kapilární prostupnosti se zvýšením extravaskulární plicní vody s následnou hypoxémií a hyperkapnií.

Zrak[upravit | editovat zdroj]

 • Poškození sítnice u nedonošenců v důsledku prorůstání cév do sklivce.
 • Rozvoj katarakty.
 • Zúžení zorného pole v důsledku vasokonstrikce retinálních cév.

Komplikace způsobené vlastní ventilací[upravit | editovat zdroj]

 • Zvýšení nitrohrudního tlaku.
 • Nadměrné rozepnutí plic.
 • Na hranici mezi provzdušněnými a nevzdušnými částmi plic dochází k poškození malých dýchacích cest působením střižných sil.
 • UPV může vést k inaktivaci surfaktantu.
 • Přesun surfaktantu do bronchů.
 • Vznik Barotraumatu či Volumotraumatu.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Literatura[upravit | editovat zdroj]

 • MUDR. PETR VOJTÍŠEK, Komplikace při UPV [přednáška k předmětu Modul UPV, obor Sestra pro intenzivní péči - postgraduální studium, Vyšší odborná škola zdravotnická škola Střední a vyšší zdravotnická škola Ústí nad Labem]. Ústí nad Labem. 20.12. 2012.
 • DOSTÁL, Pavel, et al. Základy umělé plicní ventilace. 2. vydání. Praha : Maxdorf, c2005. ISBN 80-7345-059-3.
 • Jan Máca, VILI - co vlastně poškozuje plíce při UPV?, Akutně 2018