Portál:Otázky z modulu IA (3. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z modulu IA (3. LF UK, VL)!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z modulu IA (3. LF UK, VL)

3. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Kost
  Anatomie:
  Histologie: Mikroskopická struktura, původ a histofyziologie pojiv, chrupavky a kostní tkáně, regenerace jednotlivých typů chrupavky
  Fyziologie:
  Biochemie: Struktura a metabolismus pojivové tkáně: molekulární struktura (organická a anorganická složka), významné enzymy, regulace tvorby a odbourávání kostní matrix, laboratorní markery kostního metabolismu.
 2. Kloub
  Anatomie:
  Histologie: Mikroskopická struktura, původ a histofyziologie chrupavky, regenerace jednotlivých typů chrupavky, osifikace
  Fyziologie:
  Biochemie: Struktura a metabolismus pojivové tkáněse zaměřením na proteoglykany a kolagen.
 3. Kosterní sval a jeho činnost
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj, struktura a histofyziologie stavebních jednotek svalové tkáně. Vývoj, struktura a uspořádání svalové tkáně
  Fyziologie:
  Biochemie: Role svalu v energetickém metabolismu, typy svalových vláken, energetické substráty. Mechanismy a regulace růstu svalu, laboratorní markery poškození svalu. Molekulární struktura, mechanismus svalové kontrakce.
 4. Nervosvalová ploténka
  Anatomie:
  Histologie: Mikroskopická stavba a histofyziologie synapsí a motorických plotének
  Fyziologie:
  Biochemie: Mechanismus svalové kontrakce a její regulace. Acetylcholin (struktura, syntéza, odbourávání, receptory).
 5. Plazma a hemostáza
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj krvetvorby a základní morfologické charakteristiky elementů vývojových řad
  Fyziologie:
  Biochemie: Složení krevní plazmy, analyty stanovované v rámci základní laboratorní sady (screeningu), jejich souvislost s metabolismem. Hemostáza.
 6. Červené krvinky
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj krvetvorby a základní morfologické charakteristiky elementů vývojových řad. Vývoj a struktura erytrocytu, mikrocirkulace a červená pulpa sleziny
  Fyziologie:
  Biochemie: Metabolismus erytrocytu. Struktura, funkce a metabolismus hemu a hemoglobinu. Metabolismus železa.
 7. Bílé krvinky a imunita
  Anatomie:
  Histologie: Mikroskopická stavba a histofyziologie lymfatického systému Morfologie krevních elementů. Vývoj, mikroskopická stavba histofyziologie imunokompetentních buněk a lymfoidních orgánů . Vývoj orgánů v zadním mesogastriu, mikroskopická stavba a histofyziologie sleziny, thymu a mízní uzliny
  Fyziologie:
  Biochemie: Metabolismus neutrofilů, oxidační vzplanutí. Struktura, vlastnosti a funkce imunoglobulinů. Metabolismus reaktivních formem kyslíku a dusíku.
 8. Metabolizmus proteinů
  Anatomie:
  Histologie: Mikroskopická struktura a histofyziologie sliznice žaludku a tenkého střeva
  Fyziologie:
  Biochemie: Význam proteinův dietě člověka, jejich trávení a využití v metabolismu. Močovina. Regulace metabolismu proteinů.
 9. Metabolizmus lipidů
  Anatomie:
  Histologie: Mikroskopická struktura a histofyziologie tukové tkáně Vývoj inframesokolické části dutiny břišní, mikroskopická stavba a histofyziologie tenkého střeva
  Fyziologie:
  Biochemie: Význam lipidův dietě člověka, jejich trávení a využití v metabolismu. Transport lipidů v krvi, tukové zásoby a jejich metabolismus. Regulace koncentrace lipidů v krvi.
