Klouby dolní končetiny

Z WikiSkript

Spojení dolní končetiny zahrnují spojení pletence dolní končetiny (tvořeného křížokyčelním kloubem, sponou stydkou a ligamenty pánve) a spojení volné dolní končetiny (tvořená kyčelním kloubem, kolenním kloubem, tibiofibulárním kloubem, vazivovou ploténkou, tibiofibulární syndesmosou a klouby nohy).

Spojení pletence dolní končetiny (juncturae cinguli membri inferioris)[upravit | editovat zdroj]

Articulatio sacroiliaca (kloub křížokyčelní)[upravit | editovat zdroj]

 • typ kloubu: amphiarthrosis (kloub tuhý)
 • styčné plochy: facies auricularis ossis sacri, facies auricularis ossis ilii
 • charakteristika kloubních ploch: prohnuté, na povrchu vazivová chrupavka, v hlubších vrstvách hyalinní chrupavka
 • charakteristika kloubního pouzdra: krátké, tuhé, zesíleno těmito vazy:
  • ligamentum sacroiliacum anterius
  • ligamentum sacroiliacum posterius
  • ligamentum sacroiliacum interosseum
  • ligamentum iliolumbale
 • pohyby: předozadní, kývavé, kolem horizontální frontální osy ve výši obratle S2
 • cévy a inervace:
  • tepny: přicházejí z a. iliolumbalis, a. sacralis lateralis, a. glutea superior, a. sacralis lateralis
  • žíly: odcházejí podél přívodných tepen
  • nervy: přicházejí z nn. sacrales, n. gluteus superior, n. obturatorius


Pelvis

Symphysis pubica (spona stydká)[upravit | editovat zdroj]

 • velmi pevné chrupavčité spojení
 • styčné plochy: facies symphysiales obou stran
 • útvary: discus interpubicus (chrupavčitá výplň štěrbiny mezi facies symphysiales, u žen vysoká 45 mm, u mužů 50 mm)
  • eminentia retropubica - nízká hrana vyčnívající z disku dozadu
 • vazy:
  • ligamentum pubicum superius
  • ligamentum pubicum inferius - velmi silné

Ligamenta pánve[upravit | editovat zdroj]

 • vazivová spojení
 • ligamentum inguinale: nepravý vaz, od spina iliaca anterior superior na tuberculum pubicum
 • ligamentum sacrospinale: silný vaz, od kaudálního části boku os sacrum a od os coccygis na spina ischiadica
 • ligamentum sacrotuberale: od okrajů os sacrum a os coccygis na tuber ischiadicum
 • lig. sacrospinale a lig. sacrotuberale vytváří foramen ischiadicum majus et minus (průchod pro cévy a svaly)
 • musculus piriformis rozděluje ischiadicum majus na foramen suprapiriforme a foramen infrapiriforme
 • membrana obturatoria uzavírá foramen obturatum, pro průchod nerv a cév je při sulcus obturatorius vytvořen kanálek canalis obturatorius

Spojení volné dolní končetiny (juncturae membri inferioris liberi)[upravit | editovat zdroj]

Articulatio coxae (kloub kyčelní)[upravit | editovat zdroj]

