Hemolytické anémie korpuskulární

Z WikiSkript

Hereditární sférocytóza

Hereditární sférocytóza (nátěr)

Hereditární sférocytóza je genetické onemocnění (AD, může být i získané) podmíněné defektem genu pro strukturální proteiny cytoskeletu a membrány erytrocytů (spektrin, ankyrin, protein III, protein IV.1). Lipidová dvojvrstva je nedostatečně zakotvena ke spektrinové vrstvě a při průchodu slezinnými sinusy se její části oddělují. Zmenšuje se povrch erytrocytu vzhledem k jeho vnitřnímu objemu, což vede ke změně tvaru z bikonkávního v kulovitý nebo elipsoidní. Snižuje se deformabilita erytrocytů a odolnost k opakovaným průchodům kapilárami, zvláště slezinnými sinusy (splenektomie má léčebný efekt). Je to jedna z nejčastějších typů hemolytické anémie v severní Evropě.[1]

Incidence je udávána v rozmezí 1:3000, ale pravděpodobně je vyšší v důsledku nerozpoznaných mírných forem.

Klinický obraz

Enzymatické defekty erytrocytů

Hemoglobinopatie

 • Poruchy syntézy hemoglobinu způsobující hemolytické anémie nebo snižující schopnost hemoglobinu přenášet kyslík.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Hemoglobinopatie.

Paroxysmální noční hemoglobinurie

Jedná se o onemocnění, které je řazeno mezi anémie ze zvýšených ztrát erytrocytů. Konkrétně dochází ke zkrácenému přežívání erytrocytů. Je to onemocnění získané.

Mechanismus vzniku

Příčinou onemocnění je mutace v genu PIG-A v kmenové buňce kostní dřeně. Jedná se o gen, který kóduje enzym pro vytvoření fosfatidyl-inozitol-glykozylové kotvy (GPI kotva). Tato kotva připojuje k buněčné membráně některé proteiny. Tyto proteiny jsou zodpovědné za inaktivaci některých složek komplementu. Díky jejich vlivu se nevytvoří lytický komplex C6-C9, chrání tedy krevní buňky před hemolýzou. U nositelů mutace v genu PIG-A tyto proteiny chybí. Buňka tak není chráněna proti lýze komplementem. Onemocnění se nazývá noční hemoglobinurie z toho důvodu, že komplement je aktivován i kyselým prostředím a k mírnému okyselení organismu dochází během spánku. V noci tedy dojde k atakám hemolýzy, které se ráno projeví hemoglobinurií.

Gen PIG-A je lokalizovaný na X chromozomu, u pacientů s PNH je nejčastěji přítomná mutace 1 baze nebo může dojít i k deleci či inzerci několika bází. V patogenezi onemocnění se uplatňuje mutace genu pro protein DAF a MIRL. Tyto dva proteiny se nazývají také podle monoklonálních protilátek, se kterými reagují, jako CD55 a CD59. Patologické klony erytrocytů mají zkrácenou dobu přežití.

 • Protein (antigen) CD55 (=DAF) inhibuje aktivaci C3 a C5 složky komplementu.
 • Protein (antigen) CD59 (=MIRL) inhibuje aktivitu terminálního komplexu komplementu (C5b+C6+C8+C9).

Podle deficitu GPI vázaných proteinů se odlišuje několik tříd erytrocytů:

 • PNH III. erytrocyty – kompletní deficit GPI vázaných proteinů;
 • PNH II. erytrocyty – je částečně zachovaná syntéza GPI proteinů;
 • PNH I. erytrocyty – reziduální normální erytrocyty.

Na patogenezi onemocnění se může podílet i selhávání kostní dřeně. Tento proces je způsoben imunitními mechanismy. Vlivem určité noxy dojde k aktivaci cytotoxických T-lymfocytů. Následuje indukce apoptózy normálních kmenových hematopoetických buněk. V apoptóze se uplatní další GPI vázané proteiny např. TRAIL-3. Další faktor vedoucí k apoptóze může být i redukce délky telomer.

Kromě patologického klonu erytrocytů se vyskytují i defekty v trombocytech a granulocytech. V krvi můžeme najít jak patologické klony buněk tak i buňky normální.

Klasifikace

První klasifikace dělí PNH na hemolytickou a hypoplastickou formu.

 • Hemolytická forma v krvi je přítomno velké množství PNH III erytrocytů. Dochází epizodám intravaskulární hemolýzy.
 • Hypoplastická forma v krvi je méně PNH III erytrocytů, více PNH II. Malé známky hemolýzy, v krvi je cytopenie.

Druhá klasifikace dělí PNH na klasickou formu, PNH doprovázející jinou specifickou poruchu kostní dřeně a subklinickou formu.

 • Klasická forma je charakteristická intravaskulární hemolýzou, vysokým rizikem trombozy
 • PNH doprovázející jinou specifickou poruchu kostní dřeně se vyskytuje spolu s aplastickou anémií, myelodysplastickým syndromem, hemolýza je u této formy mírnější, je přítomná výrazná pancytopenie.
 • Subklinická forma se může také vyskytovat s jiným onemocněním.

Hlavní projevy

 • ranní hemoglobinurie (u 25 % nemocných, u zbytku probíhá hemolýza chronicky) způsobená acidózou v noci (vzestup pCO2 aktivuje komplement);
 • výrazná hemosideróza ledvin s hemosiderinurií (ztráty železa močí);
 • anémie;
 • krvácivé projevy
 • hemolytický ikterus
 • GIT symptomy
 • deficit železa
 • trombóza či embolie
 • infekce
 • neurologické symptomy

Komplikace

Nejčastější komplikací je vznik trombóz. Pro PNH je typická neobvyklá lokalizace trombóz (abdominální krajina, CNS, plíce). V patogenezi se uplatňuje poškození povrchu trombocytů komplementem. Velmi častá je renální insuficience. Volný Hb způsobuje peroxidativní poškození lipidů a konzumpci NO, která vede k vazokonstrikci.


Diagnostika a léčba

Odkazy

Související články

Zdroj

Reference

 1. POSPÍŠILOVÁ, D. Anémie u dětí [online]. Poslední revize 2007-08-22, [cit. 2011-07-20]. <www.ocol.cz/_data/1188998010_00.ppt>.
 2. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR a Petr SVAČINA. Vnitřní lékařství pro stomatology. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 380 s.