Portál:Neurowiki

Z WikiSkript


Neurowiki obsahuje postgraduální texty týkající se neurologie.

Otázky pro rigorózní zkoušku oboru neurovědy[upravit | editovat zdroj]

 1. Struktura a funkce buněčné membrány
 2. Membránový transport
 3. Excitabilita nervových buněk a iontové kanály
 4. Membránový a akční potenciál
 5. Vedení vzruchu nervovými vlákny
 6. Gliové buňky a jejich funkce
 7. Struktura a funkce synapse
 8. Synaptické receptory
 9. Přehled mediátorů
 10. Acetylcholin na nervosvalové ploténce a v CNS
 11. Katecholaminové mediátory, serotonin
 12. Opioidní peptidy a jejich receptory
 13. Neuropeptidy a funkce hypothalamu
 14. Excitační aminokyseliny jako synaptické mediátory
 15. Glutamátové receptory
 16. GABA a glycin
 17. Oxid dusnatý, úloha v CNS
 18. G proteiny a cyklické nukleotidy v CNS
 19. Fosforylace proteinů a regulace nervové funkce
 20. Axonový transport
 21. Vývoj CNS a neurální listy - úloha genů
 22. Nervová plasticita a regulace
 23. Vliv stárnutí na nervový systém
 24. Cerebrospinální mok a hematoencefalická bariéra
 25. Cirkulace krve v mozku a energetický metabolismus mozku
 26. Extracelulární prostor CNS
 27. Struktura a funkce periferních nervů
 28. Struktura a funkce míchy
 29. Struktura a funkce vegetativních nervů
 30. Sensorické funkce, přehled, receptory obecně
 31. Somatosensorický systém
 32. Bolest
 33. Oko - receptory a nervové buňky
 34. Anatomie a fyziologie centrální části zrakového systému
 35. Sluch - vnitřní ucho a centrální část sluchového systému
 36. Vestibulární systém
 37. Chronobiologie
 38. Motorický systém mozku
 39. Řízení hybnosti - úloha basálních ganglií a mozečku
 40. Mozek a emoce - úloha limbického systému
 41. Mozková kůra a integrační funkce CNS
 42. Úloha thalamu
 43. Elektrická aktivita mozku – EEG
 44. Elektrická aktivita mozku – pomalé potenciály
 45. Elektrická aktivita mozku – evokované potenciály
 46. Funkční zobrazovací metody mozku: PET, fNMR, magnetoencefalografie
 47. Snímání aktivity neuronů a glie - extracelulární a intracelulární záznam
 48. Technika terčíkového zámku, použití
 49. Iontově selektivní mikroelektrody, principy funkce, využití
 50. Mozkové řízky, princip metody, využití
 51. Imunocytochemické metody v CNS
 52. Histochemie enzymů v CNS
 53. Klasické metodiky neuroanatomie – Nissl, Golgi apod., autoradiografie
 54. Ischemie a hypoxie CNS
 55. Epilepsie
 56. Poruchy funkce basálních ganglií a jejich mediátorů
 57. Alzheimerova choroba, symptomatologie, biochemie, genetika
 58. Biochemické aspekty psychických poruch
 59. Genetické aspekty psychických poruch
 60. Neuroendokrinologie
 61. Poruchy synaptického přenosu na nervosvalové ploténce
 62. Vliv toxických látek na nervový systém
 63. Demyelinizační onemocnění
 64. Behaviorální modely učení a paměti
 65. Neurofyziologie učení a paměti
 66. Spánek a bdění
 67. Poruchy řeči a poruchy gnosie
 68. Stereotaxe CNS, radiochirurgie pomocí GAMA nože
 69. Modelování neuronu a neuronových sítí
 70. Základy anatomie mozku

Atestační otázky z neurologie[upravit | editovat zdroj]

Obecná neurologie[upravit | editovat zdroj]

