SARS-CoV-2

Z WikiSkript

SARS-CoV-2
Elektronmikroskopická fotografie kmene 02 koronaviru SARS-CoV-2. Převzato z [1]
Elektronmikroskopická fotografie kmene 02 koronaviru SARS-CoV-2. Převzato z [1]
Typ NK (+)ssRNA
Přenos kapénková infekce
Inkubační doba (2–)5–6(–10) dní
Onemocnění bilaterální pneumonie
Diagnostika real-time PCR z nazofaryngeálního výtěru[2]


SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, zpočátku pracovně označován 2019-nCoV nebo nový koronavirus) způsobuje onemocnění COVID-19 (coronavirus disease 2019). Onemocnění má převážně povahu respiračního infektu. U části nemocných se rozvíjí pneumonie s potenciálně závažným, v některých případech i fatálním průběhem. Vzhledem k celosvětovému šíření onemocnění WHO prohlásila 11. 3. 2020 COVID-19 za pandemii [3].

Virologie[upravit | editovat zdroj]

Virus SARS-CoV-2 byl poprvé identifikován v Číně začátkem roku 2020 jako původce epidemie pneumonií ve městě Wu-Chan. Sekvenováním epitelií z dýchacích cest nemocných se podařilo prokázat, že původcem onemocnění je do té doby neznámý β-koronavirus z podrodu sarbecovirus podčeledi Orthocoronaviridae. Je to sedmý zástupce čeledi koronavirů, který způsobuje onemocnění člověka[4]. Sekvence SARS-CoV-2 se ze 70 % shoduje s genetickou informací viru SARS-CoV[5]. První případy onemocnění tímto koronavirem na konci roku 2019 byly spojovány s návštěvou tržiště s mořskými plody a živými zvířaty ve městě Wu-Chan. Pravděpodobným zdrojem je některý netopýr, např. Rhinolopus affinis, sinicus nebo ferrumequinum. Někteří autoři se domnívají, že k přenosu na člověka mohlo dojít přímo, neboť exkrementy a sušené části těl netopýrů se používají v čínské lidové medicíně. Virus izolovaný z netopýrů se však od virů, které se přenášejí interhumánně, liší v několika aminokyselinách klíčových pro vazbu na lidské buňky. Pravděpodobnější proto je, že k přenosu na člověka došlo přes mezihostitele, kterým by mohli být např. někteří hadi, želvy nebo norci. Zvlášť diskutovaní jsou luskouni, jejichž maso se v Číně konzumuje a jejichž některé části těla se rovněž používají v lidové medicíně. Sekvence RNA izolovaná z koronavirů luskounů se sice od SARS-CoV-2 lišila více než v případě netopýřích koronavirů, byla však shodná v doméně odpovědné za vazbu na lidské buňky[6][7]. Uvažuje se proto, že SARS-CoV-2 vznikl rekombinací velmi podobného netopýřího koronaviru s koronavirem luskounů[8][9].

Model virionu koronaviru SARS-CoV-2. Na stavbě se podílejí čtyři strukturní bílkoviny. Šedě je znázorněná obálka, kterou tvoří fosfolipidová dvojvrstva. Pod ní je nukleokapsidový protein N s navázanou ribonukleovou kyselinou viru. Do obálky virionu jsou zavzaty proteiny S, E a M. Červeně znázorněný peplomerový glykoprotein S (spike) je odpovědný za vazbu na hostitelskou buňku. Dále jsou vyznačeny proteiny E (envelope) a M (membránový protein).[10]

Pro vstup viru SARS-CoV-2 do hostitelské buňky je klíčový jeden z glykoproteinů virionového obalu („korony“), S-protein (spike-protein). Ten se váže na angiotenzin konvertující enzym 2 (ACE2) exprimovaný na povrchu vnímavých buněk a využívá jej jako receptor[11].

Analýza spike proteinu coronaviru identifikovala dvě varianty, způsobené záměnou glycinu (G) za aspartát (D) v pozici 614. Varianta G614 byla in vitro spojena s vyššími virovými náložemi a může tedy znamenat vyšší infekčnost. Vliv na průběh nemoci a riziko hospitalizace nebyl prokázán. [12]

Inkubační doba a přenos[upravit | editovat zdroj]

Medián inkubační doby je 4–5 dní, za rozsah inkubační doby se obvykle udává 2–14 dní [13].

Údaje o cestách přenosu zatím nejsou úplné. Základním způsobem přenosu je přímý mezilidský kontakt, předpokládá se, že probíhá především kapénkovou infekcí. Kapénky se obvykle nešíří dále než 2 metry a ve vzduchu nezůstávají [12]. Diskutováno je také riziko přímého přenosu vzduchem, obzvlášť při procedurách produkujících aerosoly, avšak jeho význam je diskutabilní a vliv na šíření pandemie spíše sporný [12].

