Protinádorová terapie

From WikiSkripta

(Redirected from Chemoterapie)

Biochemické principy protinádorové léčby

Modality protinádorové léčby[edit | edit source]

Lokální léčba:

Systémová terapie:

Kritéria pro volbu modality a druhu léčiva:

 1. guidelines (mezinárodní – NCCN, národní – modrá kniha, ústavní aj.)
 2. konkrétní situace (stav a věk pacienta, komorbidity, mobilita, profese aj.)
 3. ekonomické aspekty (centralizace péče o pacienty léčené nákladnými léky aj.)

Chemoterapie[edit | edit source]

 • rozvoj po I. světové válce, kdy byl prvně použit dusíkatý yperit (alkylační agens)
 • zásahem do buněčného cyklu nádorové buňky brání jejímu dalšímu dělení
 • nejcitlivější jsou rychle se množící buňky a buňky, které mají sníženou schopnost opravovat chyby v DNA
 • účinkuje nespecificky, což vede k charakteristickým nežádoucím účinkům léčby (efekt na fyziologicky rychle se dělící buňky):
 • dočasný útlum krvetvorby (hematopoetické buňky kostní dřeně)
 • GIT obtíže (buňky sliznic trávicí trubice)
 • alopecie (buňky vlasového folikulu) a další


Dělení podle mechanismu působení[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Cytostatika.

Inhibitory mitózy[edit | edit source]

Vinca-alkaloidy („mitotické jedy“) – Vinblastin,Vinkristin, Vinorelbin
 • alkaloidy barvínku, dnes používané vyrobeny synteticky
 • váží se k β-podjednotce tubulinu a tím narušují dynamiku růstu a odbourávání mikrotubulů – nedochází k polymeraci mikrotubulů (ve zvýšené koncentraci přímo depolymerizují)
 • Indikace: karcinom prsu, plic a další
Taxany – Docetaxel, Paclitaxel
 • chemicky diterpeny
 • původně z tisu tichomořského (paclitaxel), dnes vyráběny synteticky
 • vazbou na β-jednotku polymerizovaného tubulinu zvyšují afinitu tubulinových jednotek k sobě navzájem – stabilizace mikrotubulů dělícího vřeténka – zastavení mitózy při přechodu z metafáze do anafáze
 • indikace: karcinom prsu, ovaria, prostaty aj.

Látky interferující s replikací DNA[edit | edit source]

DNA prekurzory
 • Antifoláty – brání normální funkci kyseliny listové v organismu
 • Metotrexát – kompetitivně a ireverzibilně inhibuje DHFR (dihydrofolátreduktázu) – váže se 1000x snadněji, součástí mnohých terapeutických režimů
 • Pemetrexed – strukturálně podobný kyselině listové, kromě DHFR inhibuje i thymidylát syntázu a glycinamid ribonukleotid formyltransferázu
 • Analogy purinů
 • Pentostatin inhibuje adenosin-deaminázu
 • thiopuriny inhibují syntézu a metabolismus purinů (Merkaptopurin)
 • Analogy pyrimidinů
 • inhibují thymidylát syntázu (5-FU, Capecitabin) – karcinomy GIT, prsu aj.
 • inhibují DNA-polymerázu
 • inhibují ribonukleotid-reduktázy (Gemcitabin) – karcinom pankreatu
 • inhibují metylaci DNA
 • Inhibitory ribonukleotid-reduktázy

Inhibitory topoizomeráz

 • Inhibitory topoizomerázy I
 • Inhibitory topoizomerázy II
 • Inhibitory topoizomerázy II s interkalační aktivitou
 • antracykliny = antracyklinová ATB
 • produkovány kmeny bakterií Streptomyces
 • kromě inhibice topoizomerázy II působí též interkalačně (včleňují se mezi dvě vlákna DNA)
 • Doxorubicin, Epirubicin – karcinom prsu, ovárií, hematologické malignity

Látky působící alkylačním nebo interkalačním mechanismem

 • Léky působící alkylačním mechanismem
 • alkylační činidla: přenášení alkylovou skupinou (CnH2n+1) na N7 imidazolového kruhu guaninu
 • cyklofosfamid – hematologické malignity
 • Platinová cytostatika
 • nealkylují v pravém slova smyslu – nemají alkylovou skupinu – pouze podobný účinek jako alkylační činidla
 • vážou se s DNA za vzniku interkalačních vazeb znemožňujících replikaci a reparační pochody
 • CDDP (cisplatina), oxaliplatina, CBDCA (karboplatina) – základem kombinovaných chemoterapeutických režimů mnoha solidních tumorů (sarkomy, karcinom ovárií, karcinom plic)
 • Neklasická alkylační činidla
 • Látky působící alkylačně a interkalačně
 • Bleomycin – glykopeptidové ATB produkované streptomycetami
 • indikace: HD, testikulární nádory
 • Mitomycin – produktem streptomycet