 10. Metabolizmus sacharidů
  Anatomie:
  Histologie: Mikroskopická struktura a histofyziologie slinných žláz, sliznice tenkého střeva a exokrinního pankreatu, Langerhansovy ostrůvky. Vývoj, mikroskopická stavba a histofyziologie pankreatu
  Fyziologie:
  Biochemie: Význam sacharidův dietě člověka, jejich trávení a využití v metabolismu. Zdroje glukózy při hladovění. Regulace koncentrace glukózy v krvi.
 11. Játra
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj orgánů v předním mesogastriu, mikroskopická stavba a histofyziologie jater, stavba buněk produkujících steroidy. Mikroskopická struktura hepatocytu.
  Fyziologie:
  Biochemie: Význam jater v intermediárním metabolismu. Laboratorní markery poškození jater. Biotransformace cizorodých látek.
 12. Žluč
  Anatomie:
  Histologie: Mikroskopická stavba a histofyziologie žlučovodů a žlučového měchýře
  Fyziologie:
  Biochemie: Význam žluči, její složení a vztah jednotlivých složek k metabolismu.
 13. Ústní dutina a pobřišnice.
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj dutiny ústní, faryngeální výchlipky, mikroskopická stavba jazyka a slinných žláz. Histofyziologie střevního epitelu. Vývoj zubní lišty a jejích komponent, mikroskopická stavba zubu. Histofyziologie střevního epitelu
  Fyziologie:
  Biochemie: Živiny přijímané potravou (struktura, význam). Enzymy přítomné ve slinách, jejich funkce. Vitaminy a stopové prvky.
 14. Ventilace
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj, struktura a histofyziologie respiračního systému, bariéra vzduch - krev
  Fyziologie:
  Biochemie: Význam kyslíku pro organismus. Zdroje a osud oxidu uhličitého v lidském těle. Složení a význam surfaktantu.
 15. Difúze a perfúze v plicích
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj, mikroskopická stavba a histofyziologie dolních cest dýchacích a respirační části dýchacího ústrojí
  Fyziologie:
  Biochemie: Přenos krevních plynů, výměna krevních plynův plicích a ve tkáních. Saturační křivka hemoglobinu.
 16. ABR
  Anatomie:
  Histologie: Mikroskopická struktura a histofyziologie nefronu, bariéra vzduch - krev
  Fyziologie:
  Biochemie: Vztah mezi metabolismem a změnami pH. Pufrační systémy. Úloha plic, ledvin a jater v udržování acidobazické rovnováhy. Laboratorní vyšetření stavu ABR. Základní poruchy ABR a jejich kompenzace a korekce.
 17. Tvorba a složení moči
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj, struktura a histofyziologie vylučovacího systému, stavba nefronu.
  Fyziologie:
  Biochemie: Procesy v jednotlivých částech nefronu a jejich regulace, rozdíl ve složení primární a definitivní moči. Souvislost složení moči s metabolismem těla. Ledviny jako endokrinní orgán. Metabolické funkce ledvin.
 18. Vylučování moči
  Anatomie:
  Histologie: Mikroskopická struktura a histofyziologie nefronu
  Fyziologie:
  Biochemie: Regulace tvorby moči. Laboratorní vyšetření moči (chemické i mikroskopické).
 19. Hemodynamika
  Anatomie:
  Histologie: Mikroskopická stavba a histofyziologie cév
  Fyziologie:
  Biochemie: Energetický metabolismus srdce. Laboratorní markery onemocnění srdce.
 20. Elektrická aktivita srdce
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj srdce a aortálních oblouků, vrozené vady, mikroskopická struktura myokardu, regionální rozdíly, endokard, epikard, perikard. Zvláštnosti mikroskopické stavby převodního systém.
  Fyziologie:
  Biochemie: Regulace plazmatické koncentrace iontů významných pro srdeční funkci (K+, Ca2+, Na+).
 21. Tepny
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj cirkulace, mikroskopická stavba arteriální stěny
  Fyziologie:
  Biochemie: Signální molekuly ovlivňující krevní tlak. Biochemie kontrakce hladkého svalu. Metabolismus endotelu.
