Voda/Otázky a kazuistiky

Z WikiSkript

< Voda

Tip.png
Tip: Rozbalte si autorské odpovědi!
 • Klikněte na modré tlačidlo „ukázat“ v zeleném rámečku
 • vesele kontrolujte...
Tip.png
Tip: Rozbalte si autorské odpovědi!

Otázky[upravit | editovat zdroj]

 1. Jaký je podíl (v % hmotnosti celého těla) intracelulární tekutiny v průměru u zdravého dospělého jedince?
  • A – 60
  • B – 40
  • C – 25
  • D – 15
 2. Fyziologické rozmezí osmolality krevní plasmy se pohybuje v rozmezí 275–295 mmol/kg. Při jaké hodnotě osmolality se začne secernovat antidiuretický hormon?
  • A – 295 mmol/kg
  • B – 300 mmol/kg
  • C – 278 mmol/kg
  • D – 270 mmol/kg
 3. Které výroky jsou nesprávné?
  • A – Koncentrace Na+ v plasmě není mírou obsahu Na+ v organismu
  • B – Hladina plasmatického Na+ odráží stav (obsah) Na+ v celém organismu
  • C – Koncentrace Na+ v plasmě je mírou pro činnost osmoregulačních mechanismů
  • D – U pacienta s diabetes insipidus centralis completus nedochází po podání ADH ke zvýšení poměru osmolalita moči/plazmatická osmolalita nad 50 %
 4. Jaké jsou příčiny deficitu K+ v organismu při zvracení žaludeční šťávy?
  • A – Etrarenální ztráta K+, které je obsaženo v relativně vysoké koncentraci v kyselé žaludeční šťávě
  • B – Dehydratací způsobený přesun K+ z ECT do ICT
  • C – Snížení cirkulujícího objemu s následným zvýšením sekrece aldosteronu a renálními ztrátami K+ močí
  • D – Vzniklá alkalemie je provázena úměrnou hypokalemií
Odpovědi
Otázka 1.
 • A – špatně
 • B – správně – u dospělého člověka připadá z celkové tělesné hmotnosti 60 % na celkovou tělovou vodu, t.j. 40 % na ICT a 20 % na ECT.
 • C – špatně
 • D – špatně

Otázka 2.

 • A – špatně
 • B – špatně
 • C – správně – při vzestupu osmolality na 278 mmol/kg začne sekrece ADH, která se zvyšuje, pokud osmolalita stoupá až do hodnoty 298 mmol/kg; další zvýšení osmolality už dále nezvyšuje sekreci ADH.
 • D – špatně

Otázka 3.

 • A – ne
 • B – ano
 • C – ne
 • D – ano

Otázka 4.

 • A – špatně – žaludeční šťáva obsahuje jen malé množství K+, takže při zvracení přímou ztrátou žaludečním obsahem nemůže vzniknout deficit
 • B – špatně – při zvracení může dojít k dehydrataci, ale deficit K+ v organismu není způsoben přesunem K+ z ECT do ICT.
 • C – správně – zvracením (ztrátou tekutin) navozená dehydratace znamená hypovolemii; ta vede ke zvýšení sekrece aldosteronu, v distálním tubulu je zvýšená nabídka Na+ a K+; deficit K+ vzniká tedy zvýšenými ztrátami K+ společně s HCO3 močí.
 • D – špatně – alkalemie při ztrátě kyselé žaludeční šťávy sice vzniká a je provázena snížením hodnoty plasmatického K+, ale tento mechanismus není příčinou deficitu K+ v celém organizmu.

Kazuistiky[upravit | editovat zdroj]

Pacientka v diabetickém komatu[upravit | editovat zdroj]

Patnáctiletá dívka je přivezena v komatu na ARO. Je 7 let diabetička, brala insulin. Měla už několik záchvatů hypoglykemie a ketoacidózy. V poslední době měla ve škole hodně učení a snad i zanedbala nějaké injekce insulinu.

