Částečná snímatelná náhrada

From WikiSkripta

Částečná snímatelná náhrada je konstrukce, kterou je možné po individuálním zhotovení v laboratoři a začlenění do žvýkacího aparátu vyjímat z úst.

Přenos žvýkacích tlaků může být:

 1. I.tř. – dentální
 2. II.tř. – dentomukózní
 3. III.tř. – mukodentální až mukózní

Rozdělení[edit | edit source]

Dle defektu chrupu[edit | edit source]

 • Snímatelné můstky – chrup s mezerami – I.třída dle Voldřicha
 • Sedlové náhrady – jedno/oboustranně zkrácený zubní oblouk, s/bez mezer, – II. třída
 • Deskové náhrady – ojedinělé zuby/skupiny zubů, čistě mukózní přenos ŽT, vede k rozvrácení chrupu – III. třída
 • Hybridní náhrady – pro radixy, I. nebo II. třída

Dle typu náhrady[edit | edit source]

 • Skeletová – I., II.,
 • Náhrada s nesponovými prvky – I., II., III.,
 • Desková – III.,
 • Kotvená pomocí implantátů.

Dle doby používání[edit | edit source]

 • Provizorní,
 • Dlouhodobě provizorní,
 • Definitivní (životnost min. 3 roky).

Význam[edit | edit source]

 • Mastikace
 • Fonace
 • Estetika
 • Ochrana tkání
 • Ochrana zbylých zubů
 • Ochrana TMK
 • Ochrana svalů
 • Ochrana ligament
 • Obturační

Konstrukční prvky[edit | edit source]

ČSN.
ČSN.
ČSN celopryskyřičná.

Tělo náhrady[edit | edit source]

 • I. – redukované tělo – dentální přenos žvýkacího tlaku
 • II. – sedlo – dentomukózní přenos žvýkacího tlaku
 • III. – deska - mukodentální přenos žvýkacího tlaku

Složky

 • Základna doplňuje ztracenou část alveolárního výběžku a přispívá ke stabilizaci náhrady, je vyrobena z plastu, nejčastěji z polymethylmetakrylátu,styren akralonitrát kopolymeru či polyamidu
 • Skelet je vyztužující litá kovová konstrukce, která tvoří s ostatními prvky snímatelné náhrady jeden funkční celek, vyrábí se z dentálních slitin na bázi zlata, platiny, titanu, chromu, kobaltu či molybdenu
 • Náhradní zuby - okluzní plocha má hrbolkový reliéf s odtokovými rýhami a obrysovými lištami, sklon hrbolků je okolo 20°, zhotovují se z kompozitního plastu nebo keramiky.

Kotevní prvky[edit | edit source]

Funkce:

 • Retence náhrady, přenos žvýkacího tlaku, stabilizace náhrady, brání dislokaci při fonaci
 • Snižují estetiku, lehké páčení zubů při nasazování a snímání

Spony[edit | edit source]

 • Retenční rameno – vestibulárně, 2 kvadranty pod linii.
  • Dostatečně dlouhé a pružné.
  • Lité nebo drátěné.
 • Stabilizační rameno – rigidní ukotvení - brání páčení při funkci i manipulaci, vždy lité, orálně pod a nad linii.
 • Okluzní trn – stabilizuje ve funkci, přenos ŽT na sponový zub, zanořen v okluzi ve tvaru plošky – okluzální kavita až několik mm (pouze korunkové náhrady).
  • S vysokým/nízkým odstupem.

Zásuvné spoje[edit | edit source]

Zásuvné spoje jsou náhrady k pilířům opatřeným fixní konstrukcí bez viditelného retenčního ramene.

 • Patrice – matrice – kuličky, válečky, stiskací knoflíky – pružina/péro/kloub – jednoduché, složené;
 • Intrakoronární;
 • Extrakoronární;
 • Kotvené v kořeni;
 • Kotevní třmeny a jezdce;
 • Teleskopické korunky – paralelní x konusové – na sebe přesně přiléhající plástě.

Stabilizační prvky[edit | edit source]

 • Samostatné díly nebo součást sponového i nesponového systému,
 • Blokují transverzální síly, páčení, často slouží i k dlahování,
 • Stabilizační ramena, skříňkové kavity, přídatné okluzní výběžky,
 • Průběžná spona – splynutím 2 a více rigidních částí spon (funkce spoj a dlah).

Spojovací prvky[edit | edit source]

Jednotlivé části u I. a II.tř. spojují lité, spojovací elementy – třmeny – podkovitý tvar.

 • Přední patrový třmen – (3–5) mm od marginální gingivy.
 • Zadní patrový třmen – před/za zadním okrajem tvrdého patra.

Umístění – hrozí otlaky (kontrakcí materiálu z Cr – Co, obecných slitin), pocity nevolnosti, rozšíření předního patrového třmenu do tvaru destičky (může dráždit gingivu, páčit předozadně, překrývá zónu tvorby sykavek)- nevhodná.

Lepší řešení – střední patrový třmen – téměř necitelný, nedráždí gingivu, patrovou sliznici, eliminuje páčení, nekryje sykavkovou zónu nebo podjazykový třmen-3 mm od okraje gingivy - lze kombinovat s průběžnou sponou, lze najít na alv. výběžku podsekřivinu – brání plynulému vkládání a vyjímání

Sublinguální deska – spojuje průběžnou sponu a podjazykový třmen. Zhoršuje hygienu, může dráždit gingivu, neestetickým kovem zakrývá orální plošky.

Rozšířené průběžné spony – opět se vyhneme podsekřivinám, lepší hygiena, je nutné mít dostatečně vysoké klinické korunky, výška spony min 5 mm.

Indikace[edit | edit source]

I.

 • Defekt 3–4 zubů, nestejná prognóza zubů v oblouku
 • Ztráta zubů provázená defektem čelistních kostí
 • V dutině ústní chronická paradontopatie, chronická zánětlivá tkáň neumožňuje optimální hygienu
 • Celkový stav pacienta
 • Můstek se zásuvnými spoji – disparalelní pilíře
 • Neoslabený parodont
 • Podmíněně snímatelný můstek kotvený šrouby nebo teleskopickými korunkami – mezera ohraničená implantáty, teleskopické korunky

II.

III. Snížený biologický faktor

 • Systém RPI – R – okluzivní výběžek mesiálně, P – vodící ploška dist. I – tvar retenčního ramene – nízký odstup
 • Neyův systém – ucelený systém spon pro frontální i distální zuby, celolité, jeden celek s litou kovovou konstrukcí snímatelné náhrady
 • Trnové spony – ret.ramena s nízkým odstupem – tvar – LUCIETYS


Odkazy[edit | edit source]

Doporučená literatura[edit | edit source]

 • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.
 • SVOBODA, Otto, et al. Stomatologická propedeutika : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Avicenum, 1984. 392 s. 
 • KRŇOULOVÁ, Jana a Hana HUBÁLKOVÁ. Fixní zubní náhrady. 1. vydání. Praha : Quintessenz, 2002. ISBN 80-902118-9-5.
 • DOSTÁLOVÁ, Tatjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.
 • HELWIG, Elmar a Joachim KLIMEK. Záchovná stomatologie a parodontologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 1999. ISBN 80-247-0311-4.
 • Přednášky 1. LF UK