 22. Žíly
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj žilního systému, mikroskopická stavba žilní stěny, venae pulmonales
  Fyziologie:
  Biochemie: Odpadní produkty metabolismu, jejich původ a osud. Osmotický a onkotický tlak.
 23. Míza
  Anatomie:
  Histologie: Mikroskopická stavba a histofyziologie lymfatického systému
  Fyziologie:
  Biochemie: Metabolismus lipoproteinů. Struktura a funkce imunoglobulinů.
 24. Mícha a reflexy
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj neurální trubice a její stěny, vrozené defekty, původ a stavba mening, encefalický likvor a jeho morfogenetická funkce.
  Fyziologie:
  Biochemie: Složení mozkomíšního moku a jeho laboratorní vyšetření. Chemické složení CNS.
 25. Mozkový kmen a reflexy
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj jednotlivých částí CNS. Původ a mikroskopická stavba šedé hmoty CNS.
  Fyziologie:
  Biochemie: Metabolismus nervové tkáně. Přenos nervového vzruchu, glutamát, aspartát (syntéza, degradace, receptory).
 26. Mozeček
  Anatomie:
  Histologie: Mikroskopická stavba a histofyziologie kůry mozečku, původ mozečku
  Fyziologie:
  Biochemie: Metabolismus nervové tkáně. Přenos nervového vzruchu, GABA (syntéza, degradace, receptory). Metabolismus etanolu.
 27. Mezimozek a bazální ganglia
  Anatomie:
  Histologie: Původ, struktura a histofyziologie nervové tkáně.
  Fyziologie:
  Biochemie: Metabolismus nervové tkáně. Přenos nervového vzruchu, katecholaminy (syntéza, degradace, receptory).
 28. Mozková kůra
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj pallia, jeho typy a mikroskopická stavba. Vývoj a mikroskopická stavba základních typů mozkové kůry
  Fyziologie:
  Biochemie: Metabolismus nervové tkáně. Přenos nervového vzruchu, acetylcholin (syntéza, degradace, receptory).
 29. Motorika
  Anatomie:
  Histologie: Mikroskopická struktura a histofyziologie svalových receptorů, motorická ploténka, struktura a histofyziologie mozečkové kůry
  Fyziologie:
  Biochemie: Regulace a mechanismus svalové kontrakce.
 30. Senzitivita a senzorika
  Anatomie:
  Histologie: Mikroskopická struktura a histofyziologie periferních receptorů
  Fyziologie:
  Biochemie: Biochemie smyslového vnímání.
 31. Chování, emoce, učení, paměť
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj CNS ve fetálním a perinatálním období, kritické periody. Způsoby propojení neuronů, základní schéma neokortikálních vrstev.
  Fyziologie:
  Biochemie: Biogenní aminy, acetylcholin (syntéza, degradace, receptory).
 32. Autonomní řízení
  Anatomie:
  Histologie: Původ a mikroskopická stavba autonomních ganglií.
  Fyziologie:
  Biochemie: Katecholaminy, acetylcholin (syntéza, degradace, receptory). Funkce autonomního nervového systému v regulaci metabolických drah. Metabolická odpověď organismu na stres.
 33. Bdění a spánek
  Anatomie:
  Histologie: Mikroskopická struktura a histofyziologie epifysy
  Fyziologie:
  Biochemie: Serotonin, melatonin, GABA (syntéza, degradace, receptory).
 34. Hmat a polohocit
  Anatomie:
  Histologie: Mikroskopická struktura a histofyziologie periferních receptorů
  Fyziologie:
  Biochemie: Přenos nervového vzruchu (obecně).
 35. Zrak
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj, mikroskopická stavba a histofyziologie oka a jeho přídatných orgánů.
  Fyziologie:
  Biochemie: Biochemie vidění - molekulární princip percepce světla.
