Endokrinní onemocnění gonád

Z WikiSkript

(přesměrováno z Syndrom polycystických ovarií)

Primární poruchy varlat

Klinické projevy poruch funkce varlat a jejich vyšetření

 • Manifestace u prepubertálně vzniklých deficitů androgenů: chybění rozvoje sekundárních pohlavních znaků, vývoj eunuchoidních proporcí skeletu, penis a testes zůstávají malé, nevyvine se typické zvrásnění šourku, zůstává vyšší poloha hlasu, nevyvíjí se plně svalstvo, porucha potence a infertilita.
 • Manifestace u postpubertálně vzniklých deficitů androgenů: pokles libida, potence a infertilita, zpomalí růst vousů, rozvoj osteopenie a osteoporózy.

Laboratorní vyšetření: základní stanovení hormonů – testosteron, FSH, LH, prolaktin, estadiol, volný testosteron, dihydrotestosteron, SHBC, hCG.

Dynamické testy :

 • Stimulační test s hCG – podá se 3 dny za sebou po 3000 j.i.m. → stimulace syntézy a sekrece steroidů Leydigovými buňkami → při dvojnásobném vzestupu plazmatického testosteronu je normální odpověď.
 • Test s GnRH – podá se 0,1 mg GnRH i.v. → 2–5× vzestup LH a dvojnásobný vzestup FSH.

Oboustranná anorchie

Anorchie
 • vyskytuje se cca u 1 z 20 000 mužů,
 • zánik varlat v průběhu vývoje plodu,
 • ↓ hladina testosteronu, ↑ gonadotropin.

terapie:

 • dlouhodobá substituce androgeny,
 • implantace protéz varlat.

Kryptorchismus

 • testikulární dystopie (zadržení varlat v místě dráhy sestupu, 77 %) s ektopií (mimo dráhu normálního sestupu, 23 %);

komplikace:

 • torze,
 • trauma,
 • vznik maligního tumoru varlete (asi 20–30× vyšší výskyt než u zdravých mužů) – neléčený může být příčinou infertility;

terapie – co nejčasněji:

 • hormonální – intramuskulárně lidský choriový gonadotropin (hCG), nebo intranazální léčba gonadotropním hormonem (GnRH),
 • chirurgická – doporučuje se mezi 12.–18. měsícem věku.

Klinefelterův syndrom (47,XXY)

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Klinefelterův syndrom.
 • nejčastější příčina mužského hypogonadismu,
 • klasický karyotyp je 47,XXY, ale existují i jiné varianty  48,XXXY, 49,XXXXY, 48,XXYY, případně mozaika 47,XXY/46,XY;

příznaky:

 • manifestace obvykle v průběhu puberty,
 • eunuchoidní habitus,
 • rozvoj gynekomastie v pubertě,
 • malá varlata s azoospermií, neplodnost, snížení libida,
 • řídké pubické a axilární ochlupení,
 • dlouhodobě → rozvoj osteopenie,
 • 20krát vyšší incidence karcinomu prsu oproti zdravým mužům;

terapie:

Selhání funkce semenotvorných kanálků v dospělosti

etiologie:

 • zánět jako komplikace příušnic, gonokoková, iradiace, urémie, alkoholismus, narkotika, paraplegie, otrava olovem, chemoterapie, varikokéla;
 • idiopatické

příznaky:

 • infertilita,
 • při těžším poškození až atrofie varlat s deficitem androgenů;

diagnóza:

 • oligospermie až azoospermie,
 • hormony obvykle v normě,

terapie:

 • odstranění příčiny,
 • u hypogonadismu substituční léčba androgeny.

Pokles funkce Leydigových buněk v dospělosti a stáří – climacterium virile

 • pozvolný pokles funkce gonád v průběhu stárnutí → pokles libida, potence, emoční labilita.

