Uživatel:Zef/IX

Z WikiSkript

Zdroj: http://www.uzis.cz/cz/mkn/

No copyright infrigement intended. This will serve as a basis for future, sourced content. This text shouldnt get indexed since its in userspace. --Zef avatar 3.jpg Zef d|p 21. 1. 2017, 12:25 (CET)

Kapitoly:

NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I00–I99)
Nepatří sem: některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00–P96) některé infekční a parazitární nemoci (A00–B99) komplikace těhotenství‚ porodu a šestinedělí (O00–O99) vrozené vady‚ deformace a chromozomální abnormality (Q00–Q99)
nemoci endokrinní‚ výživy a přeměny látek (E00–E90) poranění‚ otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00–T98)
novotvary (C00–D48)
příznaky‚ znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00–R99)
systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45.–)
Tato kapitola obsahuje následující oddíly:
I00–I02 Akutní revmatická horečka
I05–I09 Chronické revmatické choroby srdeční I10–I15 Hypertenzní nemoci
I20–I25 Ischemické nemoci srdeční
I26–I28 Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu I30–I52 Jiné formy srdečního onemocnění
I60–I69 Cévní nemoci mozku
I70–I79 Nemoci tepen‚ tepének a vlásečnic
I80–I89 Nemoci žil‚ mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde I95–I99 Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy
Pro tuto kapitolu jsou stanoveny následující položky s hvězdičkou:
I32* Zánět osrdečníku – perikarditida – při nemocech zařazených jinde
I39* Zánět srdeční nitroblány – endokarditida – a onemocnění srdečních chlopní při nemocech zařazených jinde
I41* Zánět srdeč ního svalu – myokarditida – při nemocech zařazených jinde
I43* Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde
I52* Jiná onemocnění srdce při nemocech zařazených jinde I68* Cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde I79* Onemocnění tepen‚ tepének a vlásečnic při nemocech
zařazených jinde
I98* Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde
322 / IX. KAPITOLA
AKUTNÍ REVMATICKÁ HOREČKA (I00–I02)
I00 Revmatická horečka bez postižení srdce
Revmatický zánět kloubů – artritis revmatica‚ akutní nebo subakutní
I01 Revmatická horečka s postižením srdce
Nepatří sem: chronické nemoci revmatického původu (I05–I09) pokud není přítomna revmatická horečka‚ ani není známek obnovy nebo aktivity revmatického procesu. V případech‚ kdy jsou v době úmrtí pochybnosti
o revmatické aktivitě‚ poukazujeme na příslušná pravidla a poučky pro kódování úmrtí.
. 0 Akutní revmatický zánět osrdečníku – perikarditida
Revmatická perikarditida (akutní)
Kterýkoliv stav uvedený pod I00 s perikarditidou
Nepatří sem: není-li určen jako revmatický (I30.–)
. 1 Akutní revmatický zánět srdeční nitroblány – endokarditida
Akutní revmatická valvulitida
Kterýkoliv stav uvedený pod I00 s endokarditidou nebo valvulitidou
. 2 Akutní revmatický zánět srdečního svalu – myokarditida
Kterýkoliv stav uvedený pod I00 s myokarditidou
. 8 Jiná akutní revmatická choroba srdeční
Akutní revmatická pankarditida
Kterýkoliv stav uvedený pod I00 s jinými nebo mnohočetnými typy postižení srdce
. 9 Akutní revmatická choroba srdeční NS
Revmatická:
. karditida akutní
. choroba srdeční‚ aktivní nebo akutní
Kterýkoliv stav uvedený pod I00 s neurčeným typem postižení srdce
I02 Revmatická chorea
Patří sem: Sydenhamova chorea Nepatří sem: chorea:
. NS (G25.5)
. Huntingtonova (G10)
. 0 Revmatická chorea s postižením srdce
Neurčená chorea s postižením srdce
Revmatická chorea s postižením srdce kteréhokoliv typu zařaditelného pod I01
. 9 Revmatická chorea bez postižení srdce
Revmatická chorea NS
IX. KAPITOLA / 323
CHRONICKÉ REVMATICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ (I05–I09)
I05 Revmatická vada dvojcípé chlopně – valvulae mitralis
Patří sem: stavy zařaditelné do I05.0 a I05.2–I05.9‚ at' jsou určeny jako revmatické nebo ne
Nepatří sem: jestliže jsou určeny jako nerevmatické (I34.–)
. 0 Mitrální stenóza
Mitrální obstrukce (revmatická)
. 1 Revmatická mitrální insuficience
Revmatická mitrální:
. nedomykavost
. regurgitace
. 2 Mitrální stenóza s insuficiencí
Mitrální stenóza s nedomykavostí nebo regurgitací
. 8 Jiné nemoci dvojcípé chlopně
Selhání dvojcípé chlopně
. 9 Nemoc dvojcípé chlopně NS
(Chronická) porucha dvojcípé chlopně NS
I06 Revmatická vada aortální chlopně
Nepatří sem: jsou-li určeny jako revmatické (I35.–)
. 0 Revmatická aortální stenóza
Revmatické zúžení aortální (chlopně)
. 1 Revmatická aortální insuficience
Revmatická aortální:
. nedomykavost
. regurgitace
. 2 Revmatická aortální stenóza s insuficiencí
Revmatická aortální stenóza s nedomykavostí nebo regurgitací
. 8 Jiné revmatické nemoci aortální chlopně
. 9 Revmatická nemoc aortální chlopně NS
Revmatická vada aortální (chlopně) NS
I07 Revmatické nemoci trojcípé chlopně – valvulae tricuspidalis
Patří sem: at' jsou určeny jako revmatické nebo neurčeného původu
Nepatří sem: jestliže jsou určeny jako nerevmatické (I36.–)
. 0 Stenóza trojcípé (chlopně)
Zúžení trojcípé chlopně (revmatické)
. 1 Insuficience trojcípé (chlopně)
Insuficience trojcípé chlopně (revmatická)
. 2 Stenóza s insuficiencí trojcípé (chlopně)
. 8 Jiné nemoci trojcípé chlopně
. 9 Nemoc trojcípé chlopně NS
Porucha (vada) trojcípé chlopně NS
324 / IX. KAPITOLA
I08 Mnohočetná onemocnění chlopní
Patří sem: ať je určeno jako revmatické nebo neurčeného původu Nepatří sem: endokarditida‚ neurčené chlopně (I38)
revmatické nemoci endokardu‚ neurčené chlopně (I09.1)
mnohočetné onemocnění chlopní určeného původu‚ jiného než revmatická nemoc srdce (užití příslušného kódu u I34–I38‚ O22–O23 a O24.8)
. 0 Postižení obou chlopní dvojcípé a aortální
Postižení obou chlopní dvojcípé i aortální‚ ať je určeno jako revmatické nebo neurčeného původu
. 1 Postižení obou chlopní dvojcípé a trojcípé
. 2 Postižení obou chlopní aortální a trojcípé
. 3 Kombinovaná postižení chlopní dvojcípé‚ aortální a trojcípé
. 8 Jiná mnohočetná onemocnění chlopní
. 9 Mnohočetné onemocnění chlopní NS
I09 Jiné revmatické nemoci srdce
. 0 Revmatický zánět srdečního svalu – myokarditida
Nepatří sem: myokarditida neurčená jako revmatická NS (I51.4)
. 1 Revmatické nemoci nitroblány srdeční – endokardu‚ neurčené chlopně
Revmatická:
. endokarditida (chronická)
. valvulitida (chronická)
Nepatří sem: endokarditida‚ neurčené chlopně (I38)
. 2 Chronický revmatický zánět osrdečníku – perikarditida
Revmatické srůsty osrdečníku Chronická revmatická:
. mediastinoperikarditida
. myoperikarditida
Nepatří sem: nemoci srdce nerevmatické (I31.–)
. 8 Jiné určené revmatické nemoci srdce
Revmatické onemocnění pulmonální chlopně
. 9 Revmatická onemocnění srdce NS
Revmatická(-é):
. karditida akutní
. selhání srdce
Nepatří sem: revmatická karditida (M05.3)
IX. KAPITOLA / 325
HYPERTENZNÍ NEMOCI (I10–I15)
Nepatří sem: komplikující těhotenství‚ porod a šestinedělí (O10–O11‚ O13–O16)
postihující koronární cévy (I20–I25) novorozenecká hypertenze (P29.2) plicní hypertenze (primární) (I27.0)
I10 Esenciální (primární) hypertenze
Vysoký krevní tlak
Hypertenze (arteriální)(benigní)(esenciální)(maligní)(primární) a (celková – systémová)