Virová RNA byla prokázána i v krvi, stolici a moči nemocných, ačkoliv tyto cesty přenosu pravděpodobně nejsou epidemiologicky příliš významné [12]. Epidemiologická významnost přenosu dotykem kontaminovaných ploch a následným dotykem očí, úst či nosu je stále nejasná, ovšem opakovaně byla popsána extenzivní kontaminace ploch v blízkosti nemocných virovými částicemi, které mohou být zdrojem infekce. Riziko infekce z povrchů je vyšší v případě masivní kontaminace, například v domácnosti nemocného [12].

Riziko infekce závisí na průběhu onemocnění – nakažený pacient s mírným průběhem onemocnění obvykle začíná být infekční přibližně 2,5 dne před propuknutím symptomů, nejvyšší riziko je v době okolo nástupu symptomů a postupně upadá přibližně do 7.–10. dne po nástupu symptomů [12]. Riziko přenosu po 10. dni je u imunokompetentních pacientů s mírným průběhem nemoci malé [12] [14], avšak pozitivita PCR detekce virové RNA může přetrvávat až po 3 měsíce [14]. Při závažném či kritickém průběhu onemocnění (dušnost, pneumonie) je obvykle pacient infekční ne déle než 20 dní [14].

Míra rizika přenosu infekce závisí také na době kontaktu, použitých ochranných pomůckách a epidemiologických opatřeních či množství virových částic v sekretu horních cest dýchacích. Nejčastější sekundární přenos byl popsán mezi členy jedné domácnosti či ve zdravotnických zařízeních, kde nebyly použity osobní ochranné pomůcky [12]. Infekce je možná prokazatelně i od asymptomatických nosičů viru, kteří jsou pravděpodobně infekční podobně dlouhou dobu jako symptomatičtí pacienti, avšak význam tohoto typu přenosu pro šíření epidemie je zatím neznámý [12].

Kazuisticky byly popsány infekce zvířat, avšak chybí důkaz, že je ve významném procentu přítomný přenos ze zvířat na lidi. Předpokládá se pouze v počátku epidemie, další význam není potvrzený [12].

Základní reprodukční konstanta R0 je kolem 3[15].

Klinický průběh[upravit | editovat zdroj]

Klinický průběh onemocnění může být rozmanitý, projevy se pohybují od asymptomatických či velmi mírných až po kritický průběh končící smrtí pacienta [16].

Četnost asymptomatických infekcí je sporná. Některé studie odhadují jejich výskyt až okolo 40 %, avšak prozatím chybí analýzy s dostatečně dlouhým follow-up pro zhodnocení, zda se symptomy neprojevily později[16]. Množství čistě asymptomatických případů je tedy pravděpodobně nižší.

Podle aktuálního pojetí není žádný příznak vyloženě patognomický a diagnostika pouze na základě klinických příznaků může být obtížná.

Mezi příznaky probíhajícího onemocnění COVID-19 může patřit [16][17][18]:

 • horečka – jejíž odhadovaný výskyt a výška významně kolísá mezi jednotlivými studiemi (často je udávána pouze subfebrilie),
 • únava,
 • suchý kašel,
 • bolesti svalů, bolesti hlavy,
 • bolest v krku,
 • nausea, zvracení, průjem,
 • ztráta nebo porucha čichu či chuti – různé studie uvádí výskyt těchto poruch v rozsahu 5–98 %, zdá se ale, že jejich výskyt je v raném stádiu onemocnění je častější než u jiných onemocnění respiračního traktu,
 • dušnost – vyskytuje se přibližně u třetiny nemocných, typický je její nástup přibližně 5 dní po začátku onemocnění,
 • ucpaný nos nebo rýma.

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

V průběhu onemocnění se i při původně mírném průběhu může vyvinout spektrum komplikací. Původně mírná pneumonie může progredovat, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, do závažnějšího stavu s dušností přibližně za 5 dní od propuknutí symptomů. Další komplikace zahrnují[16]:

Rizikové faktory průběhu onemocnění, prognóza[upravit | editovat zdroj]

Více než 80 % symptomatických onemocnění COVID-19 má mírný průběh. Asi u 15 % nemocných se rozvíjí klinicky závažná pneumonie s dušností, hypoxií a rozsáhlými oboustrannými infiltráty na RTG po 24 až 48 hodinách od začátku onemocnění. Asi 5 % nemocných vyžaduje intenzivní péči pro respirační tíseň, šok nebo multiorgánové selhání[16]. Kritický až fatální průběh onemocnění se může vyskytnout i u mladých, jinak zdravých osob, avšak obvykle se pojí s jedním nebo více z následujících rizikových faktorů.

