Nozokomiální nákazy

Z WikiSkript


Nozokomiální nákazy (NN) jsou onemocnění exogenního nebo endogenní původu, která vznikají v příčinné souvislosti s hospitalizací pacientů v nemocničním zařízení.

 • NN – i ta, jež se projeví po propuštění.
 • NN – není ta, se kterou je nemocný do nemocnice přijat, či se zde manifestují (tzv. zavlečené).

Definice nozokomiálních nákaz[upravit | editovat zdroj]

 • NN – není nákaza zdravotnického personálu při výkonu povolání – profesionální nákaza.
 • Základní znak NN – nemocniční kmeny mají vyšší rezistenci na antimikrobní preparáty i dezinfekce.
 • Příčinou vyšší morbidity i mortality.

Rozdělení nozokomiálních nákaz[upravit | editovat zdroj]

Podle původců:

 • exogenní – agens je do organismu zavlečeno zvenčí;
 • endogenní – vlastní infekční agens z kolonizovaného místa do jiného systému, do rány, do serozních dutin (krví, při operacích, invazivních výkonech, při imunosupresivní léčbě); etiologickým agens je mikroflora v těle přítomná, která je za normálních okolností nepatogenní.

Podle epidemiologického hlediska:

 • nespecifické – odrážejí epidemiologickou situaci ve spádové oblasti zdravotnického zařízení nebo jsou ukazatelem hygienické úrovně daného zařízení;
 • specifické – důsledek diagnostických a terapeutických výkonů, jejich výskyt lze ovlivnit asepsí, sterilizací, dezinfekcí, hygienicko-epidemiologickým režimem.

Podle postiženého systému:

 • respirační;
 • katetrové – z krevního řečiště;
 • uroinfekce;
 • gastrointestinální;
 • ranné infekce;
 • pohlavního ústrojí;

Proces šíření nozokomiálních nákaz[upravit | editovat zdroj]

 • Existence zdroje původce nákazy – přenosem původce NN – přítomnost vnímavého jedince – přenosem původce NN – přítomnost vnímavého jedince.

Zdroj – původce nozokomiální nákazy[upravit | editovat zdroj]

 • Pacient – jeho vlastní mikroflora, jiný pacient (jeho mikroflora je ve slinách, na rukou, ve vzduchu, prachu, nástrojích atd.).
 • Zdravotník – nedocení vlastní onemocnění.
 • Návštěvník – nejméně závažným zdrojem, regulace návštěv.

Formy nozokomiálních nákaz[upravit | editovat zdroj]

 • Manifestní – méně nebezpečná, dobře diagnostikovatelná a léčitelná.
 • Nosičství – nosiči přechovávají a vylučují infekční agens bez zjevných známek onemocnění.

Přenos původce nozokomiální nákazy[upravit | editovat zdroj]

 • Přímý přenos:
  • přítomnost zdroje nákazy a vnímavého jedince;
  • kontaktem (např. polibkem/sexuálním stykem);
  • podstatou je přenos rukama zdravotnického personálu;
  • u novorozenců – oční infekce (přímý styk se sliznicí vagíny);
  • kapénková infekce;
  • alimentární cestou – příprava mléčné stravy na novorozeneckém oddělení.
 • Nepřímý přenos závisí na:
  • schopnosti mikroorganismu přežít mimo tělo hostitele;
  • existenci vhodného prostředku, v němž dojde k pomnožení etiologického agens a s jehož pomocí dojde k přenesení nákazy.

Nejčastější bakteriální původci nozokomiálních nákaz[upravit | editovat zdroj]

Mechanizmus vzniku bakteriální rezistence[upravit | editovat zdroj]

 • ATB se používají více než 50 let.
 • ATB – podstatná část všech nákladů na léky.
 • Adekvátní aplikace ATB – ekonomika a šíření rezistence.
 • Vznik rezistence – nejvíce v prostředí JIP a ARO – aplikace více druhů ATB.

Nejdůležitější mikroorganizmy: grampozitivní bakterie[upravit | editovat zdroj]

 • MRSA – methicilin – rezistentní Staphylococcus aureus.
 • MRCNS – methicilin–rezistentní koaguláza negativní stafylokoky.
 • VISA – Staphylococcus aureus se sníženou citlivostí k vankomycinu.
 • PRSP – Streptococcus pneumoniae rezistentní na PNC.
 • VRE – vankomycin – rezistentní enterokoky.
 • Enterokoky s vysokou rezistencí k aminoglykosidům.

Nejdůležitější mikroorganizmy: gramnegativní bakterie[upravit | editovat zdroj]

Rezistentní kmeny MRSA[upravit | editovat zdroj]

 • Identifikovány v 1961.
 • V USA se zvýšila incidence z 2,4 % v 1975 na 30–60 % po 1990.
 • Skandinávie – ještě v 1990 1 %.
 • Španělsko a Francie – více než 30 %.
 • 1990 v střední Evropě – prevalence z 1,7 % na 8,7 %.
 • Anglie – ze 3 % v 1989 na 34 % v 1998.
 • Opatření – izolace a dodržování hygienicko-epidemiologického režimu, včetně mytí rukou.

