Průvodce:Zkouškové otázky z biochemie (LF HK, VL)

Z WikiSkript

Otázky z biochemie - Všeobecné lékařství[upravit | editovat zdroj]

pro akademický rok 2019/2020


Blok 1 - Lékařská chemie, metodiky, základy diagnostiky

1. Stabilní a radioaktivní izotopy, využití v lékařství

2. Vliv ionizujícího záření na živé organismy

3. Makroergní sloučeniny, energetika chemických reakcí

4. Oxidoredukční děje v aplikaci na živé systémy

5. Reaktivní formy kyslíku a dusíku, jejich vznik a degradace

6. Transport látek přes membrány; hospodaření s vodou

7. Mechanismus účinku enzymů včetně kinetiky

8. Aktivita enzymů a její ovlivnění

9. Vitamíny jako kofaktory enzymů

10. Princip stanovení katalytické koncentrace enzymů a izoenzymů, diagnostický význam

11. Roztoky a jejich vlastnosti, osmotické a onkotické jevy

12. Kyseliny a zásady, pH, pufry

13. pH; princip potenciometrického měření pH a koncentrace iontů

14. Udržování acidobazické rovnováhy v organismu

15. Metabolismus Na+, K+ a Cl-, jejich regulace a diagnostický význam

16. Metabolismus Ca2+, Mg2+ a fosfátů, jejich regulace, diagnostický význam

17. Metabolismus iontů železa a mědi a jejich regulace

18. Stopové prvky jako součást enzymů; významné toxické anorganické sloučeniny

19. Syntetické materiály v lékařství

20. Chemie monosacharidů včetně typických reakcí

21. Chemie oligosacharidů a polysacharidů přijímaných potravou

22. Uplatnění chromatografických metod při separaci aminokyselin, peptidů a bílkovin

23. Struktura bílkovin a z ní vyplývající fyzikálně chemické vlastnosti

24. Zdroje preanalytických a analytických chyb při vyšetření vzorků krve, séra a moče

25. Chemická charakteristika imunoglobulinů; základní principy imunodetekce

26. Princip elektroforetického stanovení plazmatických bílkovin, diagnostický význam

27. Princip spektrofotometrických vyšetření základních analytů z krevního séra Biochemická vyšetření při diabetes mellitus a poruchách metabolismu lipidů

28. Fyziologické a patologické hemoglobiny, degradační produkty a jejich diagnostický význam

29. Tvorba žaludeční šťávy a její složení

30. Tvorba moči a její základní analýza

31. Biochemické markery poškození myokardu

32. Biochemické markery poškození hepatocytů; diferenciální diagnostika hyperbilirubinémií


Blok 2 – Metabolismus

1. Celkový přehled metabolismu

2. Dýchací řetězec a aerobní fosforylace

3. Citrátový cyklus a jeho regulace

4. Přehled metabolismu glukosy

5. Glykolýza a glukoneogeneze a jejich regulace

6. Pentosový cyklus a jeho podíl na oxidoredukčních dějích v buňce

7. Metabolismus Fru a Gal

8. Metabolismus glykogenu a jeho regulace

9. Metabolismus glykoproteinů

10. Metabolismus glykosaminoglykanů a proteoglykanů

11. Metabolismus mastných kyselin a jeho regulace

12. Metabolismus nenasycených mastných kyselin (eikosanoidy)

13. Metabolismus triacylglycerolů a jeho regulace

14. Metabolismus glycerofosfolipidů

15. Metabolismus sfingolipidů

16. Biosyntéza cholesterolu a její regulace

17. Metabolismus cholesterolu v tkáních

18. Biosyntéza isoprenoidů v organismu; vitamíny rozpustné v tucích

19. Metabolismus žlučových kyselin a tvorba žluči

20. Obecné reakce aminokyselin

21. Metabolismus biogenních aminů s funkcí neurotransmiterů

22. Způsoby transportu a zpracování amoniaku

23. Metabolismus serinu, glycinu, alaninu a threoninu

24. Metabolismus větvených aminokyselin a lysinu

25. Metabolismus aromatických aminokyselin

26. Metabolismus sirných aminokyselin; vznik SAM a PAPS

27. Metabolismus heterocyklických aminokyselin a argininu

28. Metabolismus porfyrinů

29. Metabolismus purinových nukleotidů

30. Metabolismus pyrimidinových nukleotidů

31. Biosyntéza a opravy DNA

32. Transkripce a posttranskripční modifikace; typy RNA

33. Translace a posttranslační modifikace


Blok 3 - Funkční biochemie

1. Metabolismus erytrocytů

2. Metabolismus a funkce trombocytů

3. Hemokoagulace, fibrinolýza

4. Metabolismus endotelu, antikoagulační systémy

5. Metabolické děje v ledvinách; nebílkovinné dusíkaté látky

6. Bílkoviny kosterní a hladké svalové tkáně

7. Mechanismus svalové kontrakce

8. Energetický metabolismus svalové tkáně

9. Složení mezibuněčné hmoty a podíl proteas na jejím metabolismu

10. Metabolismus kolagenu a elastinu

11. Organické složky tvrdých tkání

12. Mineralizace tvrdých tkání; biochemické markery kostního metabolismu

13. Přestavba kostí, hormonální regulace; růstový hormon

14. Trávení a transport lipidů

15. Metabolické děje specifické pro hepatocyty

16. Osud glukosy a mastných kyselin v kosterním svalu a v tukové tkáni ve stavu sytosti a za hladovění

17. Energetické zdroje při diabetu a hladovění a jejich vznik

18. Regulační peptidy z gastrointestinálního traktu a tukové tkáně; endokrinní regulace příjmu potravy

19. Exokrinní a endokrinní funkce pankreatu

20. Metabolická spolupráce neuronů a gliových buněk

21. Nervový vzruch a synaptický přenos

22. Ionotropní receptory, jejich ligandy, způsob signalizace; biochemie vidění

23. Metabotropní receptory, jejich ligandy, způsob signalizace

24. Katalytické receptory, jejich ligandy, způsob signalizace

25. Imunoglobuliny, tvorba, složení, význam

26. Regulace biochemických dějů na úrovni buňky

27. Hypothalamo-hypofyzární regulace vylučování hormonů

28. Metabolismus hormonů regulujících bazální metabolismus

29. Metabolismus hormonů regulujících glykémii

30. Metabolismus hormonů gonád a jejich regulace

31. Biochemická odpověď na stresovou situaci

32. Reakce 1. fáze biotransformace xenobiotik

33. Reakce 2. fáze biotransformace xenobiotik