Rizikové faktory závažného průběhu COVID-19 [16]
Kardiovaskulární onemocnění Kouření
Diabetes mellitus Chronické onemocnění ledvin
Arteriální hypertenze Obezita
Chronické onemocnění plic Nádorové onemocnění (především hematologické malignity,
plicní karcinom nebo metastatické onemocnění)

Smrtnost při klinicky vyjádřeném onemocnění se odhaduje 2,3 %, přičemž žádné úmrtí nebylo zaznamenáno u pacientů s mírnými počátečními příznaky. Podle údajů WHO-China fact-finding mission se mortalita v Číně pohybovala dle lokality od 0,7 do 4 %[12].

K úmrtí nejčastěji dochází u pacientů s významnými komorbiditami (kardiovaskulární onemocnění, plicní choroba, diabetes mellitus, nádorová onemocnění nebo vysoký krevní tlak). S vyšší mortalitou se pojí vyšší věk, 80 % úmrtí důsledkem COVID-19 se vyskytovalo dle Čínských dat ve věku ≥ 65 let [12]. Mortalita do 19 let je 0,1 %, nad 80 let 14,8 % [19].

K uzdravení dochází po přibližně dvou týdnech u nemocných s mírným průběhem, za 3–6 týdnů při závažném průběhu[20].

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Strategie léčby závisí na závažnosti projevů. Při mírných projevech lze pacienta ponechat v domácí izolaci, kdy je základem prevence šíření viru např. nošením masky při blízkosti jiné osoby nebo frekventní desinfikování povrchů. Takového pacienta je třeba pravidelně sledovat, zda se příznaky nezhoršují a není třeba hospitalizace. [12] Domácí izolace se ukončuje dle platných hygienických nařízení, vždy v dostatečné době po odeznění symptomů (snížení horečky bez použití antipyretik a zlepšení respiračních symptomů) případně spolu s dvojnásobným negativním testováním ze stěru z nazofaryngu [12].

Terapie komplikovaných případů vyžadující hospitalizaci se skládá ze dvou složek: protiinfekční ochrany a podpůrné terapie. Pacienti se závažným průběhem často vyžadují různý stupeň kyslíkové podpory. Použití vysokoprůtokových oxygenačních kanyl či neinvazivní plicní ventilace má pravděpodobně vyšší rizika přenosu infekce na ošetřující personál vzhledem ke generování aerosolu, proto je třeba dbát zvýšených hygienických opatření [12].

Část pacientů může vyvinout syndrom akutní dechové tísně (ARDS) s nutností umělé plicní ventilace s invazivním zajištěním dýchacích cest. V případech s refrakterní hypoxií lze indikovat extrakorporální membránovou oxygenaci (ECMO).[12]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce ARDS.

Farmakoterapie[upravit | editovat zdroj]

Podle současných doporučení není indikováno podání glukokortikoidů, pokud k němu není jiná indikace (například exacerbace CHOPN [12]).

Použití NSAIDs (nesteroidních antiflogistik) je základem terapie horečky u COVID-19 a měly by být dávkovány dle platných doporučení. European Medicines Agency (EMA) upozorňuje, že si je vědoma jednotlivých kazuistik údajného zhoršení projevů COVID-19 v rané fázi onemocnění po terapii NSAIDs, avšak pro podpoření tohoto tvrzení neexistují vědecké důkazy a použití této medikace by se mělo řídit platnými informacemi v příbalových informacích [21].

Léky ve fázi výzkumu[upravit | editovat zdroj]

Použití následujících léků by mělo být konzultováno s nemocným i rodinou. Seznam probíhajících studií k terapii COVID-19 lze zobrazit na těchto stránkách WHO.

Zkoumané léky zahrnují[12]:

 • Remdesivir – jedná se o nukleotidové analogum s prokázanou in vitro účinností proti SARS-CoV-2 potvrzenou i na animálních modelech. Používá se pro střední a závažné průběhy onemocnění, jeho účinnost je však neznámá.
 • Chlorochin/hydroxychlorochin – tato antimalarika mají in vitro prokázanou inhibici SARS-CoV-2, jejich účinnost u lidí se zkoumá v několika studiích v Číně.
  • Dílčí výsledky studií zabývající se účinky terapie chlorochinem ukazují na jeho pravděpodobný efekt v replikaci viru. Pro konečné vyhodnocení jsou však třeba další data [22].
  • Výsledky studie na 30 pacientech podporují možnost kombinované léčby azitromycinem a hydroxychlorochinem s efektem oproti kontrolní skupině [23]. Jsou však pochyby o metodice této studie a nejasnosti biologického mechanismu azitromycinu v této indikaci [12].
  • Vzhledem k nežádoucím účinkům hydroxychlorochinu (především prodloužení QTc intervalu a následné riziko maligních arytmií) je tato léčba nejčastěji indikována u pacientů se středně závažným až závažným průběhem, často není-li možné pacienta zařadit do jiné probíhající studie [12].
 • Lopinavir-ritonavir – kombinované antivirotikum užívané při HIV infekci. In vitro prokázalo účinnost proti SARS-CoV-2, avšak v randomizované studii 199 pacientů neprokázalo změnu oproti standardní terapii [24].
 • Tocilizumab – monoklonální protilátka proti IL-6 je vyhodnocována v účinnosti terapie závažných forem COVID-19 s elevací IL-6 při systémovém zánětu.


Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

V laboratorním nálezu se popisuje nejčastěji lymfopenie, může být přítomna i leukopenie nebo naopak leukocytóza. Lymfopenie pod 1000 μl−1 byla asociována se závažným průběhem[25]. Mezi další nespecifické laboratorní nálezy patří elevace CRP a vysoká sedimentace erytrocytů při normální koncentraci prokalcitoninu. Může se objevit elevace ALT, AST, kreatininu, D-dimerů, kreatinkinázy, laktátdehydrogenázy a prodloužení protrombinového času. Výraznější odchylky těchto parametrů bývají asociovány se závažnějším průběhem [25].

Častý je rentgenový nález bilaterálních plicních infiltrátů, cárovitá zastření, popř. obraz „ground glass“ na CT hrudníku. Infiltráty jsou obvykle bilaterální, periferní a častěji v dolních lalocích [12].

Laboratorní diagnostika je založena na průkazu virového genomu pomocí RT-PCR v nasofaryngeálním nebo orofaryngeálním stěru, sputu, popřípadě v aspirátu z dýchacích cest[26]. Konfirmace se provádí pomocí RT-PCR s jinou sadou primerů nebo sekvenováním. Při odběru materiálu se nedoporučuje indukce sputa. Z bezpečnostních důvodů se u pacientů s podezřením na COVID-19 neprovádí virologická kultivace[12].

WHO nedoporučuje pro diagnostiku COVID-19 jiné přístupy než průkaz virové RNA[26]. Z pomocných laboratorních vyšetřovacích metod jsou nicméně dostupné i rychlé diagnostické testy založené na průkazu IgG a IgM proti viru SARS-CoV-2[27]. Jejich výhodou je rychlost provedení (řádově minuty oproti několika hodinám potřebným pro RT-PCR) a nízká cena. Nevýhodou je především několikadenní diagnostické okno. Senzitivita rychlých diagnostických testů je u symptomatických osob kolem 85–90 %, specifita kolem 90 %[27].

Zkoušejí se i další laboratorní postupy, které detekují virovou RNA. Jde o postupy využívající rychlé amplifikace úseku virové nukleové kyseliny pomocí RT-RPA a detekce založené na specifickém štěpení pomocí CRISPR. Výhodou by mělo být rychlejší provedení (řádově desítky minut) a menší nároky na laboratorní vybavení ve srovnání s klasicky prováděnou RT-PCR při zachování vysoké citlivosti i specifity.[28]

SARS-CoV-2 u dětí[upravit | editovat zdroj]

Zatím nebyl prokázán vertikální přenos (z matky na plod) viru SARS-CoV-2. U 6 SARS-CoV-2 pozitivních těhotných žen byla plodová voda, pupečníková krev, stěry z hrdla novorozenců i mateřské mléko negativní na přítomnost SARS-CoV-2.[29][30]

Během čínské epidemie se virus SARS-CoV-2 šířil mezi dětmi rychle, proto se děti považují za silné přenašeče. Infekce u nich může probíhat s různou závažností – od asymptomatického průběhu až po těžké dechové selhání. Dechové selhání bylo popisováno především u dětí s předcházejícím chronickým onemocněním. Obecně lze ale říci, že onemocnění COVID-19 má u dětí obvykle mírný průběh. Mezi nejčastější projevy patří horečka, malátnost a suchý kašel. Několik pacientů mělo příznaky zánětu horních cest dýchacích, jako je pocit ucpaného nosu, sekrece z nosu a bolesti v krku. Mezi gastrointestinální příznaky patří břišní dyskomfort, zvracení, bolesti břicha a průjem. Souběžně s infekcí SARS-CoV-2 může probíhat infekce mykoplazma pneumoniae, influenza A, influenza B, RSV a EB viróza. Clearance time nukleové kyseliny SARS-CoV-2 z nazofaryngeálního stěru byl monitorován u 3 dětí – u 2 dětí se jednalo o 9 dní, u 1 dítěte o 12 dní.[31][30]

Dosud bylo popsáno několik případů COVID-19 u novorozenců, ve všech případech se zřejmě jednalo u postnatálně získanou nákazu. 17denní novorozenec měl horečku, kašel a zvracel mléko, infekci měly blízké osoby.[32] Další novorozenec dostal horečku 5 dní po narození, jeho matka měla prokázanou infekci. Třetí novorozenec, který měl pozitivní test (NAAT) 30 hodin po porodu, byl porozen infikovanou matkou, a byl klinicky byl němý.[33]

