Termické úrazy (pediatrie)

Z WikiSkript

Horečka[upravit | editovat zdroj]

Etiologie horečky[upravit | editovat zdroj]

Infekční etiologie:

 • bakteriální
 • nebakteriální
  • plísně
  • paraziti (včetně importu – malárie, leishmanióza)
  • viry (EBV, CMV)

Neinfekční etiologie:

Terapie hyperpyretického stavu[upravit | editovat zdroj]

 • i.v. krystaloidy přes led
 • hydrokortizon 30–50 mg/kg pro dosi
 • léky s α–lytickým účinkem: chlorpromazin 0,5–1 mg/kg pro dosi i.v.

Hypertermie[upravit | editovat zdroj]

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

 • záněty
  • infekce
  • systémové záněty
 • přehřátí
  • heat cramps
  • heat exhaustion
  • heat stroke
 • CNS inzult
 • metabolická příčina
 • intoxikace
  • salicyláty
  • anticholinergika
  • fenothiaziny
  • antihistaminika
  • tricyklická antidepresiva
 • popáleniny
 • kongenitální anhidrosa


Křeče z horka (heat cramps)[upravit | editovat zdroj]

Laboratoř[upravit | editovat zdroj]

 • hyponatremie, hypochloremie, snížený odpad Na v moči

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • α–blokátory, i.v. linka
 • 1/1 FR nebo 1/1 Ringer
 • ev. antikonvulziva v běžných dávkách

Úpal (heat exhaustion)[upravit | editovat zdroj]

 • kolaps z horka při pobytu v horkém, vlhkém, nevětraném prostředí

Klinicky[upravit | editovat zdroj]

 • porucha vědomí, zmatenost, vertigo, bolest hlavy
 • pocení, hypotenze, hyperventilace, tachykardie
 • nemusí být zvýšená TT

Laboratoř[upravit | editovat zdroj]

 • hyperosmolární dehydratace = hemokoncentrace
 • hypernatremie, zvýšená urea i kreatinin


Úžeh (heat stroke)[upravit | editovat zdroj]

 • po pobytu na slunci
 • kůže bývá suchá, spálená

Klinicky[upravit | editovat zdroj]

 • poruchy vědomí, křeče, meningismus
 • zvracení, hypotenze, ev.průjem
 • chybí pocení, hyperpyrexie
 • oligoanurie

CAVE!!! Edém mozku, rozvoj ARF (akutní tubulární nekróza)

Laboratoř[upravit | editovat zdroj]

 • hyperosmolární dehydratace, RAL → MAC
 • elevace svalových enzymů při rhabdomyolýze
 • riziko rozvoje DIC
 • Vysoké riziko mají pacienti s cystickou fibrosou, sklerodermií, ichtiosou.

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • chlazení pacienta: odstranit oděv, led do třísel, supraklavikulárních jamek
 • volné dýchací cesty/oxygenoterapie
 • volum 1/1 FR nebo 1/1 Ringer 10–20 ml/kg i.v. přes led
 • terapie acidózy
  • 0,1 x BE x kg t.h. – jen u těžkých poruch s pH<7,15; resp.HCO3<8 mmol/l
  • korigujeme na pH 7,2; resp. HCO3 15 mmol/l
 • antikonvulziva: při křečích v běžných dávkách
 • terapie DIC:
  • trombocytární náplav, fresh frozen plasma, AT III, fibrinogen, low dosis heparin
 • terapie ASL / tubulární nekrózy

CAVE!!! Kontraindikace: antipyretika + fenothiaziny

Maligní hypertermie[upravit | editovat zdroj]

 • genetická porucha (mutace α–1S podjednotky T–tubulu kalciového kanálu svalové buňky nebo mutace ryanodinového receptoru, který kontroluje uvolňování kalcia ze sarkoplasmatického retikula) charakterizovaná rychlým zvýšením teploty těla (o 1 °C/5 minut) v důsledku nekontrolovaného svalového metabolismu, který je spuštěn anestetiky, sukcinylcholinem, atropinem, skopolaminem, fenothiazinovými léky, ketaminem, ale i nedepolarizujícími relaxanciemi (vyjma pancuronia) a stresem.

