Měření krevního tlaku

Z WikiSkript

Měření TK
Měření TK

Krevní tlak se u zdravého dospělého člověka pohybuje okolo 120/80 mmHg (16/9,3 [kPa]). U kojenců bývá krevní tlak kolem 100 mmHg (13,3 kPa). S věkem stoupá systolický tlak v důsledku zvyšování poměru kolagenních a elastický vláken ve velkých tepnách ve prospěch kolagenních vláken. V případě zápisu 120/80 mmHg hodnota tlaku před lomítkem označuje tlak systolický, hodnota tlaku za lomítkem označuje tlak diastolický.

Způsoby měření[upravit | editovat zdroj]

  1. Přímo (invazivně) – do tepny (nejčastěji a. radialis) zavedeme speciální katetr, který je napojený na manometr a monitor. Tuto metodu měření krevního tlaku využíváme především u pacientů ve vážném stavu (hospitalizace na JIP!).
  1. Nepřímo – tonometrem s rtuťovým manometrem auskultací a. brachialis, případně s palpací a. radialis.
  1. Automaticky – digitálními přístroji, které využívají metodu:
  • auskultační – zabudovaný mikrofon snímá klasické Korotkovovy šelesty; nevýhodou je více technických artefaktů.
  • oscilometrickou – omezeným průtokem krve osciluje tepna a synchronně s ní i manžetový tlak, který je monitorován tlakovým senzorem. Tato metoda se používá při ambulantním monitorování krevního tlaku holterovského typu.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Play.pngMěření krevního tlaku - YouTube video demonstrace (anglicky)

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • MAREŠOVÁ, Dana a Miloš LANGMEIER, et al. Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie. 3. vydání. 2003. ISBN 807262234X.
  • KLENER, Pavel, et al. Propedeutika ve vnitřním lékařství. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-246-1254-2.
  • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4., přeprac. a uprav vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.


Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

  • Bolek Lukáš, MUDr. Jiří Beneš, Ph.D., MUDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. Zdeněk Kubeš, Pavlína Rottenbornová, Recenze: RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D., Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK Praha: Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: Měření tlaku a meteorologie. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 21.1.2011, poslední aktualizace 7.10.2011 [cit. 2011-12-22] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=81>. ISSN 1804-4409