Centrální (hypotalamo–hypofyzární) příčiny poruchy funkce varlat

Hypogonadotropní hypogonadismus

 • je způsoben poruchou sekrece gonadotropinů jak na úrovni hypofýzy, tak v hypothalamu nebo vyšších centrech mozku,
 • izolovaný deficit luteotropního hormonu LH (Pasqualiniho syndrom, fertilní eunuchoidismus) – postižena sekrece LH a testosteronu,
 • součást poruchy sekrece více hypofyzárních hormonů,

příznaky: závisí na tom, zda se rozvine pre- nebo postpubertálně, diagnóza:

 • ↓ LH, ↓ FSH (folikulo–stimulační hormon),
 • při stimulaci GnRH při hypotalamické lézi dojde ke ↑ LH a FSH (na rozdíl od hypofyzární léze),

terapie:

 • aplikace FSH, LH,
 • při hypotalamických poruchách aplikace GnRH.

Hyperprolaktinémie

 • je příčinou neplodnosti u asi 4 % infertilních mužů,

příznaky:

 • úbytek libida a potence,
 • snížený objem ejakulátu, oligospermie,
 • vzácně gynekomastie, galaktorea,

diagnóza:

 • ↑ prolaktin, ↓ testosteron,
 • LH a FSH snížené nebo v rámci normy,

terapie:

 • dopaminergní agonisté,
 • případně substituce androgeny nebo gonadotropiny (k dosažení fertility).
Stupně syndromu necitlivosti na androgeny

Poruchy účinku androgenů

 • může být na kterémkoliv stupni působení androgenů na cílové tkáně → vedou k mužskému pseudohermafroditismu.

Syndrom úplné necitlivosti na androgeny (syndrom testikulární feminizace)

 • porucha na úrovni androgenního receptoru,

příznaky:

 • karyotyp 46,XY, ženský fenotyp,
 • slepě zakončená pochva,
 • ektopicky uložená varlata,
 • primární amenorea,
 • axilární nebo pubické ochlupení je řídké či úplně chybí.

Neúplné formy necitlivosti na androgeny

 • pacienti s testikulární feminizací až po normální muže s náznakem hypogonadismu a poruchami spermiogeneze.

Gynekomastie

Gynekomastie

Gynekomastie je zvětšení prsní žlázy u mužů. Rozlišujeme:

 1. Pravá gynekomastie – proliferací mléčné žlázy;
 2. Pseudogynekomastie – zvýšené ukládání tuku v oblasti prsu;
 • příčinou je absolutní nebo relativní zvýšení koncentrace estrogenů.

Fyziologicky

 • u novorozenců;
 • v pubertě;
 • u mužů na přechodu do senia.

Patologicky:

Terapie:

Průběh chirurgického odstranění

Gynekomastii u mužů lze odstranit i chirugicky provedením plastické operace, kdy se vede řez kolem dvorce. Tato operace probíhá v celkové anestezii.[3]

Primární poruchy vaječníků

 • manifestace poruch endokrinní funkce vaječníků 
 1. projevem předčasné a opožděné sekrece estrogenů,
 2. deficit estrogenů → dlouhodobě vede k osteoporóze, akcelerace aterosklerózy, atrofie dolního urogenitálního traktu s infekcemi a dysfunkcí, kožní atrofie, alopecie a hirsutismus, psychické změny, vazomotorická klimakterická symptomatika – návaly horka, pocení, zrudnutí,
 3. poruchami menstruačního cyklu u dospělých žen a infertilitou,
 4. nadměrnou sekrecí androgenů → vznik hirsutismu, akné, alopecii, poruchám cyklu.

Turnerův syndrom

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Turnerův syndrom.
Pterygium coli u Turnerova syndromu
 • karyotyp 45,X, možné jsou i strukturní chromozomální aberace chromozomu X či chromozomální mozaika s linií 45,X

příznaky:

 • absence pohlavního dospívání, malý vzrůst (průměrná konečná výška je 143 cm),
 • kožní řasa na krku – pterygium coli,
 • mikrognacie,
 • lymfedém rukou a nohou po narození,
 • abnormality ledvin,
 • koarktace aorty,
 • arteriální hypertenze,
 • pigmentové névy,

biochemie:

 • ↓ estradiol, ↑ gonadotropiny,

terapie:

 • ovlivnění konečné výšky (růstový hormon),
 • substituce hormonů (estrogeny + gestageny).