 • typ kloubu: enarthrosis (kloub kulovitý omezený)
 • kloubní plochy:
  • hlavice: část caput femoris s kloubní chrupavkou
  • jamka: acetabulum pánevní kosti (styčná plocha – jen facies lunata)
   • speciální útvary jamky: pulvinar acetabuli („tukový polštář“), labrum acetabuli, ligamentum transversum acetabuli
 • charakteristika kloubního pouzdra: začátek při okrajích acetabula, úpon na collum femoris (vpředu linea intertrochanterica vně, vzadu crista intertrochanterica mimo kloubní pouzdro), zesílení těmito ligamenty:
  • ligamentum iliofemorale (nejsilnější vaz v těle; ukončuje extensi v kloubu)
  • ligamentum pubofemorale (omezuje abdukci a zevní rotaci)
  • ligamentum ischiofemorale (omezuje addukci a vnitřní rotaci)
  • zona orbicularis (vazivový prstenec)
  • ligamentum capitis femoris
 • jiné útvary: bursa iliopectinea (mezi m. iliopsoas a os coxae)
 • základní postavení kloubu: vzpřímený postoj
 • střední postavení kloubu: střední flexe s mírnou abdukcí a s malou zevní rotací
 • pohyby: flexe a extense, abdukce a addukce, rotace
 • cévy a inervace:
  • tepny: hl. větve z a. glutea superior et inferior, a. obturatoria, aa. circumflexae femoris, medialis et lateralis, a. pudenda interna, a. iliaca externa, a. femoralis, a. profunda femoris, a. perforans I
  • žíly: odcházejí podél přívodných tepen
  • nervy: z n. femoralis, n. obturatorius, n. ischiadicus, n. n. gluteus superior

Articulatio genus (kloub kolenní)[upravit | editovat zdroj]

Q úhel
 • typ kloubu: složený
 • kloubní plochy:
  • hlavice: condyli femoris
  • jamka: facies articularis superior na kondylech tibie + menisky
  • další styčné plochy: facies articularis patellae se dvěma fasetami, facies patellaris femoris
 • charakteristika kloubních ploch:
  • condyli femoris: charakteristické zakřivení, zakřivení větší než u kloubních ploch tibiae
  • condyli tibiae: téměř ploché
 • charakteristika kloubního pouzdra: pevné, výrazně odlišná fibrózní a synoviální vrstva; úpon při okrajích kloubních ploch na tibii a patele a vzdáleněji od okrajů kloubních ploch na femuru, epikondyly femuru leží extraartikulárně
  • recessus suprapatellaris - umožňuje výklon pouzdra vpředu nad patelu
  • zesíleno těmito ligamenty:
   • postranní vazy (ligamenta collateralia) - stabilizace kloubu při extensi a částečné flexi
    • ligamentum collaterale tibiale - plochý vaz, vede od mediálního epikondylu femuru na zevní plochu kondylu tibie
    • ligamentum collaterale fibulare - vede od laterálního epikondylu femuru na hlavičku fibuly
   • vazy vpředu:
    • ligamentum patellae (pokračování šlachy m. quadriceps femoris)
    • retinacula patellae (po stranách pately)
   • vazy vzadu:
    • ligamentum popliteum obliquum
    • ligamentum popliteum arcuatum
   • nitrokloubní vazy:
    • ligamenta cruciata genus (zkřížené vazy kolenní) - významná role pro fixaci a stabilizaci kloubu, pojí femur s tibií
     • ligamentum cruciatum anterius
     • ligamentum cruciatum posterius - silnější než anterius
    • ligamentum transversum genus - spojuje menisky mezi sebou, nachází se v tukové plica alaris
    • ligamentum meniscofemorale posterius et anterius - připevňují menisky k okolním strukturám
 • jiné útvary: při kloubu se nachází hodně tíhových váčků, bursae mucosae, jelikož zde na mnoho místech dochází k velkému tření a tlaku (např. bursa infrapatellaris profunda, bursa subcutanea tuberositas tibiae); tíhové váčky také přímo komunikují s kloubní dutinou (např. bursa suprapatellaris)
 • charakteristika kloubní dutiny:
  • prostorná; komplikovaný tvar
  • synoviální membrána: pokrývá vnitřní plochu vazivového pouzdra, zkřížené vazy a tukové těleso pod patelou (corpus adiposum infrapatellare („Hoffovo těleso“)); postupuje od zadní strany pouzdra až k hrotu pately, vytváří tak sagitální přepážku – plica synovialis infrapatellaris, která vepředu vybíhá do stran v plicae alares
 • musculus articularis genus: zabraňuje uskřinutí kloubního pouzdra
 • poloha femuru vůči tibii (či vertikále):
  • fyziologický abdukční úhel (zevně otevřený, od vertikály): 170-175°
  • Q-úhel (do vertikály): u žen max. 15°, u mužů max. 10°
 • základní postavení kloubu: plná extense ("uzamknuté koleno")
 • střední postavení: mírná flexe (20-30°)
 • pohyby: základní pohyb – flexe a extense
  • flexe:
   • počáteční rotace: „odemknutí kolena“ prostřednictvím uvolnění zkřížených vazů
   • valivý pohyb
   • klouzavý pohyb: kondyly femuru se spolu s menisky pohybují dozadu po tibii
  • extense: stejné pohyby jako u flexe v opačném pořadí
  • sdružená rotace
  • mírná samostatná rotace: možná za částečné flexe; vnitřní a zevní
 • cévy a inervace:
  • tepny: přicházejí z a. femoralis, a. poplitea a také zásobení ze sítě rete patellare
  • žíly: vytvářejí periartikulární pleteň, odcházejí podél přívodných tepen
  • nervy: přicházejí z nervových kmenů n. femoralis, n. tibialis a n. obturatorius

