Vrozené vady metabolismu s akutní symptomatologií

From WikiSkripta

Vrozené vady metabolismu jsou velmi rozsáhlou a heterogenní skupinou onemocnění. Jsou způsobené chybnou funkcí jednoho či více enzymů nebo změnami ve složení či množství strukturálních nebo transportních proteinů. Obvykle jsou dědičné autozomálně recesivně nebo gonozomálně recesivně; mitochondriální onemocnění mají maternální typ dědičnosti. Část z nich se projevuje již v novorozeneckém období. Na některé z těchto poruch cílí novorozenecký laboratorní screening.[1]

Klinická manifestace vrozených metabolických vad může zahrnovat prakticky jakýkoli systém. Nejčastější jsou neurologické a gastrointestinální příznaky. Projevy mohou být akutní či chronické. Mezi akutní příznaky patří: zvracení s dehydratací až šokem, letargie a koma, rhabdomyolýza, hypoglykémie během onemocnění, stresu či delšího hladovění. Mezi chronické příznaky patří: známky metabolického onemocnění s neprospíváním/opožděním růstu, hepatomegalie, kardiomyopatie, spastická diplegie, opoždění psychomotorického vývoje či regres ve vývoji.[2]

První příznaky vrozených metabolických vad se mohou objevit v jakémkoli věku od prenatálního období po seniorský věk a v různém věku se mohou projevovat různě. Nástup a závažnost obtíží ovlivňuje řada faktorů, jako je změna stravy, hladovění, dehydratace, probíhající onemocnění, medikace, námaha, porod dítěte, trauma, chirurgický výkon.[2]

Pro některé vady je typický věk manifestace:


Mezi časté laboratorní nálezy patří:

 • metabolická acidóza/alkalóza, hyperlaktacidemie, hyperamonemie, elevace jaterních enzymů, hypoglykemie, ketóza.


Terapie před stanovením diagnózy:

 • léčba kardiopulmonálního selhání, totální parenterální výživa s restrikcí bílkovin (0,5 – 0,8 g/kg/den) a bez lipidů, zdrojem energie je glukóza (kromě defektů pyruvátdehydrogenázového komplexu).

Terapie po stanovení diagnózy:

 • farmakoterapie k navození alternativní metabolické cesty, při nahromadění toxických metabolitů v důsledku enzymatického bloku eliminatní léčba (hemodialýza či hemodiafiltrace), dietní opatření.[1]

Vrozené vady metabolismu u novorozenců[edit | edit source]

Vrozené poruchy metabolismu s manifestací v novorozeneckém a kojeneckém věku[3]
Poruchy metabolismu cukrů GalaktosémiePoruchy metabolismu fruktózyGlykogenózy
Poruchy metabolismu aminokyselin LeucinózaNeketotická hyperglycinémieTyrozinemiePoruchy metabolismu sirných aminokyselin
Organické acidurie Methylmalonová acidémiePropionová acidémieIzovalerová acidurieGlutarová acidurie
Poruchy metabolismu pyruvátu a elektronového transportního řetězce Deficit pyruvát karboxylázyDeficit pyruvát dehydrogenázy
Poruchy cyklu močoviny Hyperamonémie I, II • Citrulinémie • Argininsukcináturie • Argininémie
Lyzosomální onemocnění Gaucherova chorobaNiemann-Pickova chorobaMukopolysacharidóza VII. typuGlykoproteinózy
Peroxizomální onemocnění Zellwegerův syndrom • Neonatální adrenoleukodystrofie • Infantilní Refsumova choroba • Rhizomelická chondrodysplasia punctata
Různé Kongenitální adrenální hyperpláziePoruchy metabolismu bilirubinu (Criglerův-Najjarův syndrom a další) • Pyridoxin-dependentní křečeDeficit antitrypsinuPoruchy beta oxidace mastných kyselinSmithův-Lemliův-Opitzův syndromNeonatální hemochromatóza

Poruchy cyklu močoviny[edit | edit source]

Cyklus močoviny. CPS1: karbamoylfosfátsyntetáza, OTC: ornitintranskarbamyláza, ASS: argininsukcinátsyntetáza, ASL: argininsukcinátlyáza, ARG1: argináza.
 • důsledkem vad je hyperamonemie → závažné neurologické následky a multiorgánové selhání;
 • nejtěžší formy začínají v prvních dnech (odmítání stravy, apatie, hypotonie, křeče → zvracení, progrese poruchy vědomí, hypotermie, krvácivé projevy, oběhové selhání) a mívají letální průběh;
 • laboratorní nález: hyperamonemie;
 • autozomálně recesivní či gonozomálně recesivní dědičnost;

