Vrozené deformity krku

From WikiSkripta

Pterygium colli

Pterygium colli u dítěte s Turnerovým syndromem

Pterygium colli (kongenitální řasa krku) se vyskytuje u některých syndromů:

Turnerův syndrom
  • u žen, karyotyp 45,X
  • pterygia, infantilismus, cubiti valgi, ageneze ovarií
  • léčba endokrinologická + chirurgická korekce pterygií (Z-plastiky)
Ullrichův-Noonanové syndrom

Torticollis muscularis congenita

Torticollis

Kongenitální svalová torticollis je způsobena zkrácením m. sternocleidomastoideus s nakloněním hlavy na postiženou stranu.

  • Obecně může být torticollis vrozená i získaná (okulární, neurogenní, psychogenní, sekundární při infekci či traumatu);
  • etiologie kongenitální torticollis: není přesně známa (ruptura svalu, intrauterinní malpozice, tlak, ischémie, genetické faktory); incidence 0,4 %; projeví se za 2 týdny po porodu, do 4 měsíců narůstá otok;
  • léčba je chirurgická: totální exstirpace fibrotického m. sternocleidomastoideus, horní / dolní tenotomie úponu svalu, Ferkelova operace (Z-plastika svalu s jeho prodloužením).


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • MĚŠŤÁK, Jan, et al. Úvod do plastické chirurgie. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2005. 125 s. ISBN 80-246-1150-3.