Portál:Otázky z pracovního lékařství (1. LF UK, VL)

From WikiSkripta


Otázky z pracovního lékařství

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
  1. Profesionální alergická rinitida a astma bronchiale
  2. Intoxikace kyanovodíkem a kyanidy
  1. Exogenní alergická alveolitida (chronická forma)
  2. Antidota při intoxikacích
  1. Uhlokopská pneumokonióza
  2. Intoxikace paracetamolem
   benzodiazepiny
   morfinem a
   antidepresivy (tricyklická, SSRI)
  1. Onemocnění z azbestu (nenádorová a nádorová onemocnění)
  2. Intoxikace etylalkoholem, etylenglykolem a metylalkoholem
  1. Deterministické účinky ionizujícího záření (nemoc z ozáření, dermatitida, katarakta, porucha fertility)
  2. Kyseliny a louhy, první pomoc při požití a kontaminaci kůže a očí
  1. Intoxikace pesticidy (organofosfáty, karbamáty, rodenticidy)
  2. Nemoci z povolání, seznam nemocí z povolání, hlášení a odškodňování nemocí z povolání
  1. Intoxikace organickými rozpouštědly (obecně, toluen, trichloretylen, perchloretylen, benzín)
  2. Pracovně lékařská preventivní péče
   Preventivní prohlídky u osob vykonávajících rizikové práce
  1. Intoxikace organickými rozpouštědly (obecně, benzen, tetrachlormetan, chloroform)
  2. Onemocnění z jednostranného, nadměrného a dlouhodobého zatěžování končetin
  1. Halucinogeny: psychedelika ("klasické halucinogeny"), delirianty, disociativa. Mechanismus účinku, psychologické a fyziologické účinky, toxicita, léčba
  2. Intoxikace oxidem uhelnatým
  1. Ohrožení nemocí z povolání, legislativa, sociálně-právní důsledky
   Biologické expoziční testy
  2. Intoxikace houbami (muchomůrka zelená, muchomůrka tygrovaná, lysohlávky, pavučinec plyšový)
  1. Profesionální poškození periferních nervů (toxické, z přetěžování, z vibrací)
  2. Rekreační drogy. Mechanismus neurotoxicity. Sympatomimetický toxidrom. Serotoninový syndrom. Klinické symptomy, léčba
  1. Onemocnění z vibrací
  2. Intoxikace rtutí a jejími sloučeninami, zdravotní rizika, prevence
  1. Intoxikace olovem a jeho sloučeninami,zdravotní rizika, prevence.
  2. Kožní nemoci z povolání (alergické i nealergické) a jejich diagnostika
  1. Poškození dýchacích cest a plic dráždivými látkami (plyny, páry, kovy)
  2. Intoxikace methemoglobinizujícími látkami
  1. Exogenní alergická alveolitida (akutní forma)
  2. Kontaminace radionuklidy. Diagnostika, metody externí dekontaminace pacientů, osobní ochranné prostředky, léčení
  1. Porucha sluchu z hluku
  2. První pomoc při akutních intoxikacích, význam aktivního uhlí
  1. Profesionální astma bronchiale
  2. Bezpečnostní listy chemických přípravků. Toxikologické informační středisko
  1. Silikóza plic
  2. Profesionální karcinogeny (chemické i fyzikální, klasifikace IARC)
  1. Svářečská plíce a horečka z kovů
  2. Toxické poškození jater a ledvin (chemickými látkami, léky, houbami).