Laboratorní ukazatelé nedostatku nebo nadbytku železa

From WikiSkripta

Stanovení železa v séru[edit | edit source]

Tranzitní pool FE je stanovován jako plazmatické nebo sérové železo. Transferin váže prakticky veškeré železo v cirkulaci.

Normální ferrémie:

 • novorozenci: 17,90–44,75 μmol/l,
 • děti: 8,95–21,48 μmol/l,
 • ženy: 7,16–26,85 μmol/l,
 • muži: 8,95–28,64 μmol/l.

Snížené hodnoty: při nedostatku železa – porucha střevní resorpce, snížený příjem v potravě, zvýšené ztráty (nejčastěji menstruačním krvácením, ale také latentní ztráty do trávicího traktu z různých příčin), zvýšená potřeba (těhotenství, hypertyreóza).

Zvýšené hodnoty: při hemolytických anémiích a hemochromatóze.

Plazmatický transferin[edit | edit source]

Fyziologické koncentrace: 2–3 g/l

 • Transportní protein železa, který se tvoří v játrech a je následně uvolňován do oběhu.
 • Zvýšení – při nedostatku železa v organismu je mechanismem zpětné vazby vystupňována syntéza transferinu v hepatocytech.
 • Pokles – při poruše jaterní proteosyntézy, malnutrici, ztrátách (proteinurie, exsudativní enteropatie), při akutním či chronickém zánětu (negativní reaktant akutní fáze).
Ukazatele železa.jpg


Saturace transferinu[edit | edit source]

Saturace transferinu je někdy udávána jako % saturace železa.

Výpočet: sérové železo : TIBC (total iron binding capacity)

Norma: 20–55 %.

Ukazatele železa 2.jpg

Snížené hodnoty: při deficitu železa.

Snížení saturace spolu s nízkými hodnotami TIBC doprovází hemosiderózu, hemochromatózu, jaterní onemocnění.

Zvýšené hodnoty: 80–90 % při hereditárni hemochromatóze.

Feritin v séru[edit | edit source]

Tuto hodnotu používáme k posouzení stavu zásob železa v organismu. Nemá funkci z hlediska metabolismu Fe.

Norma: (μg/litr; ng/ml)

 • novorozenec: 25–200,
 • 1. měsíc: 200–600,
 • 6. měsíců–15 let: 7–140,
 • ženy: 12–150,
 • muži: 15–200.

Snížení hladiny sérového feritinu je prokazatelné již v počátečních fázích anémie z nedostatku železa.

Zvýšení: při přetížení železem, poškození jater, nádorech; je proteinem akutní fáze.


Sérový (solubilní) transferinový receptor (sTfR)[edit | edit source]

Stanovován imunoanalytickými metodami, nejčastěji pomocí ELISA

Zvýšení: deficit železa v organismu, zvýšení exprese transferinového receptoru na buněčných membránách např. při intenzivní hematopoéze (hemolytické anémie, β-talasémie, polycytémie).

Snížení: útlum kostní dřeně, chronické renální selhání.

Poznámka: Transferinový receptor (TfR) je hlavním mediátorem přísunu železa do buňky. TfR je transmembránový dimer dvou identických subjednotek, který váže a posléze internalizuje transferin s dvěma molekulami železa. Tak je umožněna doprava železa do buněčného cytosolu. Pokud vzrůstá potřeba železa v buňce, zvyšuje se exprese tohoto receptoru na buněčné membráně (přibližně 80 % všech TfR je na erytroidních progenitorových buňkách). Solubilní transferinový receptor vzniká proteolýzou TfR na specifickém místě extracelulární domény. Vznikne tak monomer detekovatelný v plazmě nebo v séru. Mezi TfR a sTfR existuje konstantní vztah, proto je sTfR nepřímým ukazatelem exprese TfR v organismu.

Erytrocytární feritin[edit | edit source]

 • Jeho množství odráží stav zásob železa v průběhu posledních 3 měsíců (Fe deficit/přetížení).
 • Není ovlivněn akutní nemocí nebo funkcí jater.

Volný erytrocytární porfyrin[edit | edit source]

Zvýšení při poruchách syntézy hemu.


Anémie chronických chorob Anémie z nedostatku železa Myelodysplastický syndrom
Sérové Fe ↓↓↓ ↓↓↓ ↑↑↑
Transferin/TIBC ↑↑↑ ↓↓↓
Ferritin ↓↓↓ ↑↑↑
Kostní dřeň Fe2+ v MФ Chybí Fe Okrouhlé sideroblasty – zásoby Fe ↑
Dg. vodítka Základní onemocnění Příznaky ↓ Fe krvácení Dyshematopoeza

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • NEČAS, Emanuel. Obecná patologická fyziologie. 2. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1291-1.