Inhibitory enzymů[edit | edit source]

Inhibitory farnesyltransferázy – Tipifarnib
 • brání přichycení Ras proteinu do buněčné membrány
 • při inhibici farnesyltransferázy může být Ras protein (K i N) modifikován i geranylgeranyltransferázou
 • blokace obou cest vede k silné toxicitě preparátu znemožňující použití
 • ve fázi klinického výzkumu
Inhibitory cyklindependentních kináz (CDKi) – Seliciclib
Inhibitory proteasomů – Bortezomib
PARP inhibitory (Poly ADP Ribose Polymerase inhibitors)
 • PARP se spolu s produktem genů BRCA 1/2 podílí na reparaci 1 a 2 řetězcových zlomů DNA
 • více účinný u nádorů s inaktivující mutací v genu BRCA 1/2
 • Olaparib – slibné výsledky u hereditární formy karcinomu prsu, ovariálního karcinomu a karcinomu prostaty
Nezařazené
 • Trabectidin
 • izolován ze sumek
 • účinnost prokázána pro sarkomy měkkých tkání
 • ne zcela vyjasněný mechanismus účinku (zřejmě redukuje molekulární O2 za vzniku superoxidu auto-redoxním dějem v blízkosti DNA, což vede k ireverzibilnímu poškození)
 • Tensirolimus
 • specifický inhibitor mTOR (mammalian Target Of Rapamycin) kinázy, která modifikuje prorůstové signály
 • při nadměrné aktivaci mTOR dochází ke zvýšení koncentrace cyklinu D a HIF což vede k stimulaci produkce VEGF
 • u karcinomu ledvin, kde má mTOR často zvýšenou aktivitu
 • Oblimersen
 • blc2 antisense oligonukleotid – blokuje produkci BCL2 proteinu – inhibitoru apoptózy
 • ve fázi klinického výzkumu

Protinádorová imunoterapie[edit | edit source]

Snaha stimulovat imunitní systém, aby rozpoznal a ničil nádorové buňky:

 • cytostatický až cytolytický efekt
 • změnou povrchových molekul dochází ke zvýšení imunogenicity
 • indikace: generalizovaný karcinom ledvin, v hematoonkologii
 • působí aktivačně na T-lymfocyty
 • indikace: karcinom ledvin, maligní melanom
 • podání atenuovaného kmenu BCG (Bacillus Calmette-Guérin) u karcinomu močového měchýře – snižuje riziko rekurence onemocnění po resekčním výkonu
 • adoptivní imunoterapie – např. podání dárcovských lymfocytů – ve fázi klinického výzkumu
 • monoklonální protilátky – viz biologická terapie

Protinádorová hormonální léčba[edit | edit source]

 • starověk, středověk – pozorování: u kastrátů se téměř nevyskytovaly karcinomy prostaty
 • 1896 Beatson první provedl ovarektomii u karcinomu prsu s účelem zastavit progresi onemocnění, což vedlo k regresi metastatického postižení hrudní stěny
 • nejstarší „biologická“ ve smyslu cílená (targeted) terapie
 • většinou používaná u malignit odvozených z hormonálně dependentní tkáně
 • obecně manipulace se s endokrinním systémem může provést:
 1. exogenním podáním hormonu
 2. podáním látky, která inhibuje produkci nebo aktivitu endogenních hormonů
 3. chirurgickým odstraněním endokrinních orgánů (ovarektomie, adnexektomie)

Inhibice syntézy hormonů[edit | edit source]

Gonadotropin Releasing Hormon (GnRH)
 • v organismu stimuluje produkci LH a FSH
 • podávání vede k chemické kastraci
 • po určité době podávání (depotní forma) vede zvýšená produkce LH a FSH k down-regulaci receptorů pro LH a FSH v ováriích nebo varlatech, což má za následek pokles testosteronu u mužů a estrogenů u žen na kastrační (menopauzální) úroveň
 • před nástupem efektu dojde paradoxně ke zvýšení sekrece – nutnost podání antagonisty receptorů
 • goserelin – karcinom prsu a prostaty
Působení aromatázy
Inhibitory aromatáz (AI)
 • aromatáza (AR) je enzym zodpovědný za klíčový krok v biosyntéze estrogenů – aromatizuje androgeny za vzniku estrogenů
 • AI kompetitivně a reverzibilně inhibují AR
 • používají se u postmenopauzálních žen u receptor pozitivních karcinomů prsu
 • letrozol, anastrozol

