Nozokomiální nákazy/SŠ (sestra)

Z WikiSkript


 • Jedná se o infekci vzniklou po 48 hodinách od hospitalizace nebo infekci vznikající v souvislosti se zdravotnickou intervencí.
 • Výskyt nozokomiálních nákaz (NN) je jedním z indikátorů kvality zdravotnického zařízení.

Endogenní infekce[upravit | editovat zdroj]

 • Infekce vzniká přestupem infekce z jiného kolonizovaného systému organismu.
 • Primárně endogenní → bakterie původem z normální mikroflóry.
 • Sekundárně endogenní → "cizí" bakterie kolonizují gastrointestinální trakt pacienta/klienta a poté způsobí infekci.

Exogenní infekce[upravit | editovat zdroj]

 • Bakterie původem z okolního prostředí.
 • Specifické → výskyt infekce souvisí s dodržováním zásad asepse.
 • Nespecifické → výskyt dle aktuální epidemiologické situace v dané oblasti.

Systém včasného varování[upravit | editovat zdroj]

 • Vyhledávání a hlášení epidemiologicky závažných případů, která vyžadují neodkladná opatření.

Systém kontinuálního sledování[upravit | editovat zdroj]

 • Hodnocení trendů ve výskytu NN v určitých skupinách.
  • Katétrová sepse, ventilátorová pneumonie, urosepse apod.

Faktory vzniku NN[upravit | editovat zdroj]

 • Zavedení katétrů.
 • Závažnost základního onemocnění.
 • Délka pobytu v nemocnici.
 • Invazivní monitorování.
 • Implantace cizích těles.
 • Povaha a rozsah operace.
 • Přidružené onemocnění.
 • Potřeba udržení si zákazníka

Původci bakteriálních NN[upravit | editovat zdroj]

 • Komenzálové kmeny – koaguláza negativní stafylokoky (E. Coli).
 • Patogenní - anaerobní gram+ tyčky (Clostridia), Gram+ koky (Staphylococcus aureus, streptokoky, enterokoky), Gram- tyčky (enterobakterie - Klebsiella, Proteus spec., Pseudomonády, Legionella).

Původci virových NN[upravit | editovat zdroj]

 • Transfuze, dialýza, aplikace injekcí, endoskopie → přenos hepatitis B, C.
 • Fekálně – orální cesta → enteroviry, rotavirus, RSV.
 • Další nákazy → CMV, HIV, virus chřipky.

Důsledky NN[upravit | editovat zdroj]

 • Prodloužení délky hospitalizace, zvyšování nákladů.
 • Způsobení dalšího onemocnění.
 • Zdroj šíření infekce.

Prevence NN[upravit | editovat zdroj]

 • Aktivní vyhledávání → pravidelné bakteriologické vyšetření, stěry z krku, nosu, invazivních vstupů.
 • Izolace → individualizovaná péče, izolace pacienta/klienta (P/K).
 • Dekolonizace P/K – mytí v desinfekčních prostředcích, vytírání dutiny ústní, mytí vlasů a kůže.
 • 3 negativní po sobě jdoucí stěry → vyléčení.

Ze strany personálu[upravit | editovat zdroj]

 • Dodržování zásad asepse.
 • Restrikce nemocného personálu (nachlazení, průjem, kožní infekce apod.).
 • Bariérové ošetřovatelství.
 • Zvyšování rezistence k infekci (správné užití ATB, očkování, sledování rizikových faktorů).

Zásady bariérové péče[upravit | editovat zdroj]

 • Používat jednorázové pomůcky, popřípadě pomůcky individualizovat.
 • Pečovat o osobní hygienu pacienta i svou.
 • Dodržovat pracovní postupy dle standardů daného zdravotnického pracoviště a metodik MZ ČR (aseptické postupy, sterilní pomůcky, dekontaminace pomůcek…).
 • Udržovat a kontrolovat čistotu prostředí.
 • Používat účinné dezinfekční prostředky podle epidemiologického plánu.
 • Dbát na to, aby při jednotlivých pracovních postupech nedošlo ke křížení tzv. čistých a špinavých cest.
 • Dbát na dokonalou dezinfekci a sterilizaci pomůcek a materiálu.
 • Používat ochranné pomůcky v péči o klienta.
 • Dbát na to, aby zbytečně nedocházelo k porušení integrity kůže a sliznic u klienta a u sebe.
 • Všeobecná sestra nesmí při své práci používat šperky a hodinky na rukou, mít dlouhé nebo umělé nehty.
 • Všeobecná sestra musí používat pracovní oděv a pro určené pracovní postupy používat ochranný oděv.
 • Dodržovat zásady hygienického zabezpečení rukou ve zdravotnickém zařízení.
 • Správně manipulovat s čistým a špinavým prádlem.
 • Dodržovat zásady manipulace s biologickým materiálem.
 • Dodržovat zásady správné manipulace se stravou.
 • Třídit a dbát na pravidelné odstraňování odpadu z pracoviště.
 • Dodržovat hygienický filtr.
 • Znát a dbát na dodržování zásad hygienicko-epidemiologického řádu daného pracoviště.
 • Provádět edukaci u pacienta o základních hygienicko-epidemiologických opatřeních.
 • Všeobecná sestra je příkladem pro své kolegy a nabádá je k dodržování preventivních opatření v boji proti nozokomiálním nákazám.
 • Všeobecná sestra prohlubuje své znalosti.

