Kontaminanty potravin (1. LF UK, NT)

Z WikiSkript

Vstup kontaminant do potravin (neúmyslný):

 • zemědělská prvovýroba;
 • znečištění životního prostředí;
 • skladování, doprava, prodej;
 • technologické a kulinární zpracování.

Klasifikace

 • kontaminanty primární (exogenní) − vnější zdroje;
 • kontaminanty sekundární (endogenní) − vznik v potravině.

Zdroje kontaminace

Zemědělská produkce
 • používání pesticidních přípravků;
 • hnojení;
 • imise, emise;
 • použití zálivkové povrchové vody;
 • napadení mikroorganismy, zejména plísněmi;
 • veterinární ošetření.
Skladování a zpracování
 • posklizňová aplikace pesticidů;
 • vznik z relativně netoxických pesticidů;
 • napadení mikroorganismy;
 • technologické či kulinární úpravy;
 • penetrace aditiv z plastů.

Kritéria hodnocení

 • potenciální rizika a závažnost negativních účinků na zdraví člověka
 • frekvence případů, kdy daná cizorodá látka byla prokázána jako příčina intoxikací lidí či zvířat
 • častý výskyt v potravinách představujících důležité položky potravního koše
 • perzistence a četnost výskytu daného kontaminantu v prostředí, možná konverze na produkty s vyšší toxicitou, schopnost akumulace v potravním řetězci člověka
 • objem vstupů (emisí) daného kontaminantu do prostředí z průmyslu, zemědělství, městských aglomerací a dalších zdrojů
 • význam potraviny, ve které se daný kontaminant vyskytuje, z pohledu mezinárodního obchodu

Prioritní kontaminanty

 • mykotoxiny a jiné mikrobiální toxiny
 • toxické minerální látky
 • radioaktivní isotopy
 • nitrososloučeniny
 • polycyklické aromatické uhlovodíky
 • halogenované organické sloučeniny
 • rezidua pesticidů
 • rezidua veterinárních léčiv
 • další kontaminanty (ethylkarbamát, kontaminanty z obalů)

Standardy a doporučení − Codex Alimentarius FAO/WHO
Legislativa v ČR − Zákon o potravinách a tabákových výrobcích č. 110/1997 Sb., Vyhláška č. 298/1997 Sb

Mykotoxiny

Toxické sekundární metabolity vláknitých hub (plísní), ∼ 20 toxikologicky významných mykotoxinů

Producenti

Výskyt

 • plesnivé potraviny
 • rezidua v živočišných tkáních a produktech
 • výrobky získávané s využitím kulturních plísní
 • produkty biotechnologií

Faktory ovlivňující kontaminaci

 • biologické
 • chemické
 • prostředí (aktivita vody, teplota aj.)

Aflatoxiny

Aspergillus flavus
 • Aspergillus sp. (A. flavus, A. parasiticus), teplota, vlhkost (subtropické a tropické klimatické podmínky)
 • aflatoxiny řady B a G
 • vysoké hladiny − kukuřice, podzemnice olejná, pistácie
 • nižší hladiny − mandle, vlašské ořechy, hrozinky, koření
 • toxicita (hepatotoxicita, mutagenita, karcinogenita)
 • aflatoxin B1 Aflatoxin-B1.jpg
 • v živočišných organismech biotransformace (hydroxylace) − metabolity
 • přechodový faktor = poměr množství prekurzoru a metabolitu 100:1–300:1 (mléko), 1000–14000 (svalovina)
 • inhibitory − konzervační prostředky
 • stimulátory − vyšší mastné kyseliny, propionová kyselina
 • detoxikace kontaminovaných materiálů (velmi obtížná) − např. extrakce NH4OH
 • tepelné zpracování − vesměs pokles, komplexy s proteiny
 • hygienické limity − např.:
  • obecně 20−40 μg·kg-1 (suma)
  • dětská výživa 2 μg·kg-1 (M1)
  • kojenecká výživa 1 μg·kg-1 (M1)

Patulin

Penicillium expansum
 • Penicillium patulinum, P. expansum
 • jablka, hrozny, pomeranče apod., relativně velmi běžný kontaminant koncentrátů a džusů (< 0,1 mg·kg-1)
 • 4-hydroxy-4H-furo(3,2-c)pyran-2(6H)-on Patulin.jpg
 • relativně stabilní v pH 3,0−6,5
 • antibiotické, antifungální, antivirové účinky vs. kancerogenita, mutagenita

Změny při zpracování potravin

 • skladování − pomalé snižování obsahu
 • zahuštění šťávy vakuovou destilací − snížení o 25 %
 • pasterace (90 °C/10 s) − snížení o 20 %
 • ethanolové kvašení − rychlá degradace
 • mikrovlnný ohřev − snížení o 40−95 %

