Nápověda:Infoboxy

Z WikiSkript

(přesměrováno z Infoboxy)

Infobox je předupravená tabulka obsahující základní data o předmětu článku.

Tato stránka slouží jako přehled vytvořených infoboxů, které mohou být použity v nových nebo existujících článcích.

Články využívající infoboxy lze najít v Kategorie:Články s infoboxem.

Použití[editovat zdroj]

Infoboxy vložíte pomocí zdrojového kódu z tabulky.

Obrázky do infoboxu se vkládají bez prefixu "Soubor:", jen název obrázku s příponou. Popisek obrázku vyplňte do položky popisek. Dodržujte typografii tak, jak je v konkrétních vzorových infoboxech (malá a velká písmena etc.)

Anatomické infoboxy[editovat zdroj]

Příklad Zdrojový kód Příklad Zdrojový kód
arteria meningea media
střední tepna plenová
Odstup a. meningeae mediae z a. maxillaris
Odstup a. meningeae mediae z a. maxillaris
TA A12.2.05.061
Odstupuje z a. maxillaris (pars mandibularis)
Větve a. tympanica superior
{{Infobox - arterie
| latinsky = 
| obrázek = 
| popisek = 
| česky = 
| eponymně = 
| TA = {{TA|}}
| odstupuje z = 
| pokračuje z = 
| větve = 
| konečné větve = 
}}
vena magna cerebri
velká mozková žíla
Galenova žíla
Vena magna cerebri
Vena magna cerebri
TA A12.3.06.027
Vzniká z v. cerfebri interna a v. basalis dextra et sinistra
Vlévá se do sinus rectus
{{Infobox - véna
| latinsky = 
| obrázek = 
| popisek = 
| česky = 
| eponymně = 
| TA = {{TA|}}
| vzniká z = 
| pokračuje z = 
| přítoky = 
| vlévá se do = 
| soutok s = 
}}
nervus ischiadicus
sedací nerv
Průběh n. ischiadicus
Průběh n. ischiadicus
TA A14.2.07.046
Funkce motoricky inervuje zadní skupinu svalů stehna, svaly bérce a nohy, senzitivně laterální a dorzální části lýtka a nohu
Odstup z plexus sacralis
Větve n. peroneus, n. tibialis
Obraz obrny nelze flektovat dolní končetinu v koleni
{{Infobox - nerv
| latinsky = 
| obrázek = 
| popisek = 
| česky = 
| eponymně = 
| TA = 
| funkce = 
| odstup z = 
| pokračuje z = 
| větve = 
| pokračuje jako = 
| obraz obrny = 
}}
tractus opticus
zraková dráha
Schéma zrakové dráhy
Schéma zrakové dráhy
TA A14.1.08.404
Funkce převod obrazu zachyceného světločivými buňkami
Začátek tyčinky a čípky
Konec okcipitální lalok
Počet neuronů 4
{{Infobox - nervová dráha
| latinsky = 
| obrázek = 
| popisek = 
| česky = 
| TA = 
| funkce = 
| začátek = 
| konec = 
| počet neuronů = 
}}
musculus deltoideus
sval deltový
musculus deltoideus
musculus deltoideus
TA A04.6.02.002
Funkce předpažení, upažení, zapažení, udržuje hlavici humeru v jamce ramenního kloubu
Inervace nervus axillaris
Začátek spina scapulae, acromion, clavicula
Úpon tuberositas deltoidea humeri
Antagonista musculus latissimus dorsi
{{Infobox - sval
| latinsky = 
| obrázek = 
| popisek = 
| česky = 
| eponymně = 
| TA = {{TA|}}
| funkce = 
| inervace = 
| začátek = 
| průběh = 
| úpon = 
| antagonista = 
}}
mediastinum superius
horní mezihrudí
Rozdělení mediastina
Rozdělení mediastina
Ohraničení laterálně pleura mediastinalis
Ohraničení dorzálně těla obratlů Th1–4
Ohraničení ventrálně manumbrium sterni
Ohraničení kraniálně apertura thoracis superior
Ohraničení kaudálně rovina mezi angulus sterni a discus intervertebralis mezi Th4–5
Přechází v mediastinum inferius
Obsah thymus, vv. brachiocephalicae, v. cava sup., arcus aortae, nodi lymphatici mediastinales ant., trachea, oesophagus, nn. vagi, nn. phrenici, plexus cardiacus spf. et prof., truncus sympathicus, ductus thoracicus
{{Infobox - topografie
| název = 
| česky = 
| eponymně = 
| obrázek = 
| popisek = 
| ohraničení mediálně = 
| ohraničení laterálně = 
| ohraničení dorzálně = 
| ohraničení ventrálně = 
| ohraničení kraniálně = 
| ohraničení kaudálně = 
| ohraničení proximálně = 
| ohraničení distálně = 
| navazuje na = 
| přechází v = 
| obsah = 
| pomůcka = 
}}
articulatio humeri
ramenní kloub
Kloubní pouzdro ramenního kloubu
Kloubní pouzdro ramenního kloubu
TA A03.5.08.001
Typ kloubu volný kulovitý
Kloubní plochy caput humeri, cavitas glenoidalis scapulae
Kloubní pouzdro začátek na labrum glenoidale, úpon na collum anatomicum, na vnitřní straně na collum chirurgicum
Vazy ligamentum coracohumerale, ligamentum glenohumerale, ligamentum coracoacromiale, šlachy m. subscapularis, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor
Pohyby a rozsah ventrální flexe 80°; dorsální flexe (extense), abdukce do horizontály, addukce, rotace 90°, kombinací je cirkumdukce
{{Infobox - kloub
| latinsky = 
| obrázek = 
| popisek = 
| česky = 
| eponymně = 
| TA = {{TA|}}
| typ kloubu = 
| kloubní plochy = 
| kloubní pouzdro = 
| vazy = 
| pohyby a rozsah = 
}}
os zygomaticum
kost lícní
os zygomaticum
os zygomaticum
TA A02.1.14.001
Artikulující kosti maxilla, os temporale
Funkce spolu s os temporale tvoří arcus zygomaticus
 {{Infobox - kost
| latinsky = 
| obrázek = 
| popisek = 
| česky = 
| eponymně = 
| TA = {{TA|}}
| artikulující kosti = 
| typ artikulace = 
| funkce = 
| osifikace = 
}}

