Nádorové markery

From WikiSkripta

Nádorové markery (tumor markers, TM) jsou laboratorně prokazatelné známky, od kterých se nádorové bujení odvíjí (onkogeny, antionkogeny) nebo kterými se nádorové onemocnění projevuje (nádorové antigeny, produkty nádorových buněk nebo reaktivní produkty nenádorových buněk).[1][2]

 • v užším (klinickém) slova smyslu látky stanovitelné v krvi, moči nebo tkáni, které mají vyšší hodnotu u nádorových onemocnění
 • používané k zpřesnění diagnózy, sledování průběhu terapie a časnému záchytu relapsu onemocnění
 • mohou být elevovány i z nenádorových příčin
 • nepoužívají se jako celoplošné screeningové vyšetření, jedině PSA se využívá ke screeningu u rizikových pacientů pro ca prostaty
 • mohou být produkovány přímo buňkami nádoru nebo buňkami nenádorovými v reakci na přítomnost nádoru
 • provádí-li se vyšetřování TM ve vhodném výběru a v přiměřených časových intervalech, může být dobrým pomocníkem ošetřujícímu lékaři – určení odpovědi na léčbu, progrese onemocnění a prognózy pacienta
 • nádorové markery můžeme dělit podle místa produkce, specifičnosti, chemické struktury a biologického charakteru [3][4]

Nádorově specifické nádorové markery[edit | edit source]

 • souvisí s přítomností určité nádorové tkáně
 • vzhledem k tomu, že se produkce TM u různých nádorových tkání značně překrývá, je specificita nízká
 • vhodné ke sledování remise nádorového onemocnění a časné diagnozy relapsu onemocnění:

Tkáňově specifické nádorové markery[edit | edit source]

 • souvisí spíše s určitou tkání, ve které může probíhat patologický děj (např. růst nádoru)
 • často zvýšeny z nenádorových příčin (např. PSA u mužů – prostata; hCG a AFP – zárodečná ev. jaterní tkáň)[5][6]

Humorální[edit | edit source]

Zkratka Název Produkce fyziologicky Norma Zvýšeno při Falešná pozitivita Poznámka
CEA karcinoembryonální antigen epiteliální buňky během fetálního vývoje <3 μg/l kolorektální ca, ca prsu, ca plic, karcinom ovárií, metastázy v játrech, cirhóza, záněty GIT
AFP α-fetoprotein žloutkový váček a fetální játra <10 μg/l cirhóza, aktivní hepatitida, nonseminomy, germinální nádory (teratom), hepatocelulární karcinom, hepatolastom těhotenství
CA 15-3 Carcinoma antigen 15-3 karcinom prsu, nádory GIT, nádory žlázového epitelu hepatopatie, cholangoitida, plicní onemocnění, renální poruchy, gravidita Ca prsu – senzitivita 75 %, specificita 90 %, některé nádory GIT
MCA antigen mucinózních karcinomů karcinom prsu vzestup dříve než CA 15-3, použití pro potvrzení při zvýšeném CA 15-3
CA 19-9 carbohydrate antigen karcinom pankreatu, karcinom žaludku, kolorektální karcinom, karcinom prsu obstrukční ikterus
CA 72-4 carbohydrate antigen karcinom žaludku, karcinom jícnu, karcinom plic, karcinom ovárií
CA 125 carbohydrate antigen karcinom ovarií benigní afekce ovarií a endometria, hepatopatie, pankreatitida, těhotenství, menstruace sledování léčby ca ovarií, screening u žen s ovariálním ca v rodinné anamnéze
SCC squamous cell carcinoma antigen dlaždicobuněčné karcinomy
TPA/S tkáňový polypeptidový antigen proliferace buněk různé karcinomy (karcinom močového měchýře, ca hlavy a krku) směs asi 20 cytokeratinů, zvyšuje se úměrně s rostoucím nádorem
CYFRA 21-1 fragmenty cytokeratinu 19 nemalobuněčný karcinom plic
PSA prostatický specifický antigen do tekutiny semenných váčků pro zkapalnění ejakulátu buňkami prostaty <2,5 μg/l < 50 let
<5 μg/l 50–60 let
8,5< μg/l > 60 let
karcinom prostaty ejakulace, per rectum vyšetření před odběrem, BHP hodnoty nad 10 μg/l – 50% riziko ca, asi 20 % ca prostaty má PSA v normě
LD laktátdehydrogenáza játra, myokard, kosterní svaly, erytrocyty 4,10 µkat/l testikulární nádory, leukemie, RCC, Hodgkinův lymfom
ALP alkalická fosfatáza sarkomy, karcinom prostaty obstrukce žlučovodů
ACP kyselá fosfatáza skeletální metastázy, karcinom prostaty
GGT γ-glutamyltransferáza metastatické postižení jater alkoholici, obstrukce žlučovodů
NSE neuron specifická enoláza neuroblastom, retinoblastom, maligní melanom, SCLC hemolýza u nádorů CNS lepší stanovovat v likvoru
TK thymidinkináza leukémie, lymfomy, nemalobuněčný ca plic cesta náhradní syntézy DNA
hCG lidský choriový gonadotropin placenta tumory trofoblastu, choriokarcinom(100 % senzitivita), germinální nádry varlat a ovarií těhotenství screening ohrožených osob, vyšetření β-podjednotky
PRL prolaktin v těhotenství a po porodu prolaktinom, MEN I mírně při fyzické námaze, psychickém stresu
CT kalcitonin medulární karcinom štítné žlázy
Thyreoglobulin thyreoglobulin folikulární karcinom štítné žlázy
Ferritin ferritin mnohočetný myelom, AML, Hodgkinův lymfom
β2 mikroglobulin β2 mikroglobulin CLL, mnohočetný myelom, lymfomy
Paraprotein paraprotein mnohočetný myelom Bence-Jonesova bílkovina
VMA kyselina vanilmandlová produkt degradace katecholaminů funkční nádory nadledvin stanovení v moči, případně stanovení metanefrinů (plazmatických, močových)
HIAA kyselina 5-hydroxyindoloctová degradační produkt serotoninu funkční karcinoidy stanovení v moči

Buněčné markery[edit | edit source]

Zkratka Název Produkce fyziologicky Norma Zvýšeno při Falešná pozitivita Poznámka
HER2/neu karcinom prsu cíl pro monoklonální protilátky (Herceptin), zvýšená exprese = horší prognóza

Genetické markery[edit | edit source]

Zkratka Název Produkce fyziologicky Norma Zvýšeno při Falešná pozitivita Poznámka
p53 strážce genomu regulace buněčného cyklu Li-Fraumeni syndrom, sarkomy, karcinom prsu
BRCA1/2 breast cancer karcinom prsu a ovarií


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 1. Tumor Markers - National Cancer Institute. [online].
 2. KALOUSOVÁ, Marta. Tumor Markers – Nádorové markery. [online].
 3. SCHNEIDERKA PETR. Kapitoly z klinické biochemie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2004, 365 s.
 4. PETRUŽELKA LUBOŠ a KONOPÁSEK BOHUSLAV. Klinická onkologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003, 274 s.
 5. PRŮŠA RICHARD. Orientační rozmezí hodnot biochemických a hematologických vyšetření podle věkových skupin. 1. vyd. Praha: Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. lékařské fakulty UK, 1999, 41 s.
 6. VALÍK, D, T ZIMA a O TOPOLČAN, et al. Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP), České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) a České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) k využití nádorových markerů v klinické praxi. [online].