Cor pulmonale

From WikiSkripta

Cor pulmonale – hypertrofie pravé komory
Cor pulmonale – hypertrofie pravé komory

Světová zdravotnická organizace definuje chronické cor pulmonale (plicní srdce) jako hypertrofii pravé komory. Vzniká v důsledku onemocnění, které postihuje funkci a/nebo strukturu plic vyjma stavů, kdy je plicní postižení následkem primárního levostranného srdečního postižení nebo vrozené srdeční vady[1]. Z toho vyplývá, že:

 1. Chronické cor pulmonale je hypertrofie pravé komory vzniklá v důsledku postižení plic (prekapilární plicní hypertenze).
 2. Hypertrofie pravé komory vzniklá v důsledku jiné příčiny než plicního onemocnění (levostranné srdečního selhávání, mitrální stenóza, vrozená vada srdce) není cor pulmonale.

Chronické cor pulmonale

Chronické cor pulmonale (cor pulmonale chronicum) je hypertrofie pravé komory srdeční, která se rozvíjí jakožto následek onemocnění plic a progredující prekapilární plicní hypertenze[2]. Střední tlak v a. pulmonalis roste nad 20 mmHg[2], pravá komora je nucena pumpovat krev proti většímu odporu a reaktivně tak hypertrofuje.

Akutní cor pulmonale

Akutní cor pulmonale (cor pulmonale acutum) je dilatace pravé komory vzniklá jako důsledek akutní prekapilární plicní hypertenze. Nejčastější příčinou náhle vzniklé prekapilární plicní hypertenze je masivní plicní embolie[2].

Při náhlé masivní plicní embolizaci dojde ke zvýšení plicního odporu (ucpáním průsvitu cév a zároveň reflexní vazokonstrikcí zbylého plicního řečiště). Kvůli větší plicní rezistenci je pro pravou komoru těžší pumpovat krev. Zvyšuje se její práce a zároveň (městnáním venózní krve) roste tlak v pravé síni. Celý proces vyústí v dilataci pravé komory a její dysfunkci.

Dekompenzované chronické cor pulmonale

Jedná se o stav, kdy se kromě příznaků pravostranné srdeční insuficience (otoky DK, zvýšená náplň krčních žil, hepatomegalie, anasarka, ascites) objeví i metabolická porucha s hypoxémií a/nebo hyperkapnií[2][3].

Klinické příznaky

Klinické příznaky cor pulmonale velice úzce souvisí s plicní hypertenzí, jsou to následující:

 • příznaky základního onemocnění + námahová dušnost a nevýkonnost, neproduktivní kašel,
 • anginosní bolest – důsledkem ischemie pravé komory,
 • kolapsové stavy (synkopy, presynkopy) – souvisí s poruchou výdeje levé komory (pokročilé stavy),
 • hemoptýza – vzácně,
 • chrapot z obrny levostranného n. laryngeus recurrens – tlakem rozšířené plicnice (velmi vzácná komplikace),
 • pulsace v prekordiu a epigastriu, akcentace a rozštěp II. ozvy, diastolický šelest (Grahamův-Steelův).

Diagnostika

 • Echokardiografie – základní neinvazivní vyšetřovací metoda, pomůže určit velikost, tvar, hypertrofii a funkci pravé komory. Zároveň může pomoc odhadnout tlak v plicnici (odhalení plicní hypertenze).
 • EKG – tzv. P pulmonale (ostré P, vysoké i více než 3 mm), vyšší voltáž kmitu R a posun srdeční osy více než +105°.
 • RTGzměna srdečního stínu.
 • CT, MRI – zobrazení srdečních oddílů, hypertrofie pravé komory až útlak levé komory.
 • Laboratorní vyšetření – markery srdečního selhání (natriuretické peptidy, kyselina močová, srdeční troponiny).

Terapie

Terapie je soustředěna na vyvolávající příčinu.

Terapie plicní arteriální hypertenze (PAH)

Terapie se určí a základě klasifikace dušnosti pacienta (NYHA klasifikace).

Terapie onemocnění plic

Zaměřena na léčbu onemocnění která vyvolávají plicní hypertenzi (typicky CHOPN, plicní fibróza).

 • Adekvátní léčba základního onemocnění;
 • oxygenoterapie – zde bylo prokázáno, že brání progresi plicní hypertenze a zlepšuje prognózu onemocnění (specifická vazodilatační léčba používaná u PAH tady zatím úspěch nemá).
Terapie plicní embolie
 • Antikoagulační léčba (nízkomolekulární heparin a warfarin);
 • trombolytická léčba (většinou celková).


Odkazy

Související články

Zdroj

Reference

 1. World Health Organization. Chronic cor pulmonale: A report of the expert committee. Circulation [online]. 1963, roč. -, vol. 27, s. 594–8, dostupné také z <https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/01.cir.27.4.594>. ISSN 1524-4539. 
 2. a b c d HOMOLKA, Jiří. Cor pulmonale. Postgraduální medicína [online]. 2003, roč. -, vol. 6, s. 616-620, dostupné také z <https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/cor-pulmonale-156494>. ISSN 1212-4184. 
 3. DINDOŠ, Ján. Cor pulmonale chronicum z pohledu praktického lékaře. Zdravotnické noviny: Lékařské listy [online]. 2001, roč. -, vol. 50, s. 18, dostupné také z <https://zdravi.euro.cz/leky/>. ISSN 1214-7664. 

Použitá literatura

 • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. s. 480-481. ISBN 978-80-7387-423-0.


 • KARETOVÁ, Debora. Flebotrombóza [přednáška k předmětu Kardiologie, obor všeobecné lékařství, 1. LF UK]. Praha. 2010-12-17.