Articulatio tibiofibularis[upravit | editovat zdroj]

 • typ kloubu: articulatio plana (kloub plochý)
 • kloubní plochy:
  • facies articularis fibularis na tibii
  • facies articularis capitis fibulae
 • charakteristika kloubního pouzdra: pevné a krátké, zesíleno těmito vazy:
  • ligamentum capitis fibulae anterius
  • ligamentum capitis fibulae posterius
 • pohyby: posuvné pohyby malého rozsahu
 • cévy a inervace:
  • tepny: přicházejí z a. tibialis anterior, a. poplitea
  • žíly: podél přívodných tepen
  • nervy: přicházejí z n. fibularis communis

Membrana interossea cruris[upravit | editovat zdroj]

 • vazivová ploténka
 • spojuje: margo interosseus tibie s margo interosseus fibuly
 • funkce:
  • začátek hlubokých svalů bérce
  • mechanická zábrana vzájemného posunu kostí bérce

Syndesmosis tibiofibularis[upravit | editovat zdroj]

 • vazivové spojení
 • spojuje: distální konce tibie a fibuly
 • vpředu kloubní štěrbina
 • zesílení: ligamentum tibiofibulare anterius et posterius
 • význam: podílí se na správné funkci hlezenního kloubu
 • cévy a inervace:
  • cévy: přicházejí z a. tibialis anterior, a. fibularis
  • žíly: do žilní sítě zevního kotníku a dále podél přívodných tepen
  • nervy: přicházejí z n. fibularis profundus, n. tibialis

Articulatio talocruralis – kloub hlezenní (horní kloub zánártní)[upravit | editovat zdroj]

Articulatio talocruralis (horní kloub zánártní, kloub hlezenní) je kloub, v němž artikulují kosti bérce (tibia a fibula) s talem.

Articulatio talocruralis
Tarsometatarsální a intertarsální skloubení

Typ kloubu: složený kladkový kloub

Kloubní plochy: jamku tvaru vidlice tvoří kloubní plošky na distální části fibuly a tibie, hlavici tvoří trochlea tali a kloubní plošky na bocích talu

Kloubní pouzdro: upíná se po okraji kloubních ploch, vnější plochy kotníků jsou mimo kloub + vpředu a vzadu je slabé a volné tak, že stačí pohybům kloubu.

Postranní vazy: zesilují boky pouzdra, vějířovitě se upínají a v každé poloze kloubu je napjat na obou stranách alespoň jeden z pruhů postranního vazu a je tak zajištěno správné vedení pohybu.

