Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2015-16

Z WikiSkript

Koordinační stránka biofyziky 2. LF UK v akademickém roce 2015-16[upravit | editovat zdroj]

Zadání[upravit | editovat zdroj]

 1. Seznámit se s fungováním WikiSkript,
 2. seznámit se s pracemi kolegů v minulých letech,
 3. vytvořit si na WikiSkriptech vlastní účet, vyplnit svůj profil a poté:
 4. Výrazně přispět k rozvoji WikiSkript (či jiných veřejně dostupných projektů, např. Wikiverzity) v oblasti biofyziky (či blízkých oblastech, např. statistiky).

Toto obecné zadání je možno realizovat zejména následujícími způsoby:

 1. Podobně jako v minulých letech vypracovat téma zkouškových otázek 2. LF UK, které ještě není na WS dostatečným způsobem zpracováno.
 2. Revize a další vylepšování zkouškových otázek, vypracovaných v minulých letech.
 3. Zpracovat úlohu, řešených v biofyzikálním praktiku na 2. LF UK – viz Portál:Biofyzikální praktikum (2. LF UK)
 4. Studentská vědecká činnost
 5. Další možnosti po dohodě

Zkouškové otázky a podotázky k dořešení[upravit | editovat zdroj]

Když si prohlédneme všechny předcházející ročníky, nacházíme různé články, které dosud buď chybí, anebo volají po přepracování. Ty, které se nám podaří odchytit, budeme průběžně uvádět v následující tabulce; do ní se zapíše ten, kdo si bere řešení dotyčného problému na starost.

Článek Původní projekt Problém Řeší Poznámka
Mechanické charakteristiky svalů Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2012-13/Kruh 1 Na první pohled hezký článek, ale hodně anatomie a fyziologie a málo biofyziky – chybí konkrétní údaje, skutečné charakteristiky, zátěžový diagram apod. Kruh 7
Ultrazvukové vlnění Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2012-13/Kruh 2 Wikifikace, doplnění; viz Diskuse Kruh 7
Typy světelných zdrojů – srovnání principu a spekter Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2012-13/Kruh 4 Namísto původního článku Žárovky, luminiscenční zdroje záření, výbojky, který byl smazán, viz Diskuse. Kruh 2
Fotometrie Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2012-13/Kruh 4 Článek vyžaduje zásadní revizi, obsahuje části, které zjevně patří do zkouškové otázky Oko z pohledu biofyziky, zřejmě nutno rozdělit, viz Diskuse. Kruh 8
Oko z pohledu biofyziky Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2012-13/Kruh 4 Stránka je nyní přesměrována na Oko (biofyzika), otázka, co s tím. Výše uvedený článek Fotometrie obsahuje sekce, které patří sem. Viz Diskuse Kruh 8
Působení nízkých teplot na organismus Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2012-13/Kruh 8 Samá fyziologie, skoro žádná biofyzika, slabá wikifikace, viz Diskuse Kruh 2
Základní částice hmoty Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2013-14/Kruh 1 Věcné nedostatky, viz Diskuse. Základní částice jsou jen leptony a kvarky, část Hadrony vyhodit, ta už je v jiném článku Hadrony, takže je možno článek rozdělit do dvou článků Leptony a Kvarky, dle schematu na stránce Stavba hmoty; upřesnit, rozšířit, wikifikovat. Kruh 2
Hadrony Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2013-14/Kruh 1 Viz Diskuse; článek zpřehlednit, celkově působí dost nesrozumitelně pro studenty medicíny. Kruh 2
Optika Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2013-14/Kruh 6 Dopsat shrnující stránku, viz Diskuse Kruh 8
Tepelná pohoda organismu Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2013-14/Kruh 10 Chybí jakákoli wikifikace. Opravit drobné chyby, případně doplnit. Kruh 2
Biologická membrána Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2014-15/Kruh 1 Biologická membrána je důležitá věc z hlediska biofyziky, avšak právě toto hledisko je zde velmi nedostatečně i chybně zpracováno – např. podivné tvrzení Přes membránu se uskutečňuje tok hmoty, energie a informací. Jedná se o uzavřený termodynamický systém a v této části chybí i wikifikace, např. odkaz na termodynamický systém aj. Kruh 2
Dopplerovská sonografie (2. LF UK) Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2015-16/Kruh 2 Na wikiskriptech nebyl doposud vypracován návod k této úloze Kruh 2
Audiometrie (2. LF UK) Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2015-16/Kruh 7 Vypracování chybějícího návodu k úloze Kruh 7

