Základní reaktivní formy kyslíku a dusíku

Z WikiSkript

Reaktivní formy kyslíku (ROS, Reactive Oxygen Species) a reaktivní formy dusíku (RNS, Reactive Nitrogen Species), souhrnně označované RONS (Reactive Oxygen and Nitrogen Species), zahrnují jak volné radikály, tak i látky, které volnými radikály nejsou (proto je termín reaktivní formy kyslíku přesnější a správnější než označení kyslíkové radikály). Jako volný radikál označujeme jakoukoliv chemickou entitu, atom, molekulu nebo ion, která má ve vnější sféře svého elektronového obalu alespoň jeden nespárovaný elektron (→ je hodně reaktivní) a je přitom schopna samostatné existence.

Reaktivní formy:

 • Reagují s MK, lipidy, AMK, proteiny, mono a polynukleotidy (NK), s řadou nízkomolekulárních metabolitů, s koenzymy atd.
 • Jsou významnými prostředníky přenosu energie, faktory imunitní ochrany, signální molekuly buněčné regulace;
 • Za patologických podmínek většinou působí toxicky.
 • Vznik:
a. homolytické štěpení kovalentní vazby – nutno dodat velké množství energie;
b. redukce – přidání jednoho e-;
c. oxidace – ztráta jednoho e-.
 • Vznik radikálů může být iniciací radikálové řetězové reakce, reakce se pak propaguje do okolí, dokud nenarazí na další radikál – terminace.

Reaktivní formy kyslíku (ROS, Reactive Oxygen Species)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Delší vdechovaní čistého kyslíku působí na člověka toxicky.
 • Toxicita kyslíku:
  • reaktivní formy – tvoří se i při normálním zásobování kyslíkem;
  • pro některé děje v organismu nezbytné.
 • Reaktivní formy jsou volné radikály vytvořené z molekuly kyslíku, které obsahují nepárový elektron a sloučeniny kyslíku, které nemají charakter radikálů, ale ty z nich mohou vznikat.
 1. Volné radikály (volné kyslíkové radikály, VKR):
  • Superoxid – O2•-
  • Hydroxylový radikál – HO
  • Peroxyl – ROO
  • Alkoxyl – RO
  • Hydroperoxyl – HO2
 2. Látky, které nejsou volnými radikály:
  • Peroxid vodíku – H2O2
  • Kys. chlorná – HClO
  • Ozon – O3
  • Singletový kyslík – 1O2
 • Jednoelektronovou redukcí kyslíku = superoxid O2•− (superoxidový anion – záporný náboj, radikál – nepárový elektron);
  • schopen dismutovat (vykazovat jak oxidační tak redukční vlastnosti při vzájemné reakci);
  • probíhá spontánně;
  • v organismu urychlována enzymem superoxiddismutázou.
 • Peroxid vodíku pak může spolu s superoxidem v přítomnosti Fe2+ nebo Cu+ tvořit hydroxylový radikál, vysoce reaktivní formu vytvařející např. lipoperoxidy;
  • reakce peroxidu vodíku s chloridy katalyzovanou myeloperoxidázou v granulocytech, kde vznikají silná oxidační činidla – chlornany;
  • může se protonizovat na hydroperoxylový radikál;
  • může přijmout další elektron a 2 protony za vzniku peroxidu vodíku;
  • nemá nepárový elektron, není radikálem, účastní se ale radikálových reakcí;
  • v přítomnosti tranzitních kovů (Fe2+, Cu+) se H2O2 redukuje Fentonovou reakcí a vzniká vysoce aktivní a toxický hydroxylový radikál – Fentonova reakce:
H2O2 + Fe2+ → HO + OH + Fe3+
  • V přítomnosti dalšího elektronu a protonu se rozpadne na vodu a na hydroxylový radikál.
 • Excitací elektronu v molekule kyslíku spojenou se změnou spinu jednoho z vnějších elektronů vzniká reaktivní forma = singletový kyslík;
  • vzniká z O2 působením vysoceenergetického zdroje (záření);
  • reaguje rychle s MK za vzniku lipidových peroxidů.
  • v dýchacím řetězci probíhá základní čtyřelektronová redukce molekulárního kyslíku na 2 molekuly vody
   • přijetím 1. e-: O2 ——→ O2•-
   • přijetím 2. e-: O2- ——→ H2O2
   • přijetím 3. e-: H2O2 ——→ H2O + HO – nejreaktivnější z ROS radikálů
   • přijetím 4. e-: HO ——→ H2O
  • tato reakce probíhá v aktivním centru cytochromoxidázy v mitochondriích (respirační řetězec).