Nepatří sem: postihující cévy:
. mozku (I60–I69)
. oka (H35.0)
I11 Postižení srdce při hypertenzi
Patří sem: kterýkoliv stav uvedený pod I50.–‚ I51.4–I51.9 způsobený hypertenzí
. 0 Hypertenzní nemoc srdce s (městnavým) srdečním selháním
Hypertenzní selhání srdce
. 9 Hypertenzní nemoc srdce bez (městnavého) srdečního selhání
Hypertenzní nemoc srdce NS
I12 Postižení ledvin při hypertenzi
Patří sem: kterýkoliv stav pod N00–N07‚ N18.–‚ N19 nebo N26 v důsledku hypertenze
arterioskleróza ledvin
arteriosklerotická nefritida (chronická)(intersticiální) hypertenzní nefropatie
nefroskleróza
Nepatří sem: sekundární hypertenze (I15.–)
. 0 Hypertenzní nemoc ledvin s renálním selháním
Hypertenzní selhání ledvin
. 9 Hypertenzní nemoc ledvin bez renálního selhání
Hypertenzní nemoci ledvin NS
I13 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin
Patří sem: nemoc:
. kardiorenální
. kardiovaskulární ledvin
kterýkoliv stav pod I11.– (sdružený) s kterýmkoliv stavem pod I12.–
. 0 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin s (městnavým) selháním srdce
. 1 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin se selháním ledvin
. 2 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin s (městnavým) srdečním selháními selháním ledvin
. 9 Hypertenzní nemoc srdce a ledvin NS
326 / IX. KAPITOLA
I15 Sekundární hypertenze
Nepatří sem: postihující cévy:
. mozku (I60–I69)
. oka (H35.0)
. 0 Renovaskulární hypertenze
. 1 Sekundární hypertenze při jiných onemocněních ledvin
. 2 Sekundární hypertenze při endokrinních poruchách
. 8 Jiná sekundární hypertenze
. 9 Sekundární hypertenze NS
ISCHEMICKÉ NEMOCI SRDEČNÍ (I20–I25)
Poznámka: Doba trvání tak‚ jak je uvedena v položkách I21, I22, I24 a I25 se pro nemocnost týká intervalu‚ který uplynul mezi začátkem ischemického záchvatu a přijetím do péče. Pro úmrtnost se doba trvání týká intervalu‚ který uplynul mezi začátkem onemocnění a smrtí.
Patří sem: se zmínkou o hypertenzi (I10–I15)
K vyznačení výskytu hypertenze lze použít dodatkový kód.
I20 Angina pectoris
. 0 Nestabilní angina (pectoris)
Angina:
. zesilující se
. nově vzniklá
. při menší námaze než dříve (snížení anginózního prahu) Intermediární koronární syndrom
Preinfarktový syndrom
. 1 Angina pectoris s prokázaným spazmem
Angina:
. angiospastická
. Prinzmetalova
. vyvolaná spazmem
. variantní
. 8 Jiné formy anginy pectoris
Angina z námahy
Zpomalení koronárního průtoku, "slow flow syndrome"
Stenokardie
. 9 Angina pectoris NS
Angina:
. NS
. srdeční Anginózní syndrom
Ischemická bolest hrudníku
IX. KAPITOLA / 327
I21 Akutní infarkt myokardu
Patří sem: infarkt myokardu určený jako akutní nebo s dobou trvání 4 týdny (28 dnů) nebo méně od začátku
Nepatří sem: některé komplikace následující akutní infarkt myokardu (I23.–)
infarkt myokardu:
. starý (I25.2)
. určený jako chronický nebo s délkou trvání více než 4 týdny (více než 28 dnů od začátku) (I25.8)
. pokračující (I22.–)
syndrom po infarktu myokardu (I24.1)
. 0 Akutní transmurální infarkt myokardu přední stěny
Transmurální infarkt (akutní):
. přední (stěny) NS
. anteroapikální
. anterolaterální
. anteroseptální
. 1 Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny
Transmurální infarkt (akutní):
. diafragmatické stěny
. spodní (dolní) stěny NS
. inferolaterální
. inferoposteriorní
. 2 Akutní transmurální infarkt myokardu jiných lokalizací
Transmurální infarkt (akutní):
. apikolaterální
. bazálně-laterální
. horní laterální
. postranní (stěny) NS
. posteriorní – zadní (pravý)
. posterobazální
. posterolaterální
. posteroseptální
. septální NS
. 3 Akutní transmurální infarkt myokardu neurčené lokalizace
Transmurální infarkt myokardu NS
. 4 Akutní subendokardiální infarkt myokardu
Netransmurální infarkt myokardu NS
. 9 Akutní infarkt myokardu NS
Infarkt myokardu (akutní) NS
328 / IX. KAPITOLA
I22 Pokračující infarkt myokardu
Patří sem: infarkt myokardu:
. vracející se – recurrens
. bezprostředně následující – subsequens
. reinfarkt
Poznámka: Pro kódování nemocnosti použij tuto položku pro infarkt myokardu jakékoliv lokalizace, který se objevil v průběhu 4 týdnů (28 dní) od vzniku předchozího infarktu
Nepatří sem: určený jako chronický nebo s délkou trvání více než 4 týdny (více než 28 dnů od začátku) (I25.8)
. 0 Pokračující infarkt myokardu přední stěny
Pokračující infarkt (akutní):
. přední (stěny) NS
. anteroapikální
. anterolaterální
. anteroseptální
. 1 Pokračující infarkt myokardu dolní (spodní) stěny
Pokračující infarkt (akutní):
. diafragmatické stěny
. dolní (spodní) stěny NS
. inferolaterální
. inferoposteriorní
. 8 Pokračující infarkt myokardu jiných lokalizací
Pokračující infarkt myokardu (akutní):
. apiko-laterální
. bazálně-laterální
. horní laterální
. postranní (stěny) NS
. posteriorní-zadní-(pravý)
. posterobazální
. posterolaterální
. posteroseptální
. septální NS
. 9 Pokračující infarkt myokardu neurčené lokalizace
I23 Některé komplikace následující akutní infarkt myokardu
Patří sem: běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu
Nepatří sem: uvedené stavy‚ jestliže jsou:
. současné s akutním infarktem myokardu (I21–I22)
. neurčené jako běžné komplikace akutního infarktu
myokardu (I31.–‚ I51.–)
. 0
Hemoperikard
. 1
Defekt předsíňového septa
. 2
Defekt komorového septa
. 3
Ruptura srdeční stěny
Nepatří sem: s hemoperikardem (I23.0)
. 4 Ruptura chordae tendineae
. 5 Ruptura papilárního svalu
. 6 Trombóza předsíně‚ aurikuly a komory
. 8 Jiné běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu
IX. KAPITOLA / 329
I24 Jiné akutní ischemické nemoci (choroby) srdeční
Nepatří sem: angina pectoris (I20.–)
přechodná ischemie myokardu novorozence (P29.4)
. 0 Koronární trombóza nekončící infarktem myokardu
Koronární (arteriální)(venózní):
. embolie
. okluze
nekončící infarktem myokardu
. tromboembolie
Nepatří sem: určená jako chronická nebo s délkou trvání více než 4 týdny (více než 28 dnů) od začátku (I25.8)
. 1 Dresslerův syndrom
Syndrom po infarktu myokardu
. 8 Jiné formy akutní ischemické nemoci (choroby) srdeční
Koronární:
. selhání
. insuficience
. 9 Akutní ischemická nemoc (choroba) srdeční NS
Nepatří sem: ischemická nemoc srdeční (chronická) NS (I25.9)
I25 Chronická ischemická choroba srdeční
Nepatří sem: kardiovaskulární nemoc NS (I51.6)
. 0 Aterosklerotická kardiovaskulární nemoc‚ takto určená
. 1 Aterosklerotická nemoc (choroba) srdeční
Koronární (arteriální):
. aterom
. ateroskleróza
. skleróza
. nemoc
. 2 Starý infarkt myokardu
Zhojený infarkt myokardu
Prodělaný infarkt myokardu diagnostikovaný EKG nebo jiným speciálním vyšetřením‚ ale současně nejevící žádné příznaky
. 3 Aneuryzma srdce
Aneuryzma:
. murální
. ventrikulární
. 4 Aneuryzma koronární tepny
Získaná koronární arteriovenózní píštěl
Nepatří sem: vrozené aneuryzma koronární (arterie) (Q24.5)
. 5 Ischemická kardiomyopatie
. 6 Němá ischemie myokardu
. 8 Jiné formy chronické ischemické nemoci (choroby) srdeční
Kterýkoliv stav pod I21–I22 a I24.– a určený jako chronický nebo s délkou trvání více než 4 týdny (více než 28 dnů) od začátku.