Ve Wuhanu bylo v lednu 2020 zachyceno 6 dětí pozitivních na SARS-CoV-2. Byly ve věku 1 až 7 let, předtím zcela zdravé. Všechny měly horečku nad 39°C, kašel a (4 ze 6) zvracely. Měly sníženou hladinu lymfocytů (všichni), leukocytů (2/3) a neutrofilů (1/2). 4 z těchto dětí měli radiograficky prokázanou pneumonii, CT skeny s typickým obrazem virové pneumonie. Jedno z dětí bylo přijato na jednotku intenzivní péče a dostalo imunoglobuliny od zdravých dárců. Všechny tyto děti byly léčené empiricky antivirotiky, antibiotiky a podpůrnou léčbou, uzdravily se za 5 až 13 dní.[34]

Léčba COVID-19 u dětí vychází ze zkušeností z léčby dospělých. Z antiviotik se používá remdesivir či lopinavir–ritonavir. Farmakologie i.v. remdesiviru je neznámá, zatímco lopinavir–ritonavir je prokazatelně bezpečný v těhotenství, ale je dostupný pouze v tabletách.[35]

V analýze 72 314 případů z Číny nebylo potvrzeno žádné úmrtí ve věkové kategorii ≥ 9 let (0/416) a 1 úmrtí ve věku ≥ 19 let (1/549) [19].

Prevence[upravit | editovat zdroj]

Očkování proti SARS-CoV-2 zatím není k dispozici. Pro vývoj vakcíny byly identifikovány potenciální epitopy [36][37], o přípravu očkovací látky se pokouší několik farmaceutických firem[38]. V současné době jsou 2 vakcíny v klinické fázi I. testování (testování bezpečnosti u zdravých) [39].

Farmakologická profylaxe také není v současné době známá.

Základem prevence a omezení šíření SARS-CoV-2 tak jsou nefarmakologické preventivní postupy.

Doporučená preventivní opatření pro veřejnost[upravit | editovat zdroj]

CAVE!!! Epidemiologická situace vyžaduje především dodržovat nařízení a doporučení vydaná příslušnými autoritami.

Pro oblast České republiky lze platná doporučení a nařízení najít na internetových stránkách MVČR. Tato mimo jiné zahrnují:

 • Dle nařízení vlády ČR s účinností od 19. března 2020 se „všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.“ [40]
 • Vyhlášení nouzového stavu včetně omezení volného pohybu osob. [41]
 • Doporučení omezení kontaktu s ostatními osobami na minimální dobu a dodržování bezpečné vzdálenosti 2 m při pohybu v místech s vyšší koncentrací lidí.


Preventivní opatření doporučená osobám, které nemají akutní respirační onemocnění, vydávané nadnárodními zdravotnickými organizacemi, zahrnují[42][43][44][45]
Dbát na hygienu rukou.
Spočívá především v dostatečně častém mytí rukou vodou a mýdlem. Doporučený postup pro mytí rukou je k dispozici např. na stránkách Státního zdravotního ústavu. Podle doporučení Centers for Disease Control and Prevention (USA) je mytí rukou vodou a mýdlem vhodnější než používání alkoholových dezinfekčních prostředků; těch by se mělo využívat v situacích, kdy voda a mýdlo nejsou dostupné[46]. Podle evropských doporučení ECDC má dezinfekce rukou alkoholovými přípravky mírné výhody oproti mytí vodou a mýdlem, pokud se provádí správně a odpovídajícím dezinfekčním prostředkem[42].
Vyhýbat se kontaktu s nemocnými.
Doporučuje se vyhýbat se místům, kde je velké množství lidí, a udržovat odstup nejméně 1 m od osob, které mají rýmu, kašel nebo horečku[43].
Používání ochranných pomůcek.
Použití ochranných pomůcek je zcela oprávněné k zabránění přenosu během těsného kontaktu se symptomatickými nemocnými, např. během péče o ně. Respirátory by proto měly být přednostně určené pro tyto situace a především pro lékaře a zdravotnický personál[47]. Pokud jde o používání obličejových masek asymptomatickými osobami v době rychlého komunitního šíření onemocnění, doporučení se různí. Autority v řadě zemí je doporučují nebo vyžadují, neboť se očekává, že se tím sníží riziko přenosu onemocnění z dosud nerozpoznaných infikovaných osob na okolí (tj. nejedná se o ochranu uživatele obličejové masky před okolím, ale o ochranu okolí před šířením infekce z uživatele obličejové masky). Dle aktuálních doporučení WHO je opodstatnitelné pouze využívání neprofesionálních obličejových masek (například podomácku ušitých), avšak neexistuje důkaz, který by jejich účinnost potvrdil[47]. Využití profesionálních ochranných pomůcek by mělo být striktně vyhrazeno pro zdravotnické profesionály. Používání ochrany dýchacích cest by nemělo vést k falešnému pocitu bezpečí, nebo dokonce k zanedbávání ostatních preventivních opatření.
Nedotýkat se očí, nosu a úst.[44][43]
Pravidelně umývat, popřípadě dezinfikovat předměty, kterých se často dotýkáme.
Jde např. o mobilní telefon, počítačovou klávesnici a myš, kliky dveří a vypínače, volant a řadicí páku v autě, klíče, peněženku[44].
CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) doporučuje pro čištění a desinfekci povrchů následující [48]:
 • Pravidelné čištění povrchů v domácnostech, především frekventně užívaných předmětů, běžnými domácími čističi snižuje množství virových částic a tedy i riziko infekce. Je vhodné jako prevence v domácnostech bez potvrzeného onemocnění.
 • Čištění povrchů v místnostech, kde je přítomna nakažená osoba v domácí izolaci, by mělo zahrnovat i desinfekci, avšak nemělo by být příliš frekventní pro omezení kontaktu s nemocným.
 • Chemické látky registrované v USA s předpokládaným účinkem pro desinfekci povrchů v případě výskytu SARS-CoV-2 jsou dostupné na tomto seznamu. Tento seznam však není úplný pro desinfekce dostupné v Evropě. Předpokládá se účinnost registrovaných desinfekcí s potvrzenou účinností proti obtížně odstranitelným virům.
 • V případě nedostupnosti desinfekčních přípravků CDC doporučuje použít připravený roztok s obsahem > 70 % ethanolu, případně roztok chlornanu sodného (SAVO) podle doporučeného ředění k desinfekci povrchů.
 • Pro praní prádla se doporučuje využít nejvyšší teplota dle údajů na etiketě oblečení. Oblečení nemocných osob je možné prát s oblečením zdravých. Doporučuje se se špinavým prádlem manipulovat opatrně a netřást s ním.


