Portál:Otázky z imunologie (LFHK, VL)

Z WikiSkript

Nové zkouškové otázky od roku 2014/15[upravit | editovat zdroj]

 1. Imunitní systém, základní charakteristika, principy fungování.
  Fagocytóza – na kyslíku závislé mechanismy zabíjení.
 2. Nespecifická imunita, charakteristika, identifikace „nebezpečných signálů“, regulace.
  Specifické imunitní rozpoznávání, základní principy.
 3. Specifická imunita, charakteristika, imunologické rozpoznávání,
  Interferony a jejich imunobiologická charakteristika.
 4. Pasivní a aktivní imunizace, základní principy, adjuvans, klinické aplikace, kalendář.
  Lymfatické uzliny, jejich funkce, cílená migrace lymfocytů.
 5. Buněčný substrát imunitní odpovědi, diferenciace, CD klasifikace.
  Fagocytóza, na kyslíku nezávislé mechanismy zabíjení.
 6. Lymfatický systém a jeho úloha v indukci imunitní odpovědi.
  Imunoglobuliny IgA a jejich význam.
 7. Hlavní histokompatibilitní systém, HLA systém a jeho imunobiologický význam.
  Protilátky třídy IgM a jejich význam.
 8. Imunologické rozpoznávání, molekuly rozpoznávající antigen, TcR, BcR, vícesignálový model, klonální expanze.
  Imunita a nutrice.
 9. Vznik imunologické diverzity, genové přeskupení, indukce tolerance, mechanismy tolerance centrální a periferní.
  Buněčné a humorální složky zánětu.
 10. Imunitní systém a jeho kooperace s neuroendokrinním systémem.
  Přirozená cytotoxicita a její význam.
 11. Kompartmentalizace imunitní odpovědi v jednotlivých orgánech (játra, CNS, oko, gonády…).
  Genový základ imunitní odpovědi, genové polymorfizmy, SNP, epigenetické ovlivnění imunitní reaktivity
 12. Specifická, buňkami zprostředkovaná imunitní odpověď.
  Základní charakteristika komplementového systému.
 13. Regulace imunitní odpovědi, její dynamika, ukončovací mechanismy.
  Diferenciace a aktivace T lymfocytů, kostimulace, vícesignálový model.
 14. Imunologická tolerance a její vznik.Centrální a periferní mechanismy tolerance.
  Charakteristika antigenu, epitopu, afinita, avidita. Charakterizace molekulových sil, které vytváří komplex Ag-Ab.
 15. Aktivace komplementového systému, lektinová, klasická a alternativní dráha aktivace, úloha v zánětu.
  Buněčné smrti a jejich význam v imunitní odpovědi.
 16. Modulace imunitní odpovědi, imunopotenciace, imunosuprese.
  Receptory pro imunoglobuliny a složky komplementu.
 17. Protivirová imunita.
  Polymorfonukleární leukocyty a jejich význam.
 18. Imunita vůči bakteriím a fungálním agens.
  Ontogenetická dynamika imunitní odpovědi, vliv fyziologické mikrobioty a vnějšího světa
 19. Fagocytóza a její význam.
  Zpracování a prezentace antigenů, antigen prezentující buňky.
 20. Přirozená imunita a identifikace „nebezpečných signálů DAMP/PAMP, receptory PRR, vnitrobuněčné signální dráhy, NFkB a rozvoj zánětu.
  Myelom, paraproteiny, diagnostika.
 21. Protinádorová imunita.
  Interakce mezi imunitním systémem a bakteriemi.
 22. Autoimunita, multifaktoriální indukční mechanismy. Mechanismy vedoucí k narušení imunologické tolerance.
  Izotypové přepnutí syntézy imunoglobulinů, somatická mutace a její význam
 23. Imunopatologická reakce I. typu
  Chemokiny a jejich význam.
 24. Vliv vnějšího prostředí na vývoj fyziologické/patofyziologické individuální imunitní reaktivity.
  Imunopatologická reakce IV. typu, příklady.
 25. Ovlivnění imunity výživou
  Diferenciace a povrchové molekuly T lymfocytů.
 26. Základní charakteristiky vrozené a specifické větve imunity, signály nebezpečí a jejich identifikace, antigeny a jejich identifikace, integrace obou větví v zánětové odpovědi.