. 9 Chronická ischemická choroba srdeční NS
Ischemická nemoc srdeční (chronická) NS
330 / IX. KAPITOLA
KARDIOPULMONÁLNÍ NEMOC A NEMOCI PLICNÍHO OBĚHU (I26–I28)
I26 Plicní embolie
Patří sem: plicní (arteriární)(venózní):
. infarkt
. tromboembolie
. trombóza Nepatří sem: komplikující:
. potrat‚ ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚O08.2)
. těhotenství‚ porod a šestinedělí (O88.–)
. 0 Plicní embolie s akutním cor pulmonale
Akutní cor pulmonale NS
. 9 Plicní embolie bez akutního cor pulmonale
Plicní embolie NS
I27 Jiné kardiopulmonální nemoci
. 0 Primární plicní hypertenze
. 1 Onemocnění srdce vyvolané kyfoskoliózou
. 2 Jiné sekundární plicní hypertenze
K vyznačení základní nemoci lze použít dodatkový kód
. 8 Jiné určené kardiopulmonální nemoci
Nepatří sem: Eisenmengerův defekt (Q21.8)
. 9 Kardiopulmonální nemoc NS
Chronická kardiopulmonální nemoc Cor pulmonale (chronické) NS
I28 Jiné nemoci plicních cév
. 0 Arteriovenózní píštěl plicních cév
. 1 Aneuryzma plicní tepny
. 8 Jiné určené nemoci plicních cév
Ruptura
Stenóza plicní cévy
Striktura
. 9 Nemoc plicních cév NS
IX. KAPITOLA / 331
JINÉ FORMY SRDEČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (I30–I52)
I30 Akutní zánět osrdečníku – pericarditis acuta
Patří sem: akutní perikardiální výpotek
Nepatří sem: (akutní) revmatická perikarditida (I01.0)
. 0 Akutní nespecifická idiopatická perikarditida
. 1 Infekční perikarditida
Perikarditida:
. pneumokoková
. hnisavá
. stafylokoková
. streptokoková
. virová Pyoperikarditida
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B97)
. 8 Jiné formy akutní perikarditidy
. 9 Akutní perikarditida NS
I31 Jiné nemoci osrdečníku – perikardu
Nepatří sem: některé komplikace následující akutní infarkt myokardu (I23.–)
postkardiotomický syndrom (I97.0) poranění srdce (S26.–)
jsou-li určené jako revmatické (I09.2)
. 0 Chronická adhezivní perikarditida
Přirůstání srdce
Adherující perikard
Adhezivní mediastinoperikarditida
. 1 Chronická konstriktivní perikarditida
Srůstání srdce
Perikardiální kalcifikace
. 2 Hemoperikard‚ nezařazený jinde
. 3 Perikardiální výpotek (nezánětlivý)
Chyloperikard
. 8 Jiné určené nemoci perikardu
Epikardiální pláty
Ložiskové perikardiální srůsty
. 9 Nemoc perikardu NS
Tamponáda srdce (Chronická) perikarditida NS
I32* Zánět osrdečníku – perikarditida – při nemocech zařazených jinde
. 0* Perikarditida při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Perikarditida:
. gonokoková (A54.8+)
. meningokoková (A39.5+)
. syfilitická (A52.0+)
. tuberkulózní (A18.8+)
332 / IX. KAPITOLA
. 1* Perikarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
. 8* Perikarditida při jiných nemocech zařazených jinde
Perikarditida (při):
. revmatoidní (M05.3+)
. systémovém lupus erythematodes (M32.1+)
. uremická (N18.8+)
I33 Akutní a subakutní zánět srdeční nitroblány
– endokarditida
Nepatří sem: akutní revmatická endokarditida (I01.1) endokarditida NS (I38)
. 0 Akutní a subakutní infekční endokarditida
Endokarditida (endocarditis)(akutní)(subakutní):
. bakteriální
. infekční NS
. lenta
. maligní
. septická
. ulcerativní
K vyznačení infekčního agens lze použít dodatkový kód (B95–B98)
. 9 Akutní endokarditida NS
Endokarditida
Myoendokarditida
akutní nebo subakutní
Periendokarditida
I34 Nerevmatická onemocnění dvojcípé chlopně – valvulae mitralis
Nepatří sem: dvojcípé (chlopně):
. nemoc (I05.9)
. selháni (I05.8)
. stenóza (I05.0)
není-li příčina určena‚ ale je zmínka o:
. nemocech aortální chlopně (I08.0)
. mitrální stenóze nebo obstrukci (I05.0)
jestliže jsou určeny jako revmatické (I05.–)
jestliže jsou určeny jako vrozené (Q23.2‚ Q23.3)
. 0
Insuficience dvojcípé chlopně
Dvojcípé chlopně:
. nedomykavost
NS nebo z určené příčiny mimo
. regurgitace
revmatickou
. 1
Prolaps dvojcípé chlopně
Syndrom vlající dvojcípé chlopně
Nepatří sem: Marfanův syndrom (Q87.4)
. 2 Nerevmatická stenóza dvojcípé chlopně
. 8 Jiné nerevmatické nemoci dvojcípé chlopně
. 9 Nerevmatická onemocnění dvojcípé chlopně NS
IX. KAPITOLA / 333
I35 Nerevmatická onemocnění aortální chlopně
Nepatří sem: hypertrofická subaortální stenóza (I42.1)
není-li příčina určena‚ ale je zmínka o onemocněních
dvojcípé chlopně (I08.0)
jestliže jsou určeny jako revmatické (I06.–)
jestliže jsou určeny jako vrozené (Q23.0‚ Q23.1)
. 0
Stenóza aortální (chlopně)
. 1
Insuficience aortální (chlopně)
Aortální (chlopně):
. nedomykavost
NS nebo z určené příčiny mimo
. regurgitace
revmatickou
. 2 Stenóza aortální (chlopně) s insuficiencí
. 8
Jiná onemocnění aortální chlopně
. 9
Onemocnění aortální chlopně NS
I36 Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně – valvulae tricuspidalis
Nepatří sem: jestliže:
. příčina není určena (I07.–)
. jsou určené jako revmatické (I07.–)
jestliže jsou určeny jako vrozené (Q22.4‚ Q22.8‚ Q22.9)
. 0 Nerevmatická stenóza trojcípé (chlopně)
. 1 Nerevmatická insuficience trojcípé (chlopně)
Trikuspidální (chlopeň):
. nedomykavost
z určené příčiny mimo revmatickou
. regurgitace
. 2
Nerevmatická stenóza trojcípé (chlopně) s insuficiencí
. 8
Jiná nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně
. 9
Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně NS
I37
Onemocnění pulmonální chlopně
Nepatří sem: jestliže jsou určené jako revmatické (I09.8)
