Hurá!   WikiSkripta jsou v novém! Vzhled ale není jediná věc, která se změnila, pod kapotou je novinek mnohem víc. Pokud se chcete dozvědět více, nebo pokud vám něco nefunguje správně, podívejte se na podrobnosti.

Klouby dolní končetiny

Z WikiSkripta

(přesměrováno z Spojení dolní končetiny)

Spojení dolní končetiny zahrnují spojení pletence dolní končetiny (tvořeného křížokyčelním kloubem, sponou stydkou a ligamenty pánve) a spojení volné dolní končetiny (tvořená kyčelním kloubem, kolenním kloubem, tibiofibulárním kloubem, vazivovou ploténkou, tibiofibulární syndesmosou a klouby nohy).

Spojení pletence dolní končetiny (juncturae cinguli membri inferioris)[upravit | editovat zdroj]

Articulatio sacroiliaca (kloub křížokyčelní)[upravit | editovat zdroj]

 • typ kloubu: amphiarthrosis (kloub tuhý)
 • styčné plochy: facies auricularis ossis sacri, facies auricularis ossis ilii
 • charakteristika kloubních ploch: prohnuté, na povrchu vazivová chrupavka, v hlubších vrstvách hyalinní chrupavka
 • charakteristika kloubního pouzdra: krátké, tuhé, zesíleno těmito vazy:
  • ligamentum sacroiliacum anterius
  • ligamentum sacroiliacum posterius
  • ligamentum sacroiliacum interosseum
  • ligamentum iliolumbale
 • pohyby: předozadní, kývavé, kolem horizontální frontální osy ve výši obratle S2
 • cévy a inervace:
  • tepny: přicházejí z a. iliolumbalis, a. sacralis lateralis, a. glutea superior, a. sacralis lateralis
  • žíly: odcházejí podél přívodných tepen
  • nervy: přicházejí z nn. sacrales, n. gluteus superior, n. obturatorius


Symphysis pubica (spona stydká)[upravit | editovat zdroj]

 • velmi pevné chrupavčité spojení
 • styčné plochy: facies symphysiales obou spon stydkých
 • útvary: discus interpubicus (chrupavčitá výplň štěrbiny mezi facies symphysiales, u žen vysoká 45 mm, u mužů 50 mm)
  • eminentia retropubica - nízká hrana vyčnívající z disku dozadu
 • vazy:
  • ligamentum pubicum superius
  • ligamentum pubicum inferius - velmi silné

Ligamenta pánve[upravit | editovat zdroj]

 • vazivová spojení
 • ligamentum inguinale: nepravý vaz, od spina iliaca anterior superior na tuberculum pubicum
 • ligamentum sacrospinale: silný vaz, od kaudálního části boku os sacrum a od os coccygis na spina ischiadica
 • ligamentum sacrotuberale: od okrajů os sacrum a os coccygis na tuber ischiadicum
 • lig. sacrospinale a lig. sacrotuberale vytváří foramen ischiadicum majus et minus (průchod pro cévy a svaly)
 • musculus piriformis rozděluje ischiadicum majus na foramen suprapiriforme a foramen infrapiriforme
 • membrana obturatoria uzavírá foramen obturatum, pro průchod nerv a cév je při sulcus obturatorius vytvořen kanálek canalis obturatorius

Spojení volné dolní končetiny (juncturae membri inferioris liberi)[upravit | editovat zdroj]

Articulatio coxae (kloub kyčelní)[upravit | editovat zdroj]