Incidence[upravit | editovat zdroj]

 • 1:14.000 u dětí

Klinicky[upravit | editovat zdroj]

 • po několika minutách dochází k rychlému vzestupu tělesné teploty až o několik stupňů → horká kůže, tachykardie, poruchy komorového vedení, tachypnoe, hypotenze, cyanóza, výrazné pocení, zástava srdce

Laboratoř[upravit | editovat zdroj]

 • vysoké pCO2 (i přes hyperventilaci), závažná MAC
 • hyperkalemie, myoglobinurie, přechodně hyperkalcemie
 • ARF
 • u 70 % pacientů je vysoká klidová hladina kreatinkinázy

Patogeneze[upravit | editovat zdroj]

 • jde o poruchu vazby kalcia ve svalech – za normálních okolností se při svalové kontrakci uvolněné kalcium vrací zpět do sarkoplasmatického retikula, ale při maligní hypertermii svalová kontrakce přetrvává a to buď zvýšeným uvolňováním nebo sníženou zpětnou vazbou kalcia v plazmatickém retikulu
 • aerobní a anaerobní buněčný metabolismus je výrazně zvýšen → je zvýšená produkce CO2, tepla a laktátu
 • u příbuzných často nacházíme v anamnéze komplikace při anestéziích, svalová onemocnění, ptózu, strabismus, kloubní hypermobilitu, skoliózu, kyfózu, vysoké horečky při infekčních onemocněních, po zátěži, myoglobinurii po svalové zátěži

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • monitoring
  • TT, Ekg, arteriální TK, CVP, hodinová diuresa
  • dle potřeby: Astrup, ionty, CK, kreatinin, glykemie, laktát, trombocyty, koagulace, LDH, transaminázy, myoglobin v moči
 • léčebná opatření
  • okamžitě přerušit podávání vyvolávajících látek
  • hyperventilace čistým O2
  • zevní ochlazování nemocného do TT 38 °C
  • 10% Ca–gluconicum
  • dantrolen 2 mg/kg i.v. á 5 min do max. 10 mg/kg
  • furosemid 1–2 mg/kg
  • korekce MAC: NaHCO3
  • při tachyarytmiích: β–blokátory, dexamethason
  • terapie hyperkalemie
 • prevence: dantrolen 4 mg/kg p.o. 24 hod před výkonem ve 4 dílčích dávkách

Hypotermie[upravit | editovat zdroj]

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

 • intoxikace
  • barbituráty
  • fenothiaziny
  • alkohol
 • prochladnutí
 • tonutí
 • kožní léze
  • popáleniny
  • erytrodermie
 • sepse (predikce vyšší mortality)
 • kardiální insuficience
 • metabolické příčiny
 • CNS inzult
  • léze mozku
  • léze míchy
  • léky indukované koma
 • mentální anorexie
 • familiární dysautonomie

Klinicky[upravit | editovat zdroj]

 • tachykardie + zvýšené Cl → bradykardie
 • prodloužení intervalu QT na EKG → fibrilace síní → komorová fibrilace při TT <30 °C
 • tachypnoe → hypopnoe
 • dezorientace, vymizení pupilárních reflexů
 • zvýšená diuréza → oligoanurie + azotémie → akutní tubulární nekróza, MAC
 • riziko DIC

Terapie[upravit | editovat zdroj]

 • mírná hypotermie = TT 32–35 °C
  • ohřívání o cca 1 °C/1 hod docílíme teplými dekami, sálavým teplem
  • vhodný i.v. volum – tekutiny s teplotou 37–40 °C
 • těžká hypotermie = TT <32 °C
  • ohřátí pacienta → ohřáté infuzní roztoky 37–40 °C
  • UPV ohřátým a zvlhčeným O2
  • nazogastrická laváž žaludku a colon FR s T 38 °C
  • ev. extrakorporální ohřátí krve
 • terapie acidózy
  • 0,1 x BE x kg t.h. → jen u těžkých poruch s pH <7,15; resp. HCO3 <8 mmol/l
  • korigujeme na pH 7,2; resp. HCO3 15 mmol/l
 • terapie DIC
  • trombocytární náplav, fresh frozen plasma, AT III, fibrinogen, low dosis heparin
 • terapie ASL/tubulární nekrózy

CAVE!!! Při KPR musíme pacienta vždy současně zahřívat, neboť při TT <30 °C je samotná farmakoterapie prakticky neúčinná!