jestliže jsou určeny jako vrozené (Q22.1‚ Q22.2‚
Q22.3)
. 0
Stenóza pulmonální chlopně
. 1
Insuficience pulmonální chlopně
Pulmonální chlopeň:
. nedomykavost
NS nebo z určené příčiny mimo
. regurgitace
revmatickou
. 2 Stenóza pulmonální chlopně s insuficiencí
. 8 Jiná onemocnění pulmonální chlopně
. 9
Onemocnění pulmonální chlopně NS
334 / IX. KAPITOLA
I38 Endokarditida neurčené chlopně
(Chronická) endokarditida NS
Chlopenní:
. nedomykavost
NS nebo z určené
. insuficience
neurčené chlopně
příčiny mimo
. regurgitace
revmatickou nebo
. stenóza
vrozenou
Valvulitida (chronická)
Nepatří sem: endokardiální fibroelastóza (I42.4)
jestliže je určená jako revmatická (I09.1)
vrozená insuficience srdeční chlopně NS (Q23.1)
vrozená stenóza srdeční chlopně NS (Q23.2)
I39* Zánět srdeční nitroblány – endokarditida
– a onemocnění srdečních chlopní při nemocech zařazených jinde
Patří sem: postižení endokardu při:
. kandidové infekci (B37.6+)
. gonokokové infekci (A54.8+)
. Libmanově–Sacksově nemoci (M32.1+)
. meningokokové infekci (A39.5+)
. syfilis (A52.0+)
. tuberkulóze (A18.8+)
. břišním tyfu (A01.0+)
. revmatické artritidě (M05.3+)
. 0* Nemoci dvojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde
. 1* Onemocnění aortální chlopně při nemocech zařazených jinde
. 2* Onemocnění trojcípé chlopně při nemocech zařazených jinde
. 3* Onemocnění pulmonální chlopně při nemocech zařazených jinde
. 4* Mnohočetná onemocnění chlopní při nemocech zařazených jinde
. 8* Endokarditida neurčené chlopně při nemocech zařazených jinde
I40 Akutní zánět srdečního svalu – myocarditis acuta
. 0 Infekční myokarditida
Septická myokarditida
K vyznačení infekčního agens Ize použít dodatkový kód (B95–B97)
. 1 Izolovaná myokarditida
. 8 Jiná akutní myokarditida
. 9 Akutní myokarditida NS
IX. KAPITOLA / 335
I41* Zánět srdeč ního svalu – myokarditida – při nemocech zařazených jinde
. 0* Myokarditida při bakteriálních nemocech zařazených jinde
Myokarditida:
. difterická (A36.8+)
. gonokoková (A54.8+)
. meningokoková (A39.5+)
. syfilitická (A52.0+)
. tuberkulózní (A18.8+)
. 1* Myokarditida při virových nemocech zařazených jinde
(Akutní) chřipková myokarditida (J09+, J10.8+, J11.8+) Myokarditida při příušnicích (B26.8+)
. 2* Myokarditida při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Myokarditida (při):
. Chagasově nemoci (chronická) (B57.2+)
. akutní (B57.0+)
. toxoplazmóze (B58.8+)
. 8* Myokarditida při jiných nemocech zařazených jinde
Revmatoidní myokarditida (M05.3+)
Sarkoidózní myokarditida (D86.8+)
I42 Kardiomyopatie
Nepatří sem: kardiomyopatie komplikující:
. těhotenství (Q99.4)
. šestinedělí (O90.3)
ischemická kardiomyopatie (I25.5)
. 0 Dilatovaná kardiomyopatie
Městnavá kardiomyopatie
. 1 Obstruktivní hypertrofická kardiomyopatie
Hypertrofická subaortální stenóza
. 2 Jiná hypertrofická kardiomyopatie
Neobstruktivní hypertrofická kardiomyopatie
. 3 Endomyokardiální (eozinofilní) nemoc
Endomyokardiální (tropická) fibróza Löfflerova endokarditida
. 4 Endokardiální fibroelastóza
Vrozená kardiomyopatie
. 5 Jiná restriktivní kardiomyopatie
Konstriktivní kardiomyopatie NS
. 6 Alkoholická kardiomyopatie
. 7 Kardiomyopatie způsobená léčivy a jinými zevními činiteli
K vyznač ení příčiny lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 8 Jiné kardiomyopatie
. 9 Kardiomyopatie NS
Kardiomyopatie (primární)(sekundární) NS
I43* Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde
. 0* Kardiomyopatie při infekčních a parazitárních nemocech
Kardiomyopatie při difterii (A36.8+)
336 / IX. KAPITOLA
. 1* Kardiomyopatie při nemocech přeměny látek
Amyloidóza srdce (E85.–+)
. 2* Kardiomyopatie při nemocech výživy
Nutriční kardiomyopatie NS (E63.9+)
. 8* Kardiomyopatie při jiných nemocech zařazených jinde
Tyr(e)otoxická nemoc srdce (E05.9+) Dnavé uzly srdce (M10.0+)
I44 Blokáda atrioventrikulární a levého raménka
. 0 Atrioventrikulární blokáda‚ prvého stupně
. 1 Atrioventrikulární blokáda‚ druhého stupně
Atrioventrikulární blokáda‚ I. a II. typu Möbitzova blokáda‚ I. a II. typu Blokáda druhého stupně‚ I. a II. typu Wenckebachova blokáda
. 2 Úplná atrioventrikulární blokáda
Úplná srdeční blokáda NS Blokáda třetího stupně
. 3 Jiná a neurčená atrioventrikulární blokáda
Atrioventrikulární blokáda NS
. 4 Blokáda předního svazku levého raménka
. 5 Blokáda zadního svazku levého raménka
. 6 Jiná neurčená fascikulární blokáda levého raménka
Hemiblokáda levého raménka NS
. 7 Blokáda levého raménka NS
I45 Jiné poruchy vedení srdečních vzruchů
. 0 Blokáda pravého raménka
. 1 Jiná a neurčená blokáda pravého raménka
Blokáda pravého raménka NS
. 2 Bifascikulární blokáda
. 3 Trifascikulární blokáda
. 4 Neurčená intraventrikulární blokáda
Blokáda raménka NS
. 5 Jiná určená srdeční blokáda
Sinoatriální blokáda
Sinoaurikulární blokáda
Nepatří sem: srdeční blokáda NS (I45.9)
. 6 Preexcitační syndrom
Anomálie atrioventrikulárního podráždění Atrioventrikulární vedení:
. akcelerované
. akcesorní
. preexcitační Wolffův–Parkinsonův–Whiteův syndrom Lownův–Ganongův–Levineův syndrom
. 8 Jiné určené poruchy vedení
Antrioventrikulární [AV] disociace Interferenční disociace
syndrom dlouhého QT
Nepatří sem: Prodloužení QT intervalu (R94.3)
IX. KAPITOLA / 337
. 9 Porucha vedení NS