Mikrobiologické infoboxy[editovat zdroj]

Příklad Zdrojový kód Příklad Zdrojový kód
Salmonella enteritidis
Enterobacteriaceae
Salmonella
Salmonella na krevním agaru
Salmonella na krevním agaru
Morfologie G− tyčka
Vztah ke kyslíku fakultativně anaerobní
Kultivace krevní agar, laktózový agar
Antigeny O (O:9), H, Vi
Faktory virulence endotoxin a enterotoxin
Zdroj člověk, zvíře
Přenos alimentární cestou, feko-orálně
Výskyt domácí zvířata
Inkubační doba 10 až 12 hodin
Onemocnění bříšní tyfus, salmonelózy
Diagnostika kultivace stolice na speciálních půdách
Terapie symptomatická, event. makrolidy
MeSH ID D012477
{{Infobox - bakterie
| název = 
| obrázek = 
| popisek = 
| čeleď = 
| rod = 
| morfologie = 
| vztah ke kyslíku = 
| kultivace = 
| antigeny = 
| faktory virulence = 
| zdroj = 
| přenos = 
| výskyt = 
| inkubační doba = 
| onemocnění = 
| diagnostika = 
| terapie = 
| očkování = 
| MeSH ID = 
}}
Cytomegalovirus
Herpesviridae
Zánět placenty způsobený CMV
Zánět placenty způsobený CMV
Typ NK dsDNA
Zdroj člověk
Přenos vertikálně (transplacentárně, porod, mateřské mléko), tělní tekutiny
Výskyt kosmopolitní
Onemocnění syndrom infekční mononukleózy, hepatitida, retinitida, encefalopatie
Diagnostika sérologie, izolace viru, detekce Ag, PCR
Terapie symptomatická, antivirotika, hyperimunní Ig
Očkování ve vývoji
MeSH ID D003587
Medscape 215702
{{Infobox - virus
| název = 
| obrázek = 
| popisek = 
| čeleď = 
| nk = 
| zdroj = 
| přenos = 
| výskyt = 
| onemocnění = 
| inkubační doba = 
| diagnostika = 
| terapie = 
| očkování = 
| MeSH ID = 
| Medscape =  
}}
Schistosoma mansoni
Trematoda (motolice)
Schistosomatidae
Schistosoma v elektronovém mikroskopu
Schistosoma v elektronovém mikroskopu
Výskyt Afrika, Jižní Amerika
Onemocnění schistosomóza
Infekční stadium a způsob nákazy cerkárie uvolněná z plže do vody
Diagnostika mikroskopický nález vajíček (stolice, moč, biopsie), sérologie, klinický obraz
Terapie praziquantel
MeSH ID D012550
{{Infobox - parazit
| název = 
| obrázek = 
| popisek = 
| třída =
| čeleď = 
| výskyt = 
| onemocnění = 
| infekční stadium a způsob nákazy = 
| diagnostika = 
| terapie = 
| MeSH ID = 
}}