 1. Motorický systém – přehled anatomie, funkce svalu a nervosvalový přenos, reflexní míšní odpovědi. Kortikospinální dráha a syndromy z jejího poškození
 2. Centrální řízení motoriky, anatomie a fysiologie systému bazálních ganglií a mozečku, automatické pohyby a cílená motorika. Hypokinetické a hyperkinetické syndromy, mozečkový syndrom.
 3. Systém řízení rovnováhy, držení těla a lokomoce. Poruchy stoje a chůze, pády.
 4. Somatosenzitivní systém – přehled anatomie, funkční organizace, periferní, míšní a centrální syndromy.
 5. Bolest – anatomie, patofyziologie, klasifikace klinických syndromů.
 6. Hlavové nervy, anatomie a funkce, klinické syndromy z postižení jednotlivých funkčních systémů, kmenové syndromy.
 7. Poruchy vědomí – definice a klasifikace kvantitativních a kvalitativních poruch vědomí, podklady a klinické hodnocení.
 8. Poruchy řeči a kortikálních (symbolických) funkcí
 9. Lobární mozkové syndromy. Projevy postižení frontálních subkortikálních okruhů. Syndrom nedominantní hemisféry.
 10. Mícha a míšní syndromy.
 11. Autonomní nervový systém – centrální a periferní syndromy, sfinkterové a sexuální poruchy.
 12. Anatomie a funkce komorového systému mozku, tvorba, normální a patologické složení mozkomíšního moku, poruchy cirkulace likvoru, syndromy likvorové hypertenze a hypotenze, mozkový edém, meningeální syndrom.
 13. Zobrazovací metody: RTG, CT, MR – principy vyšetření, indikace, normální a základní patologické nálezy na obrazech hlavy, mozku, páteře a míchy. Rtg, CT a MR angiografie, ultrazvuková diagnostika - principy vyšetření, indikace, normální a základní patologické nálezy na obrazech krevního zásobení mozku a míchy.
 14. Neurogenetika: Mechanismy dědičného přenosu a jeho poruch, základní klasifikace geneticky vázaných poruch, principy, metody a indikace genetické diagnostiky.
 15. Neuroimunologie: Principy funkce imunitního systému, klasifikace a mechanismy autoimunitních chorob, principy, metody a indikace imunologických vyšetření.
 16. Neuropsychiatrie a klinická neuropsychologie: Definice a základní projevy deprese, úzkosti, deliria, psychózy, kognitivní dysfunkce a demence. Principy, metody a indikace neuropsychologického vyšetření.
 17. Neurofarmakologie: Principy nervového přenosu, neuromediátory, receptory. Základní třídy neurofarmak, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky.
 18. Fyzioterapie a léčebná rehabilitace: Základní principy, indikace a postupy u jednotlivých podskupin neurologických onemocnění.

Speciální neurologie[upravit | editovat zdroj]

 1. Ischemické cévní příhody mozku a míchy, trombózy splavů, venózní ikty.
 2. Mozkové hemoragie, subarachnoidální krvácení, intrakraniální hematomy.
 3. Nitrolební a míšní nádory.
 4. Úrazy mozku, míchy a periferních nervů.
 5. Epilepsie a epileptické záchvaty.
 6. Poruchy spánku.
 7. Bolesti hlavy, kraniální neuralgie, neuropatická bolest.
 8. Infekce nervového systému.
 9. Roztroušená skleróza a další autoimunitní onemocnění CNS.
 10. Alzheimerova nemoc a jiné demence.
 11. Parkinsonova nemoc a jiná extrapyramidová onemocnění: atypické parkinsonské syndromy, extrapyramidové hyperkinetické syndromy a onemocnění.
 12. Neurodegenerativní onemocnění mozku a míchy (vyjma Parkinsonovy a Alzheimerovy nemoci).
 13. Vývojové a kongenitální abnormality, neurogenetické a metabolické poruchy u dětí a dospělých.
 14. Onemocnění periferního nervového systému. Mononeuropatie. Polyneuropatie. Onemocnění motorického neuronu.
 15. Onemocnění kosterních svalů a poruchy nervosvalového přenosu. Svalové dystrofie, získané myopatie. Myasthenia gravis.
 16. Vertebrogenní onemocnění – bolesti zad, kořenové syndromy, syndrom cauda equina, neurogenní klaudikace, spondylogenní myelopatie.
 17. Získaná postižení nervového systému při orgánových a systémových onemocněních, karenční postižení nervového systému.
 18. Toxická, poléková a profesionální postižení centrálního a periferního nervového systému. Akutní a chronické neurologické syndromy při užívání alkoholu a drog.
 19. Akutní stavy v neurologii.

Hlavní témata[upravit | editovat zdroj]

 1. Úvod – Principy topické diagnózy v neurologii
 2. Akutní stavy v neurologii a poruchy vědomí
 3. Kraniocerebrální a míšní traumata
 4. Hypertenze nitrolební
 5. Epilepsie
 6. Cévní mozkové příhody
 7. Roztroušená skleróza
 8. Neuroinfekce, záněty CNS
 9. Hypo- a hyperkinetické poruchy hybnosti
  1. Parkinsonova nemoc/PGS
 10. Bolesti hlavy
 11. Bolesti zad, kořenové syndromy na dolních končetinách
 12. Poruchy řečové komunikace a poruchy polykání
 13. Poruchy rovnováhy
 14. Poruchy vybraných hlavových nervů
 15. Neuropatie a nervosvalová onemocnění
 16. Poruchy spánku a chorobné projevy související se spánkem
 17. Nejčastější syndromy a onemocnění dětské neurologie
 18. Akutní epidurální hematom
 19. Menierova choroba


Jednotlivé články[upravit | editovat zdroj]

Diagnostické podčlánky[upravit | editovat zdroj]