 36. Sluch
  Anatomie:
  Histologie: Původ, mikroskopická struktura a histofyziologie sluchového a vestibulárního orgánu
  Fyziologie:
  Biochemie: Přenos nervového vzruchu (obecně).
 37. Chuť a čich
  Anatomie:
  Histologie: Mikroskopická struktura a histofyziologie periferních receptorů
  Fyziologie:
  Biochemie: Molekulární aspekty chuti a čichu.
 38. Bolest
  Anatomie:
  Histologie: Periferní senzorické receptory
  Fyziologie:
  Biochemie: Endogenní opioidy. Eikosanoidy. Serotonin.
 39. Endokrinní řízení
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj, struktura a histofyziologie endokrinního systému
  Fyziologie:
  Biochemie: Klasifikace hormonů podle chemické povahy, obecné mechanismy účinku. Endokrinní regulace po jídle, při lačnění a ve zvláštních situacích (hladovění, stres).
 40. Hypotalamo-hypofyzární systém
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj a mikroskopická stavba hypofýzy. Histofyziologie hypothalamo - hypofyzární osy
  Fyziologie:
  Biochemie: Syntéza a obecný mechanismus působení peptidových hormonů. Hormony hypofýzy a hypotalamu - chemická povaha, funkce.
 41. Štítná žláza a příštítná tělíska
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj, mikroskopická stavba a histofyziologie štítné žlázy a příštítných tělísek
  Fyziologie:
  Biochemie: Hormony štítné žlázy a příštítných tělísek - chemická povaha, syntéza, degradace, transport v krvi, mechanismus působení a funkce.
 42. Nadledviny
  Anatomie:
  Histologie: Funkce kůry nadledvin a jejich řízení.
  Fyziologie:
  Biochemie: Hormony nadledvin - chemická povaha, syntéza, degradace, transport v krvi, mechanismus působení a funkce.
 43. Mužské pohlavní orgány
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj, struktura a histofyziologie mužského pohlavního systému, vrozené vady
  Fyziologie:
  Biochemie: Mužské pohlavní hormony - chemickápovaha, syntéza, degradace, transport v krvi, mechanismus působení a funkce.
 44. Ženské pohlavní orgány
  Anatomie:
  Histologie: Vývoj, struktura a histofyziologie ženského pohlavního systému, vrozené vady. Vývoj, mikroskopická stavba a histofyziologie vývodných cest pohlavních u ženy, menstruační cyklus endometria.
  Fyziologie:
  Biochemie: Ženské pohlavní hormony - chemická povaha, syntéza, degradace, transport v krvi, mechanismus působení a funkce. Hormonální změny během menstruačního cyklu.
 45. Těhotenství, porod a laktace
  Anatomie:
  Histologie: Implantace, vývoj trofoblastu a choria, amniová dutina a zánik cavum uteri, význam žloutkového vaku a allantois, placenta a pupečník a jejich anomálie. Způsoby měření plodu, růst a jeho poruchy (IUGR), charakteristické známky a velikost fetu v jednotlivých měsících, změny uteru během těhotenství a v šestinedělí, porodní fáze, známky zralosti plodu. Vývoj, mikroskopická stavba a histofyziologie mammy v jednotlivých fázích života ženy
  Fyziologie:
  Biochemie: Zvláštnosti metabolismu v těhotenství (matka, plod). Fetální hemoglobin. Metabolismus novorozence.
 46. Termoregulace
  Anatomie:
  Histologie: Mikroskopická struktura a histofyziologie bílé a hnědé tukové tkáně
  Fyziologie:
  Biochemie: Metabolismus tukové tkáně, úloha v termogenezi. Uncoupling proteiny.

Vývoj předního střeva, mikroskopická stavba a histofyziologie jícnu a žaludku.

Vývoj zadního střeva, mikroskopická stavba tlustého střeva, vrozené vady

Mikroskopická struktura ependymu, plexus choroideus a hematoencefalická bariéra