Chinolony

From WikiSkripta


Chinolony se řadí do skupiny chemoterapeutik. Jsou to primárně baktericidní látky, které lze podle antibakteriální aktivity, průniku do tkání a šířky antibakteriálního spektra rozdělit do 4 generací podle antimikrobiálního spektra a svých vlastností.

Základ fluorochinolonů

Chemicky jsou odvozeny od bicyklické struktury – chinolonu. Starší látky (1. generace) postrádají v molekule atom fluoru. Byly určeny k léčbě infekcí močových cest, a dnes už se nepoužívají. Novější látky (2. až 4. generace) mají v molekule atom fluoru. Mají širší spektrum účinku a lepší systémovou distribuci. Říkáme jim také fluorochinolony.

Dnes v praxi používáme pouze fluorované chinolony. Z toho důvodu se termín "chinolony" a "fluorochinolony" zaměňuje.

Farmakodynamika[edit | edit source]

Jejich účinek je závislý na koncentraci, mají významný postantibiotický efekt.

Mechanismus účinku[edit | edit source]

Spočívá v inhibici syntézy DNA. Fluorochinolony blokují gyrázy (bakteriální topoizomerázy – enzymy odpovědné za správné splétání a rozplétání řetězců bakteriální nukleové kyseliny v průběhu G fáze buněčného cyklu.) Tím vznikají zlomy v bakteriální DNA a bakteriální buňka umírá.

Mechanismy rezistence[edit | edit source]

Vznik rezistence na fluorochinolony je poměrně častý. Rezistence vzniká na podkladu strukturní změny gyrázy, snížení prostupnosti bakteriální membrány i exprese efluxních pump. Rezistence bývá často zkřížená nejen s dalšími chinolony, ale také s jinými antibiotiky (např. tetracykliny, β-laktamy).

Nežádoucí účinky[edit | edit source]

  • Kožní alergické reakce a fototoxicita (poučit pacienta o fotoprotekci).
  • Artropatie – mohou se vyskytnout poruchy šlach a chrupavek (poučit pacienta o klidovém režimu).
  • Závratě a bolesti hlavy – často u rizikových pacientů s onemocněním CNS.
  • Prodloužení QT intervalu.
  • GIT obtíže.

Kontraindikace[edit | edit source]

  • Epilepsie;
  • gravidita a kojení;
  • novorozenci a děti do 15–18 let (obava z možné inhibice růstu kloubní chrupavky, která byla pozorována v preklinických studiích u mláďat).

Farmakokinetika[edit | edit source]

Chinolony se dobře vstřebávají per os, dobře pronikají do tkání. Vysoké koncentrace mají především v moči, žluči, stolici, plicích, ledvinách a prostatě.

Interakce[edit | edit source]

Tvoří nevstřebatelné komplexy s dvojmocnými a trojmocnými ionty. Při předepsání tohoto antibiotika je důležité poučit pacienta o nevhodnosti současného podávání přípravků obsahujících vápník, hořčík, železo, prakticky všech antacid a potravy bohaté na tyto prvky.

Fluorochinolony jsou inhibitory cytochromového systému, zejména isoforem CYP1A2 a CYP3A4. Zvyšují tak účinek řady léčiv, zejména teofylinu, kofeinu, digoxinu, glibenklamidu, rifampicinu, cyklosporinu.

U pacientů léčených perorálními diabetiky se mohou vysyknout poruchy glukózové tolerance.

Inkompatibilita[edit | edit source]

Fluorochinolony spolu s β-laktamy spolu vytváří komplexy. Proto není možné je podávat spolu v jedné infuzi.

Antimikrobiální spektrum a indikace[edit | edit source]

Chinolony jsou účinné proti G+ kokům (Streptococcus pneumoniae), anaerobům, velmi dobrou účinnost mají proti enterobakteriím a G− kokům (Neisseria). Užívají se i proti intracelulárním patogenům (Legionella, Chlamydia, Mycoplasma,…)

Jedná se o léky rezervní. Indikovány jsou pouze v případech, že jsou antibiotika první volby neúčinná nebo nevhodná. Lze je použít pro infekce střevní, močové, žlučové, dýchacích cest, v kombinaci v léčbě tuberkulózy nebo lepry.