Výše uvedená tabulka samozřejmě není konečná, možno dále nacházet problémy v článcích a tabulku doplňovat.

Všeobecné nedostatky[upravit | editovat zdroj]

Zpracování článků by se mělo řídit WikiSkripta:Pokyny pro přispěvatele. Velká část článků však trpí různými všeobecnými nedostatky, které je nutno napravovat. Je možné, že někteří studenti si jako úkol vyberou projít všechny biofyzikální články a nalezené nedostatky budou systematicky opravovat:

Citace[upravit | editovat zdroj]

Citacemi rozumíme odkazy na zdroje, ze kterých jsme čerpali při zpracování článku. U mnoha článků nejsou citace uvedeny pomocí citačních šablon a to je třeba napravit. Pokud byly použity informace převzaté např. z Wikipedie, samozřejmě budou mezi zdroji rovněž uvedeny (odkazem na konkrétní článek), ovšem Wikipedie je pouze terciálním zdrojem – může sloužit jako jakési prvotní vodítko, ale brát a spoléhat se na informace pouze z ní je naprosto nedostatečné. Čerpat z různých bulvárních zdrojů je pak už vyloženě nevhodné. Kromě sekundárních pramenů (např. učebnic, monografií apod.) je vhodné čerpat i z primárních zdrojů, tedy z článků v odborných časopisech. Není snad třeba připomínat, že pokud se v našem případě jedná o biofyzikální témata, měly by mezi zdroji a odkazy být zastoupeny zdroje z tohoto oboru. WikiSkripta mají zabudovaný nástroj, který nám pomůže jednoduše vyplnit celou citační šablonu, pokud zadáme ISBN. Bližší informace viz Nápověda:Citace#Samostatná citace

Reference[upravit | editovat zdroj]

Pokud článek tvrdí nějaký konkrétní údaj (dejme tomu, že normální krevní tlak činí tolik a tolik), měla by u každého takového tvrzení být uvedena reference – bližší info rovněž Nápověda:Citace.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Ke každému článku je možno najít články s podobnou či související tematikou či další články a zdroje, které informace daného článku dále rozšiřují. V první řadě uvádíme interní odkazy (tj. odkazy do WikiSkript), ve další řadě externí odkazy (ven do Internetu), případně odkazy na doporučenou literaturu, dosud neuvedenou mezi citacemi. Formálně i zde používáme citační šablony.

Wikifikace[upravit | editovat zdroj]

V článcích bývá nedostatek hypertextových odkazů na další články ve WikiSkriptech, např [[olovo|olověná]] destička se zobrazí jako olověná destička (a přitom rovnou článek olovo doplníme např. o informaci, že se používá pro stínění různých druhů záření a doplníme tam odkaz třeba na článek Radioaktivita (2. LF UK)). Pokud se v článcích vyskytují termíny, které nemají až tak úzký vztah k medicíně (či konkrétně k biofyzice) jsou dobře vysvětleny např. na Wikipedii a pro které asi nemá smysl vytvářet zvláštní stránky na WikiSkriptech, je možno na ně odkazovat např. následovně: [[w:cs:Albert Einstein|Einstein]]ova teorie, což se následně zobrazí jako Einsteinova teorie. Viz Nápověda:Interwiki.