Genetické infoboxy[editovat zdroj]

Příklad Zdrojový kód Příklad Zdrojový kód
Downův syndrom
Roční chlapec s Downovým syndromem
Roční chlapec s Downovým syndromem
Klinický obraz typická facies (epikantus, makroglosie,...), svalová hypotonie, mentální retardace, přidružené VVV (srdce, deformity rukou a nohou, skeletální anomálie, VVV vnitřních orgánů)
Příčina trizomie 21. chromozomu
Diagnostika prenatální (biochemické markery, UZ markery, karyotyp), postnatální (karyotyp, klinický obraz)
Incidence ve světě 3,66/ 10 000 narozených
Prognóza doba přežití 40 let
Klasifikace a odkazy
MeSH ID D004314
OMIM 190685
orphanet ORPHA870
MedlinePlus 000997
Medscape 943216
{{Infobox - genetická choroba
| název = 
| obrázek = 
| popisek = 
| klinický obraz = 
| příčina = 
| diagnostika = 
| SLG = 
| incidence ve světě = 
| prognóza = 
| MKN-10 = 
| MeSH ID =
| OMIM = 
| orphanet = 
| MedlinePlus = 
| Medscape = 
}}


Fallotova tetralogie
defekt komorového septa dextropozice aorty stenóza plicnice hypertrofie pravé komory
defekt komorového septa
dextropozice aorty
stenóza plicnice
hypertrofie pravé komory
Diagnostika echokardiografie, EKG (hypertrofie pravé komory), systolický šelest nad plicnicí, angiografie
Prognóza neléčená: pravolevý zkrat, chronická cyanóza, polycytémie
Klasifikace a odkazy
MKN Q21.3
Medscape 2035949
{{Infobox - VVV
| název = 
| obrázek = 
| popisek = 
| popis = 
| příčina = 
| diagnostika = 
| prognóza = 
| incidence ve světě = 
| incidence v ČR =
| MKN = 
| Medscape =
| MeSH ID =
| MedlinePlus =
}}
TP53
17p13.1
Asociované choroby Li-Fraumeni syndrom
Funkce tumor supresorový gen
OMIM 191170
HGNC 11998
{{Infobox - gen
| název = 
| lokalizace = 
| asociované choroby = 
| funkce = 
| OMIM = 
| HGNC = 
}}

Fyziologické infoboxy[editovat zdroj]