Srdeční blokáda NS Adamsův–Stockesův syndrom
I46 Srdeční zástava
Nepatří sem: jako komplikace:
. potratu nebo ektopického těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.8)
. porodnických operací a výkonů (O75.4) kardiogenní šok (R57.0)
. 0 Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací
. 1 Náhlá srdeční smrt
Nepatří sem: náhlá smrt:
. NS (R96.–)
. s poruchou vedení (I44–I45)
. s infarktem myokardu (I21–I22)
. 9 Srdeční zástava NS
I47 Paroxyzmální tachykardie
Nepatří sem: jako komplikace:
. potratu nebo ektopického těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.8)
. porodnických operací a výkonů (O75.4) tachykardie:
. NS (R00.0)
. sinoaurikulární NS (R00.0)
. sinu [sinusová] (R00.0)
. 0 Návratná – reciproční komorová arytmie
. 1 Supraventrikulární tachykardie
Tachykardie (paroxyzmální):
. síňová
. atrioventrikulární [AV]
. NS
. reentry (nodální) [AVNRT] [AVRT]
. junkční
. nodální
. 2 Komorová tachykardie
. 9 Paroxyzmální tachykardie NS
Bauveretův(–Hoffmanův) syndrom
I48 Fibrilace a flutter síní
. 0 Paroxyzmální fibrilace síní
. 1 Přetrvávající (perzistentní) fibrilace síní
. 2 Chronická fibrilace síní
. 3 Typický flutter síní
Flutter síní I. typu
. 4 Atypický flutter síní
Flutter síní II. typu
. 9 Fibrilace a flutter síní, NS
338 / IX. KAPITOLA
I49 Jiné srdeční arytmie
Nepatří sem: jako komplikace:
. potratu nebo ektopického těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.8)
. porodnických operací a výkonů (O75.4) bradykardie:
. NS (R00.1)
. sinoatriální (R00.1)
. sinu (R00.1)
. vagová (R00.1)
novorozenecká srdeční dysrytmie (P29.1)
. 0 Komorové kmitání (flutter) a míhání (fibrilace)
. 1 Předčasná depolarizace síní
Předčasné síňové stahy
. 2 Předčasná junkční depolarizace
. 3 Předčasná depolarizace komor
. 4 Jiná a neurčená předčasná depolarizace
Ektopické stahy Extrasystoly Extrasystolické arytmie Předčasné:
. stahy NS
. kontrakce
. 5 Syndrom poškození funkce sinusového uzlu
Syndrom tachykardie – bradykardie „Sick sinus” syndrom
. 8 Jiné určené srdeční arytmie
Porucha rytmu:
. koronárního sinusu
. ektopická
. nodální
. 9 Srdeční arytmie NS
Arytmie (srdeční) NS
I50 Selhání srdce
Nepatří sem: jako komplikace:
. potratu nebo ektopického těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.8)
. porodnických operací a výkonů (O75.4) způsobené hypertenzí (I11.0)
. s nemocí ledvin (I13.–)
jiné funkční poruchy následující po operaci srdce (I97.1)
novorozenecké srdeční selhání (P29.0)
. 0 Městnavé selhání srdce
Kongestivní nemoc srdce
Selhání pravé komory (sekundární po selhání levého srdce)
IX. KAPITOLA / 339
. 1 Selhání levé komory
Edém plic(-ní) při neurčené nemoci srdce se zmínkou o nemoci srdce NS nebo srdečním selhání
Srdeční astma Selhání levého srdce
. 9 Selhání srdce NS
Selhání kardiální‚ srdce nebo myokardu NS
I51 Komplikace a nepřesně určené a popsané nemoci srdce
Nepatří sem: každý stav uvedený pod I51.4–I51.9 způsobený hypertenzí (I11.–)
. s nemocí ledvin (I13.–)
komplikace následující akutní infarkt myokardu (I23.–) jestliže jsou určené jako revmatické (I00–I09)
. 0 Získaný defekt srdečního septa – přepážky
Získaný (starý) septální defekt:
. atriální
. aurikulární
. ventrikulární
. 1 Ruptura chordae tendineae‚ nezařazená jinde
. 2 Ruptura papilárního svalu‚ nezařazená jinde
. 3 Intrakardiální trombóza‚ nezařazená jinde
Trombóza (stará):
. apikální
. atriální
. aurikulární
. ventrikulární
. 4 Myokarditida NS
Myokardiální fibróza Myokarditida:
. NS
. chronická (intersticiální)
. 5 Myokardiální degenerace
Degenerace srdce nebo myokardu:
. tuková
. stařecká Myokardiální nemoc
. 6 Kardiovaskulární nemoc NS
Kardiovaskulární příhoda NS
Nepatří sem: aterosklerotická kardiovaskulární nemoc (I25.0)
. 7 Kardiomegalie
Srdeční:
. dilatace – rozšíření
. hypertrofie Komorová dilatace
. 8 Jiné nepřesně určené nemoci srdce
Karditida (akutní)(chronická)
Pankarditida (akutní)(chronická)
. 9 Nemoc srdce NS
340 / IX. KAPITOLA
I52* Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde
Nepatří sem: kardiovaskulární onemocnění NS při nemocech zařazených jinde (I98.–*)
. 0* Jiná onemocnění srdce při bakteriálních nemocech‚ zařazených jinde
Meningokoková karditida nezařaditelná jinam (A39.5+)
. 1* Jiná onemocnění srdce při jiných infekčních a parazitárních nemocech‚ zařazených jinde
Kardiopulmonální nemoc při schistozomóze (B65.–+)
. 8* Jiná onemocnění srdce při jiných nemocech zařazených jinde
Revmatoidní karditida (M05.3+)
CÉVNÍ NEMOCI MOZKU (I60–I69)
Patří sem: se zmínkou o hypertenzi (stavy pod I10 a I15.–)
K vyznačení přítomnosti hypertenze lze použít dodatkový kód
Nepatří sem: přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45.–)
nitrolební poranění (S06.–) cévní demence (F01.–)
I60 Subarachnoidální krvácení
Patří sem: ruptura mozkové výdutě – aneuryzmatu Nepatří sem: následky subarachnoidálního krvácení (I69.0)
. 0 Subarachnoidální krvácení z karotického sinu a bifurkace
. 1 Subarachnoidální krvácení ze střední mozkové tepny
. 2 Subarachnoidální krvácení z přední spojovací tepny
. 3 Subarachnoidální krvácení ze zadní spojovací tepny
. 4 Subarachnoidální krvácení z bazilární tepny
. 5 Subarachnoidální krvácení z vertebrální tepny
. 6 Subarachnoidální krvácení z jiných nitrolebních tepen
Mnohočetné postižení intrakraniálních tepen