Lidé, kteří se necítí dobře, by měli zůstat doma. Pokud mají příznaky přenosného onemocnění, měli by telefonicky kontaktovat svého lékaře, popřípadě – v případě naléhavého podezření na onemocnění COVID-19, krajskou hygienickou stanici.

Při kašli je třeba dodržovat „etiketu kašle“, tj. kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku, který se poté vyhodí, a umýt si ruce. Pokud není k dispozici kapesník, kašlat nebo kýchat do rukávu[45].

Videotéka[upravit | editovat zdroj]

Informační spot Ministerstva zdravotnictví[upravit | editovat zdroj]

Přidáno 20. 03. 2020

Souhrnné video od Osmosis[upravit | editovat zdroj]

Přidáno 24. 03. 2020


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. [Národní systém vědeckých a technologických zdrojů pro nové koronaviry] [databáze]. [cit. 2020-01-27]. <http://nmdc.cn/#/nCoV>.
 2. SZÚ,. Informace NRL o testování [online]. [cit. 2020-02-25]. <http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Lab_vysetrovani/infovirollab_final_28012020_2_.pdf>.
 3. WHO. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020 [online]. Poslední revize 2020-03-11, [cit. 2020-08-17]. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.
 4. ZHU, Na, Dingyu ZHANG a Wenling WANG, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med [online]. 2020, vol. -, s. -, dostupné také z <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001017>. ISSN 0028-4793 (print), 1533-4406. 
 5. HUI, David S, Esam I AZHAR a Tariq A MADANI, et al. The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health - The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China. Int J Infect Dis [online]. 2020, vol. 91, s. 264-266, dostupné také z <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.01.009>. ISSN 1201-9712 (print), 1878-3511. 
 6. XU, Jiabao, Shizhe ZHAO a Tieshan TENG. Systematic Comparison of Two Animal-to-Human Transmitted Human Coronaviruses: SARS-CoV-2 and SARS-CoV. Viruses. 2020, roč. 2, vol. 12, s. 244, ISSN 1999-4915. DOI: 10.3390/v12020244.
 7. WASSENAAR, T.M. a Y. ZOU. 2019_nCoV/SARS‐CoV‐2: rapid classification of betacoronaviruses and identification of Traditional Chinese Medicine as potential origin of zoonotic coronaviruses. Letters in Applied Microbiology. 2020, roč. ?, vol. ?, s. ?, ISSN 0266-8254. DOI: 10.1111/lam.13285.
 8. ZHANG, Tao, Qunfu WU a Zhigang ZHANG. Probable Pangolin Origin of 2019-nCoV Associated with Outbreak of COVID-19. SSRN Electronic Journal. 2020, roč. ?, vol. ?, s. ?, ISSN 1556-5068. DOI: 10.2139/ssrn.3542586.
 9. CYRANOSKI, David. Mystery deepens over animal source of coronavirus. Nature. 2020, roč. 7797, vol. 579, s. 18-19, ISSN 0028-0836. DOI: 10.1038/d41586-020-00548-w.
 10. WU, Canrong, Yang LIU a Yueying YANG. Analysis of therapeutic targets for SARS-CoV-2 and discovery of potential drugs by computational methods. Acta Pharmaceutica Sinica B. 2020, roč. ?, vol. ?, s. ?, ISSN 2211-3835. DOI: 10.1016/j.apsb.2020.02.008.
 11. LIU, Zhixin, Xiao XIAO a Xiuli WEI, et al. Composition and divergence of coronavirus spike proteins and host ACE2 receptors predict potential intermediate hosts of SARS-CoV-2. J Med Virol [online]. 2020, roč. Accepted Author Manuscript, s. ?, dostupné také z <https://doi.org/10.1002/jmv.25726>. ISSN 0146-6615 (print), 1096-9071. 
 12. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v UpToDate : Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Epidemiology, virology, and prevention [databáze]. Wolters Kluwer Health, ©2020. Poslední revize 2020-03-20, [cit. 2020-08-14]. <https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-epidemiology-virology-and-prevention>.
 13. CDC. Interim Clinical Guidance for Management of Patients with Confirmed Coronavirus Disease (COVID-19) [online]. Poslední revize 2020-07-30, [cit. 2020-08-14]. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html>.
 14. a b c CDC. Duration of Isolation and Precautions for Adults with COVID-19 [online]. Poslední revize 2020-07-22, [cit. 2020-08-16]. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html>.