  Ontogenetický vývoj protilátkové odpovědi: plod, dětství, dospělost, stáří
 27. Autoimunitní imunopatologické choroby, orgánově specifické, orgánově nespecifické, příklady.
  Dynamika protilátkové odpovědi na infekční podnět.
 28. Transplantační imunologie, mechanismy aloreaktivity, rejekce a její typy.
  Interleukiny a jejich funkce
 29. Infekce virem HIV-1 a AIDS
  Slizniční imunita, přirozená mikroflóra, její dynamika, prebiotika, probiotika.
 30. Primární a sekundární imunodeficience, molekulový a buněčný základ, diagnostika
  Zánětová odpověď, laboratorní markery.
 31. Zánět a jeho imunologický význam
  Thymus a jeho úloha v diferenciaci T lymfocytů.
 32. Homeostatické regulace imunity – mechanismy optimalizující intenzitu zánětové odpovědi.
  Alergický zánět, diagnostika, léčba
 33. B lymfocyty a specifická humorální imunita.
  Tuková tkáň, zdroj prozánětových působků, metabolický syndrom.
 34. Imunoglobuliny, molekulární stavba, imunobiologické charakteristiky
  Virové infekce a imunitní systém
 35. Imunoregulační subsety buněk imunitního systému (T lymfocyty, dendritické buňky) a jejich úloha v regulacích zánětu.
  Klinicky významné autoprotilátky, příklady, metody stanovení.
 36. Atopie, alergie, mechanismy alergického zánětu, možnosti léčebné modulace
  Imunopatologická reakce III. typu, příklady, ANF.
 37. Cytokiny a jejich úloha v regulačních a efektorových funkcích imunitního systému.
  B lymfocyty, somatická mutace, afinitní vyzrávání.
 38. Imunologická tolerance, její vznik, kostimulace, signály nutné pro aktivaci T a B lymfocytů.
  Principy průtokové cytometrie, příklady použití.
 39. Zánětová reakce humorální a buněčné složky, regulace, přesah do dalších tělních soustav.
  Primární imunodeficience postihující vrozenou imunitu
 40. Biologická terapie, členění, principy fungování.
  Slezina, významný orgán imunitního systému.
 41. Přirozená cytotoxicita, NK buňky a jejich funkce.
  Reprodukční imunologie, principy tolerance plodu, imunitní mechanismy v patologii těhotenství.
 42. Charakteristiky slizniční a kožní imunity, vznik a význam přirozené střevní mikrobioty.
  Přímá a nepřímá imunofluorescence, ELISA technika, principy, příklady použití.
 43. Primární orgány imunitního systému, regulace krvetvorby a zánět.
  Struktury a funkce molekul HLA
 44. Sekundární imunologické orgány. Induktivní a efektorová fáze imunitní reakce.
  MAC komplex, regulace, funkce.
 45. Strategická rozhraní – úloha endotelových, epitelových a žírných buněk v imunitě.
  Adhezní, kostimulační a akcesorní interakce, jejich význam pro imunitu.
 46. Diferenciace B lymfocytů, povrchové molekuly, fyziologická úloha B lymfocytů.
  Systém HLA a jeho asociace s autoimunitními chorobami.
 47. Interakce mezi T a B lymfocytárním systémem, regulace tvorby protilátek, přirozené protilátky.
  Primární imunodeficience postihující specifickou imunitu
 48. Fyziologické obranné bariéry, genetická rezistence, přirozená mikroflóra.
  Sekundární imunodeficience, příčiny, význam
 49. Primární a sekundární imunitní odpověď, selekčně klonální hypotéza, klonální expanze, imunologická paměť, význam pro kliniku.
  Základní charakteristiky změn imunity ve stáří.
 50. Apoptóza a další buněčné smrti a jejich úloha v imunitě. Cytotoxická reakce zprostředkovaná buňkami.
  Imunita proti parazitům

Pozn.:Otázky jsou velmi podobné původním. Několik otázek bylo přidáno, jiné ubrány nebo přesunuty k jiným otázkám.