Maligní lymfom

From WikiSkripta

Lymfatické uzliny nejčastěji postižené lymfomy.
Maligní lymfom

Maligní lymfomy = nádory z lymfatické tkáně (lymfatických uzlin + mimouzlinové lymfatické tkáně).

 1. B-lymfomy (80 %, většinou příznivější průběh).
 2. T-lymfomy.
 3. NK-lymfomy.[1]

Jednotky definovány svou morfologií + imunofenotypickými znaky (CD Ag), cytogenetickými znaky, některé i molekulárně-biologickými znaky (genová translokace + produkce proteinů).[1]

Nejčastější lymfomy:[1]

Všechny maligní lymfomy se mohou prezentovat tzv. B příznaky:[1]

 • úbytek hmotnosti (10 % / půl roku),
 • subfebrilie / febrilie,
 • noční pocení.


MALIGNÍ LYMFOMY U DĚTÍ[edit | edit source]

 • 15% zhoubných nádorů dětí a dospívajících - 3. nejčastější skupina malignit
 • incidence stoupá s věkem:
  • NHL častější u dětí mladších 10 let
  • HL 2x častěji než NHL u dospívajících starších 15 let

Nehodgkinské lymfomy[edit | edit source]

 • heterogenní skupina nádorů lymfatického systému
 • u dětí převážně nádory s vysokým stupněm malignity
 • častěji u chlapců

Etiologie a patogeneze[edit | edit source]

 • vznik lymfomu jako následek genetických aberací ovlivňujících proliferaci, diferenciaci a apoptózu lymfocytu
 • vyšší výskyt u dětí s primárními i sekundárními imunodeficiencemi
 • Burkittův lymfom - asociován s EBV infekcí, endemicky v rovníkové Africe
  • sporadický Burkittův lymfom - děti v Evropě a Americe, nemá vztah k EBV infekci, má odlišné klinické projevy

Klinický obraz[edit | edit source]

Lymfoblastický lymfom z T-buněk[edit | edit source]
 • dušnost v důsledku nádoru mediastina
 • zaujetí ortopnoické polohy
 • obstrukce HDŽ - příznaky syndromu HDŽ
 • často napadena i dutina břišní - hepatosplenomegalie a infiltrace ledvin
Lymfoblastický lymfom z B-prekurzorů[edit | edit source]
 • většinou lokalizovaná nemoc na kůži skalpu, kosti a periferní lymfatické uzliny
Sporadický Burkittův lymfom[edit | edit source]
 • postižení břišní dutiny
  • u 1/4 dětí ileocekální intususcepce
   • bolesti v P dolním kvadrantu
   • dif.dg. apendicitidy u těchto pacientů obtížná
   • kompletní resekce a anastomoza end-to-end
   • masivní infiltrace mezenteria, retroperitonea, peritonea, ledvin, ovárií
Dif.velkobuněčný lymfom[edit | edit source]
 • postihuje periferní mízní uzliny, mediastinum, ledviny, perikard a plíce
 • projev syndromem HDŽ
Anaplastický velkobuněčný lymfom[edit | edit source]
 • horečka, hubnutí
 • postižení periferních mízních uzlin, mediastina
 • postižení kůže, měkkých tkání a kostí

Diagnostika[edit | edit source]

 • cytomorfologie, histomorfologie, imunofenotypizace
 • biopsie uzlin či extranodálních oblastí, punkce pleurálního nebo peritoneálního výpotku, aspirace kostní dřeně
 • dušný pacient se sy HDŽ - !! velmi rizikový pro invazivní diagnostický výkon - odložení výkonu, 24-48 hod. terapie kortikosteroidy, event. v kombinaci s cyklofosfamidem
 • určení rozsahu nemoci - CT hrudníku a břicha, PET, vyšetření likvoru k vyloučení infiltrace mening

Diferenciální diagnostika[edit | edit source]

 • Hodgkinův lymfom
 • postransplantační lymfoproliferativní onemocnění
 • autoimunitní lymfoproliferativní onemocnění

Terapie[edit | edit source]

 • děti s lymfoblastickými lymfomy - uplatnění protokolů terapie ALL
 • Burkittův lymfom, B-ALL, DLBCL - krátké a opakující se bloky intenzivní terapie (cyklofosfamid, MTX, vincristin)
 • komplikace terapie:
  • urátová nefropatie - trp. rasburikáza (rekombinantní urátoxidáza)
  • akutní infekce

Hodgkinův lymfom[edit | edit source]

 • výskyt u obou pohlaví stejný
 • většina pacientů má vysoké titry EBV protilátek - aktivace EBV infekce může předcházet rozvoji HL
 • dělení HL:
  • klasický - nádor lymfatické tkáně z Hodgkin.buněk (jednojaderné) a vícejaderných buněk Reedové-Sternberga; 4 subtypy
  • HL s lymfocytární proliferací - z B-lymfocytů, s nodulární proliferací izolovaných velkých nádorových buněk
Klinický obraz[edit | edit source]
 • nebolestivé zduření supraklavikulárních a krčních uzlin
 • postižení mízních uzlin v mediastinu
 • systémové projevy
  • únava, nechutenství
  • B-symptomy: horečka, noční poty, úbytek na váze více než 10% za 6 měsíců před diagnózou
 • svědění kůže (projev pokročilého onemocnění)
Diagnostika[edit | edit source]
 • biopsie mízních uzlin + histologie
 • CT hrudníku, CT/MR břicha, PET
 • staging: Ann Arbor klasifikace
Terapie[edit | edit source]
 • kombinovaná CHTR a RTR postižených oblastí
 • používaná cytostatika: cyklofosfamid, vincristin, kortikosteroidy, antracykliny


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

2. LEBL, Jan. Klinická pediatrie. 2. vyd. Praha: Galén, c2014. ISBN 978-80-7492_131-5


 1. a b c d DÍTĚ, P., et al. Vnitřní lékařství. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-496-6.