Průvodce:Zkouškové otázky z biologie (LF HK, VL)

Z WikiSkript

Otázky k ústní zkoušce z Biologie[upravit | editovat zdroj]

pro akademický rok 2019/2020

1. Definice života – minulý a současný pohled, medicínský kontext

2. Biologické charakteristiky a organizace živých soustav, prokaryontní a eukaryontní buňky

3. Modelování v biomedicíně, typy modelů, významné modelové organismy

4. Struktura a funkce nukleových kyselin a proteinů

5. Struktura a funkce biomembrán

6. Pasivní membránový transport

7. Aktivní membránový transport

8. Transport látek uvnitř buňky, fúze biomembrán, vezikulární transport

9. Stavba a funkce buněčného jádra

10. Endoplazmatické retikulum, Golgiho komplex, Lyzozomy, peroxizomy

11. Mitochondrie - stavba, tvorba ATP

12. Mikrotubuly – struktura a funkce

13. Mikrofilamenta, intermediární filamenta – struktura, funkce

14. Buněčná motilita – type, principy

15. [[Fluorescence|Fluorescence a její využití v biologii a v biomedicíně]

16. [[Fluorescence|Fluorescence – principy vzniku, vlastnosti a typy]

17. Buněčný cyklus a jeho regulace

18. Buněčné dělení – mitóza a meióza

19. Morfologické a biochemické charakteristiky programované buněčné smrti

20. Morfologické a biochemické charakteristiky neprogramované buněčné smrti

21. Regulace a signalizace v buněčné smrti

22. Obecné principy buněčných signalizací u eukaryontních a prokaryontních buněk

23. Hlavní (vybrané) signální dráhy u eukaryontních buněk

24. Odpověď buňky na stres

25. Gen - definice, klasifikace, centrální dogma molekulární biologie

26. Struktura lidského genomu, hlavní typy DNA

27. Transkripce – průběh, regulace a posttranskripční modifikace RNA

28. Translace - průběh, regulace a posttranslační modifikace proteinů

29. Přehled mechanismů regulace exprese genetické informace u prokaryontních a eukaryontních buněk

30. Přehled epigenetických regulačních mechanizmů

31. Replikace DNA

32. Poškození DNA a mechanizmy reparace

33. Zdroje variability u člověka (přehled)

34. Mutace

35. polymorfismy

36. Systémy určení pohlaví v přírodě a u člověka

37. Struktura eukaryontních chromozomů

38. Strukturní aberace chromozomů

39. Numerické aberace chromozomů

40. Mendelovy zákony

41. Genová vazba, Morganovy zákony

42. Obecné zákonitosti monogenní dědičnosti u člověka - fenotypová manifestace alel, komplikace

43. Autozomálně dominantní dědičnost – principy, klinické příklady

44. Autozomálně recesivní dědičnost - principy, klinické příklady

45. X-vázaná dědičnost - principy, klinické příklady

46. Genetika a biologie hemoglobinopatií

47. Dědičnost krevních skupin a MHC antigenů

48. Mitochondriální choroby

49. Polygenní a multifaktoriální dědičnost – mechanizmy, příklady

50. Farmakogenetika

51. Biologické (fenotypové) vlastnosti nádorových buněk

52. Vznik a klasifikace nádorů

53. Mechanismy invazivity a metastazování maligních nádorů

54. Onkogeny a protoonkogeny

55. Tumor supresorové geny, dědičné syndromy spojené s nádory

56. Genetika populací - Hardy-Weinbergův zákon

57. Faktory narušující Hardy-Weinbergovu rovnováhu

58. Prekoncepční, prenatální a presymptomatická diagnostika

59. Současné možnosti léčby genetických chorob

60. Genová a buněčná terapie

61. Pozorování živých buněk v mikroskopu

62. Kultivace buněk in vitro

63. Biobanky, konzervace biologických vzorků

64. Testování cytotoxicity in vitro

65. Testování genotoxicity (mutagenity) a karcinogenity in vitro

66. Klasické cytogenetické metody ve výzkumu a v diagnostice

67. Izolace a analýza nukleových kyselin

68. PCR – princip, typy, použití

69. Hybridizační metody v cytogenetice a molekulární genetice

70. Rekombinace DNA (přirozená a uměle navozená)

71. Metody přenosu DNA do eukaryontních buněk, typy vektorů

72. Transgenní organismy

73. Editace genomu (genový knock-out, knock-in a knock-down)

74. Sekvenování DNA – klasické metody a metody nové generace

75. DNA diagnostika

76. Biologické principy identifikace osob založené na analýze DNA

77. Mapování lidského genomu (přehled metodických přístupů)

78. Genomika, transkriptomika, proteomika – principy a aplikace

79. Využití genového inženýrství v produkci léčiv

80. Klonování savců včetně člověka

81. Etické a legislativní problémy genového inženýrství

82. Nové poznatky v biomedicíně