Nádory prsu

From WikiSkripta

Duktální karcinom prsu
Lobulární karcinom prsu
Pagetův karcinom prsu
Pagetův karcinom prsu

Patří mezi nejčastější nádory vůbec. Tvoří dvě základní skupiny:

 1. nádory benigní;
 2. nádory maligní.

Benigní nádory prsu[edit | edit source]

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Benigní onemocnění prsu.

Maligní nádory prsu[edit | edit source]

Představují nejčastější zhoubné nádory žen v ČR, jejich incidence stále stoupá. Zdaleka nejčastějším maligním nádorem prsu je karcinom.

Epidemiologie[edit | edit source]

 • Incidence sice stoupá, ale nestoupá mortalita, protože se diagnostikují v časnějších stádiích;
 • maximum výskytu je kolem 57 let;
 • u mužů se vyskytuje v poměru 1:140.

Etiologie[edit | edit source]

 • Nejzávažnější riziko je věk (od 30 let výskyt stoupá, nad 45 let představují 85 % nádorů);
 • sporadické karcinomy – dochází k dysplastickým změnám epitelových buněk (carcinoma in situ) až ke vzniku rakoviny;
 • rovněž se ale uplatňuje aktivita stromálních buněk, které produkují proteolytické enzymy a angiogenní faktory – usnadňují růst a metastazování;
 • hormonální vlivy – dlouhodobé působení estrogenů;
 • geneticky podmíněné karcinomy – výskyt u přímých příbuzných (matka, sestra, dcera) nebo kumulace tumorů v rámci syndromů (Li-Fraumeni syndrom – mutace jedné alely p53, Cowdenův syndrom – vzácný, spojený s hamartomy);
 • největší význam pro detekci genetické podmíněnosti má gen BRCA 1 a 2;
  • žena s mutací BRCA 1 má celoživotně riziko rakoviny 55−85 % (na karcinom ovárií 15−45 %);
  • častý u židovské populace;
  • mužští přenašeči BRCA jsou zase ohroženi karcinomem prostaty a kolorekta;
  • hereditální karcinom je často bilaterální;
  • karcinom BRCA 2 pozitivní je obvykle velmi málo diferencovaný, agresivní.

Rizikové faktory:[edit | edit source]

 1. délka expozice estrogenům – brzká menarché, pozdní menopauza, nuliparita;
 2. jiná onemocnění prsu – cystické adenomy, duktální papilomy (riziko přehlédnutí karcinomu);
 3. účinky ionizujícího záření – i mamografie;
 4. obezita, zvýšený příjem tuků a nedostatek pohybu;
 5. vliv kouření, chemických látek, hormonální antikoncepce nebyl jednoznačně doložen.

Klinické projevy[edit | edit source]

Makroskopicky viditelná bulka na prsu, deformita a vtažení bradavky
 • Nejčastěji je to hmatná nebolestivá bulka v prsu (u 75 % je to první projev choroby);
 • optimální by však bylo najít nehmatnou lézi při mamografii;
 • jiné příznaky (méně často) – bolest prsu (5 %), zvětšení prsu (1 %), vtažení kůže či bradavky (5 %), výtok (2 %), povrchové změny na bradavce (1 %);
 • zvětšení axilárních uzlin – regionální šíření;
 • při pokročilém stádiu – bolesti v kostech, úbytek hmotnosti,...
 • paraneoplaziedermatomyozitida, neuromuskulární syndrom, acanthosis nigrans, hyperkalcémie při kostních metastázích.

Diagnostika[edit | edit source]

Klinické vyšetření:[edit | edit source]

 • pečlivá osobní, rodinná a gynekologická anamnéza;
 • pohled – symetrie prsů, souhyby s dýcháním, pravidelnost bradavky, barvu kůže, rozšíření žil může svědčit o aktivitě tumoru;
 • pohmat – systematicky všechny kvadranty, velikost rezistence, pohyblivost, ohraničení, konzistenci;
 • četnost nálezu karcinomů v jednotlivých kvadrantech – nejčastěji HZK (47 %), bradavka (22 %) a HVK (14 %), dolní kvadranty jen málo;
 • palpace uzlin axilárně, nad klíčkem.

Zobrazovací metody:[edit | edit source]

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Diagnostické zobrazovací metody v senologii.
 • dominantní postavení má mamografie – výtěžnost je až 90 %;
  • nález – bývají patrné mikrokalcifikace, solidní ložisko s cípatými okraji;
  • USG – zpravidla doplňkové k mamografii, má vysokou senzitivitu (95 %), ale omezenou specifitu, u žen pod 40 let má přednost;
  • CT, MRI, méně – duktografie, PET.

Biochemické vyšetření:[edit | edit source]

 • standard – jaterní testy, urea, kreatinin, elektrolyty, …
 • tumor markery – CEA, CA 15-3, TPA;
 • mimořádný význam má stanovení hormonálních receptorů – imunohistochemicky v tkáňovém řezu; předpokládá se vliv estrogenu a progesteronu na růst nádoru
 • molekulární biologie – hlavně stanovení HER-2/neu – způsobuje zvýšenou proliferační aktivitu (prognostický a prediktivní význam);
 • biopsie – punkce tenkou jehlou (FNA) – význam spíše na rozlišení cystického a solidního útvaru;
 • histologie je možná pouze samořeznou jehlou (core biopsy) v anestezii (místní či celková).