Hygienické limity − např.:

 • obecně 0,05−0,10 mg·kg-1
 • kojenecké výrobky − 0,001 mg·kg-1

Trichotheceny

 • Fusarium sp.
 • cereálie, olejniny, pivo
 • deoxynivalenol, nivalenol, T-2 toxin
 • deoxynivalenol, R1 = OH, R2 = H, R3 = H Trichotheceny.jpg

Hygienické limity − např.:

 • obiloviny 2 mg·kg-1 (deoxynivalenol)
 • mouka 1 mg·kg-1

Ochratoxiny

 • Aspergillus ochraceus, Penicillium viridicatum
 • cereálie, zelené kávové boby, ledviny hospodářských zvířat
 • nefrotoxicita, hepatotoxicita, karcinogenita, perzistence
 • ochratoxin A Ochratoxin-A.jpg

Hygienické limity

 • 5-10 μg·kg-1

Další mykotoxiny

 • Sterigmatocystin, cyklopiazonová kyselina, rokvefortin C, zearalenon, citrinin, penicillová kyselina, fusarin C, alternarioly a altertoxiny, námelové alkaloidy, aj.

Toxiny bakterií

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Bakteriální toxiny.
 • exotoxiny a endotoxiny − hygienické limity nejsou
  • exotoxiny − enterotoxiny, cytotoxiny neurotoxiny

Botulotoxiny

 • Clostridium botulinum
 • neurotoxiny, polypeptidy, 19 aminokyselin
 • nekyselé konzervované produkty (uzeniny)
 • anaerobní podmínky, pH 4,8−8,5, 30 °C
 • inaktivace 80 °C/10 minut, 100 °C/sekundy
 • faktory aW, t, NaCl, dusitany

Další bakteriální toxiny

 • Staphylococcus aureus, C. perfringens, Bacillus cereus
 • infekce, množení zárodků a tvorba toxinů v trávicím traktu
 • Escherichia coli, Salmonella enteritidis, S. typhimurium
 • primárním zdrojem maso, mléko a vejce

Nitrososloučeniny

 • produkty reakce sekundárních aminů s nitrosačními činidly
  • sekundární aminy: Aminokyseliny, biogenní aminy aj.
  • nitrosační činidla: Nitrosylový kation NO+, oxidy dusíku
  • faktory: pH, teplota, doba, katalyzátory, inhibitory reakce


Klasifikace
 • těkavé nitrosaminy: N-nitrosodimethylamin... obsah
 • netěkavé nitrosaminy: N-nitrososarkosin... obsah
Toxikologie
 • NDMA = N-nitrosodimethylamin
 • NDEA = N-nitrosodiethylamin
 • NPIP = N-nitrosopiperidin
 • NPYR = N-nitrosopyrrolidin.

Perzistentní organochlorové sloučeniny

Polychlorované bifenyly

Obsah v prostředí
 • 209 kongenerů
 • planární kongenery (max. 2 substituenty v poloze ortho)
 • indikátorové kongenery: č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
 • Polychlorované-bifenyly.jpg
Fyzikálně-chemické vlastnosti technických PCB
 • termostabilita a fotostabilita
 • nehořlavost
 • chemická inertnost
 • vysoká permitivita a výborné teplonosné vlastnosti
 • výborná mísitelnost s organickými rozpouštědly
 • vysoké body varu
Výskyt − ve všech složkách životního prostředí
 • bioakumulace
  • biokoncentrace (pasivní difúze)
  • biomagnifikace (důsledkem přenosu potravním řetězcem)
Toxikologické hodnocení
 • nízká akutní toxicita technických směsí
 • karcinogenní riziko nepotvrzeno
 • hygienické limity (suma 7 indikátorových kongenerů)
 • nejvyšší přípustná množství 0,2−5 mg·kg-1 tuku

Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany

 • názvosloví
 • fyzikálně chemické vlastnosti
 • 17 kongenerů s vysokou toxicitou: PCDD, PCDF
PCDD
PCDF
Vznik a hlavní zdroje
 • průmyslové technologie (výroba pesticidů, PCB, bělení celulosy chlorem)
 • termické reakce s Cl sloučeninami (spalování, metalurgie)
 • fotochemické reakce v atmosféře
 • sekundární kontaminace potravin (atmosférický spad, skládky, kaly)
Výskyt v potravinách
 • hladiny na úrovni jednotek až desetin μg·kg-1 tuku
 • hlavním zdrojem živočišné produkty s vyšším obsahem tuku

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

 • fyzikálně-chemické vlastnosti
 • zdroje
 • sloučeniny s 2–6 kondenzovanými benzenovými jádry
Polycyklické aromatické uhlovodíky
 • vznik pyrosyntézou organické hmoty (500–900 °C, např. spalováním fosilních paliv)
 • některé mutageny, karcinogeny
možnosti kontaminace poživatin PAU