Leucinóza (nemoc javorového sirupu)[edit | edit source]

 • porucha aktivity dehydrogenáz pro větvené 2-oxokyseliny, které vznikají z větvených aminokyselin valinu, leucinu a isoleucinu → hromadí se neurotoxické kyseliny (2-oxokyseliny a 2-OH-kyseliny) → poruchy přijmu potravy a zvracení, poruchy svalového tonu, porucha vědomí → edém mozku, oběhové a respirační selhání;
 • laboratorní nález: ketoacidóza;
 • autozomálně recesivní dědičnost;

Neketotická hyperglycinemie[edit | edit source]

 • porucha funkce mitochondriálního enzymatického komplexu štěpícího glycin (neurotransmiter – excitační v mozkové kůře a inhibiční v prodloužené míše a míše; význam v metabolismu hemoglobinu, purinů a kreatininu) → hromadění glycinu, zejm. v CNS → křeče (farmakologicky obtížně ovlivnitelné);
 • laboratorní nález: elevace glycinu v mozkomíšním moku (v porovnání s plazmou);
 • autozomálně recesivní dědičnost;
 • prognóza nepříznivá, léčba pouze symptomatická;

Organické acidurie[edit | edit source]

 • vedou ke kumulaci karboxylových kyselin bez volné aminoskupiny, které jsou vylučovány močí;
 • laboratorní nález: hyperlaktacidemie, ketoacidóza, hyperamonemie; pancytopenie; poruchy hemokoagulace;

Poruchy metabolismu glycidů[edit | edit source]

Galaktosemie[edit | edit source]

 • porucha galaktózo-1-fosfaturidyltransferázy → hromadění galaktóza-1-fosfátu → nefrotoxický, hepatotoxický a neurotoxický galaktikol;
 • manifestace po zahájení mléčné výživy → nechutenství, zvracení, úbytek na váze, hepatomegalie, letargie → jaterní a ledvinné selhání, otoky, ascites, edém mozku;
 • laboratorní nález: elevace aminotransferáz, nekonjugovaná hyperbilirubinemie, hypoglykemie, porucha hemokoagulace, anemie atd.
 • diagnostika: galaktikol v moči a zvýšené hodnoty galaktózy a galaktózo-1-fosfátu v erytrocytech → enzymatické a/nebo molekulární diagnostika;
 • autozomálně recesivní dědičnost;

Perzistující hyperinzulinemická hypoglykemie[edit | edit source]

 • hypersekrece inzulinu → těžké hypoglykemie již v prvních dnech života;
 • léčba: glukóza, glukagon, diazoxid, octreotid, ev. subtotální pankreatektomie;[1]

Poruchy mitochondriálního energetického metabolismu[edit | edit source]

 • mitochondriální onemocnění jsou dědičná metabolická onemocnění způsobená mutací buď v jádře v genech pro mitochondriální enzymy, nebo v mitochondriální DNA (nemendelovská maternální dědičnost), která mají různé klinické projevy;
 • v mitochondriích se odehrává citrátový cyklus, oxidativní fosforylace, β-oxidace mastných kyselin, část cyklu močoviny;
 • poruchy energetického metabolismu:
  • klinický obraz: psychomotorická retardace a regres vývoje, myoklonická epilepsie, centrální hypotonický syndrom nebo spastická kvadruparéza;
  • laboratorní nález: zvýšená hladina laktátu a alaninu v krvi, moči a v mozkomíšním moku; při myopatických projevech je zvýšená hladina kreatinkinázy; při hepatopatii elevace aminotransferáz.[1]

Poruchy beta-oxidace mastných kyselin[edit | edit source]

 • typický nález: hypoketotická hypoglykémie při hladovění.

Odkazy

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. a b c d JANOTA, Jan a Zbyněk STRAŇÁK. Neonatologie. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2013. s. 259-269. ISBN 978-80-204-2994-0.
 2. a b c d SUTTON, V R. Inborn errors of metabolism: Epidemiology, pathogenesis, and clinical features [online]. UpToDate, ©2020. [cit. 2020-11-10]. <->.
 3. GOMELLA, TL, et al. Neonatology : Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs. 7. vydání. Lange, 2013. s. 686-709. ISBN 978-0-07-176801-6.