 15. LAI, Chih-Cheng, Tzu-Ping SHIH a Wen-Chien KO. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges. International Journal of Antimicrobial Agents. 2020, roč. ?, vol. ?, s. 105924, ISSN 0924-8579. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105924.
 16. a b c d e f UpToDate : Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Clinical features [databáze]. Wolters Kluwer Health, ©2020. Poslední revize 2020-08-14, [cit. 2020-08-16]. <https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-clinical-features>.
 17. Mayo Clinic. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) [online]. Poslední revize 2020-08-07, [cit. 2020-08-16]. <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963>.
 18. CDC. Symptoms of Coronavirus [online]. Poslední revize 2020-05-13, [cit. 2020-08-16]. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>.
 19. a b OKE, Jason a Carl HENEGHAN. Global Covid-19 Case Fatality Rates [online]. CEBM – The Centre for Evidence-Based Medicine, Poslední revize 2020-03-23, [cit. 2020-03-24]. <https://www.cebm.net/global-covid-19-case-fatality-rates/>.
 20. World health organisation. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 24 February 2020 [online]. ©2020. Poslední revize 2020-02-24, [cit. 2020-03-04]. <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---24-february-2020>.
 21. EMA. EMA gives advice on the use of non-steroidal anti-inflammatories for COVID-19 [online]. Poslední revize 2020-03-18, [cit. 2020-03-20]. <https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-gives-advice-use-non-steroidal-anti-inflammatories-covid-19>.
 22. Nekompletní citace článku.  CORTEGIANI, Andrea, Giulia INGOGLIA a Mariachiara IPPOLITO, et al. A systematic review on the efficacy and safety of chloroquine for the treatment of COVID-19. J Crit Care [online]. 2020, s. ?, dostupné také z <https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2020.03.005>. ISSN 0883-9441 (print), 1557-8615. 
 23. GAUTRET, Philippe, Jean-Christophe LAGIER a Philippe PAROLA. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial. International Journal of Antimicrobial Agents. 2020, roč. ?, vol. ?, s. 105949, ISSN 0924-8579. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949.
 24. CAO, Bin, Yeming WANG a Danning WEN. A Trial of Lopinavir–Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19. New England Journal of Medicine. 2020, roč. ?, vol. ?, s. ?, ISSN 0028-4793. DOI: 10.1056/nejmoa2001282.
 25. a b SINGHAL, Tanu. A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). The Indian Journal of Pediatrics. 2020, roč. ?, vol. ?, s. ?, ISSN 0019-5456. DOI: 10.1007/s12098-020-03263-6.
 26. a b World health organisation. Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Laboratory testing for 2019-nCoV in humans [online]. [cit. 2020-03-04]. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance>.
 27. a b LI, Zhengtu, Yongxiang YI a Xiaomei LUO. Development and Clinical Application of A Rapid IgM‐IgG Combined Antibody Test for SARS‐CoV‐2 Infection Diagnosis. Journal of Medical Virology. 2020, roč. ?, vol. ?, s. ?, ISSN 0146-6615. DOI: 10.1002/jmv.25727.
 28. BROUGHTON, James P, Xianding DENG a Guixia YU. Rapid Detection of 2019 Novel Coronavirus SARS-CoV-2 Using a CRISPR-based DETECTR Lateral Flow Assay. ?. 2020, roč. ?, vol. ?, s. ?, ISSN ?. DOI: 10.1101/2020.03.06.20032334.
 29. CHEN, Huijun, Juanjuan GUO a Chen WANG. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. The Lancet. 2020, roč. 10226, vol. 395, s. 809-815, ISSN 0140-6736. DOI: 10.1016/s0140-6736(20)30360-3.
 30. a b LU, Qi a Yuan SHI. Coronavirus disease (COVID‐19) and neonate: What neonatologist need to know. Journal of Medical Virology. 2020, roč. ?, vol. ?, s. ?, ISSN 0146-6615. DOI: 10.1002/jmv.25740.
 31. Nekompletní citace článku.  . [Recommendation for the diagnosis and treatment of novel coronavirus infection in children in Hubei (Trial version 1)]. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi [online]. 2020, vol. 22, no. 2, s. 96-99, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32051073>. ISSN 1008-8830. 