Kyselina chlorná (HClO)

 • Je syntetizována granulocyty (pomocí myeloperoxidázy):
Nejprve vzniká superoxid účinkem granulocytární NADPH-oxidázy:
O2 + NADPH ——→ O2· + NADP+
Dismutací superoxidu vznikne peroxid vodíku H2O2, a ten následně oxiduje chloridové anionty na kyselinu chlornou:
H2O2 + Cl- ——→ HClO + OH-
 • Silný oxidant – baktericidní.

Zdroje ROS[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Superoxid[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Mitochondrie – v nich je nejvýznamnější zdroj superoxidu – respirační řetězec;
  • primárně se tvoří superoxid, sekundárně peroxid vodíku;
  • hlavní producent ROS v respirač. řetězci – komplex I, komplex III.
 • Endoplasmatické retikulum
 • Leukocyty, makrofágy
  • superoxid vzniká při vzniku baktericidních látek NADPH-oxidázou, která tyto reakce katalyzuje;
  • produkují také HClO (myeloperoxidázou);
  • indukují také tvorbu NO a tím vlastně tvorbu peroxynitritu;
  • všechny tyto látky jsou používány proti cizím strukturám (bakterie, …).
 • Erytrocyty
  • v malém množství vzniká superoxid při oxidaci Hb na metHb → erytrocyty usilují zejména o ochranu vlastních struktur proti radikálům.

Peroxid vodíku[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Vzniká hlavně dismutací superoxidu;
 • Též tvořen dvouelektronovou redukcí kyslíku působením oxidáz (monoaminooxidáza, glutathionoxidáza, xanthinoxidáza);
 • Xanthinoxidáza (dehydrogenasova forma – D forma – nejčastější v organismu) – oxiduje substráty a e- předává na NAD+, který je tím redukován. V patologické situaci se D forma konvertuje na O formu, která není schopná předávat e- na NAD+ a ty se pak předají na kyslík, z něhož vznikne:
  • superoxid (jednoelektronovou redukcí O2);
  • peroxid vodíku (dvouelektronovou redukcí O2).

Místa tvorby[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Enzymové, neenzymové reakce:
 1. příkladem hypoxantin – oxiduje se xantinoxidázou na kyselinu močovou;
 2. vznik chlornanů v neutrofilních granulocytech;
 3. tvoří se tam, kde se kyslík setkává s chinony a katecholaminy z toxických látek s nitroaromatickými sloučeninami či tetrachlormetanem;
 4. při syntéze eikosanoidů;
 5. fagocytující buňky produkující hodně volných radikálů – během fagocytózy se spotřebuje vysoký počet molekul kyslíku = respirační vzplanutí;
 6. za přítomnosti vysokoenergetického záření (elektrické pole, jiskření, elektromagnetické pole, UV záření, laser, polarizované světlo) v ovzduší ze smogu a výfukových plynů nebo cigaretového kouře.

Reaktivní formy dusíku (RNS, Reactive Nitrogen Species)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. Volné radikály:
  • Oxid dusnatý – NO
  • Oxid dusičitý – NO2
 2. Látky, které nejsou volnými radikály:
  • Nitrosyl – NO+
  • Nitroxid – NO
  • Peroxynitrit – ONOO-
  • Alkylperoxynitrit – ROONO
 • Do této skupiny patří NO a jeho metabolity.

Oxid dusnatý[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Krátký biologický poločas – je vychytáván erytrocyty, v kterých reaguje s Hb za vzniku methemoglobinu a nitrátu.
 • Dobře se váže na hemové železo guanylátcyklázy, (podstata stimulace cGMP, vedoucí k myorelaxaci).