Příklad Zdrojový kód
inzulin
Schéma proinsulinu - šedě C peptid
Schéma proinsulinu - šedě C peptid
Prekurzor preproinzulin, proinzulin
Žláza endokrinní pankreas
Struktura heterodimer složený ze dvou řetězců (α a β, spojené disulfidovými můstky)
Cílový orgán/tkáň kosterní svalovina, myokard, tuková tkáň, játra
Receptor inzulinový receptor
Účinky zvyšuje vstup glukózy do buněk a proteosyntézu, inhibuje uvolňování glukagonu a tvorbu MK; v játrech: glykogeneze, tvorba TAG, glykolýza, snížená tvorba glukózy a ketolátek; ve svalech: glykogeneze, glykolýza
OMIM 176730
{{Infobox - hormon
| název = 
| obrázek = 
| popisek = 
| žláza = 
| struktura = 
| cílový orgán/tkáň = 
| receptor = 
| účinky = 
| OMIM = 
}}

Patologické infoboxy[editovat zdroj]

Příklad Zdrojový kód


Brennerův nádor
D27 (benigní), C56 (maligní), D39,1 (borderline), D39,1 (proliferující)
Světlá hnízda buněk charakteru přechodného epitelu jsou obkroužena poměrně hojnými hmotami mezenchymálního původu
Světlá hnízda buněk charakteru přechodného epitelu jsou obkroužena poměrně hojnými hmotami mezenchymálního původu
Lokalizace ovaria
Maximum výskytu 50 let
Histologický typ adenofibrom
Součást syndromu Meigsův syndrom
Pozitivní imunohistochemické markery keratin, EMA, CEA, glykogen, Chromogranin, NSE a EGFR
Negativní imunohistochemické markery p16, p53
{{Infobox - nádor
| název = 
| obrázek = 
| popisek = 
| MKN = 
| MKN-O = 
| lokalizace = 
| prevalence v ČR = 
| incidence v ČR = 
| maximum výskytu = 
| prognóza = 
| klíčová mutace = 
| signalizační kaskáda = 
| histologický typ = 
| součást syndromu = 
| pozitivní imunohistochemické markery = 
| negativní imunohistochemické markery = 
| molekulární markery = 
| terapeutické modality = 
}}

Farmakologické infoboxy[editovat zdroj]

Příklad Zdrojový kód
Warfarin
WarfarinStátní úřad pro kontrolu léčiv: Warfarin
B01AA03
Chemický vzorec warfarinu
Chemický vzorec warfarinu
Nástup účinku 1,2 hodiny
Eliminace jaterní metabolismus; poločas pro S-warfarin je 18 až 35 hodin, pro R-warfarin je 20 až 70 hodin
Indikace profylaxe a léčba tromboembolické choroby
Kontraindikace těhotenství, krvácivé stavy (i nitrolební a gastrointestinální), neléčená nebo nekontrolovaná hypertenze, významná jaterní insuficience, infekční endokarditis
Nežádoucí účinky nausea, zvracení, průjem
Systematický název 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)kumarin
{{Infobox - léčivo
| název = 
| obrázek = 
| popisek = 
| HVLP = {{HVLP|}}
| ATC = 
| nejčastěší dávkování = 
| nástup účinku = 
| eliminace = 
| chemická struktura = 
| systematický název = 
| indikace = 
| kontraindikace = 
| nežádoucí účinky = 
| interakce = 
}}

Infoboxy pro onemocnění[editovat zdroj]