 • typ kloubu: enarthrosis (kloub kulovitý omezený)
 • kloubní plochy:
  • hlavice: část caput femoris s kloubní chrupavkou
  • jamka: acetabulum pánevní kosti (styčná plocha – jen facies lunata)
   • speciální útvary jamky: pulvinar acetabuli („tukový polštář“), labrum acetabuli, ligamentum transversum acetabuli
 • charakteristika kloubního pouzdra: začátek při okrajích acetabula, úpon na collum femoris (vpředu linea intertrochanterica vně, vzadu crista intertrochanterica mimo kloubní pouzdro), zesílení těmito ligamenty:
  • ligamentum iliofemorale (nejsilnější vaz v těle; ukončuje extensi v kloubu)
  • ligamentum pubofemorale (omezuje abdukci a zevní rotaci)
  • ligamentum ischiofemorale (omezuje addukci a vnitřní rotaci)
  • zona orbicularis (vazivový prstenec)
  • ligamentum capitis femoris
 • jiné útvary: bursa iliopectinea (mezi m. iliopsoas a os coxae)
 • základní postavení kloubu: vzpřímený postoj
 • střední postavení kloubu: střední flexe s mírnou abdukcí a s malou zevní rotací
 • pohyby: flexe a extense, abdukce a addukce, rotace
 • cévy a inervace:
  • tepny: hl. větve z a. glutea superior et inferior, a. obturatoria, aa. circumflexae femoris, medialis et lateralis, a. pudenda interna, a. iliaca externa, a. femoralis, a. profunda femoris, a. perforans I
  • žíly: odcházejí podél přívodných tepen
  • nervy: z n. femoralis, n. obturatorius, n. ischiadicus, n. n. gluteus superior

Articulatio genus (kloub kolenní)[upravit | editovat zdroj]

Q úhel
 • typ kloubu: složený
 • kloubní plochy:
  • hlavice: condyli femoris
  • jamka: facies articularis superior na kondylech tibie + menisky
  • další styčné plochy: facies articularis patellae se dvěma fasetami, facies patellaris femoris
 • charakteristika kloubních ploch:
  • condyli femoris: charakteristické zakřivení, zakřivení větší než u kloubních ploch tibiae
  • condyli tibiae: téměř ploché
 • charakteristika kloubního pouzdra: pevné, výrazně odlišná fibrózní a synoviální vrstva; úpon při okrajích kloubních ploch na tibii a patele a vzdáleněji od okrajů kloubních ploch na femuru, epikondyly femuru leží extraartikulárně
  • recessus suprapatellaris - umožňuje výklon pouzdra vpředu nad patelu
  • zesíleno těmito ligamenty:
   • postranní vazy (ligamenta collateralia) - stabilizace kloubu při extensi a částečné flexi
    • ligamentum collaterale tibiale - plochý vaz, vede od mediálního epikondylu femuru na zevní plochu kondylu tibie
    • ligamentum collaterale fibulare - vede od laterálního epikondylu femuru na hlavičku fibuly
   • vazy vpředu:
    • ligamentum patellae (pokračování šlachy m. quadriceps femoris)
    • retinacula patellae (po stranách pately)
   • vazy vzadu:
    • ligamentum popliteum obliquum
    • ligamentum popliteum arcuatum
   • nitrokloubní vazy:
    • ligamenta cruciata genus (zkřížené vazy kolenní) - významná role pro fixaci a stabilizaci kloubu, pojí femur s tibií
     • ligamentum cruciatum anterius
     • ligamentum cruciatum posterius - silnější než anterius
    • ligamentum transversum genus - spojuje menisky mezi sebou, nachází se v tukové plica alaris
    • ligamentum meniscofemorale posterius et anterius - připevňují menisky k okolním strukturám
 • jiné útvary: při kloubu se nachází hodně tíhových váčků, bursae mucosae, jelikož zde na mnoho místech dochází k velkému tření a tlaku (např. bursa infrapatellaris profunda, bursa subcutanea tuberositas tibiae); tíhové váčky také přímo komunikují s kloubní dutinou (např. bursa suprapatellaris)
 • charakteristika kloubní dutiny:
  • prostorná; komplikovaný tvar
  • synoviální membrána: pokrývá vnitřní plochu vazivového pouzdra, zkřížené vazy a tukové těleso pod patelou (corpus adiposum infrapatellare („Hoffovo těleso“)); postupuje od zadní strany pouzdra až k hrotu pately, vytváří tak sagitální přepážku – plica synovialis infrapatellaris, která vepředu vybíhá do stran v plicae alares
 • musculus articularis genus: zabraňuje uskřinutí kloubního pouzdra
 • poloha femuru vůči tibii (či vertikále):
  • fyziologický abdukční úhel (zevně otevřený, od vertikály): 170-175°
  • Q-úhel (do vertikály): u žen max. 15°, u mužů max. 10°
 • základní postavení kloubu: plná extense ("uzamknuté koleno")
 • střední postavení: mírná flexe (20-30°)
 • pohyby: základní pohyb – flexe a extense
  • flexe:
   • počáteční rotace: „odemknutí kolena“ prostřednictvím uvolnění zkřížených vazů
   • valivý pohyb
   • klouzavý pohyb: kondyly femuru se spolu s menisky pohybují dozadu po tibii
  • extense: stejné pohyby jako u flexe v opačném pořadí
  • sdružená rotace
  • mírná samostatná rotace: možná za částečné flexe; vnitřní a zevní
 • cévy a inervace:
  • tepny: přicházejí z a. femoralis, a. poplitea a také zásobení ze sítě rete patellare
  • žíly: vytvářejí periartikulární pleteň, odcházejí podél přívodných tepen
  • nervy: přicházejí z nervových kmenů n. femoralis, n. tibialis a n. obturatorius

