Poranění ucha

From WikiSkripta

Úrazy zevního ucha[edit | edit source]

Poranění dělíme na otevřená a uzavřená:

 1. otevřenánatržení, pořezání nebo pokousání,
 2. uzavřenávznikají tupým úderem:
 • nejčastěji vzniká othaematoma auriculae,
 • podkladem je krevní výron mezi chrupavkou a perichondriem – modročervené zduření s fluktuací, mění tvar boltce,
 • může zhnisat → absces či perichondritida,
 • může se zorganizovat → vznikne vazivo → trvalá deformita chrupavky („boxerské ucho“).
Boxérské ucho

Léčba[edit | edit source]

 • Otevřené se suturují, při poranění chrupavky – resekce a pak sutura,
  • menší othematomy – komprese, větší – punkce, drenují se,
   • vhodné je krytí ATB.

Poranění zvukovodu[edit | edit source]

 • samostatně či při komplikovanějších traumatech,
 • otevřená poranění – často náhodně při čištění zvukovodu,
  • nutno vyloučit poranění středouší,
 • tupé poranění – otok nebo hemoragický puchýř,
 • poranění kostěné části – součást zlomenin spánkové kosti – typicky vzniká schodová deformita se zaniklým luminem,
 • otevřená poranění antisepticky ošetřit, větší subepidermální hematomy vypustit,
 • následkem může být vazivová stenóza – chirurgické řešení.

Perforace bubínku[edit | edit source]

 • přímo – při čištění ucha, při úrazech,
 • nepřímo – náhlým zvýšením tlaku (barotrauma, akustické trauma, úder plochou dlaně),
 • může to být součást většího poranění (středouší, zlomeniny…).

Příznaky[edit | edit source]

 • bolest, krvácení ze zvukovodu, převodní nedoslýchavost (závisí na velikosti),
 • otoskopicky – různě velká perforace s nerovnými zakrvácenými okraji,
 • při sekundární infekci vytéká hnis,
 • výtok čiré tekutiny vzbuzuje podezření na likvoreu nebo únik perilymfatické tekutiny.

Terapie[edit | edit source]

CAVE!!! Při podezření na perforaci bubínku zvukovod nevyplachujeme!

 • opatrné vyčištění,
 • adaptujeme okraje perforace, případně perforaci překryjeme papírkem (brání vstupu nečistot),
 • neinfikované, centrálně uložené mají tendenci ke spontánnímu hojení (několik týdnů),
 • v nejhorším operace – myringoplastika.

Úrazy středouší[edit | edit source]

 • mechanismy jsou obdobné jako u bubínku,
 • nepřímé poškození může vzniknout i za intaktním bubínkem,
 • zpravidla je poranění provázeno výronem krve do středouší – hemotympanon,
 • může se přerušit řetěz sluchových kůstek (nejčastěji mezi kovadlinkou a třmínkem),
 • třmínek se může vytrhnout z oválného okénka,
 • může být postižen nervus facialis a vnitřní ucho.

Příznaky[edit | edit source]

 • bolest, krvácení ze zvukovodu, porucha sluchu;
 • převodní nedoslýchavost, když je i percepční složka, je postiženo i vnitřní ucho;
 • když je bubínek intaktní – při otoskopii – modročervené zabarvení za bubínkem.

Terapie[edit | edit source]

 • prostý hematympanon – netřeba zasahovat, spontánně se resorbuje (příp. ATB),
 • cizí tělesa odstraníme,
 • přerušení kůstek – chirurgická rekonstrukce.

Úrazy vnitřního ucha[edit | edit source]

(Otřes labyrintu, komoce)

 • nejčastěji jako součást větších poranění lebky,
 • dojde k porušení mikromechanické stavby membranózního blanitého systému,
  • např. porušení bariéry mezi endo a perilymfou, krvácení do labyrintu,
  • příčinu obvykle nemůžeme diagnostikovat.

Příznaky[edit | edit source]

 • funkční postižení různého rozsahu (porucha rovnovážných funkcí, percepční porucha sluchu, příp. obojí…),
 • sluch se obvykle během 2 týdnů zlepší, závratě přetrvávají déle,
 • akutní příznaky bývají překryty symptomy komoce či kontuze mozkové.

Akustické trauma[edit | edit source]

 • akutní poškození ucha zvukem,
 • izolovaně je vnitřní ucho postiženo zejména třeskem, který trvá kratší dobu (výstřel),
 • při výbuchu je tlakem ještě poškozeno středouší,
 • funkční ztráta je nejčastěji v oblasti bazálního závitu hlemýždě (typická ztráta sluchu s maximem kolem 4 kHz).

Příznaky[edit | edit source]

Terapie[edit | edit source]

 • ovlivnění stavu léčbou není zatím jednoznačně prokázáno.

Zlomeniny spánkové kosti a laterobazální poranění[edit | edit source]

 1. Longitudinální typ:
  • lomná linie probíhá přes oblast zevního zvukovodu,
  • porušuje anulus tympanicus, může poškodit bubínek a středouší,
  • jde dále k hrotu pyramidy až k foramen lacerum,
  • vnitřní ucho nebývá postiženo, n. facialis je postižen vzácně,
  • hlavní příznak – hemotympanon, perforace bubínku, převodní porucha sluchu, likvorea,
  • hrozí ascendentní infekce a meningitida.
 2. Transverzální typ:
  • lomná linie jde kolmo na dlouhou osu pyramidy,
  • může jít přes labyrint, středouší nebývá postiženo,
  • časté je postižení N. VII a N. VIII,
  • příznaky – dominuje prudká závrať, nauzea, zvracení,
   • těžká percepční nedoslýchavost,
  • rovnováha se během několika dnů centrálně zkompenzuje, porucha sluchu zůstává,
 • terapie – většinou konzervativní – zvukovod sterilně kryjeme, ATB profylaxe.

Záněty středouší[edit | edit source]

 • máme záněty buď katarální (nehnisavé) nebo purulentní (hnisavé),
 • každý je buď akutní nebo chronický,
 • hnisavý chronický je buď mezotympanální nebo epitympanální.

Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 224 s. ISBN 80-246-1125-2.