Slina

Z WikiSkript

Žlázy dutiny ústní
Transport iontů v buňkách acinu

Slina je produktem slinných žláz dutiny ústní. Obsahuje vodu, enzymy, hlen, minerální látky.

Funkce

 • Slina pomáhá mechanicky odstraňovat zbytky potravy (orální clearance) a má významné antibakteriální vlastnosti vyplývající ze specifických a nespecifických imunitních faktorů. Obsahuje antimikrobiální proteiny jako lysozym, laktoferin, peroxidázové enzymy, aglutininy (mucin, fibronektin, sekretorické IgA atd.) aj.
 • Dále je rezervoárem kalcia a fosfátových minerálů pro remineralizační procesy ve sklovině, zprostředkuje selektivní adhezi a kolonizaci bakterií a obsahuje nárazníkové systémy (bikarbonátový, fosfátový a proteinový) stabilizující výkyvy pH v ústech. Významná je skutečnost, že ve stimulované slině stoupá obsah bikarbonátového nárazníkového systému, to znamená, že slina stimulovaná např. žvýkačkou, je v neutralizaci kyselin účinnější než klidová slina.
 • Slina má významnou protektivní funkci pokud jde o tvrdé zubní tkáně i měkké tkáně ústní dutiny. Významné je jak její množství, tak i složení. Prevence snížené sekrece sliny spočívá v první řadě v zajištění dostatečného příjmu tekutin.
 • Fyziologické snížení slinné sekrece souvisí s věkem a je spojeno s involucí slinných žláz. Patologické snížení slinné sekrece provází některá onemocnění, stres, psychické problémy a užívání některých léků (spasmolytika, diuretika, antidepresiva, antihypertenziva aj.).
 • V současné době jsou na trhu k dispozici prostředky (ve formě ústních vod, zubních past, gelů, spreje a žvýkacích pastilek), které substituují základní funkce sliny.

Složení

 • Pokud jde o složení sliny, významná je zejména koncentrace kalcia a fosfátu ve slině, tzv. remineralizační potenciál sliny. Možnosti ovlivnění tohoto přirozeného remineralizačního potenciálu jsou v současné době předmětem intenzivního výzkumu.
 • Vznik zubního kazu je dynamický proces, přičemž demineralizace se střídá s remineralizací v závislosti na pH ústního prostředí a dostatku iontů ve slině. Přítomnost fluoridu ve slině katalyzuje transformaci kalcium fosfátu na hydroxyapatit během remineralizace a způsobuje zvýšené ukládání fluoridovaného hydroxyapatitu a fluoroapatitu, které jsou méně rozpustné než hydroxyapatit.

Řízení sekrece slin

Sekrece slin je zajištěna třemi páry velkých slinných žláz a množstvím malých slinných žlázek, které jsou rozptýleny po dutině ústní. Spouštěna je reflexně autonomním nervovým systémem.

Schéma regulace sekrece slin

Podněty vyvolávající sekreci

 • zrakové,
 • čichové,
 • chuťové,
 • mechanické (např. jídlo se dotkne sliznice, žvýkání),
 • podmíněné reflexy,
 • ostatní (např. hovor o jídle).

Faktory tlumící sekreci

 • dehydratace,
 • únava,
 • spánek,
 • strach.

Mechanismy řízení

Sekreci slin stimulují sympatikus i parasympatikus. Efekt parasympatiku je výraznější.

Parasympatikus

Ze zakončení parasympatických vláken je uvolňován acetylcholin, který se váže na muskarinové receptory spřažené s G-proteiny.
Dochází k aktivaci fosfolipázy C, která dále štěpí fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát (PIP2) uložený v membráně na inositol-1,4,5-trifosfát (IP3) a diacylglycerol (DAG).

IP3 se váže na Ca2+ kanály endoplazmatického retikula, otevírá je a Ca2+ proudí do cytosolu. Tím se zvýší cytoplazmatická koncentrace Ca2+, což vede ke zvýšení propustnosti iontových kanálů. Vzniká řídká vodnatá slina s lehce zvýšeným obsahem α-amylázy.

Acetylcholin také zvyšuje uvolňování kallikreinů. Kallikrein přeměňuje plazmatický kininogen na bradykin. Ten dilatuje cévy a zvyšuje tak průtok krve, který je nezbytný pro tvorbu slin.

Sympatikus

Noradrenalin se váže na β2-adrenergní receptory. Dochází k aktivaci adenylátcyklázy, která přeměňuje ATP na cAMP. cAMP aktivuje proteinkinázu A katalyzující fosforylaci proteinů. Výsledkem je vazká slina bohatá na mucin.

Odkazy

Externí odkazy

Zdroj

Související články

Literatura