Uživatel:DRobert/Pískoviště

From WikiSkripta

Kontakt

Priority[edit | edit source]

PředkUS[edit | edit source]

k přepracování

Ultrazvuk (po lopatě)

Kyslík polopatě[edit | edit source]

Oxygenoterapie UM4_21.pdf

UPV[edit | edit source]

dokončit!!!

Farmakologie (polopatě)[edit | edit source]

Farmakologie bolesti a stresu (polopatě) neg v názvu není zaměření pro PNP pos název odpovídá videu

Analgosedace (polopatě)

Oxygenoterapie (polopatě)

OBSAH[edit | edit source]

Odkazy ==

Související články ===

Použitá literatura ===

Externí odkazy ==

sedace na lůžku

https://www.akutne.cz/res/publikace/09-mokrejs.pdf

sedace ketofolem na lůžku

CMP[edit | edit source]

Uživatel:DRobert/Pískoviště/CMP

Tenzní pneumotorax (polopatě)[edit | edit source]

dokončit!!!

PNO[edit | edit source]

Sladká nemoc pro UM po lopatě[edit | edit source]

vytvoření subkategorie pro DM

ROTEM[edit | edit source]

Tromboelastografie/tromboelastometrie (TEG) je metoda založená na měření změn viskoelastických vlastností krve během tvorby krevního koagula; graficky znázorňuje proces polymerizace fibrinu. V klinické praxi umožňuje TEG kompletní bedside posouzení procesu tvor- by a stability krevního koagula, a také následné fibrinolýzy. TEG byla experimentálně používána již od roku 1948, nicméně k výraznějšímu roz- šíření do klinické praxe dochází až od poloviny 80. let minulého století. Mezi oblasti s největším využitím TEG patří kardiochirurgie, transplan- tace jater a porodnictví, kdy je hemostatický systém narušen mnoha inzulty s potenciálním rizikem masivních krevních ztrát. Mezi výhody TEG patří možnost bedside lokalizace, rychlost a komplexnost vyšetření – během řádově desítek minut máme k dispozici kompletní výsledek shrnující funkci destiček, proteáz i inhibitorů koagulačního systému, a ta- ké fibrinolytického systému. Podle jednotlivých TEG parametrů lze řídit aplikaci transfuzních přípravků a dalších farmak: prodloužený časový interval do začátku tvorby koagula (nedostatek koagulačních faktorů) je parametrem pro aplikaci čerstvě zmražené plazmy; síla koagula pro podá- vání trombocytů; vyšetření po přidání heparinázy (vyváže reziduální heparin) pro dávkování prota- minu; stupeň fibrinolýzy pak pro efektivní léčbu antifibrinolytiky. Další výhodou je skutečnost, že je analyzována plná krev (tzn. že se uplatní ta- ké interakce krevních elementů s plazmatickými faktory) na rozdíl od konvenčních koagulačních testů, ve kterých je využívána plazma. TEG má samozřejmě také některé nevý- hody, např. finanční nákladnost a v několika studiích prokázaný nedostatek shody se stan- dardními laboratorními testy. Při rozhodování v klinické praxi nelze zapomínat na nutnost vždy integrovat výsledky TEG s dalšími labo- ratorními nálezy a klinickým stavem pacienta, a o další terapii rozhodovat na základě kom- plexního zhodnocení dané situace. Na našem pracovišti používáme TEG v několika typických situacích. Nejčastější in- dikací pro TEG vyšetření je krvácení po kardio- chirurgickém výkonu, kdy výsledek napomáhá při efektivní aplikaci transfuzních přípravků a rozhodování o event. operační revizi. Další indikací je perioperační zhodnocení funkce trombocytů při léčbě protidestičkovými léky (ASA, clopidogrel, ticlopidin, antagonisté GP IIb/IIIa). V posledních letech využíváme TEG také k monitoraci hemostatického systému u pacientů s mechanickými srdečními podpo- rami, a to při jejich implantaci (riziko vysokých krevních ztrát), při následné antikoagulační léčbě, a potom během transplantace srdce.

https://www.iakardiologie.cz/pdfs/kar/2005/04/04.pdf

Oteklá plíce[edit | edit source]

Struktura příčin plicního edému Rozvaha nad Kardiální dekompenzace

Nemoc z ozáření[edit | edit source]

https://zip.zzshmp.cz/vm/e-learning.aspx?ed=65&idp=5

Nebezpečné plyny[edit | edit source]