Ligamentum collaterale mediale (deltoideum) – má tvar trojúhelníku

 • pars tibiotalaris anterior a posterior
 • pars tibionavicularis
 • pars tibiocalcanearis

Ligamentum collaterale laterale

 • ligamentum talofibulare anterius a posterius
 • ligamentum calcaneofibulare

Pohyby:

Trochlea tali je vpředu širší, má tedy tendenci při pohybu od sebe kotníky roztlačovat. Základní postavení zaujímá kloub ve stoji a z něho jsou možné pohyby plantární flexe (30–35°), dorsální flexe (do 20–25°). Rozsah pohybů na živém je zvětšen o pohyby dalších kloubů v zánártí. Střední postavení kloubu odpovídá postavení základnímu.

Cévy a nervy kloubu:

Dolní kloub zánártní[upravit | editovat zdroj]

Skládá se ze zadního oddílu (articulatio subtalaris) a předního oddílu, který má mediální část (articulatio talocalcaneonavicularis) a laterální část (articulatio calcaneocuboidea).

Articulatio subtalaris (talocalcanea)[upravit | editovat zdroj]

Kloubní plochy: mezi facies articularis talaris posterior calcanei a facies articularis calcanea posterior tali

Kloubní pouzdro: zesíleno zevními a mezikostními vazy

Articulatio talocalcaneonavicularis[upravit | editovat zdroj]

Kloubní plochy: hlavici tvoří caput tali a dvě kloubní plošky na spodní ploše talu, jamku tvoří os naviculare a dvě plošky na calcaneu

Zesilující vazy:

 • ligamentum calcaneonaviculare plantare
 • ligamentum talonaviculare dorsale

Articulatio calcaneocuboidea[upravit | editovat zdroj]

Málo pohyblivý kloub.

Kloubní plochy: mezi kostí patní a krychlovou

Kombinované pohyby:

 • inverze nohy – plantární flexe + addukce + supinace
 • everze nohy – dorzální flexe + abdukce + pronace

Chopartův kloub (articulatio tarsi transversa)[upravit | editovat zdroj]

Funkční a klinická jednotka dolního zánártního kloubu. Má tvar písmene S. Je složen z articulatio talonavicularis a calcaneocuboidea.

Provádí se v ní amputace distální části nohy.

Vazy:

 • ligamentum plantare longum
 • ligamentum bifurcatum – je složeno z ligamentum calcaneonaviculare a calcaneocuboideum (= klíč Chopartova kloubu – po protětí umožní otevřít kloub)

Articulatio cuneonavicularis[upravit | editovat zdroj]

Typ kloubu: tuhý kloub

Kloubní plochy: mezi ossa cuneiformia a os naviculare

Obdobné klouby:

 • articulatio cuneocuboidea – mezi os cuneiforme laterale a os cuboideum
 • articulationes intercuneiformes – mezi ossa cuneiformia

Jsou spojeny mezikostními a plantárními vazy, které pomáhají držet příčnou nožní klenbu (např. ligamentum cuneonaviculare plantare, dorsale a ligamenta intercuneiformia).

Articulationes tarsometatarsales[upravit | editovat zdroj]

Typ kloubu: tuhý kloub

Kloubní plochy: mezi distálními plochami kostí klínovitých a 1.–3. metatarzem a mezi kostí krychlovou a 4. a 5. metatarzem

Spolu s articulationes intermetatarsales tvoří Lisfrankův kloub (funkční a klinická jednotka – při amputacích nohy).

Articulationes metatarsophalangeales[upravit | editovat zdroj]

Kloubní plochy: mezi kostmi metatarsů a hlavicemi proximálních falangů

Klouby jsou zpevněny kolaterálními vazy a podložena vazy ligamenta plantaria.

Hlavice metatarsů jsou navzájem propojeny ligamentum metatarsale transversum profundum.

Pohyby: flexe, extenze a mírná dukce (jen při extenzi)

Articulationes interphalangeales pedis[upravit | editovat zdroj]

Typ kloubu: kladkové klouby

Vazy: ligamenta collateralia a plantaria

Pohyb: flexe a extenze


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie I. 3., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2011. 552 s. ISBN 978-80-247-3817-8.


 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. ZÁKLADY ANATOMIE 1. Obecná anatomie a pohybový systém. 1.. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-112-2.