Názvosloví enzymů (FBLT)

Z WikiSkript

Triviální názvosloví

Původně užívaný termín fermenty, který vycházel z faktu, že enzymy se podílejí na fermentaci (kvašení), se již nepoužívá. Enzymy objevené mezi prvními dostaly obvykle jméno podle svého zdroje nebo metody, kterou byly objeveny. Jejich názvy tedy bývají bez vztahu k mechanismu reakce, kterou katalyzují. Mnohé jsou zakončeny příponou -in – viz pepsin objevený v trávicí šťávě žaludku (řec. pepsis – trávení) nebo ptyalin nalezený ve slinách (řec. ptyalon – slina).

Doporučené názvosloví[upravit | editovat zdroj]

Zavádí do názvosloví systém a je zároveň jednodušší než systematické názvosloví, proto je často užíváme v běžné praxi. Název vytvoříme spojením:

 1. Substrát + -áza (-asa) – například amyláza (katalyzující hydrolýzu amylózy);
 2. Typ reakce + -áza – například dehydrogenáza.

Systematické názvosloví[upravit | editovat zdroj]

Systematické názvosloví zavedla IUB (International Union of Biochemistry). Každý enzym má své EC (Enzyme Commission) číslo složené ze čtyř číslic – x.x.x.x. První značí jednu z šesti hlavních enzymových tříd, další dvě podskupinu a podpodskupinu. Poslední indikuje pořadí enzymu v podpodskupině (a zcela tak daný enzym charakterizuje). Rozeznáváme těchto sedm hlavních tříd enzymů:

 1. oxidoreduktázy,
 2. transferázy,
 3. hydrolázy,
 4. lyázy (syntázy),
 5. izomerázy,
 6. ligázy (syntetázy),
 7. translokázy.

Oxidoreduktázy[upravit | editovat zdroj]

Oxidoreduktázy katalyzují reakce, při nichž dochází k oxidaci jedné a k redukci druhé složky. Často využívají kofaktory – např. NAD+, NADP+, FAD či hem. Mezi oxidoreduktázy patří:

 • oxidázy, peroxidázy,
 • oxygenázy – vnášejí do molekuly substrátu kyslík, buď ve formě -OH (monooxygenázy, nebo také hydroxylázy) či jako O2 (dioxygenázy),
 • dehydrogenázy – oxidují substrát odebráním H-atomů, jejich název se zkracuje jako DH (př. laktátdehydrogenáza – LDH, alkoholdehydrogenáza – ADH),
 • desaturázy.

Transferázy[upravit | editovat zdroj]

Transferázy se podílejí na přenosu různých skupin (amino-, acyl-, methyl-, glykosyl-, fosforyl-, …). Příkladem transferáz jsou:

 • transaminázy (aminotransferázy) – přenášejí -NH2 skupinu,
 • kinázy (fosfotransferázy) – přenášejí fosfátovou skupinu z ATP nebo jiných nukleosidtrifosfátů,
 • transaldolázy, transketolázy.

Hydrolázy[upravit | editovat zdroj]

Katalyzují hydrolytické reakce (štěpení vazeb v molekulách prostřednictvím molekuly vody). Mezi hydrolázy patří:

 • lipázy, fosfolipázy,
 • proteázy, peptidázy (pepsin, trypsin),
 • esterázy,
 • fosfatázy.

Lyázy (syntázy)[upravit | editovat zdroj]

Katalyzují odstranění určité skupiny ze substrátu bez hydrolýzy (nehydrolytické štěpení např. vazeb mezi C-C, C-N) a také adiční reakce na dvojnou vazbu a syntézy bez spotřeby ATP. Příkladem lyáz jsou:

 • dekarboxylázy,
 • aldolázy,
 • dehydratázy, hydratázy.

Izomerázy[upravit | editovat zdroj]

Katalyzují změny uvnitř jedné molekuly substrátu (intramolekulární změny). Vzniklý produkt je izomerem výchozího substrátu. Mezi izomerázy patří:

 • epimerázy – mění polohu -OH skupiny v molekule,
 • mutázy – mění polohu fosfátové skupiny v molekule.

Ligázy (syntetázy)[upravit | editovat zdroj]

Katalyzují syntetické reakce spojené s hydrolýzou ATP (spřažení exergonické a endergonické reakce). Příkladem ligáz jsou:

 • karboxylázy,
 • DNA-ligáza.