Tepny dolní končetiny

Z WikiSkript

Mezi hlavní tepny dolní končetiny patří a. femoralis, a. poplitea, aa. tibiales a poté menší tepny nohy, jako je a. plantaris medialis et lateralis a a. dorsalis pedis.

Arteria femoralis

arteria femoralis
stehenní tepna
A. femoralis procházející v lacuna vasorum
A. femoralis procházející v lacuna vasorum
TA A12.2.16.010
Pokračuje z a. iliaca externa
Větve a. epigastrica superficialis, a. circumflexa ilium superficialis, aa. pudendae externae, a. profunda femoris, a. descendens genus
Pokračuje jako a. poplitea


A. femoralis je pokračující tepnou a. iliaca externa od lig. inguinale. A. femoralis prochází lacunou vasorum, kde je umístěna ve středu vedle nervus femoralis, který leží nejlaterálněji a probíhá lacunou musculorum. A. femoralis dále běží do zákolenní jámy skrze hiatus adductorius. V. femoralis je umístěna naopak více mediálně a postupně přechází za tepnu až se dostává na zevní stranu.

Podle průběhu má a. femoralis tři úseky:

  1. Část v trigonum femorale a fossa iliopectinea
  2. Úsek pod m. sartorius
  3. Poslední část od canalis adductorius až k hiatus tendineus

Do posledních dvou úseků provází tepnu senzitivní větev z n. femoralis – n. saphenus.

Oblast zásobení

A. femoralis a její větve zásobují kůži na přední dolní části břicha, přední oblast skrota nebo stydkých pysků, všechny útvary stehna včetně kolenního kloubu.


1 – A. circumflexa ilium profunda
2 – A. circumflexa ilium superficialis
3 – R. ascendens, a. circumflexa femoris lateralis
4 – R. transversus, a. circumflexa femoris lateralis
5 – A. circumflexa femoris lateralis
6 – R. descendens, a. circumflexa femoris lateralis
7 – A. profunda femoris
8 – Rr. perforantes
9 – a. superior lateralis genus
10 – patellární anastomosy
11 –a. inferior lateralis genus
12 – R. circumflexus fibulae, a. tibialis anterior
13 – A. tibialis anterior
14 – A. iliaca externa
15 – A. epigastrica inferior
16 – A. epigastrica superficialis
17 – A. pudenda externa superficialis
18 – A. pudenda externa profunda 19 – A. obturatoria
20 – A. femoralis
21 – A. circumflexa femoris medialis
22 – Rr. musculares
23 – Hiatus adductorius
24 – A. descendens genus
25 – R. articularis, a. descendens genus
26 –R. saphenus, a. genus descendens
27 – A. superior medialis genus
28 – A. inferior medialis genus

Větve

Arteria epigastrica superficialis

Tenká větev, která vzestupuje a větví se do podkoží směrem k pupku.

Arteria circumflexa ilium superficialis

Prochází podkožím stehna podél lig. inguinale ke spina iliaca anterior superior.

Arteriae pudendae externae

Dvě větve, z nichž jedna zahýbá do pubické krajiny a druhá vysílá:

  • rr. scrotales/labiales anteriores do zevních pohlavních orgánů.

Arteria profunda femoris

Velmi silná hlavní tepna pro svaly stehna, která odstupuje laterodorsálně asi 3–5 cm pod lig. inguinale – odstup ale může být dosti variabilní. Vysílá:

  • a. circumflexa femoris medialis − prochází do fossa iliopectinea, dozadu ke kyčelnímu kloubu a pro pelvitrochanterické svaly, zadní svaly stehna a adduktory.
  • a. circumflexa femoris lateralis − pokračuje pod m. rectus femoris a zásobuje všechny složky m. quadriceps femoris
  • aa. perforantes − konečné větve, které prochází na dorsální stranu štěrbinami mezi úpony adduktorů. Zásobují adduktory a všechny svaly dorsální skupiny, zároveň z nich vystupují aa. nutriciae femoris.

Arteria genus descendens

Odstupuje v canalis adductorius, poté se k ní přidá vena a n. saphenus a společně proráží skrze membrana vastoadductoria. Její oblast zásobení jsou svaly stehna a přidává se do cévní sítě kolenního kloubu − rete articulare genus. Kromě hlavních větví vystupují i drobné větévky pro inguinální mízní uzliny a svalové větve.


Arteria poplitea

A. poplitea je pokračováním tepny a. femoralis poté, co projde hiatus adductorius do zákolenní jámy. Končí s distálním koncem m. popliteus. Ve fossa poplitea leží a. poplitea nejvíce hluboko, v. poplitea poté leží více dorsolaterálněji a n. tibialis je nejvíce povrchově.

A. poplitea vysílá menší větve: a. superior medialis genus, a. superior lateralis genus, aa.surales, a. inferior medialis genus a a. inferior lateralis genus. Tato tepna je zakončena a. tibialis anterior a a. tibialis posterior.

Arteria tibialis anterior

A. tibialis anterior se dostává dopředu mezi tibii a fibulu skrz extenzory na bérci. Prochází skrz retinaculum musculorum extensorum inferius a po průchodu se z ní stane a. dorsalis pedis. Spolu s ní jdou dvě vv. tibiales anteriores a n. peroneus communis. A. tibialis anterior zásobuje kolenní kloub, útvary na přední straně bérce, hřbet nohy a prstů a svými spojkami se podílí na zásobení planty[1].

Větve a. tibialis anterior jsou: a. recurrens tibialis posterior, a. recurrens tibialis anterior, a malleolaris anterior medialis, a. malleolaris anterior lateralis.

Větve a. dorasalis pedis jsou: a. tarsalis lateralis, aa. tarsales mediales a a. arcuata, která vysílá aa. metatarsales dorsales (z nich ramus plantaris profundus, který anastomózuje s arcus plantaris profundus).

Arteria tibialis posterior

A. tibialis posterior běží pod arcus tendineus musculi solei, po zadní straně bérce a pokračuje za mediální kotník, kde je možné ji palpovat. Na plantu prochází canalis malleolaris a retinaculum musculorum flexorum ji kryje. Spolu s ní jdou dvě vv. tibiales posteriores a n. tibialis.

Větve a. tibialis posterior na bérci jsou: r. circumflexus fibulae, rr. malleolares mediales, rr. calcaneares a a. fibularis, která prochází Hyrtlovým kanálem až za laterální kotník.

Větve a. tibialis posterior pro plantu jsou: a. plantaris medialis a a. plantaris lateralis, která vydává arcus plantaris profundus. Arcus plantaris profundus anastomózuje s ramus plantaris profundus arteriae metatarsalis dorasalis a vydává aa. metatarsales plantares, které pokračují k prstům jako aa. digitales plantares communes.Odkazy

Související články

Použitá literatura

ČIHÁK, Radomír. Anantomie 3. 1997. vydání. 2004. s. 123–127. ISBN 80-247-1132-X.

Reference

  1. ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. 1997. vydání. 2004. s. 123. ISBN 80-247-1132-X.