Nervus vestibulocochlearis

From WikiSkripta

nervus vestibulocochlearis
sluchově rovnovážný nerv
N. vestibulocochlearis
N. vestibulocochlearis
TA A14.2.01.121
Funkce

n. vestibularis

 • reflexní ovlivňování svalového tonu
 • udržování rovnováhy
 • koordinace pohybů hlavy a očí

n. cochlearis

 • sluchová dráha
Odstup z

n.vestibularis: ncl. vestibularis medialis, lateralis, superior, inferior

n.cochlearis: ncl. cochlearis anterior, posterior
Obraz obrny

vestibulární systém: vertigo, nauzea, nystagmus, tonické úchylky končetin a trupu, vestibulární ataxie

sluchová dráha: poruchy sluchu


Nervus vestibulocochlearis neboli VIII. hlavový nerv.

Somatosenzitívne aferentné vlákna.

Skládá se ze 2 samostatných nervů (n. vestibularis − rovnovážný, n. cochlearis − sluchový), přijímajících informace ze 2 různých smyslových orgánů.

1. Nervus vestibularis, 2. Nervus cochlearis, 3. Nervus intermediofacialis, 4. Ganglion geniculi, 5. Chorda tympani, 6. Cochlea, 7. Ductus semicirculares, 8. Malleus, 9. Membrana tympani, 10. Tuba auditiva
Vestibulokochleární aparát

Jádra[edit | edit source]

 • nervus vestibularis − 4 jádra − ncl. vestibularis medialis, lateralis, superior, inferior
 • nervus cochlearis – 2 jádra − ncl. cochlearis anterior, posterior
 • projekce jader − laterální část spodiny fossa rhomboidea
 • oba nervy vystupují z pyramidy přes meatus acusticus internus a vstupují do kmene v mostomozečkovém úhlu
Vestibulární a cochleární orgán s otolity

Nervus vestibularis[edit | edit source]

 • přivádí informace z receptorového orgánu – labyrintu do několika oblastí CNS
 • vede informace o pohybu organismu vzhledem k vektoru gravitační síly
 • díky vestibulárnímu aparátu vnímáme změnu směru a rychlosti pohybu hlavy a celého těla v prostoru při pohybu přímočarém i kruhovém
 • príslušné vzruchy v odpovedi na polohu a pohyb hlavy vznikajú v receptorových zmyslových bunkách maccula sacculi a utricculi a v cristae ampullares, telá buniek sú uložené v ganglion vestibulare na dne meatus acusticus internus

Labyrint[edit | edit source]

 • receptorový orgán vestibulárního aparátu
 • je součástí tzv. vnitřního ucha v pyramidě kosti skalní
 • je tvořen 3 polokruhovitými kanálky a dvěma váčky – utriculus a sacculus
  • polokruhovité kanálky obsahují ampulární kristy (cristae ampullares), jejichž buňky reagují na pohyb s úhlovým zrychlením (otáčivý pohyb)
  • utrikulus a sacculus obsahují receptorové orgány − makula utriculi a makula sacculi, jejichž buňky reagují na lineární zrychlení (pohyb přímočarý)

Vestibulární dráha[edit | edit source]

První neurony vestibulární dráhy
 • tvořeny tzv. bipolárními buňkami ganglion vestibulare ve vnitřním zvukovodu na dně meatus acusticus internus
 • vlákna, ktoré prichádzajú do ggl. vytvárajú 3 krátke nervy :
 • n. utriculoampullaris ( spojením n. ampullaris lateralis, anterior a utricularis ) vedie vzruchy z maccula utriculi, crista ampullaris lateralis a anterior, prechádza cez area vestibularis superior
 • n. saccularis, ktorý vedie vzruchy z maccula sacculi, cez area vestibularis inferior
 • n. ampullaris posterior, ktorý vedie vzruchy z crista ampullaris posterior, cez foramen singulare
 • periferní výběžky obalují těla receptorových buněk v ampulárních kristách, utriculu a sacculu
 • centrální výběžky tvoří vestibulární část n. VIII
 • vlákna jdou vnitřním zvukovodem a končí ve čtyřech vestibulárních jádrech v mozkovém kmeni, v rombencefale , pod spodinou čtvrté komory mozkové – ncl. vestibularis superior, inferior, medialis et lateralis
 • zde dochází k přepojení na druhé neurony
Druhé neurony vestibulární dráhy
 • vytvářejí vestibulární dráhy nesoucí informace do CNS.
  • tractus vestibulospinalis jde k motoneuronům předních rohů míšních
  • tractus vestibuloreticularis do retikulární formace
  • tractus vestibulocerebellaris do mozečku
  • tractus vestibulobulbaris k jádrům hlavových, zvláště okohybných nervů
  • tractus vestibulocorticalis do temporoparietální oblasti