Antagonisté hormonálních receptorů[edit | edit source]

Selektivní modulátory estrogenních receptorů (SERM)
 • působí na estrogenovém receptoru
 • různá aktivita v různých tkáních – v některých tkáních i agonistické účinky – záleží na koaktivátorech a konformaci estrogenového receptoru
 • tamoxifen
 • antagonista i agonista (např. na endometriální sliznici – riziko hyperplazie až karcinom endometria)
 • indikován u hormonálně pozitivních karcinomů prsu u pre- i postmenopauzálních pacientek
 • biologicky aktivní až po aktivaci v jaterním parenchymu enzymem CYP2D6 (různé izoformy, některé tzv. „špatní metabolizéři“ – tamoxifen pak není dostatečně účinný)
 • fulvestrant
 • pouze antagonista estrogenových receptorů (ER), down-reguluje a vede i přímo k degradaci ER
 • u postmenopauzálních ER+ ca prsu při selhání tamoxifenu
Antiandrogeny
 • antagonisté androgenních receptorů
 • často v kombinaci s GnRH analogy nebo s chirurgickou kastrací – tzv. totální androgenní blokáda
 • léčba karcinomu prostaty
 • flutamid
 • kompetuje s testosteronem a DHT o vazbu na androgenním receptoru
 • bicalutamid
 • nahradil flutamid pro menší intenzitu nežádoucích účinků
 • váže se na androgenní receptor a akceleruje jeho degradaci

Ostatní[edit | edit source]

 • někteří agonisté hormonálních receptorů mohou mít antiproliferační až cytotoxický efekt
Gestageny – megestrol
 • princip není zcela objasněn
 • předpokládá se přímý efekt na nádorové buňky i nepřímý endokrinní efekt
 • III. linie hormonální terapie ca mammy, endometria a prostaty
Androgeny
 • dříve u ca mammy
Estrogeny – diethylstilbestrol
 • suprese produkce testosteronu
 • u karcinomu prostaty
Kortikosteroidy
 • mechanismus není zcela objasněn – asi snižují inkorporaci uridinu do RNA a tím i efektivitu RNA-polymerázy, což v konečném důsledku vede ke snížení syntézy RNA a proteinů
 • součástí chemoterapeutických režimů či v monoterapii u hematoonkologických malignit
 • CLL, mnohočetný myelom, lymfomy
 • prednison, dexamethason
Analogy somatostatinu
 • syntetické analogy peptidového hormonu somatostatinu
 • somatostatin inhibuje aktivitu některých hormonů adenohypofýzy (GH, FSH) a produkci peptidových hormonů GIT (gastrinu, motilinu, VIP, GIP aj.), tím snižuje sekreci a motilitu GIT
 • používá se u biologicky aktivních neuroendokrinních tumorů – VIPom, gastrinom, inzulinom
 • indikován u karcinoidů s karcinoidovým syndromem
 • radioaktivní oktreotid se užívá též u octreoscanu
 • oktreotid (Sandostatin)

Biologická léčba (targeted therapy)[edit | edit source]

 • blokuje růst nádorových buněk ovlivněním specifických molekul důležitých v procesu karcinogeneze, metastazování a buněčného růstu (rozdíl: klasická chemoterapie „útočí“ na všechny rychle se dělící buňky)
 • většinou celé spektrum spíše nespecifických nežádoucích účinků X chemoterapie

Monoklonální protilátky („-mab“)[edit | edit source]