Pesticidy

 • vyšší výnosy
 • negativní dopady chemizace
Klasifikace
 • podle cílových škodlivých činitelů
  • insekticidy (hmyz)
  • akaricidy (pavoukovití)
  • fungicidy (plísně, cizopasné houby)
  • herbicidy (plevelné rostliny)
  • moluskocidy (měkkýši)
  • rodenticidy (hlodavci)
  • regulátory růstu rostlin, desikanty (kulturní rostliny)
 • podle způsobu působení
  • kontaktní
  • systémové
  • požerové
  • respirační
 • podle mechanismu biologického účinku

Insekticidy

 • interakce s membránami buněk, neurotoxicita
 • (perzistentní chlorované uhlovodíky)
 • inhibice acetylcholinesterasy, neurotoxicita (organofosfáty, karbamáty, pyrethroidy)
 • inhibice biosyntézy chitinu (estery benzoylmočoviny)

Herbicidy

 • interference s biosyntézou nukleových kyselin
 • (fenoxyalkanové a benzoové kyseliny)
 • interference s fotosyntézou (triaziny, uracily)
 • reakce s membránami buněk (bipyridylové)
 • retardace klíčení (nitroaniliny) fungicidy
 • inhibice enzymových systémů (ethylenbisdithiokarbamáty, ftalimidy)
 • interference s biosyntézou DNA (benzimidazoly)

Perzistentní chlorované uhlovodíky

produkty DDT
 • kontaktní insekticidy:
  • DDT, heptachlorHeptachlor.jpg,

hexachlorbenzen (HCB) HCB.jpg

  • dále: γ-HCH, lindan, hexachloran, pentachlorfenol, aldrin, dieldrin, toxafen,

Zástupci

Moderní insekticidy

 • chlorpyrifos (organofosfát) Organofosfát.jpg
 • aldikarb (karbamát) Karbamát.jpg
 • permethrin (pyrethroid) Pyrethroid.jpg
 • diflubenzuron (estery benzoylmočoviny) Diflubenzuron.jpg

Herbicidy

 • 2,4-D (fenoxyalkanové kyseliny) Fenoxyalkanové.jpg
 • atrazin (triazin) Atrazin.jpg

Fungicidy

 • zineb (ethylenbisdithiokarbamát, M = Zn) Zineb.jpg

Transformace pesticidů

 • vznik méně toxických a netoxických produktů
  • hydrolýza permethrinu Transformace-permethrinu.jpg
 • vznik produktů se zesíleným toxickým účinkem (dikofol z DDT)
  • transformace parathionu na paraoxon Transformace-parathionu.jpg
  • transformace karbosulfanu na karbofuran Transformace-karbosulfanu.jpg
Vliv technologických operací a kulinárních úprav
 • degradace, těkání, selekce jedlého podílu
 • zkoncentrování rezidua v daném podílu
 • tvorba toxických degradačních produktů: Ethylenbisdithiokarbamát-ethylenthiomočovina.jpg
Toxikologické hodnocení
 • inhibice acetylcholinesterasy
 • inhibice oxidativní fosforylace
 • potenciální lidské karcinogeny
 • estrogenní účinky

Další kontaminanty

Ethylkarbamát

Ethylkarbamát.jpg

 • přirozená složka fermentovaných výrobků
 • potenciální lidský karcinogen
 • hygienické limity pro víno, ovocné destiláty
Vznik a hlavní zdroje
 • Vznik-ethylkarbamátu.jpg
Vliv technologických operací
 • světlo, teplota kvašení
 • speciální měděné katalyzátory
 • snížení obsahu prekurzorů

Kontaminanty z obalových materiálů

 • koroze, migrace
  • kovy
  • sklo a keramika
  • papír
  • dřevo
  • polymerní materiály
   • rezidua výchozích látek
   • rezidua pomocných látek (aditiv)
   • rezidua produktů degradace nebo aditiv

Ftaláty

 • změkčovadla plastických hmot
 • všudypřítomné organické kontaminanty
 • možné teratogenní, karcinogenní účinky
 • estrogenní aktivita
 • hygienické limity
  • přípustné množství pro lihoviny 1,0 mg·kg-1 (suma DBP, DEHP)
Ftaláty.jpg
 • dibutylftalát R = R1 = (CH2)3CH3
 • bis(2-ethylhexyl)ftalát R = R1 = CH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3


Výskyt v potravinách
 • kontaminace surovin a meziproduktů
 • kontaminace hotových výrobků z obalů


Faktory ovlivňující migraci
 • druh polymerního obalového materiálu
 • druh potraviny
 • teplota
 • doba kontaktu
 • množství tuku v potravině aj.


Odkazy

Zdroj