Po lopatě pro potřeby přednemocniční péče:

fyzikálně nebezpečné plyny (všechny bezbarvé)
 • propan, butan jsou těžší vzduchu, samostatně bez zápachu (obchodní produkt je označen látkou se silným zápachem). Kapalné se při úniku do ovzduší velmi rychle odpařuje za tvorby výbušné mlhy, nad vodní hladinou zplyní a vytvářejí výbušnou vrstvu. Styk kapalného plynu s kůží způsobuje omrzliny, při výbuchu a následném požáru popáleniny
 • acetylén je lehčí vzduchu, technický páchne po česneku, extrémně hořlavý, výbušný.
 • vodík je lehčí vzduchu, extrémně hořlavý, výbušný
toxické plyny
 • chlór je zelenožlutý, štiplavě páchnoucí, těžší vzduchu. Při uvolnění do plynné fáze vytváří jedovaté a leptavé chladné mlhy. Poškozuje oči, sliznice a pokožku, hrozí otoky a zástava dýchání
 • amoniak (čpavek) je bezbarvý, dráždivý, štiplavě páchnoucí, ve vodě dobře rozpustný, je lehčí vzduchu, ale s vodní parou (i se vzdušnou vlhkostí) vytváří „mlhu“ těžší vzduchu.
 • acetonové páry jsou čiré, bezbarvé, aromaticky páchnoucí a mnohem těžší vzduchu; se vzduchem tvoří výbušné směsi, páry jsou lehce zápalné i horkými povrchy. Ve větších koncentracích působí narkoticky. Rozpouští tuky v kůži a tkáních, dráždí oči a sliznice dýchacích cest

Dle traumatologického plánu ZZS HMP

vagové manévry[edit | edit source]

Portál:Po lopatě[edit | edit source]

MEFANET[edit | edit source]

registrace a obdržet oprávnění

virtuální pacient OpenLabyrint

Martin Komenda Brno - via Čestmír Štuka

N8pady, úvahy[edit | edit source]

dost dobrej nástroj


Problémové oblasti[edit | edit source]

 • ABR
 • EKG
 • UPV
 • DFG
  • břicho
 • Pediatrie
 • Hormony
 • Srážení
 • Sonografie

Mikrobiom https://www.osel.cz/11454-co-se-sekundarnimi-infekcemi-v-dusledku-poskozeni-strevni-mikroflory-antibiotiky.html

UPV polopatě

Teorie polopatě

Učesat Valsalvův manévr - indikace

Uživatel:Icewalker/Obrázky

Rozhodovací kritéria u COVID-19

Diabetes mellitus 1. typu (rozcestník) chybí odkazy

Uživatel:DRobert/Pískoviště/Malé příznaky mrtvice

Překreslit 12.slide https://slideplayer.cz/slide/12280709/ --DRobert (diskuse) 3. 5. 2021, 05:41 (CEST)

https://www.wikiskripta.eu/w/Krv%C3%A1cen%C3%AD_z_tr%C3%A1vic%C3%AD_trubice

Hyperbaroxie, barokomora[edit | edit source]

Léčba hypoglykémie[edit | edit source]

úplně chybí, stránka by zasloužila zpolopatizovat https://www.baqsimi.ca/en/consumer/how-to-use-baqsimi Doba použitelnosti je 2 roky, a nemá se uchovávat při teplotě nad 30°C. Přípravek tedy není nutné skladovat v lednici.

otrava, předávkování digoxinem[edit | edit source]

příznaky antidota


Analgosedace[edit | edit source]


Intubace[edit | edit source]

tři stránky  ?? Anestezie nebo UM nebo IM ??? Manuál ??? Handout ???

Šok[edit | edit source]

Obrázek s vývojem kompenzace - ála JBydž schéma

Blast[edit | edit source]

ÚČINEK VÝBUCHU V ZÁVISLOSTI NA VZDÁLENOSTI
ODHAD množství výbušniny podle zdroje Smrtelné poranění (m) Minimální evakuační vzdálenost (m)
Taška (2kg) 8 20 (letící sklo až 200)
Kufřík (20kg) 10 50 (letící sklo až 300)
Osobní auto (100kg) 20 300 (letící sklo až 500)
Dodávka (1-2 tuny) 70 1200

Volně dle: Prednemocničná urgentná medicína (slovenská učebnice) Viliam Dobiáš a kolektiv, 2. vydání 2012, nelze dohledat odkazovaný zdroj

úprava Bezvědomí[edit | edit source]

1 Poruchy vědomí - používá spíše knižního, klinicky nepoužívaného názvosloví
2 Glasgow Coma Scale – GCS je samostatný článek a klinická doporučení je vhodné přeformulovat
3 Jiné vyšetřování u bezvědomého vyšetřování u bezvědomého by bylo dobré rozšířit, seřadit podle priorit
4 Diferenciální diagnostika stručná nebo rozsáhlá je potřeba si vybrat
5 Péče o postiženého v bezvědomí popisuje první pomoc a ještě bez vstupního vyšetření. Péče o postiženého v bezvědomí je však obrovská část intenzivní medicíny
6 Odkazy

6.1 Související články 6.2 Externí odkazy 6.3 Použitá literatura Uživatel:DRobert/Pískoviště/Bezvědomí