. 7 Subarachnoidální krvácení z nitrolební tepny NS
Prasklé (vrozené) kulové aneuryzma NS
Subarachnoidální krvácení z:
. mozkové
. spojovací
. 8 Jiné subarachnoidální krvácení
Meningeální krvácení
Ruptura arteriovenózní malformace
. 9 Subarachnoidální krvácení NS
Roztržené (vrozené) mozkové aneuryzma NS
I61 Intracerebrální krvácení
Nepatří sem: následky intracerebrálního krvácení (I69.1)
. 0 Intracerebrální krvácení do hemisféry‚ podkorové
Hluboké intracerebrální krvácení
IX. KAPITOLA / 341
. 1 Intracerebrální krvácení do hemisféry‚ korové
Mozkové lalokové krvácení Povrchové intracerebrální krvácení
. 2 Intracerebrální krvácení do hemisféry NS
. 3 Intracerebrální krvácení do mozkového kmene
. 4 Intracerebrální krvácení do mozečku
. 5 Intracerebrální krvácení do mozkových komor
. 6 Intracerebrální krvácení mnohočetně lokalizované
. 8 Jiné intracerebrální krvácení
. 9 Intracerebrální krvácení NS
I62 Jiné neúrazové intrakraniální krvácení
Nepatří sem: následky intrakraniálního krvácení (I69.2)
. 0 Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové)
. 1 Neúrazové extradurální krvácení
Neúrazové epidurální krvácení
. 9 Intrakraniální krvácení (neúrazové) NS
I63 Mozkový infarkt
Patří sem: uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) cerebrálních
a precerebrálních tepen končící mozkovým infarktem Nepatří sem: následky mozkového infarktu (I69.3)
. 0 Mozkový infarkt způsobený trombózou přívodných mozkových tepen
. 1 Mozkový infarkt způsobený embolií přívodných mozkových tepen
. 2 Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou přívodných mozkových tepen
. 3 Mozkový infarkt způsobený trombózou mozkových tepen
. 4 Mozkový infarkt způsobený embolií mozkových tepen
. 5 Mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou mozkových tepen
. 6 Mozkový infarkt způsobený mozkovou žilní trombózou‚ nehnisavou
. 8 Jiný mozkový infarkt
. 9 Mozkový infarkt NS
I64 Cévní příhoda mozková (mrtvice) neurčená jako krvácení nebo infarkt
Cévní příhoda mozková NS
Nepatří sem: následky cévní příhody mozkové (mrtvice) (I69.4)
I65 Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) přívodných mozkových tepen nekončící mozkovým infarktem
Patří sem: embolie
tepen: bazilární‚ karotidy‚
zúžení
vertebrální‚ nekončící
obstrukce (úplná)(částečná)
mozkovým infarktem
trombóza
Nepatří sem: jestliže je příčinou mozkového
infarktu (I63.–)
. 0 Okluze a stenóza tepny vertebrální
342 / IX. KAPITOLA
. 1 Okluze a stenóza tepny bazilární
. 2 Okluze a stenóza krkavice (karotidy)
. 3 Mnohočetná a oboustranná okluze a stenóza přívodných mozkových tepen
. 8 Okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny
. 9 Okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny
Přívodná mozková tepna NS
I66 Uzávěr (okluze) a zúžení (stenóza) mozkových tepen
nekončící mozkovým infarktem
Patří sem: embolizace stenóza
obstrukce (kompletní) (částečná)
trombóza
Nepatří sem: jestliže je příčinou mozkového infarktu (I63.–)
. 0 Okluze a stenóza střední mozkové tepny
. 1 Okluze a stenóza přední mozkové tepny
. 2 Okluze a stenóza zadní mozkové tepny
. 3 Okluze a stenóza mozečkových tepen
. 4 Mnohočetná nebo oboustranná okluze a stenóza mozkových tepen
. 8 Okluze a stenóza jiné mozkové tepny
Okluze a stenóza prostupujících arterií
. 9 Okluze a stenóza neurčené mozkové tepny
I67 Jiná cévní onemocnění mozku
Nepatří sem: následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku (I69.8)
. 0 Natržení (disekce) mozkových tepen‚ bez roztržení
Nepatří sem: roztržené mozkové tepny (I60.7)
. 1 Mozkové aneuryzma – výduť‚ bez roztržení
Mozkové(-á):
. aneuryzma NS
. arteriovenózní píštěl‚ získaná
Nepatří sem: vrozené mozkové aneuryzma‚ bez roztržení (Q28.–) roztržené mozkové aneuryzma (I60.–)
. 2 Mozková ateroskleróza
Aterom mozkových tepen
. 3 Progresivní cévní leukoencefalopatie
Binswangerova nemoc
Nepatří sem: podkorová cévní demence (F01.2)
. 4 Hypertenzní encefalopatie
. 5 Nemoc moyamoya
. 6 Nehnisavá trombóza nitrolebního žilního systému
Nehnisavá trombóza:
. mozkových žil
. nitrolebních žilních splavů
Nepatří sem: jestliže je příčinou infarktu (I63.6)
. 7 Mozková arteritida‚ nezařazená jinde
IX. KAPITOLA / 343
. 8 Jiná určená cévní onemocnění mozku
Akutní cerebrovaskulární insuficience NS
Mozková ischemie (chronická)
. 9 Cévní onemocnění mozku NS
I68* Cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde
. 0* Mozková amyloidní angiopatie (E85.–+)
. 1* Mozková arteritida při infekčních a parazitárních nemocech
Mozková arteritida:
. listeriová (A32.8+)
. syfilitická (A52.0+)
. tuberkulózní (A18.8+)
. 2* Mozková arteritida při jiných nemocech zařazených jinde
Mozková arteritida při systémovém lupus erythematodes (M32.1+)
. 8* Jiná cévní onemocnění mozku při nemocech zařazených jinde
Uremická apoplexie při chronickém onemocnění ledvin (N18.5+)
I69 Následky cévních nemocí mozku
Poznámka: Položka I69 má být použita pro předchozí epizody stavů I60–I67.1 a I67.4–I67.9 jako příčin následků‚ které samy jsou zařazeny jinde. „Následky” zahrnují stavy‚ které jsou takto nebo jako pozdní následky označeny nebo jsou přítomny jeden rok nebo více po začátku příčinného stavu. Nemá se užívat pro chronická cévní nemocnění mozku. Ta mají být kódována jako I60–I67.