Funkce[edit | edit source]

 • reflexní ovlivňování svalového tonu
 • udržování rovnováhy
 • koordinace pohybů hlavy a očí

Příznaky poškození vestibulárního systému[edit | edit source]

 • vertigo (závratě) – rotační nebo poziční
 • nauzea
 • nystagmus
  • u centrální léze může mít směr jakýkoliv, ale pokaždé stejný. Může být horizontální, horizontálně rotační či vertikální.
 • Tonické úchylky končetin a trupu na stranu slabšího aparátu u léze periferní, u centrální léze jakýmkoliv směrem, ale pokaždé stejným.
 • vestibulární ataxie

Periferní vestibulární syndrom[edit | edit source]

 • způsoben postižením N. vestibularis a labyrintu (Méniérova choroba, neuronitis vestibularis, zoster oticus, toxické poškození);

příznaky:

 • rotační závrať
 • nystagmus horizontální či horizontálně-rotační,
 • pomalá složka nystagmu, i tonické úchylky končetin mají směr slabšího vestibulárního aparátu – harmonický syndrom

Centrální vestibulární syndrom[edit | edit source]

 • způsoben postižením vestibulárních jader nebo drah;

příčiny:

 • vaskulární léze, ischemie, záněty, tumory
 • komprese a. vertebralis v určité poloze hlavy;

symptomy:

 • vertigo − různá intenzita i citlivost na polohu
 • nystagmus − horizintální, rotační či vertikální. Není spojitiost mezi směrem a tonickými úchylkami končetin − dysharmonický syndrom
 • kinetóza

Nervus cochlearis[edit | edit source]

 • privádza do mozgu vzruchy z receptorových vláskových zmyslových buniek z Cortiho orgánu
 • dendrity ganglion cochleare začínají u receptorových vláskových buněk v kochlee (Cortiho orgán), zde dochází k transformaci zvukových vln na elektrické signály, které jsou vedeny sluchovým nervem

Sluchová dráha[edit | edit source]

První neurony sluchové dráhy
 • z Cortiho orgánu sa vzruchy vedú dendritmi prvého neurónu sluchovej dráhy do ganglion cochleare - úzky pás nervového tkaniva pozdĺž lamina spiralis ossea v canalis spiralis modioli, sleduje závity slimáka
 • zväzky axonov smerujú k báze modiolu
 • lokalizovány v ganglion spirale cochlae a utvářejí nervus cochlearis, ten vystupuje z meatus acusticus internus pyramidy usporiadaným súborom otvorov - tractus spiralis foraminosus
 • končí v nucleus cochlearis anterior et posterior mozkového kmene
 • po výstupe sa spojí s n. vestibularis a ako n. vestibulocochlearis vstupuje do pons v pontocerebellárnom uhle
 • axóny tejto časti sluchovej dráhy končia v rombencefale v nc. cochlearis anterior a posterior pod reccessus lateralis ventriculi quarti
Druhé neurony sluchové dráhy
Třetí neurony sluchové dráhy
Čtvrté neurony sluchové dráhy
 • přivádí informace do primární sluchové kůry, kterou jsou Heschlovy závity (gyri temporales transversi) area 41 a 42.

Poruchy sluchu[edit | edit source]

 • hypacusis = nedoslýchavost
 • surditas (anacusis) = ztráta sluchu
 • tinnitus − vnímání neexistujícího zvuku (šumění, pískání,...), způsobeno iritací n. cochlearis, nebo Cortiho orgánu
 • nedoslýchavost
  • převodní − potíž je v zevním zvukovodu (např. cerumen, cizí těleso)
  • percepční − způsobena lézí kochley (kochleární typ, např. Ménièrova choroba) nebo lézí ncl. cochlearis (retrokochleární typ, např. schwannom n. vestibuli, léze v mostomozečkovém koutu).
   • neurální − postižení n. VIII. a centrálních afferentních drah
  • centrální nedoslýchavost je vzhledem k částečnému křížení vzácností


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Vestibulární syndrom

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. 2. vydání. Praha : Grada Publishing a. s., 2004. 692 s. s. 450-500. ISBN 80-247-1132-X.


 • AMBLER, Zdeněk. Neurologie pro studenty lékařské fakulty. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2001. 399 s. s. 55-63. ISBN 80-246-0080-3.