Screening:[edit | edit source]

 • včasná diagnostika je základem úspěšné léčby;
 • mamografický screening u žen od 45 let (1x za dva roky)[1].

Histopatologie[edit | edit source]

 • Karcinom vzniká nejčastěji z terminálních lalůčků žlázy nebo z vývodů (TDLU – terminal ductal lobular unit);
 • zpravidla mu předchází neinvazivní forma – carcinoma in situ.

Carcinoma in situ[edit | edit source]

 • Lobulární carcinoma in situ – z buněk mamárních lobulů, proliferace buněk v lalůčcích, které dilatují;
  • není detekovatelný mamograficky (na rozdíl od předchozího);
  • vzniká často multicentricky, i v kontralaterálním prsu;
  • častější u žen před menopauzou.
 • Duktální carcinoma in situ – proliferace epitelu vývodů bez překročení bazální membrány, může vytvářet mikrokalcifikace (detekujeme mamograficky), může přecházet do invazivního duktálního karcinomu;
  • zvláštní forma je Pagetův karcinom bradavky – kdy nádorové buňky z duktů invadují do bradavky, častěji u žen po menopauze.

Invazivní formy karcinomů[edit | edit source]

 • Jsou různě formy, infiltrující se dělí na 2 formy – lobulární a duktální.
Lobulární
 • asi 10 %, často v HZK (horní zevní kvadrant);
 • často metastazuje na serózní blány, meningy, do ovaria, retroperitoneálně.
Duktální
 • nejčastější (75 %), často má tubulární uspořádání, provází ho reaktivní fibróza – tumor má tzv. skirhotickou formu, kdy je tvrdý jako kámen;
 • metastazuje do kostí, jater a plic;
Inflamatorní (erysipeloidní) karcinom
 • vzácně (1–3 %), nejagresivnější forma;
 • infiltrace celého prsu, difúzní erytém, indurace kůže (typický vzhled pomerančové kůry);
 • v době diagnózy má 50–70 % tumorů metastázy v uzlinách.

Léčba[edit | edit source]

Definitivní léčebný postup je výsledkem společného rozhodnutí multidisciplinárního týmu.

Chirurgická léčba[edit | edit source]

 • Od r. 1882 se provádí radikální mastektomie s exenterací axily (odebíraly se pektorální svaly, nervy, …);
 • dnes se více provádí modifikovaná radikální mastektomie – oddělí se prs od fascie prsního svalu, uzliny se odebírají z povrchových etáží, uzliny pod m. pectoralis minor se obvykle neodstraňují;
 • další varianta – sentinelová uzlina;
 • záchovné výkony – kvadrantektomie, tumorektomie;
  • nutné doplnit radioterapií, provádí se rekonstrukční operace;
 • také jako modalita hormonální léčby – ovarektomie;
 • u BRCA se dá použít operace i jako profylaxe.

Radioterapie[edit | edit source]

 • Karcinom má omezenou radiosenzitivitu;
 • je indikována po záchovných operacích, výsledek je pak shodný s ablací;
 • dává se tedy adjuvantně;
 • brachyradioterapie – aplikace iridiových drátků;
 • paliativní léčba – při kostních metastázách.

Chemoterapie[edit | edit source]

Neoadjuvantní chemoterapie Ca prsu (mamografie před a po)
Neoadjuvantní chemoterapie Ca prsu (mamografie před a po)
 • Karcinom prsu je relativně citlivý na řadu cytostatik, používá se převážně kombinace;
 • základní kombinace je CFM – cyklofosfamid, metotrexát, 5-FU, nebo kombinace s antracykliny;
 • monoterapie – u starších žen s omezenou dřeňovou rezervou;
 • adjuvantně – před menopauzou vždy při postižení uzlin, nedává se na carcinoma in situ nebo u tumoru pod 1 cm;
 • neoadjuvance – u rozsáhlých tumorů;
 • paliace – hlavní léčebná metoda u diseminovaného onemocnění, může značně prodloužit dobu přežití.

Hormonální léčba[edit | edit source]

 • Adjuvantně, neoadj. i paliativně;
 • u premenopauzálních – kastrace – chirurgická či farmakologická.
 • SERM - Tamoxifen
 • Inhibitory aromatázy - redukce syntézy ženských pohlavních hormonů

Biologická léčba[edit | edit source]

 • Inhibice membránových receptorů – Ig proti receptorům HER-2/neu – Herceptin.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. [cit. 2018-01-06]. <http://jirben2.chytrak.cz/>.

Reference[edit | edit source]

 1. Česká republika. Vyhláška 3/2010 Sb. o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek. 2010. s. 10 §4 písm. i. Dostupné také z URL <http://www.mamo.cz/res/file/legislativa/vyhlaska-3-2010.pdf>.