Articulatio tibiofibularis[upravit | editovat zdroj]

 • typ kloubu: articulatio plana (kloub plochý)
 • kloubní plochy:
  • facies articularis fibularis na tibii
  • facies articularis capitis fibulae
 • charakteristika kloubního pouzdra: pevné a krátké, zesíleno těmito vazy:
  • ligamentum capitis fibulae anterius
  • ligamentum capitis fibulae posterius
 • pohyby: posuvné pohyby malého rozsahu
 • cévy a inervace:
  • tepny: přicházejí z a. tibialis anterior, a. poplitea
  • žíly: podél přívodných tepen
  • nervy: přicházejí z n. fibularis communis

Membrana interossea cruris[upravit | editovat zdroj]

 • vazivová ploténka
 • spojuje: margo interosseus tibie s margo interosseus fibuly
 • funkce:
  • začátek hlubokých svalů bérce
  • mechanická zábrana vzájemného posunu kostí bérce

Syndesmosis tibiofibularis[upravit | editovat zdroj]

 • vazivové spojení
 • spojuje: distální konce tibie a fibuly
 • vpředu kloubní štěrbina
 • zesílení: ligamentum tibiofibulare anterius et posterius
 • význam: podílí se na správné funkci hlezenního kloubu
 • cévy a inervace:
  • cévy: přicházejí z a. tibialis anterior, a. fibularis
  • žíly: do žilní sítě zevního kotníku a dále podél přívodných tepen
  • nervy: přicházejí z n. fibularis profundus, n. tibialis

Articulatio talocruralis – kloub hlezenní (horní kloub zánártní)[upravit | editovat zdroj]

Articulatio talocruralis (horní kloub zánártní, kloub hlezenní) je kloub, v němž artikulují kosti bérce (tibia a fibula) s talem.

Articulatio talocruralis
Tarsometatarsální a intertarsální skloubení

Typ kloubu: složený kladkový kloub

Kloubní plochy: jamku tvaru vidlice tvoří kloubní plošky na distální části fibuly a tibie, hlavici tvoří trochlea tali a kloubní plošky na bocích talu

Kloubní pouzdro: upíná se po okraji kloubních ploch, vnější plochy kotníků jsou mimo kloub + vpředu a vzadu je slabé a volné tak, že stačí pohybům kloubu.

Postranní vazy: zesilují boky pouzdra, vějířovitě se upínají a v každé poloze kloubu je napjat na obou stranách alespoň jeden z pruhů postranního vazu a je tak zajištěno správné vedení pohybu.