Hodnoty při vyšetření
Sérum Hodnoty Krev Hodnoty Moč hodnoty
urea 5,8 mmol/l pH 7,11 ketonurie 3
kreatinin 122 μmol/l pCO2 2,7 kPa glykosurie 3
Na+ 148 mmol/l pO2 12,7 kPa
K+ 5,8 mmol/l glykemie 58,3 mmol/l
Cl 87 mmol/l HCO3 8 mmol/l
laktát 5 mmol/l
osmolalita 385 mmol/kg

Otázky:

 1. Jaká je diagnóza?
 2. Vypočtěte anion gap (AG), co je příčinou vysokého AG?
 3. Jaký je význam zvýšené osmolality?
 4. Proč jsou chloridy a HCO3 snížené, jaký je význam “normálního” Na+ a zvýšeného K+?
Odpovědi
 1. Diabetická ketoacidóza (hyperglykemie, acidosa, ketonurie, glykosurie).
 2. AG = Na+ + K+ − HCO3 − Cl = 58,8 mmol/l
 3. Zvýšená osmolalita séra je ze ztráty vody osmotickou diurézou a z hyperglykemie. U ketoacidózy je to běžné.
 4. Diabetická ketoacidóza je formou metabolické acidózy, která vede ke snížení HCO3. Pacienti dýchají rychle, aby kompenzovali acidózu a to vede ke snížení pCO2 (pO2 bývá normální). Hypochloridemie nastane vlivem osmotické diurézy. Vysoké Na+ je relativní vlivem ztrát vody. Pacient má žízeň, ale obvykle pije tekutiny bez dostatku Na+ a dalších elektrolytů. Hladina K+ je rovněž relativní. Z celkového tělesného K+ je v ECT jen asi 2–3 %. Hyperkalemie je zásluhou těžké acidózy a částečně též z osmotické diurézy (mnozí pacienti s diabetes mellitus mají ovšem snížené zásoby K+). Po úpravě stavu je nutné podat K+ k prevenci hypokalemie.

Pacientka v obluzeném stavu a značné dehydrataci[upravit | editovat zdroj]

Žena, 86 let, která pro horečnatý stav spojený s infekcí močového ústrojí a nechutí k jídlu nejedla a nepřijímala tekutiny po 10 dní. Později nejedla a nepila proto, že pro slabost neopouštěla lůžko a proto, že žila sama. Sousedy povolaný lékař ji nalezl v obluzeném stavu a značné dehydrataci (suchý jazyk a sliznice, chabý kožní turgor, měla velkou žízeň a zrychleně dýchala).

Laboratorní výsledky
Sérum Hodnoty
Na+ 157 mmol/l
K+ 3,6 mmol/l
Cl 121 mmol/l
HCO3 26 mmol/l
kreatinin 135 μmol/l
urea 19,5 mmol/kg

Otázky:

 1. O jakou poruchu vnitřního prostředí jde?
 2. Jak je to s redistribucí vody v organismu u této pacientky?
Odpovědi
 1. Jde o hypernatremickou (hyperosmolární) dehydrataci. Při nepřijímání tekutin dochází postupně k vyšší ztrátě vody než elektrolytů (vodní pára ve vydechovaném vzduchu a voda v perspiratio insensibilis, která se zvyšovala při hyperventilaci a horečce). Výrazně vyšší hodnoty než kreatininu svědčí pro snížení cirkulujícího krevního objemu pro dehydrataci a centralizaci oběhu. Je snížen krevní tlak. Pacient musí být zavodněn, aby nedošlo k tzv. šokové ledvině.
 2. Při depleci vody převažující nad ztrátami elektrolytů, hned na počátku dochází k přesunu vody z ICT do ECT, a tedy vzniká rychle i dehydratace intracelulární. Proto při léčebné rehydrataci a remineralizaci je nutno postupovat opatrně, aby nenastal velmi rychlý návrat vody do buněk, zvláště CNS, a nedošlo k rychlé intracelulární expanzi.

Pacient s karcinomem plic[upravit | editovat zdroj]

Muž, 57 let. s karcinomem plic (malobuněčný karcinom) byl vyšetřen při kontrole.