. 0 Následky subarachnoidálního krvácení
. 1 Následky nitromozkového krvácení
. 2 Následky jiného neúrazového nitrolebního krvácení
. 3 Následky mozkového infarktu
. 4 Následky cévní příhody mozkové (mrtvice) neurčené jako krvácení nebo infarkt
. 8 Následky jiných a neurčených cévních nemocí mozku
344 / IX. KAPITOLA
NEMOCI TEPEN‚ TEPÉNEK A VLÁSEČNIC (I70–I79)
I70 Ateroskleróza
Patří sem: arterioloskleróza arterioskleróza arteriosklerotická cévní nemoc aterom
degenerace:
. arteriální
. arteriovaskulární
. cévní
endarteritis deformans nebo obliterans stařecká:
. arteritida
. endarteritida
Poznámka: K doplňkovému užití s příslušnou subkategorií I70 je určena následující doplňková klasifikace přítomnosti či nepřítomnosti gangrény:
. 0 bez gangrény
. 1 s gangrénou
Nepatří sem: mozková (I67.2) koronární (I25.1) mezenterická (K55.1) plicní (I27.0)
. 0 Ateroskleróza aorty
. 1 Ateroskleróza ledvinné – renální – tepny
Goldblattova ledvina
Nepatří sem: ateroskleróza renálních tepének (I12.–)
. 2 Ateroskleróza končetinových tepen
Aterosklerotická gangréna Mönckebergova (mediální) skleróza
. 8 Ateroskleróza jiných tepen
. 9 Generalizovaná a neurčená ateroskleróza
I71 Výduť aorty – aneurysma aortae – a disekce
. 0 Natržení (disekce) aorty [kterákoliv část]
Disekující aneuryzma aorty (roztržené) [kterákoliv část]
. 1 Aneuryzma hrudní aorty‚ roztržené
. 2 Aneuryzma hrudní aorty‚ bez zmínky o ruptuře
. 3 Aneuryzma břišní aorty‚ roztržené
. 4 Aneuryzma břišní aorty‚ bez zmínky o ruptuře
. 5
Aneuryzma torakoabdominální aorty‚ roztržené
. 6
Aneuryzma torakoabdominální aorty‚ bez zmínky o ruptuře
. 8
Aneuryzma aorty neurčené lokalizace‚ roztržené
Ruptura aorty NS
. 9
Aneuryzma aorty neurčené lokalizace‚ bez zmínky o ruptuře
Aneuryzma
Dilatace
aorty
Hyalinní nekróza
IX. KAPITOLA / 345
I72 Jiné výdutě – aneuryzmata a disekce
Patří sem: aneuryzma (roztržené)(cirkoidní)(nepravé) Nepatří sem: aneuryzma:
. aorty (I71.–)
. arteriovenózní NS (Q27.3)
. získané (I77.0)
. mozkové (bez roztržení) (I67.1)
. roztržené (I60.–)
. koronární (I25.4)
. srdce (I25.3)
. plicní tepny (I28.1)
. sítnice (H35.0)
. varikózní (I77.0)
. disekce přívodné mozkové tepny, vrozená (bez roztržení) (Q28.1)
. 0 Aneuryzma a disekce krční tepny (karotidy)
. 1 Aneuryzma a disekce tepny horní končetiny
. 2 Aneuryzma a disekce ledvinné – renální – tepny
. 3 Aneuryzma a disekce pánevní tepny
. 4 Aneuryzma a disekce tepny dolní končetiny
. 5 Aneurysma a disekce jiných přívodných mozkových tepen
Aneurysma a disekce bazilární tepny (kmene)
Nepatří sem: Aneurysma a disekce:
. krční tepny (karotidy) (I72.0)
. vertebrální tepny (I72.6)
. 6 Aneurysma a disekce vertebrální tepny
. 8 Aneuryzma a disekce jiných určených tepen
. 9 Aneuryzma a disekce neurčené lokalizace
I73 Jiné nemoci periferních cév
Nepatří sem: omrzliny (T33–T35) oznobenina (T69.1)
imerze ruky nebo nohy (T69.0) spazmus mozkové tepny (G45.9)
. 0 Raynaudův syndrom
Raynaudova (-ův):
. nemoc
. gangréna
. fenomen (sekundární)
. 1 Trombangiitis obliterans [Buergerova]
. 8 Jiné určené nemoci periferních cév
Akrocyanóza
Akroparestezie:
. prostá [Schultzeova typu]
. vazomotorická [Nothnagelova typu] Erytrocyanóza
Erytromegalie
. 9 Nemoc periferních cév NS
Claudicatio intermittens
Tepenný spazmus
346 / IX. KAPITOLA
I74 Tepenný vmetek – arteriální embolie – a trombóza
Patří sem: infarkt:
. embolický
. trombotický okluze:
. embolická
. trombotická Nepatří sem: embolie a trombóza:
. bazilární (I63.0–I63.2‚ I65.1)
. karotidy (I63.0–I63.2‚ I65.2)
. mozková (I63.3–I63.5‚ I66.9)
. komplikující:
. potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.2)
. těhotenství‚ porod a šestinedělí (O88.–)
. koronární (I21–I25)
. mezenterická (K55.0)
. precerebrální (I63.0–I63.2‚ I65.9)
. plicní (I26.–)
. ledvinná (N28.0)
. sítnice (H34.–)
. vertebrální (I63.0–I63.2‚ I65.0)
. 0 Embolie a trombóza břišní aorty
Syndrom:
. bifurkace aorty
. Lericheův
. 1 Embolie a trombóza jiných a neurčených části aorty
. 2 Embolie a trombóza tepen horních končetin
. 3 Embolie a trombóza tepen dolních končetin
. 4 Embolie a trombóza tepen končetin NS
Periferní tepenná embolie
. 5 Embolie a trombóza pánevní tepny
. 8 Embolie a trombóza jiných tepen
. 9 Embolie a trombóza neurčené tepny
I77 Jiná onemocnění tepen a tepének
Nepatří sem: kolagenní (cévní) nemoci (M30–M36) hypersenzitivní angiitida (M31.0) plicní tepna (I28.–)
. 0 Arteriovenózní píštěl‚ získaná
Varikózní aneuryzma
Získané arteriovenózní aneuryzma
Nepatří sem: mozková (I67.1) koronární (I25.4)
arteriovenózní aneuryzma NS (Q27.3)
úrazová – viz poranění krevních cév podle krajin těla
. 1 Zúžení – striktura – tepny
IX. KAPITOLA / 347
. 2 Roztržení – ruptura – tepny
Píštěl tepny
Nepatří sem: úrazová ruptura tepny – viz poranění cév podle krajin těla
. 3 Tepenná fibromuskulární dysplazie
. 4 Syndrom komprese tepny břišní
. 5 Nekróza tepny
. 6 Arteritida NS
Aortitida NS
Endarteritida NS
Nepatří sem: arteritida nebo endarteritida:
. aortálního oblouku (M31.4)
. mozková nezařaditelná jinam (I67.7)
. koronární (I25.8)
. deformující (I70.–)
. obliterující (I70.–)
. stařecká (I70.–)
. velkobuněčná (M31.5–M31.6)
. 8 Jiná určená onemocnění tepen a tepének
Eroze tepny Vřed
. 9 Onemocnění tepen a tepének NS
I78 Nemoci vlásečnic
. 0 Dědičná hemoragická teleangiektázie
Renduova–Oslerova–Weberova nemoc
. 1 Névus‚ nenádorový
Névus:
. araneus
. pavoučkový
. stelární
Nepatří sem: névus:
. NS (D22.–)
. modrý (D22.–)
. flammeus (Q82.5)
. vlasový (D22.–)
. melanocytový (D22.–)
. pigmentový (D22.–)
. portského vína (Q82.5)
. krevní (Q82.5)
. malinový (haemangioma tuberosum) (Q82.5)
. cévní NS (Q82.5)
. verukózní (Q82.5)
. 8 Jiné nemoci vlásečnic
. 9 Nemoc vlásečnic NS
I79* Onemocnění tepen‚ tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde
. 0* Aneuryzma aorty při nemocech zařazených jinde
Syfilitické aneuryzma aorty (A52.0+)
348 / IX. KAPITOLA
. 1* Aortitida při nemocech zařazených jinde
Syfilitická aortitida (A52.0+)
. 2* Periferní angiopatie při nemocech zařazených jinde
Diabetická periferní angiopatie se společnou charakteristikou .5 na čtvrtém místě (E10–E14+)
. 8* Jiná onemocnění tepen‚ tepének a vlásečnic při nemocech zařazených jinde
NEMOCI ŽIL‚ MÍZNÍCH CÉV A MÍZNÍCH UZLIN NEZAŘAZENÉ JINDE (I80–I89)
I80 Zánět žil – flebitida a tromboflebitida
Patří sem: endoflebitida
zánět – tromboflebitida žíly periflebitida
hnisavá flebitida
Jestliže jsou způsobeny léčivy lze k vyznačení léčiva použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XXI.).