Monoklonální protilátky proti tyrozinkinázovým receptorům
 • Cetuximab (Erbitux)
 • chimerická (myší/lidská) monoklonální protilátka (IgG1) proti EGFR
 • u EGFR exprimujících, KRAS wildtype (nemutovaných generalizovaných kolorektálních karcinomů; mCRC) a u karcinomu hlavy a krku
 • Trastuzumab (Herceptin)
 • lidská monoklonální protilátka proti ErbB2 (HER2/neu)
 • mechanismy účinku:
 • downreguluje HER2/neu, který se nemůže dimerizovat a nedojde tak k iniciaci signální cesty PI3/Akt a MAPK (P27Kip1 není fosforylován, proniká do jádra a může inhibovat aktivitu cdk2)
 • inhibuje angiogenezi
 • „značí“ nádorové buňky pro imunitní systém
 • u karcinomu prsu s overexpresí her2/neu
 • v ČR nutno overexpresi dokázat jak imunohistochemicky (IHC +++), tak fluorescenční in situ hybridizací (FISH)
 • hlavním nežádoucím účinkem je kardiotoxicita
Monoklonální protilátky proti jiným strukturám u solidních nádorů
 • Bevacizumab (Avastin)
 • humanizovaná monoklonální protilátka proti VEGF
 • první klinicky využívaný inhibitor angiogeneze
 • v kombinaci s chemoterapií u mCRC
 • probíhají klinické studie pro jiné diagnosy i bez generalizace
 • nežádoucí účinky z inhibice angiogeneze: hypertenze – riziko CMP, poškození ledvin
 • Catumaxomab
 • váže EpCAM (epithelial cell adhesion molecule) nádorové buňky jedním ramenem a druhým T-lymfocyt a Fc fragmentem další imunokompetentní buňku – spouští imunitní reakci
 • využíván v terapii maligního ascitu
Monoklonální protilátky proti jiným strukturám u leukemií a lymfomů
 • Rituximab (MabThera)
 • chimerická monoklonální protilátka proti proteinu CD20 nacházející se na vyzrávajících B-lymfocytech (na plazmatických buňkách již není)
 • mechanismus účinku ne zcela jasný (zřejmě kombinace několika aditivních mechanismů)
 • léčba B-lymfomů, leukemií a některých autoimunitních onemocnění
 • Alemtuzumab
 • protilátka proti CD52 se vyskytuje na zralých lymfocytech, ale ne na kmenových buňkách
 • terapie druhé řady u B-CLL, T-lymfomy
 • Gemtuzumab
 • protilátka proti CD33, exprimován na většině leukemických blastů
 • u AML

Nízkomolekulární inhibitory kináz („-inib“)[edit | edit source]

 • inhibují specificky jednu nebo více proteinových kináz
 • mohou být kategorizovány podle AMK, jejíž fosforylaci inhibují
 • nejčastěji inhibitory tyrozinkináz
 • většinou „malé molekuly“ → dobře pronikají biologickými bariérami X Ig
Inhibitory receptorových tyrozinkináz rodiny – ERB (EGFR)
 • HER1/EGFR
 • Erlotinib (Tarceva)
 • váže se reverzibilně do vazebného místa pro ATP – brání autofosforylaci a tím iniciaci signálu
 • indikace: NSCLC (nemalobuněčné nádory plic) po selhání alespoň 1 linie CHT
 • s gemcitabinem u generalizovaného karcinomu pankreatu
 • Gefitinib
 • podobný jako Erlotinib; indikován u NSCLC
 • HER2/neu
 • Lapatinib (Tyverb)
 • je duální inhibitor – váže se do vazebného místa pro ATP receptorové tyrozinkinázy jak EGFR tak u Her2/neu a brání tak autofosforylaci a inicializaci signálu
 • schopný působit i proti tzv. kmenovým buňkám nádoru (cancer stem cells, CSC) – mají vlastnosti normálních kmenových buněk – např. produkovat všechny typy buněk v nádoru, předpokládá se, že jsou zodpovědné za relapsy a metastazování
 • indikován k terapii Her2/neu overexprimovaných Ca prsu
 • Neratinib
Inhibitory receptorových tyrozinkináz třídy III
 • Sunitinib (Sutent)
 • inhibuje několik receptorových tyrozinkináz (PDGFR, VEGFR, c KIT (CD117), RET aj.)
 • indikován u metastazujícího renálního karcinomu a u na imitanib rezistentních gastrointestinálních stromálních tumorů (GIST)
 • Sorafenib (Nexavar)
Inhibitory receptorových tyrozinkináz – VEGFR
 • Vandetanib – ve fázi klinických studií pro SCLC
 • Semaxanib – ve fázi klinických studií pro CRC
 • Cediranib – ve fázi klinických studií pro RCC, SCLC
 • Axitinib – ve fázi klinických studií pro RCC
 • Sunitinib
 • Sorafenib
 • Toceranib – užíván k terapii mastocytomů
 • Regorafenib
Inhibitory nereceptorových tyrozinkináz
 • Imatinib (Glivec)

Odkazy

Použitá literatura

 • National Comprehensive Cancer Network. National Comprehensive Cancer Network: Your Best resource in the Fight against Cancer [online]. ©2009. [cit. 2009-12-20]. <https://www.nccn.org/default.aspx>.
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP. Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění [online]. ©2009. [cit. 2009]. <https://www.nccn.org/default.aspx>.