Laboratorní výsledky
Sérum Hodnoty Moč Hodnoty
Na+ 122 mmol/l osmolalita 260 mmol/kg
K+ 2,8 mmol/l
Cl 89 mmol/l
HCO3 19 mmol/l
osmolalita 255 mmol/kg
kreatinin 76 μmol/l
urea 3,5 mmol/l

Otázky:

 1. Jak vysvětlíte výsledky elektrolytů a osmolality?
Odpovědi
 1. Jde o diluční hyponatremii a hypoosmolalitu. Vzhledem k tomu, že zde nejde o vnější příčinu (nadměrný přívod vody bez elektrolytů), pacient nemá edém a není dehydratovaný (normální urea), glomerulární filtrace není omezena (normální kreatinin), osmolalita moče není výrazně snížena (dokonce je o něco vyšší než v séru), musí jít o zadržování vody renálními tubuly, tedy nepřiměřená sekrece antidiuretického hormonu. Ta bývá u ektopické tvorby ADH (nebo ADH podobným substancí), které se mohou vyskytovat u některých nádorových onemocnění. Karcinom plic z ovískových buněk je toho příkladem.

Pacientka, 32 let[upravit | editovat zdroj]

Necítila se dobře asi 3 týdny před hospitalizací. Asi týden před přijetím opakovaně zvracela. Při přijetí byla dehydratovaná. V moči nebyla prokázána hyperglukosurie ani ketonurie.

Laboratorní výsledky
Sérum Hodnoty
Na+ 120 mmol/l
K+ 5,9 mmol/l
Cl 92 mmol/l
HCO3 16 mmol/l
kreatinin 145 μmol/l
urea 8,4 mmol/l

Otázky:

 1. Vysvětlete možnou příčinu patologických hodnot.
Odpovědi
 1. Při opakovaném zvracení by bylo možno spíše očekávat metabolickou alkalózu a hypokalemii pro sekundární hyperaldosteronismus. Zde je však hyperkalemie a metabolická acidóza (snížený hydrogenkarbonát). Jedná se tedy o situaci opačnou: hypoaldosteronismus. Velmi nízké S-Na+ a k tomu zvýšená S-urea bývá součástí Addisonovy choroby (insuficience kůry nadledvinek a nedostatek mineralokortikoidů).

Pacient se srdeční vadou, léčený thiazidovými diuretiky[upravit | editovat zdroj]

Muž, 74 let, s městnavou srdeční vadou byl léčen thiazidovými diuretiky a podáváním draselných solí. Při poslední kontrole v ambulanci udával, že se cítí slabý a nejistý při chůzi.

Laboratorní výsledky
Sérum Hodnoty
Na+ 135 mmol/l
K+ 2,6 mmol/l
Cl 92 mmol/l
HCO3 28 mmol/l
kreatinin 127 μmol/l
urea 8,4 mmol/l

Otázky:

 1. Jak hodnotíte tyto výsledky?
Odpovědi
 1. Hypokalemie u pacientů s městnavou srdeční vadou léčených thiazidovými diuretiky, i přes suplementaci KCl, zvláště u starších jedinců bývá častá. Jde o zvýšenou exkreci K+ močí. Bývá i mírná hyponatremie navozená hypovolemií pro nonosmotickou sekreci vasopresinu, která způsobuje retenci vody (diluční hyponatremie). Deplece objemu způsobuje též sekundární hyperaldosteronismus, který je dalším důvodem pro zvýšené vylučování K+ a H+. Vzniká tak i metabolická alkalóza. Hodnoty kreatininu a urey mohou být výrazem snížené glomerulární filtrace, která je u seniorů běžná.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Další kapitoly z knihy MASOPUST, J., PRŮŠA, R.: Patobiochemie metabolických drah:

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • MASOPUST, Jaroslav a Richard PRŮŠA. Patobiochemie metabolických drah. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova, 1999. 182 s. s. 176-180. ISBN 80-238-4589-6.