Nepatří sem: flebitida a tromboflebitida:
. komplikující:
. potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.7)
. těhotenství‚ porod a šestinedělí (O22.–‚ O87.–)
. nitrolební a nitropáteřní‚ septická (G08)
. nitrolební‚ nehnisavá (I67.6)
. nitropáteřní‚ nehnisavá (G95.1)
. vrátnice – venae portae (K75.1) postflebitický syndrom (I87.0) tromboflebitis migrans (I82.1)
. 0 Flebitida a tromboflebitida povrchových cév dolních končetin
. 1 Flebitida a tromboflebitida femorální žíly
. 2 Flebitida a tromboflebitida jiných hlubokých cév dolních končetin
Hluboká žilní trombóza NS
. 3 Flebitida a tromboflebitida dolních končetin NS
Embolie a trombóza dolní končetiny NS
. 8 Flebitida a tromboflebitida jiných lokalizací
. 9 Flebitida a tromboflebitida neurčené lokalizace
I81 Trombosis venae portae – trombóza vrátnice
Obstrukce portální (žíly) – obstructio venae portae
Nepatří sem: flebitida vrátnice (K75.1)
IX. KAPITOLA / 349
I82 Jiná žilní embolie a trombóza
Nepatří sem: žilní embolie a trombóza:
. mozková (I63.6‚ I67.6)
. komplikující:
. potrat nebo ektopické těhotenství nebo mola hydatidosa (O00–O07‚ O08.7)
. těhotenství‚ porod nebo šestinedělí (O22.–‚ O87.–)
. koronární (I21–I25)
. nitrolební a nitropáteřní‚ septická (G08)
. nitrolební‚ nehnisavá (I67.6)
. nitropáteřní‚ nehnisavá (G95.1)
. dolních končetin (I80.–)
. mezenterická (K55.0)
. portální (I81)
. plicní (I26.–)
. 0 Buddův–Chiariho syndrom
. 1 Thrombophlebitis migrans
. 2 Embolie a trombóza duté žíly – venae cavae
. 3 Embolie a trombóza renální – ledvinné – žíly
. 8 Embolie a trombóza jiných určených žil
. 9 Embolie a trombóza neurčené žíly
Embolie žíly NS
Trombóza (žíly) NS
I83 Žilní městky – varices – dolních končetin
Nepatří sem: komplikující:
. těhotenství (O22.0)
. šestinedělí (O87.8)
. 0 Žilní městky dolních končetin se vředem
Varikózní vřed (kterékoliv části dolní končetiny)
Kterýkoliv stav pod I83.9 s vředem nebo určený jako ulcerovaný
. 1 Žilní městky dolních končetin se zánětem
Kterýkoliv stav pod I83.9 se zánětem nebo určený jako zánětlivý Dermatitida z městnání NS
. 2 Žilní městky dolních končetin se vředem i zánětem
Kterýkoliv stav pod I83.9 s vředem i zánětem
. 9 Žilní městky dolních končetin bez vředu nebo zánětu
Flebektázie
Varikózní žíly
dolní končetiny (kterékoliv části)
Varix
nebo neurčené lokalizace
Městky
I85 Městky jícnu – ezofageální varixy
. 0 Varixy jícnu s krvácením
. 9 Varixy jícnu bez krvácení
Ezofageální varixy NS
I86 Žilní městky jiných lokalizací
Nepatří sem: varixy sítnice (H35.0)
žilní městky dolních končetin neurčené lokalizace (I83.9)
350 / IX. KAPITOLA
. 0 Podjazykové varixy
. 1 Varixy šourku
Varikokéla
. 2 Pánevní varixy
. 3 Varixy vulvy
Nepatří sem: komplikující:
. těhotenství (O22.1)
. porod a šestinedělí (O87.8)
. 4 Žaludeční varixy
. 8 Žilní městky jiných určených lokalizací
Varikózní vřed nosní přepážky
I87 Jiná onemocnění žil
. 0 Posttrombotický syndrom
Postflebitický syndrom
. 1 Komprese – stlačení – žíly
Striktura žíly
Syndrom (dolní)(horní) duté žíly
Nepatří sem: plicní (I28.8)
. 2 Venózní insuficience (chronická)(periferní)
. 8 Jiná určená onemocnění žil
. 9 Onemocnění žíly NS
I88 Nespecifická lymfadenitida
Nepatří sem: akutní lymfadenitida kromě mezenterické (L04.–) zvětšení mízních uzlin NS (R59.–)
onemocnění virem lidské imunodeficience [HIV]
s přetrvávající generalizovanou lymfadenopatií (B23.1)
. 0 Nespecifická mezenterická lymfadenitida
Mezenterická lymfadenitida (akutní)(chronická)
. 1 Chronická lymfadenitida‚ mimo mezenterickou
Adenitida
chronická‚ kterékoliv mízní uzliny
Lymfadenitida
mimo mezentrické
. 8
Jiná nespecifická lymfadenitida
. 9
Nespecifická lymfadenitida NS
Lymfadenitida NS
I89 Jiná neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin
Nepatří sem: chylokéla:
. filariální (B74.–)
. tunicae vaginalis (nefilariální) NS (N50.8) zvětšení mízní uzliny NS (R59.–)
dědičný lymfedém (Q82.0) postmastektomický lymfedém (I97.2)
. 0 Lymfedém‚ nezařazený jinde
Lymfangiektázie
IX. KAPITOLA / 351
. 1 Lymfangitida – zánět mízních cév
Lymfangitida:
. NS
. chronická
. subakutní
Nepatří sem: akutní lymfangitida (L03.–)
. 8 Jiná určená neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin
Chylokéla (nefilariální) Lipomelanotická retikulóza
. 9 Neinfekční onemocnění mízních cév a mízních uzlin NS
Nemoc mízních cév NS
JINÁ A NEURČENÁ ONEMOCNĚNÍ OBĚHOVÉ SOUSTAVY (I95–I99)
I95 Hypotenze
Nepatří sem: kardiovaskulární kolaps (R57.9) hypotenzní syndrom matky (O26.5)
zjištění nespecifického nízkého krevního tlaku NS (R03.1)
. 0 Idiopatická hypotenze
. 1 Ortostatická hypotenze
Hypotenze posturální
Nepatří sem: neurogenní ortostatická hypotenze [Shyova–Dragerova] (G90.3)
. 2 Hypotenze způsobená léčivy
K vyznač ení léčiva lze použít dodatkový kód vnějších příčin (Kapitola XX.)
. 8 Jiná hypotenze
Chronická hypotenze
. 9 Hypotenze NS
I97 Onemocnění oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde
Nepatří sem: pooperační šok (T81.1)
. 0 Postkardiotomický syndrom
. 1 Jiné funkční poruchy následující po operaci srdce
Srdeční insuficience Selhání srdce
. 2 Postmastektomický lymfedém
Elefantiáza
Obliterace (ucpání) mízních cév
. 8 Jiné poruchy oběhové soustavy po výkonech nezařazené jinde
. 9 Poruchy oběhové soustavy po výkonech NS
352 / IX. KAPITOLA
I98* Jiná onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde
Nepatří sem: poruchy klasifikované v jiných hvězdičkových kategoriích v této kapoitole
. 0* Kardiovaskulární syfilis
Kardiovaskulární syfilis:
. NS (A52.0+)
. vrozená‚ pozdní (A50.5+)
. 1* Kardiovaskulární onemocnění při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
Kardiovaskulární:
. postižení při Chagasově nemoci (chronické) nezařazené jinde (B57.2+)
. léze při pintě [treponema carateum] (A67.2+)
. 2* Jícnové varixy bez krvácení při nemocech zařazených jinde
Jícnové varixy při:
. jaterních onemocněních (K70–K71+‚ K74.–+)
. schistozomóze (B65.–+)
. 3* Jícnové varixy s krvácením při nemocech zařazených jinde
Jícnové varixy při:
. jaterních onemocněních (K70–K71+‚ K74.–+)
. schistozomóze (B65.–+)
. 8* Jiná určená onemocnění oběhové soustavy při nemocech zařazených jinde
I99 Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy