Zlomeniny diafysy radia a ulny

From WikiSkripta

Sdružené zlomeniny radia a ulny

 • Vznikají přímým i nepřímým násilím.

Klinické příznaky a diagnostika

 • RTG ve dvou projekcích.

Léčba

Konservativní

 • Pouze u nedislokovaných zlomenin a u dětí.
 • Vysoká sádra (dlaha nebo cirkulární rozstřižená sádra od poloviny paže k hlavičkám metakarpů, vypodložení loketní jamky, kontrola periferního prokrvení a inervace), loket je přitom v 90° flexi, při zlomeninách v horní polovině předloktí v supinaci, v dolní polovině v pronaci.
 • Imobilisace v sádrové fixaci na 12–16 týdnů.

Operační

Dlahová OS (autokompresní dlahy)
Nitrodřeňová OS hřeby
Zevní fixace – u těžkého poškození měkkých tkání, otevřené zlomeniny, dočasně u polytraumat.
 • Zvláštním typem jsou neúplné subperiostální zlomeniny u dětí (typu vrbového proutku), kdy se kortikalis láme jen na jedné straně – velká úhlová dislokace, při reposici je nutné kost dolomit, pak konservativní léčba.

Isolované zlomeniny radia a ulny

 • vznikají působením přímého násilí

Klinický obraz a diagnostika

 • bolest, otok, hematom, změna konfigurace
 • u isolovaných zlomenin jedné kosti působí druhá kost často jako rozpěrka a brání přesnému dosednutí úlomků – výsledkem je pak pakloub – nejvýhodnější jsou autokompresní dlahy (DCP)

Léčba

konservativní
 • nedislokované zlomeniny ulny, nedislokované zlomeniny proximálních 2/3 radia
 • sádrová fixace na 8 týdnů od hlaviček MTC až na paži, flexe lokte
operační
 • dislokované zlomeniny ulny, dislokované zlomeniny proximálních 2/3 radia, dislokované i nedislokované zlomeniny distální 1/3 radia (velký tah svalů)
 • dlaha, zajištěný hřeb

Monteggiova zlomenina

 • Zlomenina ulny s luxací hlavičky radia (roztržení lig. annulare radii s nestabilitou a dislokací hlavičky radia).

Klasifikace

 • dle dislokace radia (Badov klasifikace):

I. Hlavička luxuje ventrálně. Nejčastější u dětí.

II. Hlavička luxuje dorsálně. Nejčastější u dospělých.

III. Hlavička luxuje laterálně. Ulna zlomena v proximální metafýze.

IV. Zlomenina ulny i radia v diafýze, havička radia luxuje kterýmkoliv směrem.

RTG snímek Monteggiovy zlomeniny pravého předloktí.

Klinický obraz a diagnostika

 • Úlevová poloha – semiflexe + pronace, klinicky bolest, otok, hematom, omezení hybnosti
 • Na RTG (AP + LAT) – McLaughlinovo znamení – osa diafysy radia prochází hlavičkou humeru.

Léčba

Vždy operační

 • Otevřená reposice a dlahová OSY ulny (autokompresní dlaha)
 • Potom revise hlavičky radia (reposici může bránit interponované kloubné pouzdro) a sutura přetrženého lig. annulare radii
 • Po operaci sádrová dlaha nebo ortéza na 14 dní, dále postupná rehabilitace (po 3 týdnech rotační pohyby)

Galeazziho zlomenina

 • Zlomenina radia (distální 1/3) s luxací hlavičky ulny a zpřetrháním vazů distálního radioulnárního spojení.
Galeazziho zlomenina před osteosyntézou
Osteosyntéza dlahou se šesti šrouby a dvěma Kirschnerovými dráty

Diagnostika

 • RTG AP (někdy rozšíření distálního radio-ulnárního kloubu, event. odlomení proc. styloideus ulnae) a LAT (posun distální ulny dorsálně).

Léčba

operační

 • Osteosynthesa radia,
 • luxace ulny se upraví většinou spontánně (pokud ne – transfixace drátem nebo šroubem),
 • po operaci sádrová fixace na 6 týdnů k dohojení vazů distálního radio-ulnárního skloubení.


Odkazy

Zdroj