Peroxynitrit[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Nejvýznamnější toxický produkt oxidu dusnatého.
 • Vzniká reakcí NO se superoxidem.

NO + O2•- ——→ OONO-

 • Je oxidačním činidlem.
 • Obecně – nejvýkonnějším producentem volných radikálů v buňkách – membránově vázané enzymy, jejíchž koenzymy jsou schopné redukovat kyslík jediným e- na superoxid.

Zdroje RNS[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Oxid dusnatý[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • K syntéze potřebuje:
  • 4 kofaktory (Hem, FAD, FMN, H4-biopterin);
  • 2 kosubstráty (O2, NADPH);
  • NO synthasy (NOS – nitric oxide synthases) – katalyzují syntézu NO;
  • NOS I (ncNOS – mozková, konstitutivní);
  • NOS II (iNOS).
   • Je to enzym makrofágů, neutrofilů, hepatocytů, chondrocytů, buněk cévní svaloviny, buněk Langerhansových ostrůvků;
   • exprese genu pro NOS II je stimulována cytokiny, mikroby;
  • NOS III (ecNOS – endotelová, konstitutivní);
   • tvoří tzv. EDRF – má vazodilatační účinek, jde o oxid dusnatý.

Poškození biomolekul[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Hlavní buněčné cílové struktury pro volné radikály jsou:
 1. Nenasycené MK v lipidech (buněčné membrány) - poškození: ztráta dvojných vazeb, tvorba reaktivní metabolitů (peroxidy, aldehydy) následky: změna fluidity a propustnosti membrán, tvorba chemoreaktivních látek pro mikrofágy.
 2. Proteiny - poškození: agregace, síťování, fragmentace, štěpení, reakce s hemovým Fe, modifikace thiolových skupin a benzenových jader AMK následky: změny v transportu iontů, vstup Ca2+ do cytosolu, změny v aktivitě enzymů.
 3. DNA - poškození: štěpení kruhu deoxyribózy, modifikace a poškození bází, zlomy řetězce následky: mutace, translační chyby, inhibice proteosyntézy.

Poškození enzymových komplexů a buněčné signalizace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Lipidy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Nejdůležitější reakce – peroxidace lipidů
  • takové změny nejintenzivněji vyvolávají hydroperoxylový a hydroxylový radikál, zvláště superoxid;
  • nejcitlivější terč – fosfolipidová dvojvrstva membrán a v nich hlavně místa dvojných vazeb nenasycených MK a to kyseliny linolové a linoleové;
  • membrány postižené lipoperoxidací – změna permeability, vedlejší produkt je malondialdehyd, stanovení odpovídá míře lipoperoxidace;
  • už vzniklé peroxidy se likvidují glutathionperoxidázou;
  • projev oxidačního poškození lipidů – pigment ve stařeckých skvrnách.
 • Každá látka, která má dostatečnou afinitu k elektronům a dokáže vytrhnout vodíkový atom z methylenové skupiny uhlovodíkového řetězce MK, může zahájit radikálovou reakci a MK nebo lipid se stává radikálem;
 • po vytržení vodíku (iniciace), vzniká konjugovaný dién (mezi dvěma dvojnými vazbami vzniká jedna jednoduchá), který snadno reaguje s O2 za vzniku peroxylového radikálu (LOO);
 • peroxylový radikál vytrhne ֿe- z MK sousedícího lipidu, z něhož vznikne nový radikál a z peroxylového radikálu vznikne hydroperoxid (LOOH);
 • reakce se propaguje, dokud se radikál nesetká s dalším radikálem nebo vitaminem E, kdy se reakce zastaví tím, že vznikne stála sloučenina (terminace radikálové reakce);
 • výsledek: hydroperoxidy a cyklické peroxidy MK (poměrně stálé) – když se však potkají s tranzitním kovem (Fe), mění se na alkoxylové radikály LO.
 • Rozeznáváme dva typy peroxidace:
  • neenzymová – škodí;
   • často vyvolaná patologickým faktorem;
   • výsledek – směs různých produktů způsobujících škody (váží se na proteiny, mění fluiditu membrán, zvyšují propustnost pro ionty, snižují membránový potenciál);
  • enzymová – fyziologická;
   • probíhá v aktivních centrech hydroperoxidáz a endoperoxidáz (cyklooxygenáza, lipoxygenáza);
   • volné radikály jsou přirozené meziprodukty těchto reakcí, jsou ale vázané na enzym, čili nepůsobí problémy.

