Portál:Otázky na skúšku z anatómie (LF UPJŠ, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z anatómie (LF UPJŠ, VL)!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.


Vypracované otázky z anatómie (LF UPJŠ, VL)[upravit | editovat zdroj]

Lékařská fakulta - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, obor Všeobecné lékařství[upravit | editovat zdroj]

Všeobecné informácie[upravit | editovat zdroj]

Skúška pozostáva zo skúškového testu a ústnej skúšky. Študenti, ktorí zo 6 priebežných kontrol nazbieraú súčet aspoň 660 bodov, nemusia prejsť testom, postupujú priamo na ústnu skúšku. Ostatní musia pre postup na ústnu skúšku získať na teste aspoň 110 bodov zo 150. Otázky na ústnej skúške sú organizované do fixných trojíc, každá obsahuje po jednej otázke z učiva každého semestra tj.:

 • Prvá: horná a dolná končatina
 • Druhá: hrudník, brucho a panva
 • Tretia: hlava a krk, CNS

Trojice otázok[upravit | editovat zdroj]

 1. trojica
  Všobecne o kostiach
  Pharynx, tunica muscularis pharyngis
  Biela hmota koncového mozgu - corpus medullare
 2. trojica
  Všeobecne o spojeniach kostí
  Nasus externus + chrupky nosa, cavitas nasi
  N. ophtalmicus
 3. trojica
  Všeobecne o svaloch
  Uterus – vonkajší opis, uloženie, stavba steny, cavitas uteri, parametrium
  N. accessorius, n. hypoglossus
 4. trojica
  Všeobecne o cievnom systéme
  Ovarium, tuba uterina (salpinx)
  Senzitívne jadrá mozgového kmeňa
 5. trojica
  Všeobecne o lymfatickom systéme
  Intestinum tenue
  Pons – vonkajšia a vnútorná štruktúra
 6. trojica
  Autonómny nervový systém – všeobecne, rozdielnosti medzi obomi časťami
  Stena hrudníka
  Art. temporomandibularis, spojenia kostí lebky, kraniovertebrálne spojenia
 7. trojica
  Všeobecne o nervovom systéme
  Vlastné svaly hrudníka, bránica
  Cavitas nasi osseum
 8. trojica
  Kostra pletenca hornej končatiny
  Hlavné miazgové kmene
  N. vagus
 9. trojica
  Humerus, radius, ulna
  A. mesenterica superior
  N. mandibularis
 10. trojica
  Ossa manus
  Pars parasympathica – kraniosakrálny systém
  Mediálna a dorzálne vetvy a. carotis externa + a. temporalis superficialis
 11. trojica
  Art. cinguli membri superioris, art. sternoclavicularis
  Systema conducens cordis
  Trigonum submandibulare, trigonum caroticum
 12. trojica
  Art. humeri
  Cavitas peritonealis – ohraničenie, supra a inframezokolická časť
  Fossa rhomboidea – vonkajšia a vnútorná štruktúra
 13. trojica
  Art. cubiti
  Stena brucha, mm. abdominis – ventrálna skupina + vagina m. recti abdominis
  Dráha pupilárneho reflexu
 14. trojica
  Spojenia kostí ruky, art. radiocarpalis
  V. cava inferior
  Labyrinthus osseus, labyrinthus membranaceus
 15. trojica
  Mm. humeri, rotátorová manžeta
  Truncus coeliacus
  Mesencephalon – vonkajšia a vnútorná štruktúra
 16. trojica
  Mm. brachii
  Intestinum crassum – ceacum, appendix vermiformis, colon
  Telencephalon – gyrifikácia facies inferior + medialis
 17. trojica
  Mm. antebrachii – predná skupina
  Palatum durum et molle, mm. palati et faucium, tonsillae
  Plexus cervicalis
 18. trojica
  Mm. antebrachii – laterálna a zadná skupina
  Zuby – stavba, popis zubov, fixácie
  Medulla oblongata – vonkajšia a vnútorná štruktúra
 19. trojica
  Svaly ruky
  Pericardium fibrosum et serosum, cavitas pericardialis
  A. maxillaris
 20. trojica
  Aponeurosis palmaris, vaginae tendinum manus
  N. phrenicus
  Maxilla, mandibula
 21. trojica
  Os coxae
  Cor (vonkajší opis), uloženie, priemet na stenu hrudníka
  Fossa rhomboidea a ventriculus IV.
 22. trojica
  Femur
  Atrium dextrum et ventriculus dexter
  Limbický systém – hlavné štruktúry a funkcie
 23. trojica
  Tibia, fibula
  Diaphragma urogenitale, perineum, diaphragma pelvis