Katétrová sepse[upravit | editovat zdroj]

 • Periferní žilní katétr – riziko infekce stoupá 3. den kanylace.
 • Centrální žilní katétr – riziko infekce stoupá 7. den kanylace.
  • U katétrů s ATB impregnací, manžetou napuštěnou stříbrem se hranice posouvá k 10.–14. dni.
  • Tunelované katétry nejmenší riziko infekce.
  • Nejbezpečnější umístění dle pořadí → v. subclavia − v. jugularis − v. axilaris − v. femoralis.
  • Vhodné pravidelné stěry, odběr hemokultur při febrilii.
  • Po vytažení konec katétru na K+C.
 • Swan-Ganzův katétr – riziko infekce stoupá 4. den kanylace.
 • Arteriální katétr – max. 4-5 dnů, výměna setů á 96h.

Původci[upravit | editovat zdroj]

Cesta původce[upravit | editovat zdroj]

 • Perkutánní průnik.
 • Hematogenní cesta.
 • Kontaminovaný katétr.
 • Kontaminovaný infuzní roztok.

Klinika[upravit | editovat zdroj]

 • Zarudnutí v místě vpichu.
 • Sekrece.
 • Bolestivost.
 • Febrilie.
 • Pozitivní hemokultury (bakteriémie).
 • Obraz celkové sepse.

Urosepse[upravit | editovat zdroj]

 • Permanentní močový katétr (PMK) – riziko infekce stoupá od 5. dne zavedení.
 • Max. délka zavedení latexového MK je 14 dní.
 • Odvodný systém 7 -14 dní.

Původci[upravit | editovat zdroj]

 • Gram+ koky (Staph. Aureus, enterokoky).
 • Gram- tyče (E.Coli, Klebiella pneumooniae, Proteus sp., Pseudomonas sp.).
 • Kvasinky (Candida species).

Infekce operačních ran[upravit | editovat zdroj]

Původci[upravit | editovat zdroj]

Ventilátorová pneumonie[upravit | editovat zdroj]

 • U pacientů/klientů s nutností UPV.
 • Endotracheální kanyla a tracheostomie umožňuje přímý kontakt dolních dýchacích cest s okolím, traumatizuje tkáň, znesnadňuje odkašlávání, vysoké riziko mikroaspirace.
 • Umělá plicní ventilace – vyšší koncentrace O2 zpomaluje pohyb hlenu, poškozuje obranyschopnost plic.

Původci[upravit | editovat zdroj]

Vstup[upravit | editovat zdroj]

 • Inhalace, hematogenní cestou, aspirace.
 • Nedodržení asepse při manipulaci s okruhem.
 • Neutralizace žaludečního obsahu, léčba ATB zvyšují riziko.
 • Operační zákroky v dutině břišní, tlumení.

Prevence[upravit | editovat zdroj]

 • Dodržování zásad asepse.
 • Důkladné OSE DÚ a hltanu.
 • Individualizovaná péče.
 • Péče o techniku, výměna součástí okruhů.
 • Časné zahájení enterální výživy.
 • Zvýšená poloha horní poloviny těla.
 • Předoperační nácvik odkašlávání, hlubokého dýchání.
 • Časná mobilizace.

MRSA[upravit | editovat zdroj]

 • Dobrá afinita ke zdravé kůži a sliznici – nejčastěji na vlhkých a ochlupených místech.
 • Nejčastěji osídlen nos a krk, ojediněle v pochvě.
 • Přenos přímým kontaktem, infikovaný aerosol.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce MRSA.

Rizikové skupiny[upravit | editovat zdroj]

 • Zdravotníci.
 • DM I. Typu.
 • Dialyzovaní P/K.
 • Kožní onemocnění pacienta.
 • Imunodeficientní pacienti.
 • Drogově závislí a HIV pozitivní.

Infekce probíhá stejně, ale léčba je obtížnější.

Nejčastější původci[upravit | editovat zdroj]

 • Pyodermie.
 • Abscesy (infekce měkké tkáně).
 • Infekce kloubů a kostí.
 • Katétrová sepse.
 • Ventilátorová pneumonie.
 • Infekce implantátů.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. 1. vydání. Praha : Grada, 2007. 350 s. ISBN 978-80-247-1830-9.
 • MAĎAR, Rastislav, et al. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. 178 s. ISBN 80-247-1673-9.