Proteiny[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Volné radikály:
  • oxidují AMK zbytky – ztráta enzymové aktivity, signální nebo transportní fce
  • hydroxylace proteinů – hydroxylovým radikálem
  • nitrace – peroxynitritem (zejména Phe, Tyr, Trp)
 • Peroxidace lipidů:
  • vede k agregací a síťování membránových proteinů a lipoproteinových částic v důsledku tvorby radikálů během těchto peroxidací
 • Fe:
  • lyzylový zbytek slouží jako ligand schopný vázat Fe2+, čili s peroxidem dává Fentonovou reakci
 • HO
  • vzniká modifikovaný protein, který je následně odstraňován proteasami
  • následky – enzymy mění svojí aktivitu, selhávají proteinové pumpy, v cytosolu se hromadí Ca2+,čímž se aktivují proteasy a fosfolipasy, dochází ke vzniku nových antigenních determinant a autoimunitních reakcí, …

DNA[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Hlavně hydroxylovým radikálem – modifikuje a uvolňuje purinové a pyrimidinové báze
 • Hydroxylový radikál:
  • vyjímá vodíkový radikál z deoxyribosy
  • je schopný se adovat k bázím a měnit je na hydroxy- a oxoderiváty
 • Následky: chybné párování, přerušení řetězce
 • Projevy: apoptóza, metageneze, karcinogeneze, stárnutí
 • HO – uvolňuje Fe z enzymových center a tím mění aktivitu daných enzymů
 • NO – váže se na železo v aktivních centrech enzymů a tím je inaktivuje (kataláza, cytochrom P450)
 • Nitrace strukturních proteinů (aktin, neurofilamenta, …) – funkční následky v buněčném transportu a mobilitě

Volné radikály při vzniku chorob[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Nekróza[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Nekróza.
 • Příčina: oxidační stres, ischemie, vyčerpání GSH
 • Výsledek: poškození membrán, bobtnání organel, lýza buňky

Apoptóza[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Apoptóza a klinické důsledky poruch její regulace.
 • Může být zahájena vzestupem produkce ROS
 • Zdroj ROS – respirační řetězec => proto hlavní spouštěcí faktory apoptózy lokalizovány v mitochondriích
 • Cytochrom c:
  • kromě přenášení e- v respiračním řetězci se uvolňuje z mitochondriální membrány a plní antioxidační funkce (oxiduje superoxid, unikající z komplexu I a III a získané e- předává na komplex IV => tím zabrání tvorbě superoxidu).
  • nestačí-li mechanizmus zvládnout nápor superoxidu, cytochrom c proniká pomocí faktoru Bax přes zevní mitochondriální membránu do cytosolu, kde aktivuje apoptotickou proteolytickou kaskádu.
  • aktivují se proteázy – kaspázy => fragmentace buněčného jádra atd.

Ischemie nebo hypoxie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Kyslík a ROS – hlavní patogenické faktory reperfuzního poškození tkáně.
 • Vázne přenos elektronů v respiračním řetězci a:
  • klesne ATP
  • hromadí se AMP a jeho oxidační metabolit hypoxantin
  • selhává membránový transport iontů, stoupne vápník v cytosolu
  • aktivují se geny pro syntézu stresových proteinů (heat shock proteins – HSP), které se jakožto chaperony navazují na nové (navozují správnou konformaci při rekonstrukci poškozených organel) i poškozené (pomáhají při odstraňování poškozených proteinů) proteiny.