  Okohybné nervy
 24. trojica
  Kosti nohy
  Pars sympathica – torakolumbálny systém (truncus sympathicus)
  Auris externa, meatus acusticus externus, membrana tympani
 25. trojica
  Art. sacroiliaca, pelvis major, pelvis minor
  Cartilagines laryngis
  Nepriame (extrapyramidové) motorické dráhy
 26. trojica
  Art. coxae
  Cavitas pelvis – ohraničenie, rozdelenie, spatium subperitoneale, fossa ischioanalis
  N. maxillaris
 27. trojica
  Art. genus
  Lymfatické cievy a uzliny hrudníka
  Telencephalon – gyrifikácia facies superolateralis
 28. trojica
  Spojenia kostí nohy, art. talocruralis
  V. azygos, v. hemiazygos et hemiazygos accessoria
  Čuchový systém – štruktúry a spojenia
 29. trojica
  Mm. coxae
  Atrium sinistrum et ventriculus sinister
  Obsah očnej gule – lens, corpus vitreum, camerae bulbi
 30. trojica
  Mm. femoris – predná a zadná skupina
  Plexus autonomici
  Os sphenoidale, os ethmoidale
 31. trojica
  Mm. femoris – mediálna skupina
  Peritoneum parietale et viscerale, peritoneálne duplikatúry
  Prehľad descendentných projekčných dráh koncového mozgu
 32. trojica
  Mm. cruris – predná a laterálna skupina
  Bifurcatio aortae, a. iliaca communis et iliaca externa
  Medulla spinalis – vnútorná štruktúra (prierez, sivá a biela hmota miechy)
 33. trojica
  Mm. cruris – zadná skupina
  Cavitas laryngis, membrana fibroelastica laryngis a spojenia chrupiek hrtanu
  Bulbus oculi – tunica interna, tunica vasculosa, tunica fibrosa
 34. trojica
  Svaly nohy
  Vv. cordis et vv. pulmonales
  Zraková dráha, dráha konvergencie a akomodácie
 35. trojica
  A. axillaris
  Vesica biliaris (fellea), ductus cysticus, ductus choledochus, ampulla hepatopancreatica
  Cortex cerebri, funkčné oblasti mozgovej kôry
 36. trojica
  A. brachialis
  Lymfatické cievy a uzliny brucha, panvy a ich orgánov
  Cavitas cranii (basis cranii interna)
 37. trojica
  A. ulnaris et radialis
  Thorakohumerálne svaly
  Regio cervicalis lateralis
 38. trojica
  Arcus palmaris superficialis, arcus palmaris profundus
  Chrup (dentície, prerezávanie zubov, skus)
  N. facialis
 39. trojica
  Žily hornej končatiny
  Myocardium, endocardium, skeleton cordis
  Regio temporalis (fossa temporalis et infratemporalis)
 40. trojica
  Lymfatické cievy a uzliny hornej končatiny
  Vertebrae lumbales a os sacrum
  Regio parotideomasseterica
 41. trojica
  Nn. spinales – všeobecne
  Lingua, mm. linguae
  V. jugularis interna, externa et anterior, v. cava superior
 42. trojica
  Plexus brachialis – základné delenie
  Spinohumerálne svaly
  Sinus durae matris, vv. cerebri
 43. trojica
  N. medianus
  Mm. laryngis
  A. subclavia a jej vetvy
 44. trojica
  N. ulnaris
  Bursa omentalis et recessus peritoneales
  A. ophthalmica
 45. trojica
  N. radialis, n. axillaris
  Canalis inguinalis, m. obliquus externus, internus et transversus abdominis
  Lymfatické cievy a uzliny hlavy a krku
 46. trojica
  Senzitívne nervy hornej končatiny
  Regiones abdominis a topografia orgánov brucha
  Obaly mozgu a miechy, meningeálne priestory, liquor cerebrospinalis
 47. trojica
  Regio scapularis
  Pars abdominis aortae – parietálne vetvy a párové viscerálne vetvy
  Orbita – kostenný podklad
 48. trojica
  Foramen humero – et omotricipitale, trigonum deltoideopectorale
  Trachea, bronchi principales et lobares dx. et sin.
  Hypothalamus – vonkajšia a vnútorná štruktúra
 49. trojica
  Regio axillaris
  Penis, urethra masculina
  Organa oculi accessoria, apparatus lacrimalis
 50. trojica
  Regio brachii anterior et posterior
  Vesicula seminalis, prostata
  N. glossopharyngeus
 51. trojica
  Fossa cubiti
  V. portae, portokaválne anastomózy
  Bazálne gangliá, spojenia a zväzky vlákien bazálnych ganglií, klinický význam
