Arteria carotis externa

From WikiSkripta

arteria carotis externa
vnější krkavice
Větve a. carotis externa
Větve a. carotis externa
TA A12.2.05.001
Odstupuje z a. carotis communis
Větve a. thyroidea sup., a. lingualis, a. facialis, a. occipitalis, a. auricularis posterior, a. pharyngea ascendens
Konečné větve a. maxillaris, a. temporalis superficialis


A. carotis externa je jednou z hlavních tepenných větví těla, která kromě samotného mozku zásobuje hlavu, většinu orgánů a svaly přední strany krku a zčásti také šíjové svalstvo. Vzniká v trigonum caroticum jako ventromediální větev a. carotis communis, která vlevo vychází z oblouku aorty, vpravo z truncus brachiocephalicus. A. carotis externa běží nejprve spolu s a. carotis interna, v. jugularis interna a n. vagus v nervově-cévním svazku krčním, za úhlem mandibuly se však odděluje a přechází do prestyloidního prostoru. Za angulus mandibulae se rozpadá na své konečné větve.

A. carotis externa vydává na rozdíl od a. carotis interna své větve již na krku a je možno je rozlišit na typické ventrální, dorsální, mediální a konečné větve.

Ventrální větve[edit | edit source]

V kaudokraniálním pořadí:

a. thyroidea superior

Je první z větví a. carotis externa a odstupuje ihned po rozestupu a. carotis communis na obě krkavice. Po odstupu sestupuje obloukem k hornímu a přednímu okraji štítné žlázy, kterou spolu se svaly a sliznicí hrtanu zásobuje. Podílí se také na výživě infrahyoidních svalů.

a. lingualis

Odstupuje kraniálně od velkých rohů jazylky (kde ji lze také vyhledat v tzv. Beclardově úhlu, popř. Pirogowově trojúhelníku) a doprovází m. hyoglossus do jazyka. Podílí se na zásobení jazyka a spodní části dutiny ústní.

a. facialis

Je nejdůležitější tepnou obličeje. Po odstupu směřuje do trigonum submandibulare (podbíhá m. stylohyoideus a zadní bříško m. digastricus), kde probíhá za podčelistní žlázou, popř. do ní zavzata, přebíhá přes okraj mandibuly, ventrálně od úponu m. masseter, zde je její pulsace hmatná, a dále běží nápadně vinutým průběhem obličejem kolem koutku úst, nosu až ke koutku oka. Její a. palatina ascendens zásobuje patro s patrovou mandlí a část hltanu, aa. labiales sup. et inf. horní a dolní ret.

Dorsální větve[edit | edit source]

a. occipitalis

Je kaudálnější z dorsálních větví. Během svého průběhu za zadním bříškem digastriku vydává větve pro m. sternocleidomastoideus, digastricus a šíjové svalstvo. Dále probíhá v sulcus arteriae occipitalis na os petrosum a dále na kalvu. Podílí se na zásobení pokrývek lebních v okcipitální oblasti, ušního boltce a tvrdé pleny v zadní jámě lebeční.

a. auricularis posterior

Zásobuje ušní boltec, přilehlou část měkkých pokrývek lebních, cellulae mastoideae a část glandula parotis

Mediální větev[edit | edit source]

a. pharyngea ascendens

Je jedinou mediální větví a. carotis externa, odstupuje při jejím začátku a běží kraniálně podél hltanu až k bazi lební. Odtud pokračuje dále k tvrdé pleně mozkové v zadní jámě lebeční a k vnitřnímu uchu.

Angiografie magnetickou resonancí

Konečné větve[edit | edit source]

a. maxillaris

Je největší větví a. carotis externa a podle svého průběhu ji lze členit na pars mandibularis (v oblasti za krčkem mandibuly v oblasti art. temporomandibularis, neboli čelistního kloubu), pars pterygoidea (mezi m. pterygoideus medialis et lateralis ve fossa infratemporalis) a pars pterygopalatina (ve stejnojmenné fosse).

  • a. meningea media, která po průchodu skrze foramen spinosum probíhá v epidurálním prostoru a zásobuje tvrdou plenu střední jámy lební.
  • a. alveolaris inferior probíhá v canalis mandibulae a vydává větve pro zuby dolní čelisti a kůži a svaly v oblasti brady.
  • Pars pterygoidea zásobuje žvýkací svaly (aa. temporales profundae, a. masseterica, rr. pterygoidei) a m. buccinator
  • Pars pterygopalatina se podílí na zásobení obličejových struktur prostřednictvím:
  • a. infraorbitalis pro horní řezáky, špičáky a oblast tváře při foramen infraorbitale (a. infraorbitalis opouští fossa pterygopalatina skrze fissura orbitalis inf.)
  • a. alveolaris superior posterior pro horní moláry a premoláry
  • a. palatina descendens pro měkké a tvrdé patro, která sestupuje v canalis palatinus maior a dělí se na a. palatina maior et aa. palatinae minores
  • a. sphenopalatina pro sliznici dutiny nosní (prochází skrze foramen sphenopalatinum)
a. temporalis superficialis

Představuje tenčí konečnou větev a. carotis externa, stoupá kraniálním směrem kryta krčkem mandibuly a dále příušní žlázou. Přechází přes arcus zygomaticus před ušní boltec, kde je hmatný její puls, a dále se vějířovitě větví v temporální krajině. Zásobuje příušní žlázu, přední část ušního boltce, m. temporalis a měkké pokrývky lební v temporální krajině a v regio zygomaticoorbitalis.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s. r. o., 2004. 673 s. ISBN 80-247-1132-X.