Reperfuze[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Na začátku se v tkáni začne tvořit velké množství ROS, jejichž zdrojem jsou:
 1. xantinooxidáza
  • Endotelová – během ischemie se konvertuje XOR na XOD (schopná tvořit ROS)
  • Parenchynová a sliznični XOD
   • tvořena některými orgány (játra, střevo)
   • také produkuje ROS
  • Kyslík (z obnovené cirkulace) a nahromadený hypoxantin jsou substráty xantinoxidázy k tvorbě superoxidu a peroxidu vodíku.
 2. neutrofily
  • ROS indukují syntesu adhezivních molekul v endotelových buňkách (selektíny, ICAM – 1) => neutrofily adherují k endotelu, prostupují do intersticia a produkují další ROS.
  • Alopurinol zabraňuje hromadení neutrofilu v ischemické tkáni
 3. redukovaný respirační řetězec
 4. zvýšené uvolňování železa z feritinu
 5. zvýšená koncentrace cytosolového kalcia
  • Aktivuje fosfolipasu A2 => aktivace cyklooxigenasové a lipoxinasové cesty, při kterých též vznikají ROS
  • Aktivuje syntézu NO a proteasy konvertující XOR na XOD.
 • Ischemie a reperfuze indukují tvorbu řady cytokinů (IL-1, IL-6, TGF-beta) – ty aktivují neutrofily k produkci superoxidu a kyseliny chlorné => rozvoj zánětu a oxidačního poškození
 • Intenzivní nedostatek kyslíku způsobí nekrózu, mírnější a protrahovanější nedostatek navodí apoptózu
zánět:
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Zánět.


ROS v zánětu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Rozhodující producent ROS v aktivovaných fagocytech – membránový enzymový systém NADPH-oxidázy
  • schopná zvýšit produkci volných radikálů stimulací Fc-receptoru, receptoru pro C3b- složku komplementu
  • její aktivace vede k přesunu cytosolových komponent enzymu k plazmatické membráně a k vytvoření membránově vázaného makromolekulárního komplexu
  • aktivace fagocytů a stimulace NADPH-oxidázy způsobí vzestup spotřeby kyslíku fagocytem – respirační vzplanutí (respiratory burst)
  • jejím působením se tedy kyslík redukuje na superoxid (donor e-)
  • regeneruje se v pentózafosfátovém cyklu – proto respirační vzplanutí zahrnuje i vzestup oxidace glukózy
  • následně ze superoxidu vzniká peroxid vodíku, hydroxylový radikál

Působením myeloperoxidázy se tvoří chloridivý anion (ten dáva s H2O2 chlornanové ionty – reakci s aminy pak chloraminy – oba typy mají mikrobicidní účinek)

RNS v zánětu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Nejvíce se objevuje NO – vzniká působením NO-syntasy – ta je při zánětu aktivovaná endotoxinem v makrofázích prostředníctvím aktivace transkripčniho faktoru NF-κB
 • NO – stimuluje guanylátcyklasu v hl.svalových buňkách a stimuluje vazodilataci (typické prokrvení tkáně v místě zánětu)
 • NO – reakcí se superoxidem vytváří peroxynitrit – k zabíjení intracelulárních patogenů
 • NO – s thioly z tkáňových AMK vytváří S-nitrosothioly – antimikrobní účinky


Diabetes[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Diabetes mellitus.
 • Citlivě reagují beta buňky pankreatu
 • Nalezena snížená hladina přirozených antioxidantů v krvi
 • Předpokládá se, že radikály působí škodlivě na cévní endotel v některých tkáních, a tak se stávají příčinou cévních komplikací diabetu
 • Dochází také k zánětům pankreatu s poškozením jeho beta buněk (asi původ v oxid.stresu)
 • Poškozují proteinové faktory, které drží v rovnováze plicní elastasu – usnadní se štěpení elastinu v přepážkách mezi plicními alveoly – emfyzém plic

Ateroskleróza[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Ateroskleróza.
 • Volné radikály oxidují lipoproteiny LDL – ty jsou dychtivě vychytávány makrofágy v cévní stěně – základ ateromatozního patologického děje

Další[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Revmatické onemocnění, poruchy IS, stavy demence při Alzheimerově chorobě
 • Faktor stárnutí

Odkazy

Související články

Použitá literatura

 • LEDVINA, Miroslav, et al. Biochemie pro studující medicíny. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0851-0.