Onemocnění sleziny

From WikiSkripta

Vrozené vady sleziny[edit | edit source]

 • Ageneze – vzácná, často doprovází jiné vady (VSV),
 • akcesorní sleziny – časté, dokonce až u 7–11 % osob,
 • změny v uložení – relativně málo časté,
  • situs viscerum inversus – uložena vpravo,
  • bloudivá slezina – nedostatečná fixace frenikolienálním ligamentem – může padat až k pupku,
  • dystopie,
   • získaná vada daná vytažením ligamenta patologicky změněnou slezinou,
   • dystopie může vznikat i fixací na jiný orgán (např. se přilepí na těhotnou dělohu a ta ji pak stáhne),
 • splenosis,
  • termín pro mnohočetné implantace slezinné tkáně v různých částech břišní dutiny důsledkem dilacerace,
  • může způsobovat ileus,
 • polysplenie,
  • velmi vzácná,
  • původní slezina chybí nebo je malá, ale v různých lokalizacích je spousta menších slezin,
 • perisplenitis cartilaginosa – hyalinóza pouzdra,
 • jiné – při DMP (Gaucher, Niemann-Pick..), SLE, apod.

Záněty sleziny[edit | edit source]

Ruptura sleziny a její diafragmatická herniace na rtg

Akutní septický pseudotumor sleziny[edit | edit source]

 • Septická slezina,
 • reakce sleziny na celkové projevy bakteriální infekce,
 • slezina je zvětšená (200–400 g, i více), měkká, snadno zranitelná,
 • může být zdrojem peritonitidy nebo krvácení,
 • čím sepse trvá déle nebo čím častěji se opakuje, tím bývá slezina větší,
 • největší je slezina u parazitárních infekcí (malárie), a dále – tyfus, mor, endokarditida, kala-azar.

Absces sleziny[edit | edit source]

 • Buď metastaticky nebo přestupem z okolí,
 • rizikový terén – infarkt, cysta, pseudocysta, poúrazový hematom,
 • množství hnisu – až stovky ml, bývá obvykle vyzrálý,
 • na absces se obvykle nalepí omentum,
 • klinický obraz,
  • obě tyto jednotky se vyznačují celkovými septickými projevy a malým místním nálezem,
  • důležitý příznak – indukovaná pleuritida, vyšší stav bránice.

Ostatní[edit | edit source]

 • tbc – dnes vzácná,
 • sarkoidóza – střední splenomegálie (500–700 g), také velmi vzácná, často jen náhodný histologický nález při splenekotomii z jiné indikace,
 • aktinomykóza – obvykle jako součást nemoci v jiné lokalizaci,
 • parazitární splenomegálie,
  • malarická slezina – obrovská, náchylná k ruptuře i minimálním traumatem,
  • echinokoková cysta – ve slezině je vzácně, více v plicích a játrech,
 • virová – např. při mononukleóze.

Chirurgické zákroky na slezině[edit | edit source]

Záchovné metody[edit | edit source]

Sutura[edit | edit source]

 • U nerozsáhlých ruptur, hlavně u dětí (pouzdro je pevnější, míň se prořezávají stehy),
 • šijeme atraumaticky, výhodné je stahy podkládat teflonovou destičkou nebo tam přišít kus omenta (i tamponu).

Komprese sleziny síťkou[edit | edit source]

 • U mnohočetných trhlin, kdy sutura by byla náročná a krvácení není tak velké.

Resekce sleziny[edit | edit source]

 • U trhlin, které postihují horní nebo dolní část sleziny,
 • podvaz segmentových větviček v hilu, tím dojde k demarkaci ischemizované části, kterou pak resekujeme,
 • ranou plochu je výhodné ošetřit lepidlem nebo omentem,
 • neanatomické resekce – pomocí některých moderních staplerů.

Implantace slezinné tkáně (autotransplantace)[edit | edit source]

Tmavěčervené uzlíky jsou implantovanou slezinnou tkání po splenektomii z důvodu úrazové ruptury sleziny
 • Když není možné slezinu zachovat,
 • pokoušíme se o to u dětí a mladých osob,
 • nejčastěji se tkáň implantuje mezi listy omenta, pod peritoneum, vzácněji i mimo břišní dutinu,
 • je ale nutno implantovat minimálně 1/3 původního orgánu.

Splenektomie[edit | edit source]

CT úrazové ruptury sleziny
Slezina po splenektomii. Dvoudobá ruptura se subkapsulárním hematomem
Splenomegálie u CLL
 • Pokroky ve farmakologii krevních malignit trochu omezily indikace splenektomie,
 • začíná se využívat též nových postupů (laparoskopie apod…).

Indikace ke splenektomii

 • V indikační oblasti jsou velké změny (jak se začíná brát na vědomí, k čemu že to ta slezina vlastně slouží),
  • zatímco u dětí do dvou let je prakticky kontraindikovaná, u starších se provede skoro vždy (menší pooperační rizika při odebrání celé sleziny než při snaze o uchování),
 • poranění – pokud není možný záchovný výkon,
 • hematologické indikace – iniciuje to hematolog,
 • řada indikací je relativních – musíme brát v úvahu, zda efekt splenektomie vyváží riziko výkonu a asplenismu,
 • bývá též prováděna jako součást rozsáhlých radikálních operací pro malignity GIT,
 • indikace hematologické – hypersplenismus, hemolytické anémie, primární thrombocytopenie (selže-li konservativní léčba kortikoidy), lymfomy,
 • indikace traumatické – těžká dilacerace parenchymu, poranění sleziny u polytraumatu, poškození hilových cév,
 • indikace ostatní – absces sleziny, cysta, součást resekčních výkonů pro karcinomy orgánů GITu, torse sleziny, ileus z tlaku zvětšené sleziny, portální hypertense – proximální splenorenální spoj.

Taktika a technika operace

 • Přístup,
  • liší se dle indikace,
  • u traumat – musí být rychlý a musí zajistit exploraci celé dutiny – horní střední laparotomie,
  • u plánovaných – můžeme koukat i na hlediska estetická – subkostální řez,
 • musíme se zbavit všech závěsů sleziny:
  • lig. pankreatikolienale (obsahuje a. et v. lienalis),
  • lig. gastrolienale (krátké gastrické cévy),
  • lig. phrenicolienale,
  • lig. lienorenale (slabé),
 • operace je snazší, pokud můžeme slezinu vyluxovat z lože do operační rány,
 • ideální je slezinnou tepnu a žílu ošetřovat, až když jsou ostatní závěsy ošetřeny,
  • podvazujeme dvojitě, ošetřujeme větévky do pankreatu a snažíme se neporanit kaudu,
 • složitá je operace při portální hypertenzi – je nutné neustále kontrolovat hemostázu, drénovat Redonem.

Komplikace

 • Časné pooperační komplikace,
  • krvácení, lokální infekce, nitrohrudní komplikace (omezení pohyblivosti bránice…), pooperační pankreatitida, trombóza porty…,
 • Pozdní – postsplenická sepse.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ZEMAN, Miroslav, et al. Speciální chirurgie. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 575 s. ISBN 80-7262-260-9.

Zdroj[edit | edit source]