Plicní embolie

From WikiSkripta
Plicní embolie z hluboké žilní trombózy
CT-angiografie – plicní embolie
Ventilačně-perfúzní scintigrafie plic: plicní embolie u ženy užívající antikoncepci a valdecoxib. Tento stav se označuje jako „ventilačně-perfúzní mismatch“ tj. výpadek perfúze (tepna je ucpána trombem) při zachované ventilaci

Plicní embolie (PE) je život ohrožující stav, který vzniká na podkladě obstrukce a. pulmonalis nebo její větve. Nejčastěji se jedná o trombembolickou obstrukci, méně často o embolii tukovou, embolii plodovou vodou, vzduchem nebo nádorovými buňkami.

Efekt plicního embolu je mechanický (obstrukce a. pulmonalis či její větve), až sekundárně se přidružuje vazokonstrikce a bronchokonstrikce.

Zdroje trombotických embolií[1][edit | edit source]

 1. Hluboká žilní trombóza dolních končetin;
 2. pánevní žíly, vv. renales, v. cava inferior, pravé srdce;
 3. v. cava superior v souvislosti se zaváděním centrálních žilních katetrů.

Rizikové faktory[edit | edit source]

Mezi hlavní rizikové faktory řadíme:

Obecně se jedná o stázu krve v žilách, trauma žilní stěny, defekt hemokoagulace.

Důsledky embolizace[edit | edit source]

Efekt embolizace zahrnuje:

 • ventilačně-perfuzní poruchu se systémovou hypoxií;
 • plicní hypertenzi s pravostranným srdečním selháním.

Klasifikace[1][edit | edit source]

Klinicky výhodné je rozlišovat tyto typy plicní embolie:

 1. akutní masivní plicní embolie; dochází k obstrukci kmene plicnice, pacient umírá na akutní selhání pravé komory (dilatace),
 2. akutní submasivní plicní embolie; dochází k obstrukci velké části řečiště, pokud byl ale pacient před embolií v dobrém kardiálním stavu, přežívá (tromboembolus se dále rozpouští nebo se organizuje granulační tkání za vzniku jizvy nebo vazivového poutka),
 3. akutní malá plicní embolie;
 4. subakutní masivní plicní embolie;
 5. chronická trombembolická plicní hypertenze.

Klinické příznaky[1][2][edit | edit source]

Klinické příznaky mohou být různého stupně – od asymptomatických embolií až k projevům šoku, srdečního selhání a náhlé smrti. Záleží na rozsahu embolie a fyziologických rezervách pacienta.

Mezi nejčastější subjektivní příznaky patří
Mezi nejčastější objektivní příznaky patří

Diagnostika[edit | edit source]

EKG – Plicní embolie – hluboký S kmit ve svodu I, Q a inverze T ve svodu III, BPRT

Metodami s největší průkazností jsou CT-angiografie a ventilačně-perfuzní plicní sken (výpadek perfuze při zachované ventilaci; tato metoda není úplně spolehlivá).

Mezi další vhodná vyšetření patří:

Diferenciální diagnostika[edit | edit source]

Diferenciálně diagnosticky je třeba vyloučit:

Diagnostický algoritmus[2][edit | edit source]

Hemodynamicky nestabilní pacient

1. CT-angiografie je okamžitě k dispozici → provedeme CT-angiografii

→ pozitivní výsledek → léčba (trombolýza, embolektomie)
→ negativní výsledek → hledáme jinou příčinu

2. CT-angiografie není okamžitě k dispozici → provedeme echokardiografii

→ pozitivní výsledek → potvrzení CT-angiografií nebo okamžitá léčba (trombolýza, embolektomie)
→ negativní výsledek → hledáme jinou příčinu
Hemodynamicky stabilní pacient → odhadneme pravděpodobnost plicní embolie

1. vysoká pravděpodobnost → CT-angiografie

→ pozitivní výsledek → léčba
→ negativní výsledek → hledáme jinou příčinu

2. nízká nebo střední pravděpodobnost → stanovíme D-dimery

→ negativní výsledek → hledáme jinou příčinu
→ pozitivní výsledek → CT-angiografie (při potvrzení plicní embolie → léčba)

Léčba[edit | edit source]

U těžkých forem protišoková opatření, při srdečním selhání dopamin nebo dobutamin, eventuálně kardiopulmonální resuscitace.

Konzervativní (farmakoterapie)[edit | edit source]

Chirurgická/Invazivní[3][edit | edit source]

 • Katetrizační techniky (perkutánní mechanická trombektomie cestou v. femoralis nebo cestou v. jugularis) – u masivní PE s kontraindikací fibrinolýzy.
 • Klasická plicní trombektomie dle Trendelenburga (bez použití mimotělního oběhu, časově omezené zatažení v. cava inferior i v. cava superior, otevření kmene a. pulmonalis, odstranění trombu; tato technika se dnes již nepoužívá).
 • Plicní trombektomie používaná v současnosti (s použitím mimotělního oběhu po střední sternotomii, kanylace vv. cavae i aorty, kardioplegická zástava srdce, otevření kmene a. pulmonalis, odstranění trombu, revize hlavních větví a. pulmonalis).

Podpůrná léčba[edit | edit source]

Podpůrná terapie zahrnuje úpravu vnitřního prostředí, oxygenoterapii, inotropika či mechanickou podporu srdce.

Prevence plicní embolie[edit | edit source]

Kavální filtr

Zde řadíme:

 • brzkou mobilizaci po operaci, podporu pohybové aktivity, fyzioterapii, dorzální-plantární flexe, kompresní punčochy;
 • antikoagulační léčbu – nízkomolekulární heparin;
 • implantaci kaválního filtru.

Netrombotické plicní embolie[edit | edit source]

Zajímavost na závěr[edit | edit source]

Zdá se, že z obavy z důsledků přehlédnutí zvyšují riziko falešně pozitivní diagnózy plicní embolie [4], [5].

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. a b c d WIDIMSKÝ, J a J MALÝ, et al. Doporučení diagnostiky, léčby a prevence plicní embolie, verze 2007. Cor et Vasa [online]. 2008, roč. 50, vol. supplementa, s. 1S25–1S72, dostupné také z <http://www.kardio-cz.cz/resources/upload/data/128_22-plicni_embolie2008.pdf/>. ISSN 0010-8650. 
 2. a b TORBICKI, Adam, et al. Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of). Eur Heart J [online]. 2008, roč. -, vol. 19, s. 2276-2315, dostupné také z <https://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/GuidelinesDocuments/guidelines-APE-FT.pdf>. ISSN 1522-9645. 
 3. VANĚK, Ivan, et al. Kardiovaskulární chirurgie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2003. 236 s. ISBN 8024605236.
 4. MATEJ ČIERNIK. Naddiagnostikované pľúcne embólie: malá časť veľkého problému. Praha: Osel,s.r.o., 10. 8. 2015, dostupné také z <http://www.osel.cz/8373-naddiagnostikovane-p-ucne-embolie-mala-cast-ve-keho-problemu.html>
 5. BARRY DONALD HUTCHINSON, Patrick Navin. Overdiagnosis of Pulmonary Embolism by Pulmonary CT Angiography. 2015.

Zdroj[edit | edit source]

Externí zdroje[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • VANĚK, Ivan, et al. Kardiovaskulární chirurgie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2003. 236 s. ISBN 8024605236.
 • HOFMANOVÁ, Jana. Plicní embolie [přednáška k předmětu Patologická anatomie 2, obor Zubní lékařství, 1. LF UK]. Praha. 16. 10. 2014.