Příklad Zdrojový kód Příklad Zdrojový kód
Spalničky
Morbilli
Measles
Spalničkový exantém
Spalničkový exantém
Původce virus spalniček (paramyxoviry, rod Morbillivirus)
Přenos kapénkami
Inkubační doba 10 dní (katarální stádium), 14 dní (exantém)
Klinický obraz katarální f.: zvýšená teplota, rýma, kašel, konjuktivitida, Koplikovy skvrny;
exantémová f.: makulopapulózní exantém s výsevem nejprve v na hlavě a v obličeji, později se šíří na trup a končetiny
Diagnostika klinický obraz, průkaz specifických protilátek
Infekčnost vysoká
Léčba symptomatická, ATB při bakteriální superinfekci
Komplikace bakteriální superinfekce, intersticiální pneumonie, laryngitida, encefalitida, appendicitida
Očkování živá očkovací látka, v ČR povinné očkování (trojvakcína: spalničky, zarděnky, příušnice)
Incidence v ČR 2,1/100 000 obyvatel (ČR, 2014)
Klasifikace a odkazy
MeSH ID D008457
MedlinePlus 001569
Medscape 966220
{{Infobox - onemocnění
| česky = 
| obrázek = 
| popisek = 
| anglicky =
| latinsky = 
| původce =
| patogeneze =
| rizikové faktory =  
| přenos = 
| inkubační doba = 
| klinický obraz = 
| diagnostika = 
| infekčnost = 
| léčba = 
| komplikace = 
| očkování = 
| incidence v ČR = 
| prevalence v ČR = 
| mortalita ve světě = 
| mortalita v ČR = 
| MKN-10 =
| MeSH ID =
| OMIM = 
| MedlinePlus = 
| Medscape = 
}}
Downův syndrom
Roční chlapec s Downovým syndromem
Roční chlapec s Downovým syndromem
Klinický obraz typická facies (epikantus, makroglosie,...), svalová hypotonie, mentální retardace, přidružené VVV (srdce, deformity rukou a nohou, skeletální anomálie, VVV vnitřních orgánů)
Příčina trizomie 21. chromozomu
Diagnostika prenatální (biochemické markery, UZ markery, karyotyp), postnatální (karyotyp, klinický obraz)
Prognóza doba přežití 40 let
Klasifikace a odkazy
MeSH ID D004314
OMIM 190685
orphanet ORPHA870
MedlinePlus 000997
Medscape 943216
{{Infobox - genetická choroba
| název = 
| obrázek = 
| popisek = 
| klinický obraz = 
| příčina = 
| diagnostika = 
| SLG = 
| incidence v ČR = 
| prognóza = 
| MKN-10 = 
| MeSH ID =
| OMIM = 
| orphanet = 
| MedlinePlus = 
| Medscape = 
}}
Roztroušená skleróza
Multiple sclerosis
Demyelinizace. CD68 značí některé makrofágy
Demyelinizace. CD68 značí některé makrofágy
Rizikové faktory ženské pohlaví, kouření
Klasifikace a odkazy
MeSH ID D009103
OMIM 126200
MedlinePlus 000737
Medscape 1146199
{{Infobox - onemocnění
| česky = 
| obrázek = 
| popisek = 
| anglicky = 
| latinsky = 
| rizikové faktory = 
| patogeneze = 
| klinický obraz = 
| diagnostika = 
| léčba = 
| komplikace = 
| incidence v ČR = 
| prevalence v ČR = 
| mortalita ve světě = 
| mortalita v ČR = 
| MKN-10 = 
| MeSH ID = 
| OMIM = 
| MedlinePlus = 
| Medscape = 
}}

Ostatní infoboxy[editovat zdroj]

Příklad Zdrojový kód Příklad Zdrojový kód
Klinická imunologie
B00033
Garant prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Kredity 2
Web Ústav imunologie a mikrobiologie
SIS Informace v SISu
Počet hodin 25
Způsob výuky přednášky
Zkouškové otázky Otázky na WikiSkriptech
Absence nutná 90% docházka
Způsob ukončení zkouška
{{Infobox - předmět
| název předmětu = 
| kód předmětu = 
| garant = 
| kredity = 
| web = 
| SIS =  
| počet hodin = 
| způsob výuky = 
| zkouškové otázky = 
| absence = 
| způsob ukončení = 
}}
Klinická anatomie
B00691
Garant MUDr. Nováková Zdeňka
Kredity 2
Web Anatomický ústav 1. LF UK
SIS informace v SISu
Počet hodin 15
Kapacita 220
Způsob ukončení zápočet za docházku
{{Infobox - volitelný předmět
| název předmětu = 
| kód předmětu = 
| garant = 
| kredity = 
| web = 
| SIS =  
| počet hodin = 
| kapacita = 
| způsob ukončení = 
}}