 52. trojica
  Regio antebrachii anterior et posterior
  A. iliaca interna
  Senzitívne nervové dráhy
 53. trojica
  Canalis carpi, foveola radialis
  Ductus deferens a funiculus spermaticus
  Medulla spinalis – vonkajšia štruktúra, miechový segment, cievy miechy
 54. trojica
  Palma manus
  A. coronaria dextra et sinistra
  Cavitas orbitalis – obsah
 55. trojica
  Dorsum manus
  Mediastinum medium et posterius
  Platysma, m. sternocleidomastoideus, mm. scaleni, fascia cervicalis
 56. trojica
  A. femoralis
  Slezina, týmus
  N. auriculotemporalis, n. lingualis
 57. trojica
  A. poplitea
  Spatium retroperitoneale
  Čuchová a chuťová dráha
 58. trojica
  A. tibialis anterior, a. dorsalis pedis
  Pleura, cavitas pleuralis
  Cerebellum – vývoj, vonkajší opis a rozdelenie
 59. trojica
  A. tibialis posterior, a. plantaris medialis et lateralis
  Sinus paranasales
  N. infraorbitalis
 60. trojica
  Žily dolnej končatiny
  Spojenia, pohyblivosť a zakrivenie chrbtice
  Thalamus – vonkajší opis a vnútorná štruktúra
 61. trojica
  Lymfatické cievy a uzliny dolnej končatiny
  Scrotum
  Ventriculus lateralis et ventriculus tertius encephali
 62. trojica
  Plexus lumbalis
  Hepar – vonkajší opis, vnútorná štruktúra, krvné obehy pečene
  Žuvacie svaly, mimické svaly
 63. trojica
  Plexus sacralis
  Vesica urinaria, urethra
  Os temporale – pars petrosa, pars tympanica, pars squamosa
 64. trojica
  N. femoralis
  Truncus pulmonalis, pars ascendens aortae, arcus aortae a jeho vetvy
  Os palatinum, os zygomaticum, os lacrimale, os parietale
 65. trojica
  N. ischiadicus
  Intestinum crassum – rectum a canalis analis
  Mm. suprahyoidei, mm. infrahyoidei
 66. trojica
  N. fibularis communis, n. fibularis superficialis + profundus
  Pulmo dexter et sinister, segmenta bronchopulmonalia
  Arteriálne zásobenie mozgu
 67. trojica
  N. tibialis, n. plantaris medialis et lateralis
  Pancreas a jeho časti, ductus pancreaticus
  Os occipitale, os frontale
 68. trojica
  Senzitívne nervy dolnej končatiny
  A. mesenterica inferior
  Formatio reticularis – jadrá, dráhy, centrá a funkcia
 69. trojica
  Hiatus subinguinalis, canalis femoralis
  Mediastinum superius et anterius
  Diencephalon – základné delenie, epithalamus, subthalamus
 70. trojica
  Fascie dolnej končatiny
  Oesophagus, gaster – topografia, vonkajší opis a stavba
  N. trigeminus – jadrá, základné vetvy
 71. trojica
  Trigonum femorale, fossa iliopectinea, canalis adductorius
  Nn. intercostales
  Auris media – cavum tympani, ossicula auditus, tuba auditiva
 72. trojica
  Regio glutea, foramen ischiadicum majus et minus
  Pelvis renalis et calices renales, ureter
  PNS – miechové, hlavové nervy a ich gangliá
 73. trojica
  Regio femoris anterior et posterior
  Vagina, ženské vonkajšie pohlavné orgány
  Nuclei cerebellares, cortex cerebellaris, dráhy mozočka
 74. trojica
  Regio cruris anterior et posterior
  Pars thoracica aortae
  Ganglion ciliare, ganglion oticum
 75. trojica
  Regio genus, fossa poplitea
  Testis (orchis), epididymis
  Motorické jadrá mozgového kmeňa
 76. trojica
  Regio retromalleolaris medialis a lateralis
  Cavitas oris
  Ventrálne vetvy a. carotis externa
 77. trojica
  Planta pedis et dorsum pedis
  Ren – topografia, vonkajší opis, obaly
  Ganglion pterygopalatinum, ganglion submandibulare
 78. trojica
  Glandulae endocrinae (topografia a krvné zásobenie)
  Vertebrae cervicales, vertebrae thoracicae
  Dráhy a funkcia hypotalamu, hypofýza
 79. trojica
  Glandula parotis, sublingualis, submandibulari
  Costae, sternum, spojenia rebier
  Nervové dráhy zapojené do limbického systému
 80. trojica
  Koža, glandula mammaria
  Prierez obličkou, aa. renales et vv. renales
  Sluchová a vestibulárna dráha