 • monitoring: EKG, TK, diuréza, Astrup, mineralogram, glykemie, ev. CVP


Popáleninový úraz[upravit | editovat zdroj]

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

 • horká pára/tekutina
 • kontakt s horkým tělesem
 • plamen
 • elektrický proud
 • chemikálie
 • nízké teploty
 • ionizující záření

Klasifikace popálenin podle hloubky popálení[upravit | editovat zdroj]

 1. I.stupeň
  • postižení epidermis, na kůži bolestivý erytém
 2. II.stupeň
  • postižení epidermis + dermis
   • IIa – puchýře + bolest + kapilární návrat
   • IIb – stržené puchýře se sytě červenou spodinou + bez bolesti, chybí kapilární návrat
 3. III.stupeň
  • postižení epidermis + dermis + podkožního vaziva, kůže je bílá, tužší, zpočátku bolest
 4. IV.stupeň
  • postižení svalů, šlach, kostí
  • tkáně jsou tmavé a necitlivé

Klasifikace popálenin dle rozsahu a lokalizace[upravit | editovat zdroj]

 • rozsah udáváme v % nebo cm2 podle Lund–Bowder tabulky
 • orientačně platí: plocha dlaně pacienta = 1% tělesného povrchu

Definice závažného popálení[upravit | editovat zdroj]

 • dle rozsahu
  • děti <2 roky při rozsahu >5%
  • děti 2–15 let při rozsahu >10%
  • děti >15 let při rozsahu >20%
 • dle lokalizace
  • závažné je jakékoliv popálení obličeje, krku, rukou, nohou, povrchu kloubů, genitálu, perinea bez ohledu na rozsah/lokalitu
 • další kritéria
  • popáleniny způsobené el.proudem a chemikáliemi
  • při podezření/potvrzení inhalace CO = kouře
 • dítěte <2 roky je každé popálení "závažné"
 • závažné popálení vyžaduje i.v. linku + hospitalizaci

CAVE!!! Hloubka i rozsah popálenin se může během desítek minut až hodin výrazně zhoršit.


Inhalace kouře (CO)[upravit | editovat zdroj]

 • jsou-li důkazy o inhalaci (oheň v uzavřeném prostoru, spálený nos i nosní dutiny, popáleniny tváře, zuhelnatělé rty,krvavá sekrece z DC, edém zadního faryngu), intubujeme
 • podáváme 100% zvlhčený a temperovaný O2 (urychluje odbourávání CO)
 • nutné vyšetření karboxyhemoglobinu, protože pulzní oxymetrie je nespolehlivá (pulzní oxymetr ignoruje patologické molekuly Hb a snímá pouze oxyHb → falešně "dobré" hodnoty saturace)


Patofyziologie popáleninového traumatu[upravit | editovat zdroj]

 • zvýšená permeabilita cév → edém → hypoxie
 • hypermetabolismus → zvýšené nároky na potřebu O2 → hypoxie
 • selhání mikrocirkulace → vazodilatace x vazokonstrikce → hypoxie
 • hyperkoagulabilita → mikrotrombóza → hypoxie
 • hypoxie → buněčné poškození → MOF (= multiple organs failure)


Timing popáleninového úrazu[upravit | editovat zdroj]

