Nádory slinných žláz

Z WikiSkript

1. Příušní žláza (gl. parotis) 2. Podčelistní žláza (gl. submandibularis) 3. Podjazyková žláza (gl. sublingualis)
Tumor glandulae parotis
 • Nádory slinných žláz postihují velké i malé slinné žlázy.
 • Nejčastěji je postižena glandula parotis.
 • Postihují převážně dospělé jedince.
 • Klinicky se mohou projevit jako tuhé, nebolestivé zvětšení žlázy.

Klasifikace

Benigní epitelové nádory

Pleomorfní adenom slinné žlázy
 • Pleomorfní adenom.
 • Monomorfní adenomy (např. papilární cystadenolymfom).

Maligní epitelové nádory

 • Mukoepidermoidní karcinom.
 • Acinocelulární karcinom.
 • Adenoidně cystický karcinom.
 • Adenokarcinom.
 • Epidermoidní karcinom.
 • Nediferencovaný karcinom.
 • Karcinom v pleomorfním adenomu.

Mezenchymové nádory

Metastázy maligních tumorů jiných orgánů

Benigní nádory slinných žláz

 • Benigní nádory slinných žlaz jsou velmi variabilní.
 • Výskyt je nezávislý na pohlaví.
 • Rostou většinou pomalu a nebolestivě.
 • Epitelové jsou častější než mezenchymové.
 • Terapie je chirurgická.
 • Nejčastěji se vyskytují pleomorfní adenom (smíšený tumor, myxochondroepiteliom) a papilární cystadenolymfom (Warthinův tumor).
 • Řadíme sem několik typů nádorů:

Pleomorfní adenom

 • Tzv. myxochondroepiteliom.
 • Nejčastější nádor slinných žláz.
 • Epitelový nádor, nejčastěji v glandula parotis (a také nejčastější tumor gl. parotis).
 • Hlavně ve vyšším a středním věku, je pomalu rostoucí.
Pleomorfní adenom, S-100 pozitivní
 • Možné recidivy.
 • Nádor často prorůstá do pouzdra, což zvyšuje možnost malignizace.
 • Klinicky se projeví jako nebolestivé zduření.
 • V histologickém obrazu se střídá více složek - epiteliomatózní složka s trabekulární, duktální, acinózní či solidní úpravou, dále složka myxoidní a chondroidní.

Papilární cystadenolymfom (Warthinův tumor)

 • Druhý nejčastější benigní nádor slinných žlaz.
 • Výskyt hlavně v gl. parotis a podčelistních žlázách (9 % tumorů v gl. parotis).
 • Po 40. roce, častěji muži.
 • Bývá ohraničený, tuhý, proti spodině dobře pohyblivý, kulovitý, na sonografii může imitovat cystu.
 • Roste pomalu.
 • 10 % recidivy, maligní zvrat je velmi vzácný.
 • Vzniká proliferací epiteliálních inkluzí v intraparotických lymfatických uzlinách.
 • V charakteristickém histologickém obraze dominuje dvojvrstevný epitel s jádry přivrácenými do lumen, stroma je tvořeno lymfatickou tkání.

Bazocelulární adenom

 • 70 % v gl. parotis, 20 % malé žlázky rtu.
 • Maximální výskyt v 7. deceniu.
 • Možný přechod v bazocelulární karcinom.

Myoepiteliom

 • Vzácný.
 • Postihuje hlavně gl. parotis.
 • Může zmalignizovat.
 • Na rozdíl od pleomorfního adenomu netvoří duktální struktury.

Onkocytom

 • Výskyt v 6.− 7. deceniu, častěji u žen.
 • Roste pomalu, je pohyblivý, malý (do 2 cm).
 • Vytváří pouzdro, na řezu šedočervený.
 • K recidivám nedochází, malignizace jen velmi vzácně.
 • V histologickém obraze jsou patrné eozinofilní jemně granulované buňky se zvýšeným množstvím mitochondrií.

Kanalikulární adenom

 • Výskyt nad 50 let.
 • Obvykle v horním rtu.

Sebaceózní adenom

 • Vzácný.
 • Dobře ohraničený, cystický, různé velikosti.

Duktání papilom

 • Nepříliš častý.
 • Vzniká z epitelu vývodů malých slinných žláz.


Maligní nádory slinných žláz

Maligní nádory slinných žláz dělíme na epitelové a mesenchymové. Nejčastěji se vyskytují Acinocelulární karcinom, mukoepidermoidní karcinom, adenoidně cystický karcinom (cylindrom) a karcinom v pleomorfním adenomu. Terapie je chirurgická – radikální. U pacientů se Sjögrenovým syndromem je zvýšený výskyt lymfomů slinných žláz.

Maligní epitelové nádory

Vycházejí ze žlázového parenchymu. Řadíme sem acinocelulární karcinom, mukoepidermoidní karcinom, adenoidně cystický karcinom.

Acinocelulární karcinom

 • Nejčastější maligní nádor z acinů slinných žláz (následující karcinomy jsou z duktálních/myoepiteliálních buněk).
 • Nález hlavně v gl. parotis.
 • Častější výskyt u žen.

Mukoepidermoidní karcinom

 • Tvoří asi 5 % nádorů slinných žláz.
 • Tvoří jej buňky produkující hlen, epidermoidní bb a bb přechodného typu, zpravidla je nedokonale opouzdřen.
 • Nízce maligní – dobře diferencovaný, cystické struktury vystlané hlenotvornými bb.
 • Vysoce maligní – nízce diferencovaný, solidní epidermoidní bb, hlenové bb jsou v menšině.
 • Prognóza: 70–90 % pacientů přežívá 5 let.

Adenoidně cystický karcinom

 • Tvoří 40 % ze žlázových karcinomů.
 • Vyskytuje se ve třech formách – glandulární, solidní a tubulární.
 • Tvořen duktálními a myoepitelovými buňkami.
 • Metastazuje do regionálních uzlin a vzdáleně do plic, skeletu.
 • Prognosticky záleží na rozsahu tumoru a radikalitě chir. výkonu.
 • Solidní forma je nejméně příznivá.
 • Postihuje zejména malé slinné žlázy patra, méně často velké slinné žlázy.
 • Šíří se též perineurálně, někdy i intraneurálně.

Karcinom v pleomorfním adenomu

 • Vzniká maligní transformací benigního nádoru.
 • Uvádí se, že k tomu dochází ve 3–4 %.
 • Rozlišujeme podle histologické struktury na pravý, maligní a smíšený.
 • Na maligní přeměnu upozorní zrychlení růstu.

Maligní mesenchymové nádory

Ve slinných žlázách se objevují nejčastěji benigní mesenchymové nádory jako je hemangioendotheliom, lipom, neurinom, neurofibrom. Z maligních nádorů sem patří pouze maligní lymfom. Maligní lymfom dělíme do dvou kategorií podle etiologie na primární, vznikající při Sjogrenově syndromu, nebo sekundární vznikající při generalizaci.

Odkazy

Použitá literatura

 • PAZDERA, Jindřich. Základy ústní a čelistní chirurgie. 1. vydání. Olomouc : Universita Palackého v Olomouci, 2007. 0 s. ISBN 978-80-244-1670-0.