 32. ZENG, L K, X W TAO a W H YUAN, et al. [First case of neonate infected with novel coronavirus pneumonia in China]. Zhonghua Er Ke Za Zhi [online]. 2020, vol. 58, no. 0, s. E009, dostupné také z <https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2020.0009>. ISSN 0578-1310. 
 33. CAI, J H, X S WANG a Y L GE, et al. [First case of 2019 novel coronavirus infection in children in Shanghai]. Zhonghua Er Ke Za Zhi [online]. 2020, vol. 58, no. 2, s. 86-87, dostupné také z <https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2020.02.002>. ISSN 0578-1310. 
 34. LIU, Weiyong, Qi ZHANG a Junbo CHEN. Detection of Covid-19 in Children in Early January 2020 in Wuhan, China. New England Journal of Medicine. 2020, roč. ?, vol. ?, s. ?, ISSN 0028-4793. DOI: 10.1056/nejmc2003717.
 35. DE LUCA, Daniele. Managing neonates with respiratory failure due to SARS-CoV-2. The Lancet Child & Adolescent Health. 2020, roč. ?, vol. ?, s. ?, ISSN 2352-4642. DOI: 10.1016/s2352-4642(20)30073-0.
 36. AHMED, Syed Faraz, Ahmed A. QUADEER a Matthew R. MCKAY. Preliminary Identification of Potential Vaccine Targets for the COVID-19 Coronavirus (SARS-CoV-2) Based on SARS-CoV Immunological Studies. Viruses. 2020, roč. 3, vol. 12, s. 254, ISSN 1999-4915. DOI: 10.3390/v12030254.
 37. PROMPETCHARA, Eakachai, Chutitorn KETLOY a Tanapat PALAGA. Immune responses in COVID-19 and potential vaccines: Lessons learned from SARS and MERS epidemic. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology. 2020, roč. ?, vol. ?, s. ?, ISSN 0125-877X. DOI: 10.12932/ap-200220-0772.
 38. GARDE, Damian. A detailed guide to the coronavirus drugs and vaccines in development [online]. STAT, ©2020. Poslední revize 2020-03-02, [cit. 2020-03-05]. <https://www.statnews.com/2020/03/02/coronavirus-drugs-and-vaccines-in-development/>.
 39. CRAVEN, Jeff. COVID-19 Vaccine Tracker [online]. Regulatory Affairs Professionals Society, Poslední revize 2020-03-21, [cit. 2020-03-24]. <https://www.raps.org/news-and-articles/news-articles/2020/3/covid-19-vaccine-tracker>.
 40. Vláda ČR. Vláda zavedla povinnost nosit ochranné prostředky a vyčlenila seniorům čas pro nakupování potravin [online]. [cit. 2020-03-20]. <https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-rozhodla-o-povinnosti-nosit-mimo-domov-ochranne-prostredky-a-vyclenila-seniorum-cas-pro-nakupovani-potravin-180451/>.
 41. MvČR. Nouzový stav [online]. [cit. 2020-03-20]. <https://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-nouzovy-stav.aspx>.
 42. a b ECDC technical report. Guidelines for the use of non-pharmaceutical measures to delay and mitigate the impact of 2019-nCoV. 2020. Dostupné také z URL <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-guidelines-non-pharmaceutical-measures_0.pdf>.
 43. a b c World Health Organisation. Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public : Basic protective measures against the new coronavirus [online]. WHO, ©2020. [cit. 2020-03-05]. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public>.
 44. a b c Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) : Prevention & Treatment [online]. U.S. Department of Health & Human Services, ©2020. Poslední revize 2020-02-15, [cit. 2020-03-05]. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html>.
 45. a b Ministerstvo zdravotnictví České republiky. COVID-19: informace pro občany [online]. ©2020. [cit. 2020-03-05]. <http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html>.
 46. Centers for Disease Control and Prevention. Handwashing: Clean Hands Save Lives : When and How to Wash Your Hands [online]. U.S. Department of Health & Human Services, Poslední revize 2019-10-03, [cit. 2020-03-05]. <https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html>.
 47. a b Interim guidance. Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. 2020. Dostupné také z URL <https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak>.
 48. CDC. COVID-19: Cleaning and disinfection [online]. ©2020. [cit. 2020-03-05]. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html>.
 • HUANG, Chaolin, Yeming WANG a Xingwang LI. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet. 2020, roč. ?, vol. ?, s. ?, ISSN 0140-6736. DOI: 10.1016/s0140-6736(20)30183-5.