Nozokomiální nákazy

From WikiSkripta

(Redirected from Nozokomiální infekce)

Nozokomiální nákazy (NN) jsou infekční onemocnění exogenního nebo endogenní původu, která vznikají v příčinné souvislosti s hospitalizací pacientů v nemocničním zařízení. Patří sem i nákazy, které se projeví po propuštění pacienta, nikoliv tzv. zavlečené nemoci se kterými byl pacient do nemocnice přijat a profesionální nákazy zdravotnického personálu při výkonu povolání. Pro nemocniční kmeny mikroorganismů je charakteristická vyšší rezistence na antimikrobní preparáty a dezinfekce, kvůli čemuž jsou nozokomiální nákazy příčinou vyšší morbidity i mortality.

Dělení[edit | edit source]

Podle původců:

 • exogenní – agens je do organismu zavlečeno zvenčí; zdrojem nákazy může být jiný pacient, zdravotník nebo návštěva
 • endogenní – zdrojem nákazy je samotný pacient, jehož za normálních okolností nepatogenní mikroflora se za určitých stavů (např. operační a invazivní výkony, imunosupresivní léčba) přemnožuje a putuje z původně kolonizovaného místa do jiných systémů

Podle epidemiologického hlediska:

 • nespecifické – odrážejí epidemiologickou situaci ve spádové oblasti zdravotnického zařízení nebo jsou ukazatelem hygienické úrovně daného zařízení;
 • specifické – důsledek diagnostických a terapeutických výkonů, jejich výskyt lze ovlivnit asepsí, sterilizací, dezinfekcí, hygienicko-epidemiologickým režimem.

Podle postiženého systému:

 • respirační;
 • katetrové – z krevního řečiště;
 • uroinfekce;
 • gastrointestinální;
 • ranné infekce;
 • pohlavního ústrojí;

Podle formy nákazy:

 • manifestní – méně nebezpečná, dobře diagnostikovatelná a léčitelná.
 • nosičství – nosiči přechovávají a vylučují infekční agens bez zjevných známek onemocnění.

Mechanismus přenosu[edit | edit source]

Podmínkou pro šíření nozokomiální infekce je přítomnost zdroje původce a vnímavého jedince. Rozlišuje se dvě cesty nákazy. Přímá cesta přenosu zahrňuje např. kontakt s nosičem (např. polibek/sexuální styk), přenos rukama zdravotnického personálu, alimentární cestou nebo kapénkami, styk plodu s vaginální sliznicí při porodu atd. Nepřímá cesta se spočívá v kontaktu s prostředkem, v němž došlo k pomnožení etiologického agens mikroorganismů se schopnosti přežít mimo tělo hostitele.

Nejčastější bakteriální původci nozokomiálních nákaz[edit | edit source]

Bakteriální rezistence na antibiotika[edit | edit source]

V důsledku dlouhodobého a častého používání v lékařství antibiotik většina kmenů způsobujících nozokomiální infekce získala rezistenci, což má negativní dopad na šíření nákaz a ekonomické náklady. Nejčastěji rezistenci získávají mikroorganismy šířící se v prostředí JIP a ARO, kde se aplikuje více druhů antimikrobiálních léků.

Nejdůležitější mikroorganizmy: grampozitivní bakterie[edit | edit source]

 • MRSA – methicilin – rezistentní Staphylococcus aureus.
 • MRCNS – methicilin–rezistentní koaguláza negativní stafylokoky.
 • VISA – Staphylococcus aureus se sníženou citlivostí k vankomycinu.
 • PRSP – Streptococcus pneumoniae rezistentní na PNC.
 • VRE – vankomycin – rezistentní enterokoky.
 • Enterokoky s vysokou rezistencí k aminoglykosidům.

Nejdůležitější mikroorganizmy: gramnegativní bakterie[edit | edit source]

Rezistentní kmeny MRSA[edit | edit source]

 • Identifikovány v 1961.
 • V USA se zvýšila incidence z 2,4 % v 1975 na 30–60 % po 1990.
 • Skandinávie – ještě v 1990 1 %.
 • Španělsko a Francie – více než 30 %.
 • 1990 v střední Evropě – prevalence z 1,7 % na 8,7 %.
 • Anglie – ze 3 % v 1989 na 34 % v 1998.
 • Opatření – izolace a dodržování hygienicko-epidemiologického režimu, včetně mytí rukou.

Rezistence MRSA v ČR[edit | edit source]

 • Přesná čísla nejsou k dispozici;
 • 70 nemocnic vyšetřilo v rámci projektu EARSS (European Antimikrobial Resistence Surveillance Systém) invazivní izoláty;
 • četnost MRSA – ve 2000 3,8 % zvýšena ve 2004 na 8,8 %.