 • zajištění:
  • centrální žilní katetr, arteriální katetr, močový katetr, nasogastrická sonda
  • EKG
  • SaO2
  • CVP
  • TT
  • diuréza
  • vnitřní prostředí
  • dle stavu intubace/UPV
 1. Emergency period = popáleninový šok
  • dominuje hypovolemie a zvýšená aktivita sympatiku (α receptory) = low flow phase
  • periferní vazokonstrikce → hypertenze (proto jsou kontraindikovány adrenalin, noradrenalin)
  • vznik lokálního edému → ischemizace na končetinách
  • dušení → nutné uvolňující nářezy až na fascii
  • generalizovaný edém → únik tekutin do třetího prostoru
 2. Acute period
  • dominuje vysoká aktivita sympatiku (β receptory) = flow phase
  • dominuje katabolismus → často hyperglykemie bez odpovědi na inzulin
  • nutná perfektní a adekvátní parenterální výživa
  • zvýšené riziko infekce
 3. Rekonstrukční období a rehabilitace
  • plasticko–chirurgické řešení
 • metody péče:
  • otevřená x polootevřená x zavřená
  • nekrektomie x transplantace

Terapie popáleninového úrazu[upravit | editovat zdroj]

Drobné popáleniny[upravit | editovat zdroj]
 • ambulantní terapie
 • za sterilních podmínek chlazení, dexpanthenol
 • perforovat puchýře a použít je jako provizorní biologický kryt
 • zabránit vysušování spodiny – mastný tyl, obklady s furantoinem, chloraminem
Závažné popáleniny[upravit | editovat zdroj]
 1. Přednemocniční fáze
  • zamezit dalšímu termickému působení:
   • uhasit/svléknout oděv, zamezit dalšímu působení el.proudu/chemikálií
  • okamžité chlazení studenou vodou
   • provedení do 30 min od termického úrazu snižuje rozsah popálení
   • chladíme ruce, nohy, obličej
   • NE celé končetiny – chlazená plocha nesmí být >5% tělesného povrchu, jinak hrozí riziko prohloubení popáleninového šoku
  • analgosedace i.v.: petidin 0,5 mg/kg + ketamin 1 mg/kg + midazolam 0,2–0,3 mg/kg
  • volumexpanze: 1/1 Hartmann sol. 20–40 ml/kg
 2. Nemocniční péče
  • tekutiny/elektrolyty
   • potřeba tekutin během prvních 24 hodin: počítáme 2–3 ml/kg/% popáleného tělesného povrchu + fyziologickou potřebu (např. dle Holiday–Segar vzorce)
   • strategie: 50% tekutin podáváme v prvních 8 hodinách a to pouze krystaloidy
   • dalších 50% tekutin v následujících 16 hodinách, poměr koloidy/krystaloidy = 1 : 2
   • potřeba Na v prvních 24 hodinách v mmol:
    • 0,5–0,75 mmol/kg/% popáleného tělesného povrchu + fyziologická potřeba Na (3 mmol/kg/24 hod)
   • potřeba tekutin během druhých 24 hodin
    • počítáme 1,5 ml/kg/ % popáleného tělesného povrchu + fyziologickou potřebu
   • od 2.dne můžeme tekutiny podávat rovnoměrně během celého dne

CAVE!!! Uvedené vzorce je třeba chápat limitovaně, přesnou bilanci tekutin určujeme podle diurézy a hodnot CVP.

 • dopamin + dobutamin: při nestabilním oběhu
 • důsledná kontinuální analgosedace: např. fentanyl 5–10 μg/kg/hod
 • α–blokátory (droperidol, chlorpromazin): při extrémní periferní vazokonstrikci
 • α–blokátory jsou kontraindikovány bez patřičné infuzní terapie
 • methylprednisolon 30 mg/kg v jedné dávce co nejdříve po úrazu
 • profylaxe stresových vředů: H2 blokátory, sukralfát
 • profylaxe tetanu: tetanový toxoid
 • ATB profylaxe
 • doplňková terapie:
  • 10% Calcium gluconicum 1 ml/kg/24 hod á 6 hod. i.v.
  • 10% Magnesium sulfuricum 0,5 ml/kg/24 hod. á 6 hod i.v.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • HAVRÁNEK, Jiří: Termické úrazy.