Předčasné ovariální selhání

 • vyhasnutí funkce vaječníků u žen v reprodukčním věku,

etiologie:

terapie:

 • substituce estrogeny + gestageny.

Centrální poruchy vaječníků

Hypogonadotropní hypogonadismus

 • při izolované poruše před pubertou se nerozvine puberta – příznaky:
mají ↓ gonadotropiny i estradiol,
normální vzrůst,
 • porucha v dospělosti – příznaky:
sekundární oligomenorea až amenorea,

terapie:

 • substituce estrogeny a gestageny:
musí být kombinace – samotné estrogeny zvyšují incidenci karcinomu endometria (pouze u žen po hysterektomii estrogeny samotné),
 • cyklická aplikace
buď podáváme estrogeny nepřetržitě a na polovinu měsíce navíc ještě přidáme gestageny; nebo podáváme estrogeny 3 týdny → 1 týden vynecháváme → následně přidáme gestageny na 10–12 dnů v druhé polovině cyklu,
přerušení léčby → cyklické děložní krvácení,
 • kontinuální aplikace
trvalé podávání estrogenů i gestagenů,
trvalé podávání gestagenu vede postupně k atrofii endometria, žena přestává po určité době krvácet,
 • substituce gonadotropiny FSH a LH:
aplikujeme k dosažení vyzrání folikulu, ovulace a gravidity u centrálních forem hypogonadismu,
 • substituce GnRH:
taktéž lze tímto způsobem dosáhnout ovulace i gravidity.

Hyperprolaktinémie

 1. mírná hypersekrece – způsobí anovulaci,
 2. vyšší hypersekrece – oligomenorea až amenorea; může být provázena galaktoreou,

terapie:

 • závisí na etiologii,
 • dopaminergní agonisté.

Poruchy funkce vaječníků spojené s hypersekrecí androgenů

Syndrom polycystických ovárií (Stein-Leventhalův syndrom)

příznaky:

 • infertilita, hirsutismus a akné, anovulační cykly, nebo oligomenorea až amenorea,
 • obezita, inzulínová rezistence, ↑ výskyt DM,
 • hypertenze,

diagnóza:

 • ↑↑ LH, ↑ androgeny v séru, nebo jejich metabolity v moči,
 • zvětšená, lesklá, bílá, polycystická ovária se ztluštělou tunica albuginea,

terapie:

 • k ovládání ovulace: klomifencitrát,
 • léčba hirsutismu a akné.

Hirsutismus

příznaky:

 • zvýšený růst pigmentovaných chloupků u žen v místech, kde se typicky vyskytuje ochlupení mužské (tváře, horní ret, brada, krk, hrudník, záda, vnitřní plochy stehen),
 • akné, mastná pleť,
 • oligomenorea až amenorea,
 • virilizace – somatické změny: vlasové kouty, hrubší hlas, atrofie prsů, zvětšený klitoris, mužské utváření svalů,

příčiny hirustismu :

terapie:

 • antiandrogeny – blokují účinek androgenů na receptory (cyproteronacetát),
 • kontraceptiva.

Odkazy

Reference

 1. VISOOTSAK, Jeannie a John M GRAHAM. Klinefelter syndrome and other sex chromosomal aneuploidies. Orphanet J Rare Dis [online]. 2006, vol. 1, s. 42, dostupné také z <https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/1750-1172-1-42>. ISSN 1750-1172. 
 2. Zvětšení prsou u mužů je běžné. Idnes [online]. Praha, 2007 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/zvetseni-prsou-u-muzu-je-bezne.A070920_095937_zdravi_bad
 3. Gynekomastie. Medicom Clinic [online]. [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: https://www.medicomclinic.cz/gynekomastie

Použitá literatura

 • MAREK, Josef a Marie BRODANOVÁ, et al. Vnitřní lékařství Svazek VI.. druhé vydání. Praha : nakladatelství Galen, 2002. 266 s. s. 102 – 111. ISBN 80-7262-169-6.
 • KÁBRT, Jan a Jan KÁBRT. Lexicon medicum. 2. vydání. Praha : Galén, 1995. s. 791. ISBN 80-85824-10-8.