Kategorizace[upravit | editovat zdroj]

Každý článek musí mít uvedenu jednu či více kategorií, do kterých věcně spadá. Např. všechny články se vztahem k biofyzice musí mít dole uvedenu kategorii Kategorie:Biofyzika, případně i další kategorie – pokud se jedná o zkouškovou otázku či podotázku, pak Kategorie:Zkouškové otázky z biofyziky (2. LF UK) , pokud se jedná o praktikum, pak Kategorie:Biofyzikální praktikum (2. LF UK) apod. Další informace viz Nápověda:Kategorie.

Jazyk[upravit | editovat zdroj]

Jazykem článku může být čeština anebo slovenština, ale není možné v jednom článku míchat dva jazyky najednou. Pokud je třeba z nějakého článku odkázat na článek v jiném jazyce, vytvoříme tzv. REDIRECT (přesměrování). Není snad třeba připomínat, že články mají být psány spisovným jazykem podle platných jazykových norem – v případě pochyb můžeme použít např. Internetovou jazykovou příručku. Pokud norma povoluje varianty, měly by být rovněž uplatněny v celém článku jednotně – zpravidla zachovat styl, který použil původní autor článku (například psát stále diskuse anebo diskuze).

Ilustrace[upravit | editovat zdroj]

Mnoho článků by se stalo srozumitelnějšími, kdyby je doplnil vhodný obrázek nebo graf. Použitelné obrázky, které můžeme vkládat přímo do článků, najdeme např. v úložišti Wikimedia Commons, kam můžeme rovněž vlastní obrázky nahrát a poté opět použít v článcích. Redakce WikiSkript rovněž nabízí pomoc s vytvářením vhodných obrázků. Každý obrázek musí mít popis v jazyce článku a rovněž z textu článku musí být zřejmé, co má daný obrázek ilustrovat. Do článku můžeme vkládat i další multimediální soubory, viz Nápověda:Obrázky, Nápověda:Video, Nápověda:Ogghandler a Nápověda:Nahrávání a přesouvání souborů na Wikimedia Commons.

Vzorce[upravit | editovat zdroj]

Základem fyziky je vzorec, který v krátkosti vysvětlí, co bychom museli opisovat mnoha větami. Viz Nápověda:Math, Nápověda:Chemické vzorce.

Tabulky[upravit | editovat zdroj]

Mnoho věcí můžeme zpřehlednit formou tabulek, viz Nápověda:Tabulky.

Typografie[upravit | editovat zdroj]

Hodně nešvarů je v oblasti typografie – jsou možná nevýrazné, ale v lepším případě lehce hyzdí celé dílo, v horším případě ubírají jeho přesnosti a srozumitelnosti. Přitom text WikiSkripta je v kódování unicode, které nám dává na výběr bezpočet různých interpunkčních a dalších znamének, která můžeme použít. Například pomlčku nepíšeme jako rozdělovník takto „-“, ale takto „–“; přitom si všímáme i českých uvozovek. Kdyby to nedalo tolik práce, měli bychom správně všechny jednopísmenné předložky oddělovat nezalomitelnými mezerami. Pokud je nedovedeme napsat do textu pomocí naší klávesnice či vložit jiným způsobem přímo v kódování utf-8, vložíme je jako entitu   – viz Nezlomitelná mezera. V každém případě bychom ale nezalomitelné mezery měli používat k oddělení fyzikálních jednotek, aby se nestalo, že se při nějaké velikosti okna číslo ocitne na konci řádku a jednotka na začátku dalšího. Rovněž dáváme pozor na rozdíl mezi tím, když napíšeme, že něco obnáší například 10 % a mezi tím, že se jedná např. o 10% roztok. Viz např. Typografie na počítači.