Ligamentum collaterale mediale (deltoideum) – má tvar trojúhelníku

 • pars tibiotalaris anterior a posterior
 • pars tibionavicularis
 • pars tibiocalcanearis

Ligamentum collaterale laterale

 • ligamentum talofibulare anterius a posterius
 • ligamentum calcanerofibulare

Pohyby:

Trochlea tali je vpředu širší, má tedy tendenci při pohybu od sebe kotníky roztlačovat. Základní postavení zaujímá kloub ve stoji a z něho jsou možné pohyby plantární flexe (30–35°), dorsální flexe (do 20–25°). Rozsah pohybů na živém je zvětšen o pohyby dalších kloubů v zánártí. Střední postavení kloubu odpovídá postavení základnímu.

Cévy a nervy kloubu:

Dolní kloub zánártní[upravit | editovat zdroj]

Skládá se ze zadního oddílu (articulatio subtalaris) a předního oddílu, který má mediální část (articulatio talocalcaneonavicularis) a laterální část (articulatio calcaneocuboidea).

Articulatio subtalaris (talocalcanea)[upravit | editovat zdroj]

Kloubní plochy: mezi facies articularis talaris posterior calcanei a facies articularis calcanea posterior tali

Kloubní pouzdro: zesíleno zevními a mezikostními vazy

Articulatio talocalcaneonavicularis[upravit | editovat zdroj]

Kloubní plochy: hlavici tvoří caput tali a dvě kloubní plošky na spodní ploše talu, jamku tvoří os naviculare a dvě plošky na calcaneu

Zesilující vazy:

 • ligamentum calcaneonaviculare plantare
 • ligamentum talonaviculare dorsale

Articulatio calcaneocuboidea[upravit | editovat zdroj]

Málo pohyblivý kloub.

Kloubní plochy: mezi kostí patní a krychlovou

Kombinované pohyby:

 • inverze nohy – plantární flexe + addukce + supinace
 • everze nohy – dorzální flexe + abdukce + pronace

Chopartův kloub (articulatio tarsi transversa)[upravit | editovat zdroj]

Funkční a klinická jednotka dolního zánártního kloubu. Má tvar písmene S. Je složen z articulatio talonavicularis a calcaneocuboidea.

Provádí se v ní amputace distální části nohy.

Vazy:

 • ligamentum plantare longum
 • ligamentum bifurcatum – je složeno z ligamentum calcaneonaviculare a calcaneocuboideum (= klíč Chopartova kloubu – po protětí umožní otevřít kloub)

Articulatio cuneonavicularis[upravit | editovat zdroj]

Typ kloubu: tuhý kloub

Kloubní plochy: mezi ossa cuneiformia a os naviculare

Obdobné klouby:

 • articulatio cuneocuboidea – mezi os cuneiforme laterale a os cuboideum
 • articulationes intercuneiformes – mezi ossa cuneiformia

Jsou spojeny mezikostními a plantárními vazy, které pomáhají držet příčnou nožní klenbu (např. ligamentum cuneonaviculare plantare, dorsale a ligamenta intercuneiformia).

Articulationes tarsometatarsales[upravit | editovat zdroj]

Typ kloubu: tuhý kloub

Kloubní plochy: mezi distálními plochami kostí klínovitých a 1.–3. metatarzem a mezi kostí krychlovou a 4. a 5. metatarzem

Spolu s articulationes intermetatarsales tvoří Lisfrankův kloub (funkční a klinická jednotka – při amputacích nohy).

Articulationes metatarsophalangeales[upravit | editovat zdroj]

Kloubní plochy: mezi kostmi metatarsů a hlavicemi proximálních falangů

Klouby jsou zpevněny kolaterálními vazy a podložena vazy ligamenta plantaria.

Hlavice metatarsů jsou navzájem propojeny ligamentum metatarsale transversum profundum.

Pohyby: flexe, extenze a mírná dukce (jen při extenzi)

Articulationes interphalangeales pedis[upravit | editovat zdroj]

Typ kloubu: kladkové klouby

Vazy: ligamenta collateralia a plantaria

Pohyb: flexe a extenze


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie I. 3., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2011. 552 s. ISBN 978-80-247-3817-8.
 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. ZÁKLADY ANATOMIE 1. Obecná anatomie a pohybový systém. 1.. vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-112-2.