Rezistence MRSA v ČR[upravit | editovat zdroj]

 • Přesná čísla nejsou k dispozici;
 • 70 nemocnic vyšetřilo v rámci projektu EARSS (European Antimikrobial Resistence Surveillance Systém) invazivní izoláty;
 • četnost MRSA – ve 2000 3,8 % zvýšena ve 2004 na 8,8 %.

Rezistence je způsobena[upravit | editovat zdroj]

 • Produkcí bakteriálních enzymů, které rozrušují nebo modifikují strukturu ATB;
 • alterací bakteriální stěny – snížení její permeability;
 • modifikací cílových míst ATB;
 • zvýšeným vylučováním ATB z bakteriálních buněk jako prevence jeho intracelulární kumulace.

Potlačování nozokomiální nákazy[upravit | editovat zdroj]

 • Předpokladem je znalost všech údajů a informací o vzniku a šíření NN;
 • sběr dat je začleněn do programu „Surveillance“;
 • vyhláška 195/2005 Sb. – vyjmenovává infekční onemocnění, při nichž se nařizuje izolace v lůžkových zařízeních a jejichž léčení je povinné;
 • zákon „O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů“ – 258/2000 Sb., poslední novela – zákon č. 274/2003 Sb.

Represivní opatření[upravit | editovat zdroj]

 • Úkoly:
  • likvidace ohniska již vzniklé nákazy;
  • hlášení výskytu NN;
  • léčba pacienta s NN, jeho izolace;
  • bariérová ošetřovatelská péče;
  • vyhledávání kontaktů a zdroje nákazy;
  • dezinfekce – v ohnisku nákazy;
  • zvýšení odolnosti organismu vnímavých pacientů;
  • kontrola nařízených opatření, vč. důkladné dokumentace.

Nozokomiální nákazy močových cest[upravit | editovat zdroj]

 • Tvoří 30–40 % podíl NN;
 • 60–90 % – souvislost s permanentním močovým katétrem;
 • 10 % – urologicko-endoskopický zákrok;
 • méně finančně nákladné NN, ale prodloužení hospitalizace zvyšuje náklady na léčbu.

Prevence[upravit | editovat zdroj]

 • Vždy sterilní katétr;
 • důkladná dezinfekce periuretrální oblasti;
 • dezinfekce rukou, použití sterilních rukavic;
 • fixace katétru – zabránění pohybu v močové trubici.

Infekce v místě chirurgického výkonu[upravit | editovat zdroj]

 • Třetí nejčastější NN – 14–20 % CDC:
  • povrchová IMCHV;
  • hluboká incizní IMCHV;
  • IMCHV orgánu / prostoru.

Klinický obraz IMCHV[upravit | editovat zdroj]

 • Zarudnutí,
 • serozní sekrece;
 • hnisavá sekrece z menší plochy rány;
 • hnisavá sekrece z celé plochy rány, event. její rozpad – dehiscence.

Prevence v předoperačním období[upravit | editovat zdroj]

 • Co nejkratší hospitalizace před výkonem;
 • důkladná koupel a osprchování;
 • u plánovaných výkonů přeléčit jiné infekce;
 • pozor na holení místa operačního výkonu;
 • antibiotická profylaxe.

Intraoperační prevence[upravit | editovat zdroj]

 • Zásady asepse a bariérové ošetřovatelské techniky;
 • použití ochranných pomůcek sálového personálu;
 • jednorázové rouškování;
 • dezinfekce místa operačního pole se správnou expozicí dezinfekčního prostředku;
 • precizní chirugická technika;
 • minimalizace počtu personálu na operačním sálu;
 • výkonná ventilace a klimatizace na sále.

Pooperační intervence[upravit | editovat zdroj]

 • Incizi zakrýt sterilním obvazem na 24–48 hodin;
 • zásady asepse při převazech;
 • edukovat rodinu i pacienta o správném ošetřování rány a symptomech ranné infekce.

Respirační trakt – pneumonie[upravit | editovat zdroj]

 • 10–20 % všech nozokomiálních nákaz;
 • incidence na jednotkách intenzivní péče může dosahovat až 65 % se smrtností nad 25 %;
 • prodlužují hospitalizaci;
 • rizikové osoby jsou ve věku nad 70 let.

Specifické rizikové faktory[upravit | editovat zdroj]

Obecné zásady předcházení[upravit | editovat zdroj]


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • KOLEKTIV AUTORŮ,. Základy ošetřování nemocných. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 145 s. ISBN 80-246-0845-6.
 • MIKŠOVÁ, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče I.. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. 248 s. ISBN 80-247-1442-6.
 • MIKŠOVÁ, Z, et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče II.. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. 171 s. ISBN 80-247-1443-4.
 • RICHARDS, A a S EDWARDS. Repetitorium pro zdravotní sestry. 1. vydání. Praha : Grada, 2004. 376 s. ISBN 80-247-0932-5.
 • ROZSYPALOVÁ, M a A ŠAFRÁNKOVÁ. Ošetřovatelství I., II.. 1. vydání. Praha : Informatorium, 2002. 239 s. ISBN 80-86073-97-1.
 • WORKMAN, B a C., L. BENNETT. Klíčové dovednosti sester. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. 259 s. ISBN 80-247-1714-X.