Abúzus návykových látek

Z WikiSkript

Omamné a psychotropní látky (dále jen OPL), je označení pro řadu látek, chybně označovaných též návykové látky (NL) či drogy. Při užití pozměňují po kvalitativní či kvantitativní stránce nějaký ze základních prvků psychiky (chování, myšlení, prožívání, vnímání a další). Často pak vyvolávají závislost či syndrom z vysazení nebo způsobující jiná onemocnění.

Charakteristické vlastnosti drog[upravit | editovat zdroj]

Ačkoli je užití slova "droga" nepřesné, v tomto článku se užije pro zvýšení čtivosti. Drogy mohou být jak syntetické (pervitin, LSD), tak přírodní . Přírodní typicky rostlinného původu (kokain, marihuana), ale i živočišného (výměšky některých ropuch obsahující bufotenin), či pocházející z hub (lysohlávky, muchomůrka červená).

Aby mohla být látka označena za drogu, musí splňovat minimálně jednu z následujících vlastností. Téměř všechny však splňují kritérií hned několik.

Drogou je látka, která má obecně schopnost odstranit nepříjemné psychické stavy, případně navodit příjemné. Obecněji vzato navodit pocity euforie, přílivu energie, zmírnění úzkostí a strachu, psychospiirtuální zážitek (halucinace) přičemž drogou se zde nerozumí běžná potravina.

Typické vlastnosti drog
kvalitativní změny vnímání, typicky halucinace (např. LSD)
změna způsobu prožívání či chování (depersonalizace, derealizace) či chování (agrese, netečnost)
pozměnění myšlenkových obsahů, případně urychlení či zpomalení toku myšlenek
vyvolání útlumu CNS (ethanol, benzodiazepiny)
způsobení excitace CNS - stimulancia obecně (kokain, pervitin, kofein, nikotin)
způsobení abstinečních příznakyů při přerušení užívání (vyjma psychedelik takřka všechny drogy)
vznik bažení (cravingu), tedy silnou touhu znova užít drogu

Související články[upravit | editovat zdroj]

Detoxifikace

Intoxikace

Abstinenční syndrom

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

Papežová a kol., Naléhavé stavy v psychiatrii (1.st ed., pp. 430-447). Praha: Maxdorf.

RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ, c2001. Psychiatrie. Praha: Galén. ISBN 80-726-2140-8.

KALINA, Kamil, 2015. Klinická adiktologie 1 - Klinická farmakologie návykových látek. Praha.