Mechanismy vzniku rezistence[edit | edit source]

 • Produkcí bakteriálních enzymů, které rozrušují nebo modifikují strukturu ATB;
 • alterací bakteriální stěny – snížení její permeability;
 • modifikací cílových míst ATB;
 • zvýšeným vylučováním ATB z bakteriálních buněk jako prevence jeho intracelulární kumulace.

Prevence a opatření[edit | edit source]

V rámci prevence nozokomiálních nákaz se sbírají všechny údaje o vzniku a šíření NN, což je součástí programu „Surveillance“. Infekční onemocnění, při nichž se nařizuje izolace v lůžkových zařízeních a jejichž léčení je povinné, vyjmenovává vyhláška 195/2005 Sb. Další zákon související s prevencí NN je zákon „O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů“ – 258/2000 Sb., poslední novela – zákon č. 274/2003 Sb.

Mezi zásadní způsoby předcházení NN patří desinfekce, sterilizace, asepse, hygiena rukou a dodržování hygienicko-epidemiologického režimu.

Případ nozokomiální nákazy musí být nahlášen. Úkolem je likvidace ohniska již vzniklé nákazy (izolace, léčba a bariérová ošetřovatelská péče o pacienta, dezinfekce v ohnisku nákazy), vyhledávání kontaktů a zdroje infekce, zvýšení odolnosti organismu vnímavých pacientů a kontrola nařízených opatření, vč. důkladné dokumentace.

Nozokomiální nákazy močových cest[edit | edit source]

 • Tvoří 30–40 % podíl NN;
 • 60–90 % – souvislost s permanentním močovým katétrem;
 • 10 % – urologicko-endoskopický zákrok;
 • méně finančně nákladné NN, ale prodloužení hospitalizace zvyšuje náklady na léčbu.

Prevence[edit | edit source]

 • Vždy sterilní katétr;
 • důkladná dezinfekce periuretrální oblasti;
 • dezinfekce rukou, použití sterilních rukavic;
 • fixace katétru – zabránění pohybu v močové trubici.

Infekce v místě chirurgického výkonu[edit | edit source]

 • Třetí nejčastější NN – 14–20 % CDC:
  • povrchová IMCHV;
  • hluboká incizní IMCHV;
  • IMCHV orgánu / prostoru.

Klinický obraz IMCHV[edit | edit source]

 • Zarudnutí,
 • serozní sekrece;
 • hnisavá sekrece z menší plochy rány;
 • hnisavá sekrece z celé plochy rány, event. její rozpad – dehiscence.

Prevence v předoperačním období[edit | edit source]

 • Co nejkratší hospitalizace před výkonem;
 • důkladná koupel a osprchování;
 • u plánovaných výkonů přeléčit jiné infekce;
 • pozor na holení místa operačního výkonu;
 • antibiotická profylaxe.

Intraoperační prevence[edit | edit source]

 • Zásady asepse a bariérové ošetřovatelské techniky;
 • použití ochranných pomůcek sálového personálu;
 • jednorázové rouškování;
 • dezinfekce místa operačního pole se správnou expozicí dezinfekčního prostředku;
 • precizní chirugická technika;
 • minimalizace počtu personálu na operačním sálu;
 • výkonná ventilace a klimatizace na sále.

Pooperační intervence[edit | edit source]

 • Incizi zakrýt sterilním obvazem na 24–48 hodin;
 • zásady asepse při převazech;
 • edukovat rodinu i pacienta o správném ošetřování rány a symptomech ranné infekce.

Respirační trakt – pneumonie[edit | edit source]

 • 10–20 % všech nozokomiálních nákaz;
 • incidence na jednotkách intenzivní péče může dosahovat až 65 % se smrtností nad 25 %;
 • prodlužují hospitalizaci;
 • rizikové osoby jsou ve věku nad 70 let.

Specifické rizikové faktory[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • KOLEKTIV AUTORŮ,. Základy ošetřování nemocných. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 145 s. ISBN 80-246-0845-6.
 • MIKŠOVÁ, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče I.. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. 248 s. ISBN 80-247-1442-6.
 • MIKŠOVÁ, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče II.. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. 171 s. ISBN 80-247-1443-4.
 • RICHARDS, A a S EDWARDS. Repetitorium pro zdravotní sestry. 1. vydání. Praha : Grada, 2004. 376 s. ISBN 80-247-0932-5.
 • ROZSYPALOVÁ, M a A ŠAFRÁNKOVÁ. Ošetřovatelství I., II.. 1. vydání. Praha : Informatorium, 2002. 239 s. ISBN 80-86073-97-1.
 • WORKMAN, B a C., L. BENNETT. Klíčové dovednosti sester. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. 259 s. ISBN 80-247-1714-X.