Přehled kruhů[upravit | editovat zdroj]

Kruh
(odkaz na podrobnosti
a seznam studentů )
Zpracované téma či jiný přínos Wikiskriptům
(odkaz na vypracovávané téma či jinou akci)
/Kruh 1 (pondělí 15:00) návody k praktikům Polarimetrie (2. LF UK), vytvoření Barva tónu, vytvoření Denzitometrie, vytvoření Bodypletysmograf, vytvoření Refraktometrie
/Kruh 2 (pondělí 15:00) návody k praktikům: Dopplerovská sonografie (2. LF UK); revize/doplňování: Hadrony, Základní částice hmoty, Působení nízkých teplot na organismus, Typy světelných zdrojů, Biologická membrána, Tepelná pohoda organismu
/Kruh 3 (středa 09:50) vlastní výzkum: v:cs: Dotazník kvality života EQ-5D
/Kruh 4 (středa 09:50) editace / oprava wikiskript, přidávání hypertextových odkazů
/Kruh 5 (čtvrtek 09:50) návody k praktikům: Ultrasonografie (2. LF UK), Elektrokardiografie (2. LF UK), Spektrofotometrie (2. LF UK)
/Kruh 6 (čtvrtek 09:50) vytváření a vylepšování článků Drenáž, Hemofiltrace, Jaderné reakce, Kontaktní čočky, Plazmaferéza, Radioterapie
/Kruh 7 (čtvrtek 8:00) Ergometrie, vypracování návodu Audiometrie (2. LF UK), Mechanické charakteristiky svalů - revize článku -> více z biofyzikálního pohledu, Ultrazvukové vlnění - doplnění dle diskuze ke článku, Nanotechnologie v medicíně/Fullereny - v podstatě vytvořit celý článek, popsat možnosti využití fullerenů
/Kruh 8 (čtvrtek 8:00) vlastní výzkum: Úloha sluchu v silničním provozu, dopracování tématu: Optika[1]; revize: Fotometrie, Oko z pohledu biofyziky
/Kruh 9 (pátek 8:00) Optometrie - vypracování tématu a návodu k praktiku
/Kruh 10 (pátek 8:00) Radioaktivita - vypracování tématu a návodu k praktiku, celková revize

Kruhoví WikiSkriptoři[upravit | editovat zdroj]

Každý kruh má zvoleného jednoho nebo dva WikiSkriptory, fungující jakožto manageři a koordinároři, a ti zejména:

 1. Komunikují s ostatními studenty svého kruhu,
 2. komunikují s kruhovými WikiSkriptory ostatních kruhů,
 3. po vzájemné dohodě definují potřebná a vhodná témata ke zpracování,
 4. jsou nápomocni ostatním studentům
 5. a tím nesou konečnou odpovědnost za to, jak se jejich kruhy budou na WikiSkriptech prezentovat.
Kruh Učitel 1. WikiSkriptor 2. WikiSkriptor
/Kruh 1 Kychot (Petr Heřman) thebasor (Vojtěch Berka) Terezahav (Tereza Havelková)
/Kruh 2 Kychot (Petr Heřman) VladaD (Vladimír Dudlíček) MarekStastny (Marek Šťastný)
/Kruh 3 Kychot (Petr Heřman) Hrdina (Pavel Václav Hrdina)
/Kruh 4 Kychot (Petr Heřman) nemecmart (Martin Němec) Jiří Lorenc
/Kruh 5 Tomsa (Jan Tomsa) JR (Jozef Repovský) E.pazderkova (Eva Pazderková)
/Kruh 6 Tomsa (Jan Tomsa) Greycloak (Tomáš Janáček) Michbar (Michal Barchánek)
/Kruh 7 Tomsa (Jan Tomsa) Medard10 (Martin Tousek)
/Kruh 8 Tomsa (Jan Tomsa) Tomáš Mikyška
/Kruh 9 Tomsa (Jan Tomsa) Hladikmat (Matúš Hladík) Bleska (Ondřej Blecha)
/Kruh 10 Tomsa (Jan Tomsa) Lubosr (Luboš Repka) ViktóriaMajdáková (Viktória Majdáková)

Poznámky a reference[upravit | editovat zdroj]

Související stránky[upravit | editovat zdroj]