Přehled fluorochinolonů[edit | edit source]

Nefluorované chinilony 1. generace se již v terapii neužívají. Fluorochinolony se dají roztřídit do 2. až 4. generace. Jednotliví autoři se v rozdělení do generací výrazně liší. V následujícím textu je použito rozdělení dle monografie Farmakologie autorů Švihovec a kol. (2018). Pro praktické použití není rozdělení do generací stěžejní, proto jsou důležité charakteristiky uvedeny přímo u jednotlivých zástupců. V článku jsou uvedeny pouze látky registrované v ČR.

Chinolony 2. generace[edit | edit source]

Cifloxinal®, hromadně vyráběný léčivý přípravek s ciprofloxacinem pro perorální podání
NorfloxacinMediately: Norfloxacin
První fluorochinolon, ještě nedosahuje dostatečné sérové koncentrace. Indikace: infekce močových cest.
PefloxacinMediately: Pefloxacin
Při jaterním selhání dochází ke zpomalení eliminace. Indikace: infekce močových cest.
OfloxacinMediately: Ofloxacin
Snížená funkce ledvin zpomaluje eliminaci. Indikace: infekce močových cest, pseudomonádové infekce, cholera, břišní tyfus, salmonelové a shigelové enterokolitidy.
CiprofloxacinMediately: Ciprofloxacin
Eliminaci zpomaluje pouze výrazně snížená renální clearance, úprava dávky většinou není nutná. Interakce: významně zpomaluje metabolismus teofylinu (vždy je nutná kontrola plazmatických koncentrací teofylinu, případně volba jiného antibiotika). Indikace: široké jako u ofloxacinu – infekce močových cest, enterokolitidy všeho druhu, břišní tyfus, cholera, pseudomonádové infekce.

Chinolony 3. generace[edit | edit source]

Účinná proti G+ (včetně pneumokoků) i G− mikroorganizmům. Léky této generace v ČR většinou nejsou registrovány, jejich typická indikace je záložní léčba pneumokokových infekcí.

LevofloxacinMediately: Levofloxacin
Levotočivý enantiomer ofloxacinu vlastnosti má velmi podobné. Indikace: pneumonie, pyelonefritida a infekce močových cest, bakteriální prostatitida nebo lokálně jako oftalmologikum.

Chinolony 4. generace[edit | edit source]

Výrazný účinek proti Streptococcus pneumonie, a ale také některým anearobům.

MoxifloxacinMediately: Moxifloxacin
P.o. používá se v jedné denní dávce. Indikace: pouze jako záložní antibiotikum – akutní exacerbace CHOPN, pneumonie, infekce v oblasti pánve nebo lokálně jako oftalmologikum.
PrulifloxacinMediately: Prulifloxacin
P.o. v jedné denní dávce. Indikace: pouze jako záložní antibiotikum pro terapii infekcí močových cest, akutní exacerbace chronické bronchitidy, bakteriální rinosinusitida.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-373-0.

MARTÍNKOVÁ, J, S MIČUDA a J CERMANOVÁ. Antibiotika [online]. [cit. 2010-07-14]. <https://www.lfhk.cuni.cz/farmakol/predn/bak/kapitoly/atb-bak.doc/>.

ŠVIHOVEC, Jan, et al. Farmakologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2018. ISBN 978-80-271-2150-2.

Souhrn údajů o přípravku. Levofloxacin Mylan 500 mg. 2019. Dostupné také z URL <www.sukl.cz>.

Souhrn údajů o přípravku. Avelox 400 mg. 2020. Dostupné také z URL <www.sukl.cz>.

Souhrn údajů o přípravku. Unidrox 600 mg. 2020. Dostupné také z URL <www.sukl.cz>.